Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2020 về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 90/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 13/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH KHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM THUỘC PHẠM VI BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1320/CAT-PA03-PV01(AN) ngày 12 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thiết lập để bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của người, phương tiện nhằm duy trì trật tự, an ninh và phòng, chống các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập bí mật nhà nước trong khu vực, địa điểm đó.

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hoặc thường trú tại Việt Nam (sau đây gọi là người nước ngoài) muốn vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải được phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

Quyết định này không áp dụng đối với công dân Việt Nam được phép thường xuyên cư trú, làm việc ở khu vực cấm, địa điểm cấm.

Điều 3. Bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm

1. Khu vực cấm, địa điểm cấm phải có Nội quy bảo vệ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm đó quy định.

2. Công dân Việt Nam vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm đó cho phép.

Người nước ngoài vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải có giấy phép của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Giám đốc Công an tỉnh cấp. Nếu vào khu vực cấm, địa điểm cấm do đơn vị Bộ Công an đóng tại địa bàn tỉnh quản lý, phải được Thủ trưởng đơn vị quản lý khu vực đó cho phép.

Điều 4. Tổ chức cắm biển “Khu vực cấm”, “Địa điểm cấm”

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức cắm biển “Khu vực cấm” và “Địa điểm cấm” theo mẫu quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an tại các khu vực cấm, địa điểm cấm được xác lập theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan quản lý khu vực cấm, địa điểm cấm và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

DANH MỤC

KHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM THUỘC PHẠM VI BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. KHU VỰC CẤM

1. Trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa;

2. Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

3. Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;

4. Trụ sở Đài Phát sóng Đồng Đế;

5. Trụ sở Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa;

6. Trụ sở Công an tỉnh;

7. Trụ sở Công an thành phố Nha Trang;

8. Trụ sở Công an thành phố Cam Ranh;

9. Trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa;

10. Trụ sở Công an huyện Vạn Ninh;

11. Trụ sở Công an huyện Diên Khánh;

12. Trụ sở Công an huyện Cam Lâm;

13. Trụ sở Công an huyện Khánh Sơn;

14. Trụ sở Công an huyện Khánh Vĩnh;

15. Trại tạm giam - Công an tỉnh;

16. Nhà tạm giữ - Công an thành phố Nha Trang;

17. Trại giam A2 - Bộ Công an;

18. Trụ sở Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an;

19. Trụ sở Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ, tỉnh Khánh Hòa;

20. Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

21. Trụ sở Đài Truyền thanh thành phố Nha Trang;

22. Kho dự trữ Quốc gia - Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa.

II. ĐỊA ĐIỂM CẤM

1. Kho lưu trữ hồ sơ của Tỉnh ủy Khánh Hòa;

2. Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Kho lưu trữ thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ, tỉnh Khánh Hòa;

4. Kho lưu trữ tài liệu của Thành ủy Nha Trang;

5. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang;

6. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Thành ủy Cam Ranh;

7. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh;

8. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Thị ủy Ninh Hòa;

9. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa;

10. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Huyện ủy Vạn Ninh;

11. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Huyện ủy Cam Lâm;

12. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm;

13. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Huyện ủy Khánh Sơn;

14. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn;

15. Kho lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước của Huyện ủy Khánh Vĩnh;

16. Kho lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh;

17. Kho lưu trữ huyện Diên Khánh;

18. Kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu vụ án của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2020 về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


475

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157