Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 614/QĐ-UBND 2020 công bố Bộ tiêu chí giám sát cơ cấu lại ngành nông nghiệp Lạng Sơn

Số hiệu: 614/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 10/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 06 TIÊU CHÍ (TỪ TIÊU CHÍ SỐ 9 ĐẾN TIÊU CHÍ SỐ 14) CỦA BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2017-2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 34/TTr-SNN ngày 25/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố kết quả tính toán 06 tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến tiêu chí số 14) của Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2019 như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thống kê tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: KTN, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN(PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2017-2019
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày   /4/2020 của UBND tỉnh)

STT

Tiêu chí

Đơn vị tính

Chỉ tiêu đến năm 2020 (Theo QĐ số 678/QĐ-TTg

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Ghi chú

Cả nước

Vùng MNPB

Tiêu chí số 9

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết

%

≥ 15

≥ 20

4,04

4,43

5,07

 

Tiêu chí số 10

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt và tương đương

%

≥10

≥10

0,67

1,49

3,13

 

Tiêu chí số 11

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiết kiệm nước

%

≥20

≥15

0,05

0,09

0,15

 

Tiêu chí số 12

Tỷ lệ diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận

%

≥ 25

≥ 20

0

0

0

Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận

Tiêu chí số 13

Tỷ lệ nông dân được đào tạo nghề nông nghiệp

%

≥ 35

≥ 27

19,48

21,94

23,73

 

Tiêu chí số 14

Tỷ lệ nữ trong số nông dân được đào tạo nghề nông nghiệp

%

≥ 40

≥ 40

52,00

52,31

53,06

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 614/QĐ-UBND ngày 10/04/2020 phê duyệt và công bố kết quả tính toán 06 tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến tiêu chí số 14) của Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


214

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!