Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2011

Ngày 09 tháng 01 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn năm 2011. Tham dự có các đồng chí thành viên Ủy ban và đại diện các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành liên quan.

Sau khi nghe thường trực Ủy ban báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2011, phương hướng năm 2012; ý kiến của các thành viên Ủy ban, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận:

Thống nhất với báo cáo của thường trực Ủy ban về kết quả hoạt động công tác TKCN năm 2011, phương hướng năm 2012. Năm 2011, do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai của nước ta diễn biến rất phức tạp, làm gia tăng các vụ tai nạn trên biển và bão lũ ở nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Song, với tinh thần tích cực, chủ động, công tác TKCN đã đạt nhiều kết quả tốt. Hoạt động của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB - TKCN) các Bộ, ngành, Ban chỉ huy PCLB - TKCN các địa phương đã đi vào nền nếp; công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu lực và hiệu quả; hệ thống tổ chức TKCN các cấp được kiện toàn; các đồng chí thành viên Ủy ban đã nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp trong công tác. Thường trực Ủy ban, các Bộ, ngành đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện; công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập; công tác thông tin, tuyên truyền, công tác hợp tác quốc tế được thực hiện đồng bộ, có kết quả tốt. Ủy ban đã phát huy tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, TKCN kịp thời, có hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, được xã hội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2012, để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thảm họa và TKCN có hiệu quả, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số việc sau:

1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi người dân hiểu, nhận thức được đúng, đầy đủ về những ảnh hưởng, tác động, tác hại của biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa đối với môi trường cũng như cuộc sống của con người. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy “4 tại chỗ”, chủ động xây dựng phương án phòng, chống, ứng phó, TKCN hiệu quả.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về việc trang bị, đăng ký và sử dụng phương tiện thông tin liên lạc khi ra biển nhằm quản lý và hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Về Dự án cảnh báo thiên tai trên truyền hình, giao Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình duyệt theo quy định.

2. Tập trung nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống TKCN bảo đảm chủ động, sát thực tế, hiệu quả hơn; xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chế, quy định về lĩnh vực TKCN, làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật về phối hợp với các nước và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực TKCN, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa khi có sự cố lớn xảy ra.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập và hội thao để nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng và khả năng cơ động, ứng phó, TKCN của các lực lượng.

Giao Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Quân khu 2 và các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc hại và TKCN tại Nhà máy Super photphat Lâm Thao bảo đảm an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký ASEAN và các Bộ, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Diễn tập ứng phó thiên tai khẩn cấp khu vực ASEAN vào năm 2013. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch Diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ, sinh học.

4. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước, các Bộ, ngành lập Kế hoạch ngân sách đầu tư lĩnh vực ứng phó thiên tai, thảm họa, TKCN, cứu hộ gửi Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Lĩnh vực TKCN là lĩnh vực mang tính nhân đạo cao, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị ứng phó thiên tai thảm họa, TKCN rất lớn, ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng toàn bộ. Vì vậy, các Bộ, ngành và địa phương cần chủ động huy động bố trí các nguồn vốn khác nhau để bảo đảm công tác này và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn xây dựng các dự án tranh thủ nguồn vốn viện trợ, nguồn vốn ODA của Chính phủ các nước, của các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức nhân đạo trên thế giới, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục các dự án kêu gọi viện trợ, kêu gọi ODA hàng năm.

6. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để khắc phục, bảo đảm cho việc phòng chống, ứng phó thiên tai, thảm họa và TKCN đạt kết quả cao.

Thường trực Ủy ban tổ chức kiểm tra Ban Chỉ đạo PCLB - TKCN và một số đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm TKCN của Bộ Giao thông vận tải; kiểm tra Ban Chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Hải Phòng trong thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn biên chế tổ chức, Quy chế hoạt động, công tác quản lý, bảo quản, sử dụng trang thiết bị TKCN.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QP-AN của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- BCĐTW về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và Phòng, chống cháy rừng;
- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các thành viên UBQGTKCN;
- Văn phòng UBQGTKCN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, QHQT;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 22/TB-VPCP ngày 19/01/2012 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!