Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm, xác định cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Ninh với các hội thành viên

Số hiệu: 70/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 17/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, XÁC ĐỊNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BẮC NINH VỚI CÁC HỘI THÀNH VIÊN.

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16.4.2010 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ Thông báo số 353-TB/TW ngày 25.6.2010 của Ban Bí thư về việc xác định các vấn đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16.4.2010 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01.11.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 12.5.2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông báo ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 1455-CV/VPTW ngày 08.9.2011 của Văn phòng Trung ương Đảng;

Căn cứ Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xác định cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các hội thành viên, ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Công văn số 327/BNV-TCTCP ngày 19.1.2012 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp;

Căn cứ Điều lệ Liên hiệp hội Việt Nam khóa VI và Điều lệ Liên hiệp hội Bắc Ninh khóa I;

Xét Tờ trình số 200/TTr-SNV ngày 17.9.2012 của Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm, xác định cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Ninh với các hội thành viên, theo nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu:

Xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh thật sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ của tỉnh trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII; xây dựng Bắc Ninh thành tỉnh giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Yêu cầu:

- Xác định Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có vai trò, vị trí, chức năng: Tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của các Hội thành viên, hội viên và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh và trí thức khoa học và công nghệ người Bắc Ninh ở ngoài tỉnh, ở nước ngoài; làm đầu mối, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên và đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên và hội viên;

Trên cơ sở vai trò, vị trí, chức năng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Ninh cụ thể hoá trong Điều lệ của Liên hiệp Hội, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai, tổ chức thực hiện;

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh. Xây dựng tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội tỉnh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với Liên hiệp Hội tỉnh. Tiếp tục thể chế hoá chủ trương của Đảng và quy định pháp luật trong Điều lệ Liên hiệp Hội tỉnh để triển khai, tổ chức thực hiện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, góp phần xứng đáng vào việc phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương.

II. Phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm và xác định nguyên tắc cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên:

1. Phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức và trang bị của Liên hiệp Hội tỉnh:

1.1. Về tổ chức bộ máy:

Trên cơ sở tổ chức bộ máy như hiện nay, thành lập thêm 2 Ban là:

- Ban thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên;

- Ban Khoa học, công nghệ và tư vấn phản biện.

Như vậy, sau khi kiện toàn, tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội tỉnh như sau:

+ Đại hội đại biểu;

+ Ban Chấp hành;

+ Ban Thường vụ;

+ Ban Kiểm tra;

+ Văn phòng;

+ Ban thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên;

+ Ban Khoa học, công nghệ và tư vấn phản biện.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan trực thuộc Liên hiệp Hội như sau:

a) Đối với Văn phòng:

Có chức năng giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội chỉ đạo, điều phối và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và tham mưu giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội trong công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, hành chính, quản trị đối với hoạt động của Liên hiệp Hội.

Tham mưu giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội trong việc tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch của Liên hiệp Hội hàng năm và 5 năm.

Tham mưu giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội trong việc phối hợp với các phòng, ban thuộc cơ quan Liên hiệp Hội trong việc lập, duyệt và thực hiện dự toán thu, chi, phân khai ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

Tham mưu giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội trong việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán trong cơ quan theo đúng luật ngân sách và các văn bản qui định hiện hành; tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội ban hành các quy định nội bộ về quản lý tài sản công và sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, đúng pháp luật.

Văn phòng có nhiệm vụ:

* Đối với công tác tổng hợp:

- Tổng hợp và lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên; xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho cấp trên, cơ quan liên quan và các Hội thành viên theo qui định; giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với các cơ quan cấp trên, cơ quan chức năng theo quy định.

- Giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Liên hiệp Hội đảm bảo đúng qui định của pháp luật;

- Phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Tổ chức truyền đạt các quyết định của lãnh đạo Liên hiệp Hội cho các đơn vị trực thuộc;

- Ghi chép, quản lý hồ sơ, tài liệu, nghị quyết các phiên họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp Hội. Tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trình lãnh đạo Liên hiệp Hội xem xét giải quyết theo qui định.

* Đối với công tác tổ chức và cán bộ của Liên hiệp Hội:

- Nghiên cứu tham mưu về tổ chức, bộ máy của các đơn vị thuộc Liên hiệp Hội tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Liên hiệp Hội tỉnh tham mưu, đề xuất việc lập các Hội thành viên mới theo yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và qui định của pháp luật;

- Tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Liên hiệp Hội tỉnh quản lý;

- Tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan;

- Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức của Liên hiệp Hội.

* Đối với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

- Làm thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng; tham mưu xây dựng chương trình thi đua, giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua theo kế hoạch của tỉnh, Liên hiệp Hội Trung ương để tổ chức thực hiện trong Liên hiệp Hội và các Hội thành viên;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh thành lập Hội đồng kỷ luật của Liên hiệp Hội tỉnh khi có yêu cầu.

* Đối với công tác hành chính, quản trị và văn thư, lưu trữ:

- Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và quản lý con dấu của cơ quan theo quy định của Nhà nước;

- Theo dõi và tham mưu lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh chỉ đạo thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải cách hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Liên hiệp Hội tỉnh;

- Giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại của cơ quan;

- Đảm bảo trang thiết bị làm việc; văn phòng phẩm và các phương tiện vật chất khác cho Liên hiệp Hội;

- Tham gia cùng các cơ quan liên quan để tổ chức đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp và bảo vệ cơ quan, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và phòng chống cháy, nổ trong cơ quan.

