Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2002/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 64/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 64/2002/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2002 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại công văn số 4938/CV-KHĐT ngày 20 tháng 11 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Định hướng phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp đến năm 2010:

Vật liệu nổ công nghiệp là sản phẩm hàng hoá đặc biệt; là loại hình sản xuất, kinh doanh có điều kiện do Nhà nước thống nhất quản lý.

Phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo tính đồng bộ cao từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất đến khâu cung ứng, dịch vụ nổ; nhanh chóng tiếp thu công nghệ, tiên tiến của thế giới, kết hợp với công nghệ và thiết bị hiện có trong nước để sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp đạt trình độ công nghệ cao, trở thành một ngành công nghiệp hoàn chỉnh, nhằm phục vụ tốt yêu cầu của các ngành kinh tế và tiến tới xuất khẩu; có tính đến phục vụ cho quốc phòng, an ninh. Trong quá trình sản xuất, dự trữ, vận chuyển, sử dụng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo vệ môi trường, môi sinh.

2. Mục tiêu cơ bản của quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp đến năm 2010:

- Đầu tư sản xuất Nitratamôn (NH4NO3), là một trong những nguyên liệu cơ bản sản xuất thuốc nổ, đảm bảo độ xốp và độ tinh khiết > 99,5% để chủ động cung ứng cho các cơ sở sản xuất thuốc nổ, đồng thời đầu tư cho nghiên cứu nguyên liệu khác phục vụ sản xuất phụ kiện nổ.

- Hoàn thiện, hiện đại hoá dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương hiện có, từng bước loại bỏ dần để sau năm 2005 chỉ sử dụng không quá 5 - 10% và chỉ được sử dụng ở những nơi có điều kiện cho phép các loại thuốc nổ truyền thống, kể cả tận dụng số thuốc nổ tái chế từ thuốc nổ phế thải quốc phòng (trong thành phần có TNT).

- Nghiên cứu đầu tư sản xuất thuốc nổ nhũ tương an toàn chịu nước, sức công phá mạnh cho các mỏ hầm lò có khí Metan và bụi nổ; phát triển và hoàn thiện phương pháp sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời, năng lượng cao trên xe chuyên dùng tại bãi nổ.

- Nghiên cứu đầu tư sản xuất một số chủng loại thuốc nổ và phụ kiện nổ phục vụ ngành Dầu khí.

- Đồng bộ, hiện đại hoá dây chuyền sản xuất phụ kiện nổ: các loại mồi nổ có năng lượng cao, kíp nổ và dây phi điện để thay thế hàng nhập khẩu.

- Hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, mạng lưới cung ứng dịch vụ nổ có chuyên môn hoá cao đáp ứng kịp thời đối với các hộ tiêu thụ đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; chỉ duy trì hai đầu mối doanh nghiệp nhà nước sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp như hiện nay.

- Chú trọng phát triển công tác dịch vụ nổ trọn gói, trước hết tại các vùng công nghiệp có nhu cầu lớn; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước đối với ngành vật liệu nổ công nghiệp.

3. Mức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp:

Đáp ứng đủ về số lượng và chủng loại vật liệu nổ công nghiệp với giá cả hợp lý. Dự kiến mức sản xuất và tiêu thụ thuốc nổ các loại và phụ kiện nổ (phụ lục số 1):

- Đến năm 2005 khoảng 30.240 tấn thuốc nổ.

- Giai đoạn năm 2006 - 2010 khoảng 35.910 tấn thuốc nổ.

4. Kế hoạch phát triển:

- Giai đoạn 2002 - 2005 (phụ lục số 2): cần sớm triển khai lập báo cáo tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sản xuất nguyên liệu Nitratamôn, thuốc nổ nhũ tương an toàn hầm lò, nhũ tương rời có năng lượng cao, vật liệu nổ cho ngành Dầu khí, nâng cấp các loại thuốc nổ và phụ kiện nổ hiện có.

- Giai đoạn 2006 - 2010 (phụ lục số 3): quy mô và tiến độ tuỳ theo tình hình thực tế của giai đoạn 2002 - 2005 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

5. Nhu cầu vốn đầu tư:

a) Tổng vốn đầu tư phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp trong 10 năm ước tính khoảng 355 tỷ đồng, trong đó:

- Giai đoạn 2002 - 2005 khoảng 212 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2006 - 2010 khoảng 143 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay và huy động các nguồn vốn khác để đầu tư theo danh mục các dự án được duyệt.

- Hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước cho các công tác: nghiên cứu khoa học, công nghệ (gồm nghiên cứu ứng dụng, chế tạo thử nghiệm) và dự trữ quốc gia, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công nghiệp, với chức năng quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành vật liệu nổ công nghiệp phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện quy hoạch và đề xuất điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách để phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp theo quy hoạch được duyệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ, cân đối, bố trí nguồn vốn cho việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học của ngành vật liệu nổ công nghiệp và dự trữ quốc gia bảo quản vật liệu nổ công nghiệp.

3. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Quốc phòng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, nhằm tiếp thu và tổ chức triển khai ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến của khu vực và thế giới; ban hành các quy định về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường có liên quan đến công tác quản lý, phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp.

4. Bộ Quốc phòng, Tổng công ty Than Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sản xuất các loại thuốc nổ, phụ kiện nổ công nghiệp đáp ứng đầy đủ cho các ngành kinh tế quốc dân; nghiên cứu, tiếp thu công nghệ để sản xuất thuốc nổ, phụ kiện nổ phục vụ cho ngành Dầu khí thay thế thuốc nổ, phụ kiện nổ phải nhập khẩu hiện nay và hướng tới xuất khẩu.

5. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trong nước nghiên cứu, thử nghiệm để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đạt tiêu chuẩn, đáp ứng cho việc thăm dò và khai thác dầu khí để thay thế cho việc nhập khẩu.

6. Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hoàn chỉnh các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, kể cả xuất, nhập khẩu và chống buôn bán trái phép vật liệu nổ công nghiệp.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi các chế độ chính sách đối với người lao động trong ngành vật liệu nổ công nghiệp; thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động tại các cơ sở sản xuất, bảo quản, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 3. Các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý sản xuất, dự trữ, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)


PHỤ LỤC SỐ 1

NHU CẦU TIÊU THỤ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Nhu cầu tiêu thụ theo khối lượng

Năm

Tổng nhu cầu

 

Đạn * (viên)

Thuốc nổ (tấn)

Kíp nổ ** (1.000 cái )

Dây các loại * * (1.000 m)

Khối mồi nổ (1.000 quả)

2002

68 854

23 070

26 354

19 649

223

2005

90 254

30 240

36 493

27 668

312

2010

126 585

35 915

44 633

31 589

367

Ghi chú: * Riêng của ngành Dầu khí

** Gồm cả ngành Dầu khí

2. Nhu cầu tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm

TT

Chủng loại

Đơn vị

Nhu cầu

 

 

 

2002

2005

2010

1

Tổng nhu cầu thuốc nổ

Tấn

23 070

30 240

35 915

 

- Zecno

Tấn

3 069

0

0

 

- ANFO

Tấn

4 674

9 030

10 524

 

- ANFO chịu nước

Tấn

3 487

5 175

0

 

- Nhũ tương rời

Tấn

0

0

6 052

 

- Nhũ tương thỏi

Tấn

6 054

10 815

14 587

 

- Các loại thuốc nổ truyền thống

Tấn

4 406

2 944

1 800

 

- An toàn hầm lò AH1

Tấn

1 380

0

0

 

- Nhũ tương an toàn hầm lò

Tấn

0

2 276

2 952

2

Tổng nhu cầu đạn (cho ngành Dầu khí)

Viên

68 854

90 254

126 585

 

- Đạn bắn thử vỉa TCP - 89

Viên

36 380

47 687

66 883

 

- Đạn bắn vỉa Baracuđa - 89

Viên

16 050

21 038

29 507

 

- Đạn bắn vỉa Baracuđa - 127

Viên

16 050

21 038

29 507

 

- Đạn bắn cắt phá các loại

Viên

374

491

688

3

Tổng nhu cầu kíp nổ *

1.000 cái

26 354

36 493

44 633

4

Tổng nhu cầu dây nổ *

1.000m

19 649

27 668

31 589

5

Tổng nhu cầu khối mồi nổ

1.000 quả

223

312

367

Ghi chú: * Gồm cả ngành Dầu khí

Phụ lục số 2

DANH MỤC ĐẦU TƯ NGÀNH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2002 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ)

T T

Danh mục đầu tư

Hình thức đầu tư

Năm đầu tư

Địa điểm xây dựng

Công suất

1

2

3

4

5

6

I

công ty Hoá chất mỏ (1á 3 )

 

 

 

 

1

Đầu tư cho sản xuất

 

 

 

 

 

Dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương hầm lò

Xây dựng mới

2002á 2003

Quảng Ninh

2000á 3000 tấn/năm

2

Đầu tư cho cung ứng

 

 

 

 

-

Xây dựng các kho

Xây dựng mới

2002á 2005

Sơn La, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang

S 40 tấn

-

Thiết bị vận tải (ôtô, tàu biển, xà lan)

Mới

2002á 2005

Các XN và chi nhánh

 

-

Các đầu tư khác (đường ôtô, nhà điều hành, mạng vi tính, xưởng cơ khí)

Mới

2002á 2005

 

 

-

Thiết bị dịch vụ nổ

Mới

2002á 2003

 

 

-

Xe sản xuất và nạp ANFO

Mới

2002á 2005

Ninh Bình, Kiên Giang

2 xe 5 tấn

3

Đầu tư cho nghiên cứu thử nghiệm VLNCN

 

 

 

 

