Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5752/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5752/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL ISO 9001:2008 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1889/BNN-VP TẠI ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đầu mối triển khai ISO của Bộ, theo kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ban hành kèm theo Quyết định số 1889/QĐ-BNN-VP ngày 17/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp giao ban công tác ISO của Bộ ngày 04/11/2011, Văn phòng Bộ - Đơn vị chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai ISO, có kế hoạch làm việc với Tổ công tác ISO các đơn vị thuộc Bộ để nắm bắt tình hình thực hiện ISO tại đơn vị, tổng hợp báo cáo Bộ chuyên đề về ISO tại hội nghị giao ban tháng 11 năm 2011 của Bộ;

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị phân công Lãnh đạo và bố trí các thành viên Tổ công tác ISO của đơn vị làm việc với Đoàn theo lịch và nội dung làm việc (Kế hoạch chi tiết theo phụ lục đính kèm); phối hợp với Đoàn làm việc trong quá trình tiến hành xem xét thực trạng kết quả thực hiện ISO tại đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục; Thanh tra Bộ;
- Các Cục thuộc Tổng cục: Kiểm lâm, Quản lý Đê điều và PCLB, Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
- Thành viên Đoàn làm việc;
- Lưu: VT, VPTTCCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ISO 9001:2008
(Kèm theo Văn bản số 5752/BNN-VP ngày 15/11/2011)

STT

Dự kiến thời gian làm việc

Tại đơn vị

Thành phần Đoàn làm việc

Nội dung làm việc (*)

1

Ngày 18/11/2011 (Thứ Sáu)

 

- Buổi sáng từ 08h00 – 9h30

Tổng cục Lâm nghiệp

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi sáng từ 09h40 – 11h15

Cục Kiểm lâm

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi chiều từ 13h30 – 15h00

Tổng cục Thủy lợi

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi chiều từ 15h10 – 16h30

Cục Đê điều và phòng chống lụt bão

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

2

Ngày 21/11/2011 (Thứ Hai)

 

- Buổi sáng từ 09h00 – 10h15

Cục Chăn nuôi

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi sáng từ 10h15 – 11h15

Cục Trồng trọt

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi chiều từ 13h30 – 15h00

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi chiều từ 15h10 – 16h30

Thanh tra Bộ

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

3

Ngày 22/11/2011 (Thứ Ba)

 

- Buổi sáng từ 08h00 – 9h00

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi sáng từ 09h10 –10h00

Cục Chế biến thương mại NLTS và nghề muối

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi sáng từ 10h10 – 11h15

Cục Quản lý xây dựng công trình

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi chiều từ 13h30 – 15h00

Tổng cục Thủy sản

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi chiều từ 15h10 – 16h30

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

4

Ngày 23/11/2011 (Thứ Tư)

 

- Buổi sáng từ 08h00 – 09h15

Cục Bảo vệ thực vật

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

 

- Buổi sáng từ 09h30 –11h15

Cục Thú y

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ phụ trách công tác CCHC

- Các thành viên thường trực công tác CCHC của Bộ

 

Ghi chú: (*) Nội dung làm việc tại đơn vị:

1. Đơn vị Báo cáo kết quả cụ thể việc triển khai ISO 9001:2008 theo Kế hoạch, tiến độ quy định tại Quyết định số 1889/QĐ-BNN-VP ngày 17/8/2011 của Bộ

2. Đơn vị chuẩn bị sẵn các sản phẩm, tài liệu liên quan kết quả thực hiện ISO: Quyết định thành lập Tổ công tác, Bản kế hoạch thực hiện, Hợp đồng với tư vấn, văn bản hệ thống tài liệu ISO (các quy trình ISO),…

3. Những kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008,…

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5752/TB-BNN-VP ngày 15/11/2011 kế hoạch làm việc với đơn vị về tình hình thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo Quyết định 1889/BNN-VP tại đơn vị thuộc bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!