Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 04/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày 13 tháng 12 năm 2011, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sau khi khảo sát một số nông, lâm trường quốc doanh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Cùng tham dự có lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và đại diện Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng có kết luận như sau:

1. Trong khi tình hình kinh tế thế giới cùng với cả nước đang có nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bình Phước vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội (17/18), nhiều chỉ tiêu cao hơn mức bình quân chung của cả nước, an sinh xã hội được bảo đảm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kìm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Về sắp xếp đổi mới nông, lâm trường là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, công việc hết sức khó khăn, đặc biệt là vấn đề rà soát đất đai, quản lý sử dụng đất. Triển khai Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị, Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, tỉnh Bình Phước đã cơ bản hoàn thành việc rà soát phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các nông, lâm trường và chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đang khẩn trương rà soát đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất. Trong quá trình triển khai thực hiện ngoài mô hình tổ chức nông trường theo quy định hiện hành tỉnh đã chủ động sắp xếp lại một số Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng theo hướng: Chuyển một số Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng cho công ty cao su tự trồng quản lý; các doanh nghiệp được thuê đất hoặc giao đất từ các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng để trồng cao su hoặc cây nguyên liệu.

Để tiếp tục triển khai có kết quả công tác đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng khẩn trương hoàn thành việc rà soát đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1019/TTg-ĐMDN ngày 24 tháng 6 năm 2011 về việc sắp xếp đổi mới nông, lâm trường quốc doanh; xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, triển khai hoàn thiện cơ chế khoán, đổi mới cơ chế quản lý tài chính, lao động trong nông, lâm trường quốc doanh. Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm tổng kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ: Việc giao Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng về cho công ty cao su quản lý và việc các doanh nghiệp được thuê đất hoặc giao đất ở các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng để trồng cây cao su, cây nguyên liệu; việc lập quỹ an sinh xã hội.

3. Về các kiến nghị của tỉnh:

a) Về đầu tư cho cơ sở hạ tầng của trung tâm huyện, đề nghị lập dự án đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về việc cho phép đầu tư ra ngoài ngành của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vào những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh: Về nguyên tắc Tập đoàn phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính và những lĩnh vực liên quan trực tiếp; Tập đoàn báo cáo cụ thể sự cần thiết và đặc thù của ngành khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng của tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

c) Về đầu tư lưới điện cho các huyện miền núi, được gắn vào với chương trình phát triển lưới điện của Tây Nguyên: Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

d) Về xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung trong các vườn cao su: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu hướng dẫn.

đ) Việc quan hệ với các tỉnh của Căm-Pu-Chia: Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư;
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: ĐP, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). 28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 01/TB-VPCP ngày 04/01/2012 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.490

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!