-

Các trang, thiết bị

Mới

2002á 2004

Quảng Ninh

 

II

Các nhà máy thuộc Tổng cục CNQP

 

 

 

 

1

Đầu tư cho sản xuất

 

 

 

 

-

Dây chuyền sản xuất Nitratamôn

Xây dựng mới

2002á 2003

Vĩnh Phúc

20000 tấn/năm

-

Nâng cấp chất lượng sản phẩm thuốc nổ nhũ tương hiện có (Z 131)

Cải tạo

2003

Thái Nguyên

3000 tấn/năm

-

Nâng cấp chất lượng sản phẩm thuốc nổ nhũ tương hiện có (Z113)

Cải tạo

2002

Tuyên Quang

3000 tấn/năm

-

Dây chuyền sản xuất mồi nổ năng lượng cao (Z131 )

Xây dựng mới

2002

Thái Nguyên

300á 500 tấn/năm

-

Dây chuyền sản xuất nguyên liệu để sản xuất phụ kiện nổ (Z 121)

Cải tạo

2002

Phú Thọ

 

-

Dây chuyền sản xuất phụ kiện vi sai, phi điện và phụ kiện an toàn (Z 121)

Cải tạo, mở rộng

2003á 2004

Tuyên Quang

80 triệu cái

-

Dây chuyền sản xuất vật liệu nổ công nghiệp cho Dầu khí ( Z115 )

Xây dựng mới

2002á 2004

Thái Nguyên

 

2

Đầu tư cho cung ứng

 

 

 

 

-

Xây dựng các kho

Xây dựng mới

2002á 2003

Miền Trung & Đồng Nai

150&120 tấn

-

Ô tô vận tải

Mới

2002á 2005

Công ty GAET

10 xe

Phụ lục số 3

DANH MỤC ĐẦU TƯ NGÀNH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2006 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Danh mục đầu tư

Hình thức

đầu tư

Năm

đầu tư

Địa điểm

xây dựng

Công suất

1

2

3

4

5

6

I

công ty Hoá chất mỏ

 

 

 

 

1

Đầu tư cho sản xuất

 

 

 

 

-

Dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời

Xây dựng mới

2006

Quảng Ninh

5000 tấn/năm

2

Đầu tư cho cung ứng

 

 

 

 

-

Xây dựng các kho

Xây dựng mới

2006á 2010

Nghệ an, Khánh Hoà, Hà Nam

S 60 tấn

-

Thiết bị vận tải (ôtô, tàu biển, xà lan)

Mới

2006á 2010

Các XN và chi nhánh

 

-

Thiết bị bốc xếp ở cảng

Mới

2006á 2010

 

 

-

Các đầu tư khác (đường ôtô, nhà điều hành, mạng vi tính, xưởng cơ khí)

Mới

2006á 2010

 

 

3

Đầu tư cho dịch vụ nổ

 

 

 

 

-

Xe sản xuất và bơm nhũ tương rời

Mới

2007

Quảng Ninh

1 xe 10 tấn

II

Các nhà máy thuộc Tổng cục CNQP

 

 

 

 

1

Đầu tư cho sản xuất

 

 

 

 

-

Dây chuyền sản xuất thuốc nổ năng lượng cao (Z115)

Xây dựng mới

2006

Thái Nguyên

2000-3000 tấn/năm

-

Nâng cấp công nghệ, thiết bị dây chuyền nhũ tương hiện có (Z131)

Cải tạo

2007

Thái Nguyên

4000 tấn/năm

-

Nâng cấp công nghệ, thiết bị dây chuyền nhũ tương hiện có (Z113)

Cải tạo

2008

Tuyên Quang

4000 tấn/năm

2

Đầu tư cho cung ứng

 

 

 

 

-

Ô tô vận tải

Mới

2006

Công ty GAET

2 xe

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 64/2002/QD-TTg

Hanoi, May 23, 2002

 

DECISION

RATIFYING THE PLANNING ON THE DEVELOPMENT OF VIETNAM’S INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIALS BRANCH TILL 2010

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
At the proposal of the Ministry of Industry in Official Dispatch No.4938/CV-KHDT of November 20, 2001,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the planning on the development of Vietnam’s industrial explosive materials branch with the following principal contents:

1. Orientation for development of industrial explosive materials branch till 2010:

Industrial explosive materials are special commodity products and constitute a conditional production and business line uniformly managed by the State.

The development of industrial explosive materials branch must ensure high synchronism from the stage of research, experiment, production to the supply of explosive materials, the provision of explosion services; quickly absorb the world’s advanced technologies and combine them with the technologies and equipment available in the country in order to turn out industrial explosive materials attaining a high-tech level and make industrial explosive materials branch a complete industry, which can well serve all economic sectors requirements and proceed to turn out exportable products, while taking into account national defense and security demands. In the course of producing, storing, transporting and using industrial explosive materials, the absolute safety and protection of the environment and living surroundings must be ensured.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2002/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251