Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 666/QĐ-UBND-HC năm 2015 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng, bè tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

Số hiệu: 666/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 14/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SẮP XẾP LẠI VÙNG NUÔI CÁ LỒNG, BÈ TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nuôi trồng thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 79/TTr ngày 05 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng, bè tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh mở rộng vùng mặt nước đặt bè tại khu vực số 11 và 12 trên sông Tiền. Cụ thể:

- Khu vực 11: vùng quy hoạch nằm bên bờ trái sông Tiền, thuộc địa phận xã Bình Thạnh huyện Cao Lãnh gồm các đoạn sau:

+ Đoạn 1: vị trí cách vàm sông Cái Nhỏ khoảng 300m về hướng hạ nguồn, tương ứng với lý trình sông Tiền từ Km 147+500 ÷ Km 147+132 tại điểm BT1 (X(m)=1145 245-Y(m)=582 477) đến điểm BT1.1 (X(m)=1144 864- Y(m)=582 60) có chiều ngang vùng quy hoạch là 100m (giữ nguyên so với quy hoạch cũ).

+ Đoạn 2: vị trí bắt đầu từ điểm BT1.1 (X(m)=1144 864–Y(m)=582 601) đến điểm BT2 (X(m)=1144 416–Y(m)=582 686), tương ứng với lý trình sông Tiền từ Km 146+682 ÷ Km 147+132. Nay mở rộng chiều ngang vùng quy hoạch từ 100m (theo quy hoạch cũ) lên 250m.

+ Đoạn 3: vị trí từ điểm BT3 (X(m)=1144 195–Y(m)=582 738) đến điểm BT3.1 (X(m)=1143 529–Y(m)=582 949) tương ứng với lý trình sông Tiền từ Km 145+680 ÷ Km 146+380. Nay mở rộng chiều ngang vùng quy hoạch từ 100m (theo quy hoạch cũ) lên 250m.

+ Đoạn 4: Vị trí từ điểm BT3.1 (X(m)=1143 529-Y(m)=582 949) đến điểm BT4 (X(m)=1143 188-Y(m)=583 077), tương ứng với lý trình sông Tiền từ Km 145+316 ÷ Km 145+680, chiều ngang vùng quy hoạch 100m (giữ nguyên so với quy hoạch cũ).

+ Đoạn 5: Vị trí từ điểm BT5 (X(m)=1142 974–Y(m)=583 165) đến điểm BT6 (X(m)=1142 496–Y(m)=583 429), tương ứng với lý trình sông Tiền từ Km 144+487 ÷ Km 145+030. Nay mở rộng chiều ngang vùng quy hoạch từ 100m (theo quy hoạch cũ) lên 250m.

+ Đoạn 6: Vị trí từ điểm BT7(X(m)=1142 218–Y(m)=583 640) đến điểm cuối BT8 (X(m)=1141 106–Y(m)=584 002), tương ứng với lý trình sông Tiền từ Km 143+074 ÷ Km 144+205. Nay mở rộng chiều ngang vùng quy hoạch từ 100m (theo quy hoạch cũ) lên 250m.

- Khu vực 12, nằm bên bờ phải sông Tiền thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Vùng quy hoạch bắt đầu tại điểm có tọa độ địa lý X(m)=1138 461-Y(m)=589 960) và điểm cuối có tọa độ X(m)=1138 561- Y(m)=589 360), tương ứng với lý trình sông Tiền từ Km 133+000 ÷ Km 134+455 có chiều dài là 1.400m. Nay mở rộng chiều ngang vùng quy hoạch từ 100m (theo quy hoạch cũ) lên 200m.

2. Bổ sung mặt nước đặt bè mới tại khu vực 13 và 14 như sau:

- Khu vực số 13: vùng quy hoạch nằm trên nhánh cù lao Tây Ma - Sông Tiền đoạn từ Km 23+650 ÷ Km 24+000 thuộc địa phận Phú Thuận B huyện Hồng Ngự (tương ứng điểm đầu có tọa độ địa lý X(m)=1183 052,2-Y(m)=538 082,8 và điểm cuối có tọa độ X(m)=1182 708,5-Y(m)=538 032,8) và đoạn từ Km 22+905 ÷ Km 23+515 thuộc địa phận xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình (tương ứng điểm đầu có tọa độ địa lý X(m)=1182 573,5-Y(m)=538 006,3 và điểm cuối có tọa độ X(m)=1181 973,0-Y(m)=537 877,0). Chiều dài đoạn được quy hoạch là 960m, chiều ngang quy hoạch 50m và mép ngoài cùng vị trí quy hoạch cách bờ 100m (vị trí từ bờ tính ra 50m không bố trí quy hoạch).

+ Khu vực số 14: vùng quy hoạch phía bờ trái sông Tiền thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. Đoạn từ Km 141+055 ÷ Km 141+755 (tương ứng điểm đầu có tọa độ địa lý X(m)=1140 056,3 – Y(m)=584 319,6 và điểm cuối có tọa độ X(m)=1139 463,3 – Y(m)=584 695,9. Chiều dài đoạn sông được quy hoạch là 700m, chiều ngang vùng quy hoạch là 50m và mép ngoài cùng vị trí quy hoạch cách bờ 150m (vị trí từ bờ tính ra 100m không bố trí quy hoạch).

3. Điều chỉnh thu hẹp vùng mặt nước đặt bè tại khu vực 3 trên sông Tiền, cụ thể:

Khu vực số 3: phía bên bờ trái sông Tiền thuộc địa phận xã Thường Thới Tiền và Thường Lạc huyện Hồng Ngự. Điều chỉnh giảm chiều dài 33m về phía thượng nguồn (tương ứng dời điểm TL6 về vị trí TL6’ X(m)=1197 007- Y(m)=532 936).

Kèm sơ đồ bố trí quy hoạch chi tiết các vùng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung trong Quyết định 1178/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp không trái với nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này vẫn còn hiệu lực.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông và Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Châu Thành và Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC/KTN Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 666/QĐ-UBND-HC năm 2015 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng, bè tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125