Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 575/QĐ-TTg 2015 Quy hoạch khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2020 2030

Số hiệu: 575/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 04/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU VÀ VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM

1. Khai thác lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, nguồn lực và kinh tế, xã hội của từng vùng sinh thái để phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của cả nước, từng vùng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

2. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hạt nhân công nghệ để nhân rộng ra các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3. Xã hội hóa tối đa đầu tư xây dựng các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ, thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia và gia tăng xuất khẩu.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2020

- Xây dựng 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong đó có 8 khu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

- Hình thành một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các đối tượng: Rau, hoa, cà phê, chè, thanh long, bò sữa, bò thịt, gia cầm, tôm (mặn, lợ).

- Xây dựng cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức, nguồn nhân lực phục vụ quản lý và điều hành các hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Xây dựng được một số giải pháp, chính sách để thực hiện quy hoạch và phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012.

b) Định hướng đến năm 2030

- Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động hiệu quả ít nhất 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tiếp tục chọn lọc, thành lập một số khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng quy định.

- Mở rộng về quy mô và đối tượng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc quy hoạch tổng thể phải đáp ứng các quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao và các quy định sau đây:

a) Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm các phân khu chức năng chủ yếu:

- Khu trung tâm hành chính;

- Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Khu đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Khu xử lý chất thải.

b) Hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Hoạt động khoa học và công nghệ:

+ Tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều 16 Luật Công nghệ cao;

+ Nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

+ Chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao:

+ Đào tạo và huấn luyện công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp;

+ Phối hợp đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ, tiến sĩ trong một số chuyên ngành vsinh học, nông nghiệp thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

- Hoạt động sản xuất, dịch vụ;

+ Sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục sản phm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

+ Tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

+ Thực hiện dịch vụ tư vấn công nghệ cao trong nông nghiệp; dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị và tiêu thụ sản phẩm;

+ Thực hiện dịch vụ dân sinh.

- Tham gia các hoạt động ươm tạo công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

a) Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nơi sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phm nông sản hàng hóa có lợi thế của vùng bảo đảm đạt năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

b) Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc quy hoạch tổng thể cn đáp ứng các quy định:

- Có điều kiện tự nhiên thích hợp, thuộc vùng chuyên canh sản xuất tập trung một hoặc một số sản phẩm hàng hóa theo quy định tại Quyết đnh số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành, sản phẩm tại địa phương;

- Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh về giao thông, thủy lợi, điện; thuận lợi cho các doanh nghiệp, trang trại, hộ nông dân tổ chức sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao;

- Sản phẩm sản xuất trong vùng là sản phẩm có lợi thế của vùng, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao;

- Có các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

3. Quy hoạch, xây dựng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

a) Đến năm 2020

- Quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Ngoài 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiếp tục quy hoạch và xây dựng 8 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập (khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Dương, tỉnh Bình Dương; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần Thơ, thành phố Cần Thơ).

- Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

+ Về trồng trọt: Các vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại Tây Nguyên, Tây Bắc và Bắc Trung bộ; các vùng sản xut chè ứng dụng công nghệ cao: Sản xuất chè xanh tập trung tại Thái Nguyên, sản xuất chè olong tập trung tại Lâm Đồng; các vùng sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao tập trung tại Bình Thuận; các vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố HChí Minh, Lâm Đồng; các vùng sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại Lào Cai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng; các vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực xuất khẩu ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

+ Về chăn nuôi: Các vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại Sơn La, Hà Nội, Nghệ An và Lâm Đồng; các vùng chăn nuôi lợn ngoại ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ; các vùng chăn nuôi gia cm ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Bắc Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

+ Về thủy sản: Các vùng sản xuất tôm nước mặn, nước lợ ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

b) Định hướng đến năm 2030

- Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

+ Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, hoạt động có hiệu quả 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được thành lập thuộc quy hoạch tng thể.

+ Nghiên cứu quy hoạch các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và các tỉnh còn lại.

+ Chọn lọc thành lập các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng quy định tại Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định này và Điều 33 Luật Công nghệ cao trên phạm vi toàn quốc.

- Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

+ Về trồng trọt: Mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ cao đối với các đi tượng giai đoạn 2015 - 2020 trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế, xã hội, phát trin ngành, sản phm tại địa phương, cân đối cung cầu; bổ sung các vùng sản xuất một số sản phẩm chủ lực ứng dụng công nghệ cao như: Hồ tiêu, cây ăn quả khác, cây dược liệu...

+ Về chăn nuôi: Mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ cao đối với các đi tượng giai đoạn 2015 - 2020 trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, phát triển ngành, sản phm tại đa phương, cân đối cung cu.

+ Về thủy sản: Mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ cao đối với các đối tượng giai đoạn 2015 - 2020 trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, phát triển ngành, sản phẩm tại địa phương, cân đối cung cầu; bổ sung các vùng sản xuất một ssản phẩm chủ lực ứng dụng công nghệ cao khác như: Cá tra, cá nước lạnh, nhuyễn thể.

4. Danh mục các khu, địa điểm, quy mô, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao quy hoạch đến năm 2020, định hướng nghiên cứu quy hoạch đến năm 2030 được nêu chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo quyết định này.

Việc xem xét, điều chỉnh, bổ sung danh mục khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao căn cứ quy định tại Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định này và Điều 33 Luật Công nghệ cao.

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Quy hoạch, sử dụng đất đai

a) Các địa phương trong quy hoạch: Dành đất cho xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 33 Luật Công nghệ cao.

b) Xây dựng quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng miền, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất.

3. Nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực

a) Phát triển nguồn nhân lực đvề số lượng và chất lượng để thực hiện nhiệm vụ phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

b) Có chính sách thu hút và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ cao theo quy định tại Điều 29 Luật Công nghệ cao.

4. Nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch

a) Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch, xây dựng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

b) Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Luật Công nghệ cao; hỗ trợ xây dng hạ tầng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định s1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, sản xuất, dịch vụ trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư sản xuất, hoạt động dịch vụ trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

d) Các nguồn vốn khác theo quy định.

5. Khoa học và công nghệ

a) Triển khai các hoạt động tạo và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Mục II Điều 1 Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ phát triển các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

b) Tiếp tục triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp, bền vững môi trường tại khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

c) Tiếp tục triển khai các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phát triển các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một cách hiệu quả và bền vững, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

d) Hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phát triển các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi về huy động nguồn vn đầu tư, chính sách ưu đãi tín dụng theo quy định hiện hành.

6. Hợp tác quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, nhập công nghệ cao trong nông nghiệp, thu hút vốn đầu tư; đào tạo cán bộ, trao đổi chuyên gia; tổ chức hội thảo, hội chợ giới thiệu công nghệ cao trong nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

7. Cơ chế chính sách

a) Ưu đãi vđt đai theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Luật Công nghệ cao và các văn bản quy định của pháp luật về đất đai.

b) Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Quy hoạch tổng thể

- Đi với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: Căn cứ điều kiện cụ thể, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 70% để đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu (hạ tầng thông tin, giao thông, điện, nước, trụ sở điều hành, hệ thống xử lý chất thải).

- Đối với vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Căn cứ điều kiện cụ th, ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng trong vùng (hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi tưới tiêu và xử lý chất thải) theo các dự án được duyệt.

c) Doanh nghiệp hoạt động trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các ưu đãi khác đối với doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Công nghệ cao.

d) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ đối với tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành.

- Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ tạo và phát triển công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Hỗ trợ các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

đ) Hỗ trợ các hình thức hợp tác, liên kết tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa người sản xuất, các trang trại, thợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp để tăng cường năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo các quy định hiện hành.

e) Hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm của khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

b) Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và kiểm tra việc trin khai thực hiện .Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Chủ trì, phối hợp bổ sung điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đề xuất với các Bộ, ngành, địa phương liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổng hợp, cân đối vốn đầu tư phát triển, thẩm tra hỗ trợ địa phương xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc quy hoạch, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất về mô hình và cơ chế quản lý đối với các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,

