Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 879/2006/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 879/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 879/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN LẬP QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA TẬP TRUNG TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2010

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Bản qui định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 34/SNN&PTNT ngày 12/01/2006 về việc thẩm định Đề cương, dự toán kinh phí Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng mía nguyên liệu tập trung giai đoạn 2006-2010;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 393/TTr-SKHĐT ngày 04/4/2006 Về việc phê duyệt phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung, giai đoạn 2006-2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán lập Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Mục đích yêu cầu của quy hoạch:

- Rà soát 45 xã đã quy hoạch nhằm loại bỏ những xã không đạt tiêu chí quy hoạch vùng mía tập trung, điều chỉnh bổ sung những xã có qui mô diện tích trồng mía lớn vào vùng nguyên liệu tập trung cho phù hợp với điều kiện thực tế để hình thành vùng nguyên liệu chuyên canh có năng suất, chất lượng tốt, đảm bảo đủ nguyên liệu cho 02 nhà máy đường của tỉnh hoạt động có hiệu quả.

- Quy hoạch được điều chỉnh, bổ sung phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch hệ thống cây trồng nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2001-2010, đặc biệt là bố trí vùng trồng mía không trùng lặp, gây tranh chấp với cây trồng khác.

- Vùng quy hoạch được chọn phải có sự thống nhất bằng văn bản của chính quyền cấp cơ sở (gọi chung là xã).

- Sản phẩm quy hoạch được giao cho UBND xã, huyện và các Sở ngành có liên quan để quản lý và chỉ đạo thực hiện được thông suốt và có hiệu quả.

4. Mục tiêu:

- Loại bỏ những vùng mía đã được quy hoạch ở giai đoạn 2001-2005 nhưng không đạt yêu cầu về diện tích cũng như năng suất, để chuyển đổi cây trồng khác có hiệu quả cao hơn.

- Điều tra khảo sát một số vùng (hoặc liên vùng) có diện tích trồng mía từ 100 ha trở lên có năng suất cao và chất lượng tốt để bổ sung vào quy hoạch vùng nguyên liệu mía tập trung đến năm 2010.

- Hình thành vùng nguyên liệu mía tập trung ổn định đến năm 2010 khoảng 9.000 ha; sản lượng mía cây đạt từ 600.000-700.000 tấn/năm.

5. Địa điểm thực hiện: Được xác định cụ thể trong quá trình rà soát 45 xã đã quy hoạch vùng nguyên liệu mía giai đoạn 2001-2005 để có cơ sở điều chỉnh (tăng, giảm) và khảo sát một số xã, vùng liên xã có qui mô diện tích mía lớn hơn 60 ha để bổ sung vào quy hoạch vùng nguyên liệu mía tập trung chuyên canh.

6. Nội dung đề cương được chia làm 5 phần chính:

6.1- Thực trạng về đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001-2005.

6.2- Các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch vùng nguyên liệu mía tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.

6.3- Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.

6.4- Các giải pháp tổ chức thực hiện; kết luận và kiến nghị.

6.5- Hệ thống biểu, bảng.

7. Sản phẩm giao nộp (theo hướng các Sở ngành tỉnh quản lý hồ sơ quy hoạch chung trên phạm vi toàn tỉnh, huyện quản lý hồ sơ quy hoạch chung của các xã trong vùng quy hoạch, xã quản lý 01 bản của xã):

- Báo cáo thuyết minh quy hoạch cho từng xã: Mỗi xã 01 tập.

- Bản đồ quy hoạch vùng nguyên liệu mía từng xã tỷ lệ 1/10.000; đối với vùng liên xã tỷ lệ 1/25.000: Mỗi xã 02 bản.

- Báo cáo thuyết minh Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010: 20 tập.

- Bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu mía tỷ lệ 1/50.000: 03 bản.

- Bản đồ quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010 tỷ lệ 1/50.000: 03 bản.

- Đĩa VCD: Theo số lượng cơ quan có chức năng liên quan của tỉnh để quản lý sử dụng.

8. Thời gian thực hiện: Trong năm 2006.

9. Dự toán kinh phí:

- Tổng kinh phí lập dự toán quy hoạch: 542,90 triệu đồng

(Trong đó: lệ phí thẩm định = 3% tổng kinh phí = 16.260.000 đồng)

- Rà soát lại 45 xã vùng quy hoạch: 337,50 triệu đồng

- Điều tra khảo sát bổ sung 10 xã: 180,00 triệu đồng

- Tổng hợp báo cáo, hội nghị tư vấn thông qua QH: 25,40 triệu đồng

10. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 100%.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện, cấp phát, thanh tóan vốn đầu tư cho giá trị khối lượng hòan thành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để thanh toán kinh phí lập quy hoạch vào cuối năm 2006 hoặc bố trí kế hoạch năm 2007.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm kiểm tra và thanh tóan khối được hòan thành được nghiệm thu đủ điều kiện cấp phát theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 879/2006/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246