Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 30/6/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành một phần do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 888/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 01/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 30/6/2012 TRỞ VỀ TRƯỚC HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 16 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 30/6/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành một phần”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 30/6/2012 TRỞ VỀ TRƯỚC HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

Phần hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực

1

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND

25/01/2006

Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Khoản 10, Điều 10; khoản 11, Điều 11; Điều 12; khoản 3, khoản 5, Điều 13, điểm e, khoản 2, Điều 19; khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 19; Điều 20 của Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Bãi bỏ điểm c, khoản 1 và điểm b, khoản 2 Điều 19 của Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

08/6/2012

2

Quyết định

760/2007/QĐ-UBND

30/5/2007

Ban hành Quy chế xét tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

Sửa đổi Điều 5 Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Yên Bái, ban hành kèm theo Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xét tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

18/6/2012

3

Quyết định

1324/2007/QĐ-UBND

05/9/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí.

Điều chỉnh, bổ sung mức thu phí vệ sinh tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí, lệ phí.

30/02/2012

4

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND.

05/03/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí, miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Thay thế điểm a, b, khoản 5; khoản 6; khoản 14; khoản 15 của Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí, lệ phí.

30/02/2012

5

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn đinh ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015)

 Bổ sung khoản 7 vào Điều 2; Bổ sung điểm d vào khoản 6 Điều 12 của Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được điều chỉnh, bổ sung bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 ( năm đầu của thời kỳ ổn đinh ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015); Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn đinh ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015.

30/01/2012

6

 

35/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn đinh ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015.

Điều chỉnh mức phân bổ tại tiết 2 điểm a khoản 6 mục II của Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Được điều chỉnh, bổ sung bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn đinh ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015); Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn đinh ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015.

30/01/2012

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 30/6/2012 trở về trước hết hiệu lực thi hành một phần do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.975

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165