3. Bộ Tài chính

a) Thực hiện theo dõi, kim tra, thm định việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quy hoạch, phát triển các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tng thông tin về công nghệ cao nói chung và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng;

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tchức, tham gia chợ, hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan thẩm định về nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định hiện hành.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách và đáp ứng các khoản tín dụng, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện Quy hoạch theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Quy hoạch tổng thể:

a) Dành đất cho xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 33 Luật Công nghệ cao;

b) Xây dựng đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Chủ động xây dựng, khuyến khích doanh nghiệp, các khu và vùng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

d) Phê duyệt quy hoạch chung vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được cấp có thẩm quyền công nhận trên địa bàn địa phương;

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ cao trong nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

g) Tổ chức triển khai các nội dung đầu tư xây dựng và phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

h) Lồng ghép việc xây dựng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các nhiệm vụ phát triển của ngành, địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

i) Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, quy định các chính sách ưu đãi khác đối với khu nông nghiệp ng dụng công nghệ cao và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xây dựng trên địa bàn;

k) Đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện quy hoạch và phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một cách hiệu quả, bền vững.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b). M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên

Diện tích (ha)

Địa điểm

Lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao

Phân kỳ

1.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên

300,0

Huyện Phổ Yên và Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Trồng trọt (rau, hoa, nấm, chè, cây lâm nghiệp);

- Chăn nuôi (bò thịt, gia cầm);

- Thủy sản (cá nước ngọt);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2020

2.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh

106,0

Huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa, nấm, cây ăn quả, cây cảnh, cây lâm nghiệp);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2020

3.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thanh Hóa

200,0

Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trồng trọt (rau, hoa, mía đường, cây lâm nghiệp);

- Chăn nuôi (bò thịt, lợn, gia cầm);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2020

4.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khánh Hòa

65,9

Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

- Trồng trọt (giống và sản phẩm lúa, ngô, rau, hoa, mía, điều, xoài);

- Chăn nuôi (giống lợn);

- Thủy sản (cá nước ngọt).

2020

5.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng

221,0

Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

- Trồng trọt (rau, hoa chất lượng cao, cây ăn quả ôn đới, ngô, cà phê, hồ tiêu, chè, cây dược liệu, cây lâm nghiệp);

- Chăn nuôi (bò thịt, bò sữa);

- Thủy sản (cá nước lạnh);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2020

6.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

460,0

Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

- Trồng trọt (rau, hoa, lúa, mía, cây ăn quả đặc sản, cây lâm nghiệp);

- Chăn nuôi (bò thịt, lợn thịt, gia cầm siêu thịt, siêu trứng);

- Thủy sản (nước ngọt, nước mặn);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2020

7.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

88,2

Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

- Trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa quả);

- Thủy sản (cá cảnh);

2020

8.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Dương

412,0

Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Trồng trọt (rau, hoa, nấm, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, mía, cây dược liệu);

- Chăn nuôi (bò thịt, bò sữa, lợn thịt, gia cầm);

- Thủy sản (cá cảnh);

- Bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2020

9.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

415

Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Trồng trọt (rau, hoa, lúa đặc sản, cây ăn quả đặc sản, phân bón vi sinh, nấm ăn và nấm dược liệu);

- Chăn nuôi (lợn thịt, gia cầm siêu thịt, siêu trứng);

- Thủy sản (nước ngọt, nước mặn);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2020

10.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cần Thơ

244,0

Huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

- Trồng trọt (rau, hoa, lúa chất lượng cao, cây ăn quả đặc sản);

- Chăn nuôi (lợn, gà, vịt);

- Thủy sản (cá nước ngọt, tôm nước lợ);

- Bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2020

11.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hà Nội

96,6

Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

- Trồng trọt (rau, hoa, cây cảnh);

- Thủy sản (cá nước ngọt).

