Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 88/2007/QĐ-UBND về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 88/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Thị Kim Hải
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2007/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này áp dụng trong việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ của tỉnh dưới dạng đề tài, dự án đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, gồm: Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài khoa học xã hội và nhân văn, các dự án khoa học - công nghệ (sau đây gọi tắt là đề tài, dự án);

Điều 2. Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học là quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn nhằm lựa chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án đáp ứng những yêu cầu nêu trong Quy định này.

Điều 3. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tóm tắt việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Phú Thọ và Báo Khoa học và Phát triển, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tin chi tiết, hệ thống biểu mẫu, hồ sơ liên quan đến việc tuyển chọn được đăng tải trên Website khoa học và công nghệ Phú Thọ (http://www.dostephutho.gov.vn).

Điều 4. Việc đánh giá, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh được thực hiện trên cơ sở hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân và thông qua Hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển chọn) do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Điều kiện tham gia tuyển chọn

1. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn có quyền tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh.

2. Cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, đang hoạt động, công tác ở lĩnh vực phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn;

- Là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng thuyết minh đề tài, dự án và trực tiếp điều hành việc tổ chức thực hiện đề tài, dự án.

3. Tổ chức và cá nhân không được tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh khi chưa hoàn thành việc nghiệm thu, thanh, quyết toán hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các đề tài, dự án khoa học được giao thực hiện trước đó.

4. Mỗi cá nhân không được đồng thời chủ trì thực hiện từ 02 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh trở lên.

5. Mỗi tổ chức được phép đồng thời chủ trì thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh.

Điều 6. Đăng ký tham gia tuyển chọn

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

- Thuyết minh đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động khoa học - công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài, dự án của tổ chức và cá nhân;

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ các nguồn khác (nếu có).

2. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ (gồm 01 bản gốc và 11 bản sao) đến Sở Khoa học và Công nghệ (qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ) trong thời gian quy định. Ngày nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn là ngày ghi trên dấu bưu điện hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Bộ hồ sơ phải được niêm phong và ghi bên ngoài những thông tin sau:

- Tên đề tài, dự án đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

- Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài, dự án và danh sách những người tham gia thực hiện đề tài, dự án;

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

3. Trong thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ và thay hồ sơ mới; bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn. Mọi sự thay đổi phải được diễn ra trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Điều 7. Tổ chức đánh giá hồ sơ

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì việc mở hồ sơ với sự tham gia của đại diện Hội đồng tuyển chọn và đại diện tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn. Quá trình mở hồ sơ sẽ được lập thành biên bản có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu của Sở Khoa học và Công nghệ; chữ ký của đại diện Hội đồng tuyển chọn và đại diện tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn.

2. Các hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6, Quy định này được tham gia tuyển chọn.

3. Việc đánh giá hồ sơ được thực hiện bằng phương pháp chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể cho từng loại đề tài, dự án.

4. Hội đồng tuyển chọn tổ chức họp, thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu chấm điểm hồ sơ tham gia tuyển chọn.

5. Tổ chức và cá nhân được đề nghị trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh là tổ chức, cá nhân có hồ sơ xếp hạng cao nhất và có tổng số điểm trung bình đạt tối thiểu 70/100 điểm (đối với đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài khoa học xã hội và nhân văn) và 65/100 điểm (đối với dự án khoa học - công nghệ), trong đó điểm trung bình của từng tiêu chí không dưới 03 điểm.

6. Hội đồng tuyển chọn xếp hạng các hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện 01 đề tài, dự án có tổng số điểm trung bình đạt mức quy định tối thiểu trở lên theo nguyên tắc sau:

- Tổng số điểm trung bình theo thứ tự từ cao xuống thấp;

- Ưu tiên điểm của Chủ tịch Hội đồng (hoặc điểm của Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) đối với các hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng nhau;

- Đối với các hồ sơ có tổng số điểm trung bình và điểm của Chủ tịch Hội đồng (hoặc của Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) bằng nhau thì Hội đồng trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

7. Các đề tài, dự án tuyển chọn không có hồ sơ tuyển chọn đạt số điểm theo quy định thì không thực hiện trong kế hoạch năm đó.

8. Đối với những hồ sơ được đề nghị thực hiện, Hội đồng tuyển chọn thảo luận để kiến nghị những điểm bổ sung, sửa đổi về những nội dung đã nêu trong thuyết minh và kiến nghị về kinh phí cho việc thực hiện đề tài, dự án.

9. Hội đồng tuyển chọn lập biên bản đánh giá về các hồ sơ đăng ký tuyển chọn và các kiến nghị đối với tổ chức, cá nhân trúng tuyển.

10. Trong trường hợp chỉ có 01 hồ sơ tham gia tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn vẫn tổ chức đánh giá theo các tiêu chuẩn và quy trình nêu trong Quy định này.

Điều 8. Hội đồng tuyển chọn

1. Hội đồng tuyển chọn được thành lập theo Điều 4, Quy định này và có từ 07 đến 09 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên (trong đó có 02 ủy viên phản biện do Hội đồng phân công). Thành viên của Hội đồng là các chuyên gia có uy tín, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu về lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn. Thành phần của Hội đồng tuyển chọn như sau:

- 1/3 số thành viên Hội đồng là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan; đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài; các tổ chức khác có liên quan;

- 2/3 số thành viên Hội đồng là các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ có liên quan.

2. Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài, dự án và những người tham gia thực hiện đề tài, dự án không được tham gia Hội đồng tuyển chọn đề tài, dự án đã đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, thành viên Hội đồng tuyển chọn có thể là cán bộ đang công tác tại cơ quan, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án nhưng không quá 01 người và không được làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc ủy viên phản biện của Hội đồng.

