Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 680/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 14/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2019-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu; Số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu;

Căn cứ Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019- 2021”.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; Báo cáo
- Bộ KH&CN; Báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; Báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Báo cáo
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBND cấp xã (UBND cấp huyện sao gửi, chỉ đạo triển khai thực hiện);
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 SANG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2019-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015;

Công văn số 1179/UBND-KGVX ngày 01/6/2019 UBND tỉnh về việc áp dụng ISO 9001 và lộ trình áp dụng TCVN 9001:2015.

II. HIỆN TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH GIA LAI

1. Kết quả thực hiện việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính của tỉnh

Thời gian qua, triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Đến nay toàn tỉnh đã có 266 cơ quan hành chính thuộc tỉnh và các cơ quan trung ương1 xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Trong đó, đối với UBND cấp xã, tuy là đối tượng khuyến khích áp dụng, nhưng đã thực hiện xây dựng và công bố áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 với tỷ lệ 100%. Số liệu cơ quan hành chính công bố HTQLCL chi tiết theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1. Cơ quan đã xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL

TT

Cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng cơ quan đã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001-2008

Số lượng cơ quan đã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001-2015

Ghi chú

01

Cơ quan cấp Sở

21

-

 

03

Chi cục trực thuộc Sở

10

-

 

04

Cơ quan TW

08

-

 

04

UBND cấp huyện

17

-

 

05

UBND cấp xã

206

16

10 UBND cấp xã thuộc thị xã An khê2

06 UBND cấp xã thuộc thị xã Ayun Pa3

 

Tổng cộng

266

16

 

2. Nhận định chung

Xác định việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là một trong những công cụ phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, do vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính đưa các quá trình giải quyết thủ tục hành chính vào xây dựng, áp dụng HTQLCL, nhằm mục đích để các cơ quan hành chính kiểm soát chặt chẽ hơn các quá trình này, đáp ứng được thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo về chất lượng dịch vụ công, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại các cơ quan hành chính của tỉnh trong thời gian qua đã mang lại những kết quả khả quan, đây là không những công cụ để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, mà còn là một trong những công cụ hỗ trợ tích cực cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Qua đó hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới liên hệ làm việc tại các cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng HTQLCL cho thấy, tại một số cơ quan hành chính việc xây dựng, áp dụng HTQLCL chưa thực sự gắn kết với hoạt động quản lý đặc biệt là đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, đã làm cho HTQLCL của cơ quan không phản ánh đúng đặc điểm tình hình, thực tế, dẫn đến HTQLCL không đáp ứng được trọn vẹn vai trò là công cụ phục vụ cho công tác cải cách hành chính và hoạt động điều hành, quản lý của lãnh đạo cơ quan. Bên cạnh đó, việc thay đổi thường xuyên của văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn, cũng như thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trong cơ quan cũng gây khó khăn trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính.

Nhằm thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 về hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đồng thời tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính và mục tiêu hiện đại hóa hành chính, việc ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021 là cần thiết và phù hợp với xu thế chung của cả nước.

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là cơ quan hành chính) đã xây dựng, áp dụng, công bố HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 254 cơ quan hành chính như sau:

- Cơ quan hành chính cấp sở: 21 cơ quan (đã bao gồm Ban Dân tộc, Ban Quản lý các Khu kinh tế).

- Cơ quan hành chính cấp chi cục: 10 cơ quan (đã bao gồm Ban Tôn giáo).

- UBND cấp huyện: 17 cơ quan.

- UBND cấp xã: 206 cơ quan.

b) Các cơ quan hành chính chưa xây dựng, áp dụng HTQLCL, gồm 01 cơ quan, cụ thể:

- Cơ quan hành chính cấp Chi cục trực thuộc Sở: 01 cơ quan (Chi cục Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ).

c) Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn: 08 cơ quan.

2. Mục tiêu

Đến tháng 6/2021, tất cả 254 cơ quan hành chính thuộc tỉnh và 08 cơ quan Trung ương hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015).

3. Yêu cầu

Quá trình xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, yêu cầu các cơ quan hành chính:

a) Cập nhật, bổ sung HTQLCL hiện hành phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với phạm vi áp dụng của HTQLCL đáp ứng toàn bộ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính;

b) Phù hợp với Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và yêu cầu của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng thi hành chi tiết một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2018/TT-VPCP);

c) Bảo đảm sự tham gia đầy đủ của Lãnh đạo, các đơn vị, cá nhân có liên quan; đảm bảo tiết kiệm, có hiệu lực và hiệu quả;

d) Các hoạt động tư vấn, đánh giá, đào tạo HTQLCL phục vụ việc xây dựng chuyển đổi HTQLCL tuân thủ quy định pháp luật, bám sát các yêu cầu về xây dựng, áp dụng, cải tiến HTQLCL trong cơ quan hành chính và Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với các cơ quan hành chính thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015:

a) Tổ chức nghiên cứu Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Mô hình khung được đăng tại các trang thông tin điện tử http://www.most.gov.vn và http://www.tcvn.gov.vn);

b) Đánh giá thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL hiện hành của cơ quan so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

c) Căn cứ vào lộ trình Kế hoạch để lập, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; dự trù kinh phí cho việc chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

d) Rà soát lại thành phần Ban Chỉ đạo;

đ) Tổ chức đào tạo, tập huấn cách thức chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

e) Xây dựng, cập nhật HTQLCL phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Bộ thủ tục hành chính, Mô hình khung HTQLCL và văn bản bản quy phạm pháp luật liên quan.

f) Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan;

g) Triển khai áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi Người đứng đầu cơ quan phê duyệt;

h) Đào tạo đánh giá nội bộ, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp và tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến HTQLCL;

i) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

k) Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định.