* Đối với công tác tài chính, kế toán:

- Tổ chức tập huấn, phổ biến các chế độ chính sách của Nhà nước và của tỉnh về công tác tài chính kế toán đối với cơ quan Liên hiệp Hội và các Hội thành viên;

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan theo quy định của luật ngân sách trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng qui định của nhà nước;

- Giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh thực hiện việc quyết toán, báo cáo thu chi ngân sách hàng năm của Liên hiệp Hội theo đúng qui định của pháp luật.

b) Đối với Ban thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên:

- Tổ chức biên soạn, xuất bản tạp chí, các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; quản trị, biên tập Website của Liên hiệp Hội;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật và công nghệ trong nhân dân bằng các hình thức hoạt động như: Câu lạc bộ, xuất bản ấn phẩm, bồi dưỡng nghiệp vụ Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ, ứng dụng biện pháp phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước;

- Theo dõi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ với các ngành, các địa phương;

- Hướng dẫn hội viên, các Hội thành viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển khoa học, công nghệ của Đảng và Nhà nước; điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên;

- Quản lý, hướng dẫn, thực hiện và phát triển các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội;

- Tổ chức phục vụ thông tin khoa học và công nghệ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tin học và thông tin khoa học và công nghệ; tư vấn, dịch thuật, tra cứu, biên soạn các thông tin khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và phục vụ cho việc triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học của tỉnh theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

c) Đối với Ban khoa học, công nghệ và tư vấn phản biện:

- Tham mưu giúp lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, dự thảo chính sách, đề xuất các biện pháp quản lý và phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thẩm định, tham gia thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo thẩm quyền;

- Tổng hợp, theo dõi và hướng dẫn việc đánh giá trình độ công nghệ, thống kê công nghệ của các tổ chức kinh tế trong tỉnh;

- Tổ chức nghiên cứu, lựa chọn, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ mới ở trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường ở địa phương;

- Tham gia triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng, các dự án sản xuất thử nghiệm bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học từ ngân sách tỉnh, trung ương; lựa chọn, chuyển giao và nhân rộng các kết quả trên vào sản xuất ở địa phương;

- Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện quy định của pháp luật về các hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội về khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội, đóng góp ý kiến về các chủ trương, chính sách, các biện pháp phát triển khoa học và kỹ thuật, các phương án kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và quy định của pháp luật;

- Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh phân công.

1.2. Về vị trí việc làm; biên chế và cán bộ, viên chức:

Hàng năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp Hội tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế, báo cáo Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phân bổ, đảm bảo cho Liên hiệp Hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở biên chế được giao, lãnh đạo Liên hiệp Hội quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, viên chức theo đúng qui định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, hiệu quả, tiết kiệm.

1.3. Về trụ sở, phương tiện và trang thiết bị làm việc:

Thống nhất chủ trương khi có điều kiện sẽ cho phép khảo sát địa điểm, lập dự án xây trụ sở làm việc của Liên hiệp Hội tỉnh; xây dựng kế hoạch, dự toán, báo cáo các cơ quan chức năng thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh phí để mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh.

III. Nguyên tắc về cơ chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội tỉnh với các hội thành viên (hội ngành) tỉnh Bắc Ninh:

Nguyên tắc cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội tỉnh với các Hội thành viên được thể hiện trong trách nhiệm của Liên hiệp Hội tỉnh và trách nhiệm của các Hội thành viên; cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm của Liên hiệp Hội tỉnh đối với Hội thành viên:- Làm đầu mối, điều hoà, phối hợp, chia sẻ, kinh nghiệm đối với Hội thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ; tập hợp, pháp huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các Hội thành viên về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác hội;

- Kiểm tra, giám sát các Hội thành viên trong việc chấp hành, tuân thủ Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Liên hiệp Hội tỉnh;

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước đối với các Hội thành viên;

- Phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các Hội thành viên;

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội thành viên và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên.

2. Trách nhiệm của các Hội thành viên (hội ngành) đối với Liên hiệp Hội tỉnh:

- Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ; các chỉ thị, nghị quyết của Liên hiệp Hội tỉnh;

- Phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng chính sách và pháp luật Nhà nước; phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội cho các Hội thành viên và hội viên;

- Tham gia vào các hoạt động chung của Liên hiệp Hội tỉnh theo qui định của Điều lệ, qui định của pháp và các qui định khác có liên quan;

- Tập hợp, đề xuất những vấn đề còn vướng mắc trong lĩnh vực chuyên ngành cần có sự tham gia rộng rãi của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các tổ chức khác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho Liên hiệp Hội tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị với Đảng và Nhà nước xem xét, giải quyết;

- Đóng góp tự nguyện kinh phí hoạt động cho Liên hiệp Hội tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

- Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án và điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định. Hướng dẫn, chỉ đạo Liên hiệp Hội triển khai thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

- Hướng dẫn Liên hiệp hội tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phân bổ biên chế cho Liên hiệp Hội tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng biên chế, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức của Liên hiệp Hội, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng qui định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Liên hiệp Hội thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp Hội theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật qui định; đảm bảo các nội dung UBND tỉnh đã phê duyệt tại Đề án này.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, đảm bảo kinh phí, phương tiện hoạt động và các trang thiết bị làm việc cho đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng:

Nghiên cứu, trình UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương Liên hiệp Hội tỉnh được phép tiến hành khảo sát địa điểm, lập dự án xây dựng trụ sở làm việc khi có điều kiện.

4. Trách nhiệm của Liên hiệp Hội KHKT tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án sau khi UBND tỉnh phê duyệt;

- Trên cơ sở Đề án do UBND tỉnh phê duyệt, tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp Hội theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật qui định và những nội dung đã được qui định cụ thể trong Đề án này, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong Đề án; tạo điều kiện, giúp đỡ để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hoạt có hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC, KTTH, CVP.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm, xác định cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Ninh với các hội thành viên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241