2030

12.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lào Cai

200,0

Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trồng trọt (giống và sản phẩm chè, rau, hoa, cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu);

- Thủy sản (cá nước lạnh);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2030

13.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Thọ

300,0

Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

- Trồng trọt (giống và sản phẩm lúa chất lượng cao, nấm, rau, hoa, chè, cây ăn quả);

- Chăn nuôi (bò thịt, gia cầm);

- Thủy sản (cá nước ngọt);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2030

14.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La

200,0

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

- Trồng trọt (rau, hoa, chè, cây ăn quả ôn đới);

- Chăn nuôi (bò sữa, bò thịt);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2030

15.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nam Định

200,0

Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa, giống lúa và lúa gạo chất lượng cao);

- Chăn nuôi (lợn và gia cầm chất lượng cao);

- Thủy sản (thủy sản nước lợ, mặn);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2030

16.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hải Phòng

200,0

Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

- Trồng trọt (rau, hoa, nấm, cây ăn quả);

- Chăn nuôi (lợn, gia cầm);

- Thủy sản (giống và sản phẩm thủy sản (nước lợ, nước mặn);

- Chế phẩm sinh học;

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2030

17.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nghệ An

200,0

Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

- Trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa, lạc, cam, bưởi, cây thức ăn chăn nuôi);

- Chăn nuôi (bò thịt, bò sữa, gia cầm);

- Thủy sản (cá nước ngọt);

- Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

2030

18.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hà Tĩnh

140,0

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

- Trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa, nấm, cây ăn quả);

- Chăn nuôi (bò thịt, gia cầm);

- Thủy sản (cá nước ngọt).

2030

19.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ngãi

190,0

Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Trồng trọt (rau, hoa, nấm);

- Thủy sản (cá nước ngọt).

2030

20.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ĐắkNông

120,0

Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐắkNông

- Trồng trọt (giống và sản phẩm hoa, rau, nấm ăn, nấm dược liệu, cây ăn quả, cà phê, hồ tiêu, mắc ca);

- Thủy sản (cá nước ngọt).

2030

21.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bà Rịa - Vũng Tàu

150,0

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Trồng trọt (giống rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả đặc sản, lúa đặc sản, hồ tiêu, ca cao, cây lâm nghiệp, cây dược liệu);

- Chăn nuôi (giống lợn, gia cầm, bò thịt).

2030

22.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiền Giang

200,0

Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

- Trồng trọt (cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh);

- Chăn nuôi (lợn, gia cầm);

- Thủy sản (thủy sản nước ngọt);

- Sản xuất phân bón, thuốc và chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp.

2030

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 575/QD-TTg

Hanoi, 04 May 2015

 

DECISION

APPROVING THE MASTER PLAN OF AGRICULTURAL AREAS AND ZONES WITH HIGH-TECH APPLICATION BY 2020 WITH ORIENTATION TO 2030

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on organization of Government dated 25 December 2001;

Pursuant to the Law on High Technologies dated 13 November 2008;

Pursuant to Decision No. 1895/QD-TTg dated 17 December 2012 of the Government approving the agricultural development Program with high-tech application under the high-tech development national Program by 2020;

Considering the recommendation of the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. POINT OF VIEW

1. Taking advantage of comparative advantages in natural conditions, resources, economical and social conditions of each ecological region to develop high-tech application in agriculture, thus contributing to the objectives of restructuring the agricultural sector of the country and each region towards improving the added value and sustainable development.

2. The agricultural areas with high-tech application are technological nucleus to replicate to agricultural production zones with high-tech application.

3. Maximally socialization of constructional investment of agricultural areas and zones with high-tech application; mobilization of participation of economic sectors, especially enterprises and scientific and technological organizations and attraction of foreign investment.

II. OBJECTIVES

1. General objectives

Contributing to promotion of agricultural development towards modernization, large-scale commodity production with high productivity, efficiency and competitiveness to ensure the firmness of food security, national food stuff and increased export.

2. Targets

a) By 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Forming a number of agricultural zones with high-tech application, focusing on the subjects: Vegetables, coffee, tea, green dragon, milk cow, cow for meat, shrimp (salty and brackish water).

- Building legal grounds, organization model and human resources for management and administration of activities of agricultural areas with high-tech application.

- Formulating a number of solutions and policies to implement the planning and development of agricultural areas and zones with high-tech application.