3. Hội đồng tuyển chọn làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín. Các thành viên Hội đồng làm việc khách quan, chịu trách nhiệm về đánh giá của mình và tuân thủ quy định tuyển chọn, giữ bí mật các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá, tuyển chọn.

4. Kỳ họp xem xét, đánh giá tuyển chọn đề tài, dự án của Hội đồng tuyển chọn phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch.

5. Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn chủ trì các phiên họp của Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, thì Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng.

6. Trong cùng 01 hồ sơ nếu có thành viên Hội đồng tuyển chọn cho điểm đánh giá chênh lệch từ 20% trở lên so với điểm đánh giá trung bình của số thành viên Hội đồng tuyển chọn có mặt thì điểm của thành viên Hội đồng này không được chấp nhận. Kết quả đánh giá hồ sơ chỉ dựa trên kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng tuyển chọn.

7. Sở Khoa học và Công nghệ cử chuyên viên làm thư ký giúp việc Hội đồng tuyển chọn.

Điều 9. Quy trình làm việc của Hội đồng tuyển chọn

1. Phiên họp thứ nhất:

- Thư ký Hội đồng tuyển chọn công bố quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn và giới thiệu thành phần Hội đồng, đại biểu tham dự.

- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu của các quy định liên quan đến việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

- Thư ký Hội đồng tuyển chọn đọc biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, thông báo số lượng và danh mục hồ sơ đủ điều kiện để Hội đồng tuyển chọn xem xét, đánh giá.

- Hội đồng tuyển chọn thảo luận, trao đổi để quán triệt nguyên tắc, phương thức xem xét, đánh giá, các tiêu chí, thang điểm, hệ số và cách chấm điểm các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Hội đồng tuyển chọn phân công 02 thành viên am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án làm ủy viên phản biện. Khi cần thiết, Hội đồng tuyển chọn kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ mời các chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu đề tài, dự án không thuộc thành phần Hội đồng làm tư vấn phản biện, nhận xét và đánh giá hồ sơ (các chuyên gia không bỏ phiếu đánh giá).

- Các thành viên Hội đồng tuyển chọn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn.

- Hội đồng tuyển chọn thống nhất ngày họp phiên tiếp theo.

2. Phiên họp thứ hai:

- Hội đồng tuyển chọn nghe ủy viên phản biện của Hội đồng hoặc các chuyên gia phản biện đọc bản nhận xét đánh giá, phân tích từng hồ sơ (đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu) và so sánh giữa các hồ sơ đăng ký tuyển chọn. Hội đồng tuyển chọn có thể nêu câu hỏi đối với các ủy viên phản biện hoặc chuyên gia phản biện về từng tiêu chí đánh giá liên quan đến từng hồ sơ. Sau khi trình bày nhận xét về các hồ sơ, trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia không là thành viên Hội đồng không tiếp tục dự phiên họp của Hội đồng.

- Thư ký Hội đồng tuyển chọn đọc bản nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng vắng mặt (nếu có) để Hội đồng nghiên cứu tham khảo.

- Hội đồng tuyển chọn thảo luận, đánh giá: Các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận từng hồ sơ theo từng tiêu chí được quy định; nhận xét, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng hồ sơ theo yêu cầu, so sánh giữa các hồ sơ tham gia tuyển chọn.

- Hội đồng bầu ban kiểm phiếu và bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên của Hội đồng (trong đó bầu 01 Trưởng ban). Hội đồng bỏ phiếu đánh giá chấm điểm từng hồ sơ theo phương thức bỏ phiếu kín. Phiếu hợp lệ là những phiếu thực hiện đúng chỉ dẫn ghi trên phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng tuyển chọn xếp hạng hồ sơ theo nguyên tắc nêu tại Điều 7, Quy định này.

- Hội đồng tuyển chọn thảo luận để kiến nghị những điểm cần bổ sung, sửa đổi của bản thuyết minh đề tài, dự án và những điểm cần lưu ý trong quá trình hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân được lựa chọn.

- Hội đồng thông qua biên bản cuộc họp, kiến nghị với Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh danh sách tổ chức, cá nhân trúng tuyển.

Điều 10. Phê duyệt kết quả tuyển chọn

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận tổ chức cá nhân trúng tuyển. Trong vòng 07 ngày (kể từ khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển) tổ chức, cá nhân trúng tuyển phải có ý kiến (bằng văn bản) đến Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận việc thực hiện đề tài, dự án trúng tuyển. Trường hợp tổ chức, cá nhân trúng tuyển từ chối thực hiện đề tài, dự án thì tổ chức, cá nhân có hồ sơ đạt điểm trung bình tiếp theo sẽ được thay thế nhưng vẫn phải đảm bảo số điểm tối thiểu đã được quy định.

Điều 11. Thẩm định và phê duyệt thuyết minh đề tài, dự án

1. Tổ chức và cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ đề tài, dự án theo kiến nghị của Hội đồng tuyển chọn và gửi Sở Khoa học và Công nghệ trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả tuyển chọn.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan (trong trường hợp cần thiết) thẩm định thuyết minh đề tài, dự án đã chỉnh sửa của tổ chức, cá nhân trúng tuyển trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Căn cứ quyết định phê duyệt đề tài, dự án của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với tổ chức, cá nhân trúng tuyển.

Điều 12.

1. Tổ chức và cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Sở Khoa học và Công nghệ, các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, các thành viên Hội đồng tuyển chọn, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88/2007/QĐ-UBND về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40