2. Đối với các cơ quan hành chính lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL:

Nghiên cứu áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nội dung và các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các Điều 5,6,7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN, ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg:

a) Tổ chức nghiên cứu Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Mô hình khung được đăng tại các trang thông tin điện tử http://www.most.gov.vn và http://www.tcvn.gov.vn);

b) Đánh giá thực trạng cơ cấu, tổ chức bộ máy; tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ; tình hình quản lý, cung cấp dịch vụ công ,... để xác định phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL;

c) Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng HTQLCL (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO).

d) Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

đ) Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức gồm: đào tạo kiến thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan; cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ;

e) Xây dựng HTQLCL phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Bộ thủ tục hành chính, Mô hình khung HTQLCL và văn bản bản quy phạm pháp luật liên quan;

f) Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan;

g) Triển khai áp dụng HTQLCL đã xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi Người đứng đầu cơ quan phê duyệt;

h) Đào tạo đánh giá nội bộ, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp và tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến HTQLCL;

i) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

k) Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định.

3. Đối với tổ chức, đơn vị thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng mới và chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính.

Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy định của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Năm 2019: Các cơ quan hành chính nghiên cứu, tìm hiểu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, lập kế hoạch, dự toán kinh phí cho việc chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tổ chức nghiên cứu Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Mô hình khung được đăng tại các trang thông tin điện tử http://www.most.gov.vn và http://www.tcvn.gov.vn).

- Năm 2020: 110 cơ quan hành chính cấp xã và 48 cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các Chi cục thuộc Sở hoàn thành việc chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Đến tháng 6/2021: 96 cơ quan hành chính cấp xã còn lại và 08 cơ quan Trung ương hoàn thành hoàn thành việc chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm và kinh phí của các cơ quan, đơn vị lập dự toán và các nguồn khác (nếu có).

- Nội dung chi và mức chi: Theo quy định của Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2005.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là đơn vị chủ trì giúp UBND tỉnh quản lý, tổ chức triển khai khai thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; nghiệp vụ về duy trì, cải tiến HTQLCL và đánh giá nội bộ HTQLCL theo hình thức tập trung cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO và cán bộ, công chức, viên chức liên quan của các cơ quan hành chính tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện việc xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính theo lộ trình của Kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp, triển khai thí điểm việc áp dụng HTQLCL điện tử (ISO điện tử) trong năm 2020; Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, tham mưu kế hoạch triển khai diện rộng trong những năm tiếp theo.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc kế hoạch lập dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả triển khai Kế hoạch.

2. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai Kế hoạch và quá trình xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, đáp ứng yêu cầu của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và yêu cầu của công tác cải cách thủ tục hành chính.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan đơn vị lập, Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đưa nội dung xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan hành chính vào Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền về hoạt động, xây dựng, áp dụng, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hệ thống quản lý của cơ quan hành chính trên địa bàn toàn tỉnh tới các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, người dân.

5. Các Sở, ban, ngành

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch;

- Tổng hợp dự toán kinh phí chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đề nghị của cơ quan, đơn vị trực thuộc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ theo quy định.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi và HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã trong việc chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch;

- Tổng hợp dự toán kinh phí chuyển đổi theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ theo quy định.

7. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Đề nghị triển khai thực hiện chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch của cơ quan cấp trên, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian, lộ trình quy định.

8. Các cơ quan hành chính thực hiện việc xây dựng mới, chuyển đổi HTQLCL

a) Kiện toàn nhân sự phụ trách công tác ISO của cơ quan.

b) Chủ động thực hiện các hoạt động đào tạo, xây dựng, cập nhật, bổ sung HTQLCL hiện hành phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo phạm vi áp dụng của HTQLCL đáp ứng toàn bộ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính, phù hợp với Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và các quy định pháp luật liên quan.

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc kiểm tra, đánh giá hoạt động tư vấn, hướng dẫn, đào tạo chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan và đơn vị trực thuộc (nếu có).

d) Kịp thời phản ánh vướng mắc, khó khăn trong việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan, đơn vị về Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thời phối hợp giải quyết.

đ) Lập dự toán, sử dụng kinh phí phục vụ công tác chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan một cách hợp lý, tiết kiệm, đúng quy định.

e) Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc đột xuất, khi có yêu cầu, báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh bằng văn bản qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.1 Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Bảo hiểm xã hội tnh Gia Lai, Cục Thống kê tnh Gia Lai, Công an tnh, Ngân hàng nhà nước tnh Gia Lai, Kho bạc nhà nước tnh Gia Lai, Qun lý Thị trường tỉnh Gia Lai.

2 UBND các phường: An Phước, An Tân, An Bình, Ngô Mây, Tây Sơn và UBND các xã: Cửu An, Song An, Thành An, Tú An, Xuân An.

3 UBND các phường: Hòa Bình, Cheo Reo và UBND các xã: Ia Rbol, Chư Băh, Ia RTô, Ia Sao.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 về Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228