- Contributing to the implementation of objectives of agricultural development Program with high-tech application by 2020 approved by the Prime Minister under the Decision No. 1895/QD-TTg dated 17 December 2012.

b) Orientation to 2030

- Completing the technical infrastructure building and putting into effective operation of at least 10 agricultural areas and zones with high-tech application.

- Continuing the selection and establishment of a number of agricultural areas with high-tech application to meet the regulations.

- Expanding scale and subjects of agricultural production with high-tech application.

III. MAIN CONTENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The agricultural areas with high-tech application consist of the main functional sub-areas:

- Administrative area;

- Area of research of application, testing and introduction of agricultural production model with high-tech application;

- Area of technology training and transfer, presentation and introduction of agricultural products with high-tech application;

- Area of production of agricultural products with high-tech application;

- Waste processing area.

b) Activities of agricultural areas with high-tech application

- Scientific and technological activities:

+ Participate in research and development of high technology in the field of agriculture subject to the List of high technologies prioritized for investment and development; carry out duties specified under Points a, b, c, d, dd, Clause 1, Article 16 of the Law on High Technologies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Transfer of high technologies in the field of agriculture.

- High-tech human resource training activities:

+ Training to workers, technicians and managers of high-tech application in agriculture;

+ Coordinated training to bachelors, engineers, masters and doctors in some biological and agricultural disciplines included in the List of high technologies prioritized for investment and development.

- Production and services activities;

+ Production of agricultural products with high-tech application included in the List of high-tech products whose development is encouraged;

+ Organization of fair, exhibition and introduction of agricultural products with high-tech application;

+ Implementation of high-tech consultation services in agriculture; material and equipment supply services and product consumption.

+ Implementation of services of people’s livelihood.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Agricultural zone with high-tech application

a) The agricultural zone with high-tech application is a place of central production and high-tech application in agriculture to produce one or a number of agricultural products and commodities with advantage of the zone to ensure the high yield and quality, highly added value and environmental friendliness.

b) The agricultural zone with high-tech application under the master plan must meet the following regulations:

- Having appropriate natural conditions and as a zone specializing in central production of one or some products and commodities as stipulated in Decision No. 1895/QD-TTg dated 17 December 2012 of the Prime Minister and in accordance with the master plan of social economic development, sector and product development at localities;

- Having technical infrastructure relatively complete for transportation, irrigation and electricity, convenient for enterprises, farms and farmer households organizing the production of agricultural products and commodities with high-tech application.

- Products made in the zone are the ones with advantage of the zone and with high yield, quality and economic efficiency;

- Having enterprises, cooperatives, cooperative groups, households and individuals involved in investment, production and consumption of products as per value chain.

3. Planning and building of agricultural areas and zones with high-tech application.

a) By 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Planning of agricultural zone with high-tech application

+ Cultivation: The coffee production zones with high-tech application concentrated in Highlands, Northwest and North Central; the tea production zones with high-tech application: green tea production concentrated in Thai Nguyen, olong tea in Lam Dong, green dragon production zones with high-tech application concentrated in Binh Thuan; vegetable production zones with high-tech application concentrated in Lao Cai, Hanoi, Hai Phong, HCM city, Lam Dong; flower production zones with high-tech application concentrated in Lao Cai, Hanoi, HCM city, Lam Dong; key fruit production zones for export with high-tech application concentrated in Southeast  and Mekong Delta.

+ Raising: The milk cow raising zones with high-tech application concentrated in Son La, Hanoi, Nghe An and Lam Dong; hybrid pig raising zones with high-tech application concentrated in Red river delta and Southeast; poultry raising zones with high-tech application concentrated in Red river delta and Northeast, North Central and Mekong Delta.

+ Aquaculture: Salty and brackish shrimp production zones with high-tech application concentrated in Red river delta, North Central, South Central Coast, Southeast and Mekong Delta.

b) Orientation to 2030

- Agricultural areas with high-tech application.

+ Completing the building and put into effective use and operation of 10 agricultural areas with high-tech application established under the master plan.

+ Studying the planning of agricultural areas with high-tech application in provinces of Lao Cai, Phu Tho, Son La, Hanoi, Hai Phong, Nam Dinh, Nghe An, Ha Tinh, Quang Ngai, Dak Nong, Ba Ria – Vung Tau, Tien Giang and the remaining provinces.

