Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 283/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 283/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HẬU GIANG

Ngày 09 tháng 11 năm 2011, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2011 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang và những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Sau 8 năm tách tỉnh, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của Tỉnh đã có bước phát triển nhanh. Năm 2011: tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 14,12%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 19,66 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất tăng 18,29%, trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 7,2%; công nghiệp tăng 22,1%; dịch vụ - thương mại tăng 21,5%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 3.679 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 78%; đã khánh thành và đưa vào sử dụng khu Hành chính tỉnh và 41 công trình phục vụ phúc lợi xã hội; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo tích cực, 54 xã đã phê duyệt xong quy hoạch, trong đó có 37 xã đã phê duyệt đề án, 11 xã điểm đạt 4-12 tiêu chí.

Các lĩnh vực về an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 1.500 căn nhà cho hộ nghèo; an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hậu Giang vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn thu còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao (22,8%), hộ cận nghèo là 12,44%; quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, sức cạnh tranh chưa cao; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của Hậu Giang nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất; đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá cả, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Chỉ đạo rà soát, sắp xếp đầu tư công theo thứ tự ưu tiên; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trên địa bàn; tập trung nguồn lực hoàn thành dứt điểm các công trình đang triển khai thực hiện của Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

3. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa phát triển y tế, du lịch, giáo dục và đào tạo. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đáp ứng nhu cầu của địa phương và các tổ chức trên địa bàn.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới; phải xác định đây là nhiệm vụ tổng thể, lâu dài, cần huy động mọi nguồn lực trong dân để thực hiện. Chú trọng công tác lập quy hoạch, việc lập quy hoạch phải mang tính dài hạn, tránh lãng phí; có kế hoạch tổ chức sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó báo cáo cụ thể những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; đặc biệt báo cáo rõ các tiêu chí chưa phù hợp với điều kiện của Vùng; trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển nông thôn bền vững, đáp ứng nhu cầu của người dân.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho người và cây trồng, vật nuôi; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH.

1. Về việc hỗ trợ vốn cho các công trình: đường nối Vị Thanh - Cần Thơ; đường Bốn Tổng - Một Ngàn; các bệnh viện; kênh xáng Xà No: đồng ý về nguyên tắc, căn cứ vào Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và tỉnh Hậu Giang rà soát các dự án, công trình đang triển khai thực hiện trên địa bàn Tỉnh, lựa chọn các công trình trọng điểm có khả năng hoàn thành trong năm 2012, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với trụ sở Tỉnh ủy: Bộ Tài chính xem xét giải quyết tạm ứng vốn nhàn rỗi kho bạc để thực hiện, Tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để xử lý cụ thể; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn kế hoạch năm 2012 cho Tỉnh để hoàn trả theo quy định.

2. Tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định và làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng kêu gọi vốn ODA cho các dự án: nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị Vị Thanh và Ngã Bảy; hệ thống cấp, thoát khu công nghiệp Sông Hậu và Tân Phú Thạch.

3. Về hỗ trợ vốn cho các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do mưa lũ: Tỉnh sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp bách, cần xử lý ngay để phục vụ sản xuất, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, đề xuất hướng xử lý chung cho các địa phương vùng bị lũ lụt (trong đó có tỉnh Hậu Giang), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về việc đầu tư xây dựng cầu qua kênh Xẻo Vẹt: thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Long Mỹ theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5). 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 283/TB-VPCP ngày 21/11/2011 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!