Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 89/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 32/2007/QĐ-UBND

Số hiệu: 89/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 19/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2011/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2007/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2007 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 23 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 77/TTr-SKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Bổ sung vào cuối khoản 2, Điều 3 như sau:

“Không trùng lắp với nhiệm vụ chính trị của các ngành; không trùng lắp với các đề tài, dự án các cấp đã và đang thực hiện”.

2. Bổ sung khoản 4 và khoản 5, Điều 4 như sau:

“4. Việc đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ do Ban chỉ đạo chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020 thực hiện trong thời hạn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm.

Nhiệm vụ đặt hàng được Hội đồng Xác định nhiệm vụ xem xét, lựa chọn theo các tiêu chí nêu tại Điều 3 của của Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Đối với những nhiệm vụ đặt hàng chưa đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu và sản phẩm, thì các sở, ngành chức năng liên quan có trách nhiệm xây dựng phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ để Hội đồng xác định nhiệm vụ của tỉnh thực hiện tư vấn trước khi tổng hợp danh mục trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt”.

“5. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất, việc quản lý áp dụng thủ tục đã quy định cho trường hợp riêng đó”.

3. Khoản 1 và khoản 3, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Trước 15 tháng 01 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức khoa học công nghệ, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các định hướng về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho năm tiếp theo”.

“3. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Hội đồng Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua để khoa học và công nghệ để đểUỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 20 tháng 7 hàng năm”.

4. Bổ sung khoản 6, Điều 8 quy định đối với nhiệm vụ nhân rộng kết quả sau nghiệm thu như sau:

“6. Việc nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sau nghiệm thu được thực hiện theo kế hoạch khoa học công nghệ được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.

- Mức độ hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ nhân rộng kết quả sau nghiệm thu sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định và phê duyệt theo quy định, ưu tiên cho các nhiệm vụ có kinh phí đối ứng. Riêng các dự án nhân rộng triển khai tại vùng sâu và xa sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

- Chủ trì nhiệm vụ nhân rộng là đơn vị thụ hưởng kết quả, đơn vị chuyển giao là các đơn vị có tiềm lực về khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm vụ nhân rộng theo quy trình quản lý nhiệm vụ cấp cơ sở nêu tại Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND.

- Các ngành chức năng tiếp nhận kết quả nghiên cứu theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức nhân rộng phục vụ sản xuất và đời sống”.

5. Khoản 1, Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Trước 15 tháng 01 hàng năm, bộ phận quản lý khoa học cấp cơ sở có trách nhiệm tham mưu thủ trưởng đơn vị thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho năm sau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 32/2007/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69