Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2003/QĐ-UB phê duyệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Điện tử của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 66/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 09/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN TỬ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 19/2001/CT/UB ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thành phố từ năm 2001 đến năm 2005;
Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Công văn số 21/CN3 ngày 07 tháng 01 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp Điện tử thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 với nội dung như sau :

1.1. Mục tiêu, định hướng chung : Phát triển công nghiệp Điện tử thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố có mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 25%; tâp trung phát triển công nghệ cao; từng bước chuyển từ gia công lắp ráp sang chế tạo các sản phẩm thiết bị mang thương hiệu của Việt Nam.

1.2. Triển khai các chương trình và dự án phát triển ngành Điện tử theo danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

2.1. Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mai Quốc Bình trực tiếp chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án phát triển ngành Điện tử.

2.2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình và dự án cần nhanh chóng triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện.

2.3. Kinh phí thực hiện các chương trình dự án từ kinh phí hoạt động do ngân sách thành phố cấp cho các đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Trường Đại học Bách khoa,
- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật,
- Phân viện nghiên cứu Điện tử - Tin
 học tại thành phố Hồ Chí Minh
- Hội Tự động hóa,
- Hội Điện tử-Tin học,
- VPHĐ-UB : Các PVP,
 Các tổ NCTH
- Lưu (TH-H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hải

 

 

DANH MỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I- CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu của chương trình xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Điện tử :

1.1- Xây dựng các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp Điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh.

1.2- Xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện các dự án phát triển công nghiệp Điện tử.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Hội Điện tử-Tin học thực hiện chương trình và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 8 năm 2003. 2. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp Điện tử :

Mục tiêu của chương trình là tạo nguồn nhân lực cho ngành; trong đó, đặc biệt chú trọng việc đào tạo cán bộ quản lý, đủ năng lực, khả năng tiếp cận, nắm bắt công nghệ mới và triển khai phát triển công nghiệp điện tử tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Đơn vị thực hiện: Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học bách Khoa thành phố, Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2003.

II- CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN TỬ.

Dự án 1 : Xây dựng Trung tâm nghiên cứu thiết kế và chế tạo sản phẩm mẫu.

Trung tâm sẽ là cầu nối, gắn nghiên cứu với sản xuất, tạo điều kiện để từng bước chủ động nắm bắt công nghệ mới và thiết kế các sản phẩm điện tử từ nguồn lực trong nước; đồng thời triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử có chất lượng cao, chi phí thấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của xã hội.

Đơn vị thực hiện: Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Trường Đại học Bách khoa; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; Hội Tự động hóa, Hội Điện tử-Tin học, Phân viện Nghiên cứu Điện tử-Tin học thực hiện dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 8 năm 2003.

Dự án 2 : Xây dựng Khu công nghiệp Điện tử.

Đơn vị thực hiện: Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Trường Đại học Bách khoa; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; Hội Tự động hóa; Hội Điện tử-Tin học; Sở Khoa học-Công nghư và Môi trường nghiên cứu xây dựng dự án và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 9 năm 2003./.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2003/QĐ-UB phê duyệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Điện tử của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402
DMCA.com Protection Status