+ Selecting the establishment of agricultural areas with high-tech application to meet the provisions in Clause 1, Section III, Article 1 of this Decision and Article 33 of the Law on High Technologies nationwide.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Cultivation: Expanding the scale of high-tech application for subjects during the period 2015-2020 on the basis of accordance with the master plan of economic-social development and sector and product development at localities, supply and demand balance; addition of some key products with high-tech application such as pepper, other fruit trees, medicinal plants… to production zones.

+ Raising: Expanding the scale of high-tech application for subjects during the period 2015-2020 on the basis of accordance with the master plan of economic-social development and sector and product development at localities, supply and demand balance;

+ Aquaculture: Expanding the scale of high-tech application for subjects during the period 2015-2020 on the basis of accordance with the master plan of economic-social development and sector and product development at localities, supply and demand balance; addition of some key products with high-tech application such as catfish, cold water fish, krill to production zones.

4. List of areas, locations, scale and fields of high-tech application under the planning to 2020 with oriented study planning to 2030

The consideration, modification and addition of list of agricultural areas with high-tech application shall comply with the provisions in Clause 1, Section III, Article 1 of this Decision and Article 33 of the Law on High Technologies.

IV. SOLUTIONS

1. Completion of legal normative documents for management of agricultural areas and zones with high-tech application.

2. Land use and planning

a) Localities under planning: Reserve land for building agricultural areas with high-tech application as stipulated in Clause 1 and 5, Article 33 of the Law on High Technologies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Manpower and use of human resources

a) Development of human resources in sufficient quantity and quality to perform duties of development of agricultural areas and zones with high-tech application.

b) Formulation of policies on attraction and use high-tech human resources as stipulated in Article 29 of the Law on High Technologies.

4. Investment capital for planning implementation

a) Diversity of investment capital for planning implementation, building of agricultural areas and zones with high-tech application.

b) Funds from state budget for support of building technical infrastructure of agricultural areas with high-tech application as stipulated in Clause 3, Article 33 of the Law on High Technologies; support of infrastructure building of agricultural areas with high-tech application under the provisions in Decision No. 1895/QD-TTg dated 17 December 2012 of the Prime Minister; encouragement of socialization and attraction of foreign invested capital.

c) Encouraging organizations and individuals and enterprises to invest in building of establishment for application research, training, production and services in agricultural areas with high-tech application and in production and services activities in the agricultural zones with high-tech application.

d) Other prescribed funds.

5. Science and technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Continued implementation of building and application of technical regulation and standard system in management of quality of agricultural products and environmental sustainability in the agricultural areas and zones with high-tech application

c) Continued implementation of technological and scientific activities for effective and sustainable development of agricultural areas and zones with high-tech application and making of agricultural products with outstanding quality and features, highly added value, environmental friendliness and community health assurance.

d) The technological and scientific activities for development of agricultural areas and zones with high-tech application shall be entitled to preferential mechanisms and policies on mobilization of investment capital and preferential credit policies under the current regulations.

6. International cooperation

Strengthening international cooperation in research, application, development, import of high technologies in agriculture, attraction of investment capital, official training, expert exchange; organization of seminar and fair for introduction of high technologies in agriculture and agricultural product with high-tech application.

7. Mechanisms and policies

a) Land incentives as stipulated in Clause 2, Article 33 of the Law on High Technologies and legal documents on land.

b) Investment support for infrastructure construction of agricultural zones with high-tech application under the master plan.

- For agricultural areas with high-tech application established by the decision of the Prime Minister: Based on specific conditions, the state budget shall provide a support not exceeding 70% for investment in infrastructure construction in the areas (communication, traffic, electricity, water, head office and waste processing system).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 c) Enterprises operating in agricultural areas with high-tech application shall be entitled to the highest incentives level on the enterprise income tax, value added tax, export and import tax and other incentives for high-tech agricultural enterprises as stipulated in Clause 2, Article 19 of the Law on High Technologies.

d) Support for development of human resources and market development and technological and scientific application.

