Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 267/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ tại phiên họp của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 267/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 24/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 267/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TẠI PHIÊN HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 13 tháng 7 năm 2012, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo với Hiệp hội doanh nghiệp Đức, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về chương trình liên kết đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội và các doanh nghiệp Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu mời tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Đức, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 2 Hiệp hội chuẩn bị Chương trình hợp tác 2 bên về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đến năm 2013, định hướng đến năm 2015. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc chuẩn bị ký kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hiệp hội doanh nghiệp Đức trong tháng 9 năm 2012; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì việc chuẩn bị ký kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 10 năm 2012.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội gửi bản dịch sang tiếng Anh của Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 cho 2 Hiệp hội trước ngày 15 tháng 8 năm 2012.

3. Về các nội dung hợp tác cụ thể với Hiệp hội doanh nghiệp Đức:

a) Đề nghị Hiệp hội định kỳ cung cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, trên cơ sở thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phân loại cơ cấu ngành nghề, trình độ lao động cần dự báo, bảo đảm thông tin dự báo tương thích và sử dụng lâu dài. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề của Việt Nam xây dựng cơ chế hợp tác và kế hoạch để cung cấp đủ nhân lực đạt yêu cầu chất lượng của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hiệp hội triển khai thí điểm đào tạo kép tại một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam và doanh nghiệp Đức tại Việt Nam để cung cấp đủ nhân lực đạt yêu cầu chất lượng của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam; khuyến khích Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào chương trình này.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hiệp hội để thống nhất quy trình đăng ký và công bố rộng rãi đến các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam việc có ít nhất 100 doanh nghiệp Đức tại Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sinh viên và học sinh học nghề thực tập tại doanh nghiệp từ 3 đến 6 tháng và được hỗ trợ kinh phí trong thời gian thực tập; học sinh phổ thông trung học Việt Nam học tiếng Đức được tham quan doanh nghiệp Đức tại Việt Nam ít nhất 1 lần hàng năm.

d) Bộ Tài chính xem xét việc hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài xác định chi phí đào tạo được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2012.

4. Về các nội dung hợp tác cụ thể với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản:

a) Đề nghị Hiệp hội định kỳ cung cấp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, trên cơ sở thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân loại cơ cấu ngành nghề, trình độ lao động cần dự báo, bảo đảm thông tin dự báo tương thích và sử dụng lâu dài. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề của Việt Nam xây dựng cơ chế hợp tác và kế hoạch để cung cấp đủ nhân lực đạt yêu cầu chất lượng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

b) Căn cứ dự báo về quy mô và cơ cấu nhu cầu nhân lực có xu hướng tăng nhanh của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội để lựa chọn từ 30 – 50 cơ sở đào tạo Việt Nam chuẩn bị chương trình đào tạo đặc thù đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội; trước mắt, cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tổ chức cho các cơ sở đăng ký tham gia đào tạo cho các doanh nghiệp Nhật Bản tham quan mô hình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp Nhật Bản tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và tham quan một số doanh nghiệp Nhật Bản. Trên cơ sở đó, các cơ sở đào tạo Việt Nam và Hiệp hội sẽ ký các thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hiệp hội để tổ chức việc học sinh phổ thông trung học Việt Nam học tiếng Nhật được tham quan doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ít nhất 1 lần hàng năm.

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Hiệp hội xem xét việc thành lập mới hoặc lựa chọn 1 trung tâm đào tạo nghề sẵn có tại khu vực có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản để nâng cấp thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam;
- Các thành viên BCĐQG Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ;
- Các Đại sứ quán: Đức, Nhật Bản tại Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 267/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ tại phiên họp của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.090

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97