Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 275/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 275/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ DỰ THẢO QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 08 tháng 11 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; cùng dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động lập và hoàn thành Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Dự thảo Quy hoạch). Đề án quy hoạch đưa ra những quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp lớn của ngành nhằm phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Để hoàn thiện nội dung Dự thảo Quy hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chỉ đạo và thực hiện một số vấn đề sau:

1. Về nội dung dự thảo Đề án quy hoạch.

a) Tên Dự thảo Quy hoạch:

Thống nhất tên gọi là: "Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

b) Một số vấn đề cụ thể:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ để hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch, bao gồm:

- Bổ sung thêm các văn cứ xây dựng quy hoạch: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương, khóa X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quy hoạch sử dụng đất cả nước giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015); Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phần đánh giá hiện trạng: căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, để đánh giá thực trạng. Cần phân tích, đánh giá cụ thể hơn về: tác động của biến đổi khí hậu; chế biến nông, lâm, thủy sản; cần có thêm 01 báo cáo chuyên đề về khoa học công nghệ nông nghiệp; rà soát lại số liệu đất đai; bổ sung thêm một số số liệu dự báo về Quy hoạch đến năm 2030 có bảng biểu kèm theo; đánh giá lại thực trạng công nghiệp chế biến, về cơ giới hóa trong ngành nông nghiệp.

- Về quan điểm quy hoạch: kế thừa có bổ sung để hoàn thiện các quan điểm đã nêu tại Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Trong đó, thể hiện rõ xu hướng tích tụ ruộng đất; quan điểm về năng suất; cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản; khoa học công nghệ; đầu tư... Bổ sung thêm quan điểm về nông nghiệp thời gian vừa qua thành công là do nông dân đổi mới tư duy, tiếp cận thị trường.

- Mục tiêu cụ thể: so sánh các chỉ tiêu đưa vào đề án quy hoạch với chỉ tiêu tại Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, để thấy được xu hướng phát triển.

- Về giải pháp phải cụ thể hơn cho từng ngành, từng lĩnh vực; giải pháp về cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới Nông Lâm trường...

2. Về thủ tục:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bổ sung và hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm 2011.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập báo cáo ĐMC gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi hoàn thành Quy hoạch này.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (5) T.20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 275/TB-VPCP ngày 15/11/2011 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.020

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!