- Support for training of human resources and market development and technological and scientific application to the organizations and individuals having constructional investment project of agricultural areas and zones with high-tech application as stipulated in Article 9 of Decree No. 210/2013/ND-CP dated 19 December 2013 of the Government and the current regulating documents.

- Prioritized implementation of duties of generation, development and application of high technologies in agriculture and agricultural areas and zones with high-tech application.

- Support for technological and scientific transfer for agricultural development with high-tech application.

dd) Support for forms of cooperation and organization of production associated with processing and consumption of products between the producers, farms, cooperation groups, cooperatives with enterprises to strengthen production capacity and competitiveness of agricultural products with high-tech application as stipulated by current regulations.

e) Support for development and promotion of product brand name of agricultural areas and zones with high-tech application.

V. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Develops and submits the Decision regulating criteria, authority, order and procedures for recognizing the agricultural zones with high-tech application.

c) Coordinates with the relevant Ministries and sectors, People’s Committees of provinces and centrally-run cities to provide guidelines and inspect the implementation of master plan of agricultural areas and zones with high-tech application by 2020 with orientation to 2030 and makes annual report to the Prime Minister.

d) Coordinates the addition and adjustment of master plan of agricultural areas and zones with high-tech application and sends it to the relevant Ministries, sectors and localities for submission to the Prime Minister for review and decision.

2. The Ministry of Planning and Investment

a) Coordinates with the Ministry of Finance and the relevant Ministries and sectors to guide, aggregate and balance the development investment capital; assesses the support for localities in construction of agricultural areas and zones with high-tech application under the planning; monitors and assesses the efficiency of use of investment capital from the State budget.

b) Coordinates with relevant organs to recommend management models and mechanisms for agricultural areas and zones with high-tech application.

3. The Ministry of Finance

a) Monitors, inspects and evaluate the support for construction investment funds of agricultural areas and zones with high-tech application.

b) Coordinates with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Agriculture and Rural Development to guide the implementation of Planning and development of agricultural areas and zones with high-tech application.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Coordinates with the Ministries, ministerial organs to build database and high-tech information infrastructure in general and development of agricultural development with high-tech application in particular.

b) Coordinates with the People’s Committee of provinces and centrally-run cities to organize and participate in market, fair and exhibition of agricultural products with high-tech application.

5. The Ministry of Construction shall coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development to evaluate the duties and the construction master plan of agricultural areas with high-tech application under the current regulations.

6. The State Bank of Vietnam shall coordinate with the Ministry of Finance and relevant units to build mechanism and policies and meet the credits, loan guarantee and loan interest support in order to implement the prescribed Planning.

7. The People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall base themselves on the master Plan:

a) Reserve land for building agricultural areas with high-tech application as stipulated in Clause 1 and 5, Article 33 of the Law on High Technologies;

b) Develop scheme for establishment of agricultural areas with high-tech application and sends it to the Ministry of Agriculture and Rural Development to assess and submit it to the Prime Minister for approval;

c) Actively build and encourage enterprises, areas and zones to apply high technologies in agriculture in accordance with the specific conditions of localities;

d) Approve the general planning of agricultural areas with high-tech application recognized by the competent level in localities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Coordinate with the relevant Ministries, sectors and localities to organize high-tech fair and exhibition in agriculture and agricultural products with high-tech application;

g) Implement the contents of construction investment and development of agricultural areas with high-tech application and agricultural production zones with high-tech application and make annual report to the Ministry of Agriculture and Rural Development and the relevant Ministries for aggregation and report to the Prime Minister;

h) Integrate the building of agricultural areas and zones with high-tech application with the duties of development of sectors and localities, the national target program and the social-economic development program;

i) Based on the specific conditions of localities, stipulate other incentive policies to the agricultural areas and zones with high-tech application built in the areas.

k) Recommend legal normative documents to be amended and supplemented for effective and sustainable implementation of planning and development of agricultural areas and zones with high-tech application.

Article 2. This Decision takes effect from its signing date.

Article 3. The Ministries, Heads of ministerial organs, Heads of governmental organs and Chairmen of People’s Committees of provinces and centrally-run cities and relevant organs are liable to execute this Decision/.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

ANNEX

LIST OF AGRICULTURAL AREAS WITH HIGH-TECH APPLICATION UNDER THE PLANNING BY 2020 WITH ORIENTED PLANNING RESEARCH TO 2030
 (Issued with Decision No. 575/QD-TTG dated 04 May 2015 of the Prime Minister)

No.

Name

Area (ha)

Location

Fields with high-tech application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.

Thai Nguyen agricultural areas with high-tech application

300,0

Pho Yen and Thai Binh districts of Thai Nguyen province

- Cultivation (vegetables, flowers, mushrooms, tea and forestry trees)

- Raising (cows for meat and poultry

- Aquaculture (freshwater fish);

- Storage and processing of agricultural products

2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quang Ninh agricultural areas with high-tech application

106,0

Dong Trieu of Quang Ninh province,

- Cultivation (seeds and products of vegetable flowers, mushrooms, fruit trees, ornamental trees, forest trees);

- Storage and processing of agricultural products

2020

3.

Thanh Hoa agricultural areas with high-tech application

200,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cultivation (vegetables, flowers, sugar cane, forest trees);

- Raising (cows for meat, pig and poultry);

- Storage and processing of agricultural products

2020

4.

Khanh Hoa agricultural areas with high-tech application

65,9

Cam Lam district of Khanh Hoa province

- Cultivation (seeds and products of rice, corn, vegetables, flowers, sugarcane, cashew, mango);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Aquaculture (freshwater fish).

2020

5.

Lam Dong agricultural areas with high-tech application

221,0

Lac Duong district of Lam Dong province

- Cultivation (high-quality vegetables and flowers, tropical fruit trees, corn, coffee, pepper, tea, medicinal plants, forest trees);

- Raising (cow for meat and milk cow);

- Aquaculture (coldwater fish).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2020

6.

Phu Yen agricultural areas with high-tech application

460,0

x

Phu Hoa district of Phu Yen province

- Cultivation(vegetables, flowers, rice, sugarcane and fruit specialties, forest trees);

- Raising (cow for meat, pig for meat, poultry with super meat and egg);

- Aquaculture (freshwater and saltwater);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2020

7.

HCM City agricultural areas with high-tech application

88,2

x

Cu Chi district of HCM City

- Cultivation (seeds and products of vegetable, flowers and fruits)

- Aquaculture: (Ornamental fish)

2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Binh Duong agricultural areas with high-tech application

412,0

Phu Giao district of Binh Duong province

- Cultivation (vegetables, flowers, mushrooms, coffee, rubber, pepper, cashew sugarcane and medicinal plants);

- Raising (cow for meat, milk cow, pig for meat and poultry);

- Aquaculture: (Ornamental fish)

- Storage and processing of agricultural products

2020

9.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

415

x

Long My district of Hau Giang province

- Cultivation (vegetables, flowers, specialty rice, specialty fruit trees, bacterial fertilizers, edible mushrooms and medicinal mushrooms);

- Raising (pig for meat, poultry with super meat and egg);

- Aquaculture (freshwater and saltwater);

- Storage and processing of agricultural products

2020

10.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

244,0

Co Do district of Can Tho city

- Cultivation (vegetables, flowers, high-quality rice, specialty fruit trees);

- Raising (pig, chicken, duck);

- Aquaculture (freshwater fish and brackish water shrimp)

- Storage and processing of agricultural products

2020

11.

Ha Noi agricultural areas with high-tech application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dong Anh district of Hanoi city

- Cultivation (vegetables, flowers and ornamental plants)

- Aquaculture (freshwater fish)

2030

12.

Lao Cai agricultural areas with high-tech application

200,0

x

Sapa district of Lao Cai province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Aquaculture (coldwater fish)

- Storage and processing of agricultural products

2030

13.

Phu Tho agricultural areas with high-tech application

300,0

Phu Tho town of Phu Tho province

- Cultivation (seeds and products of high quality rice, mushrooms, vegetables, flowers, tea, fruit trees);

- Raising (cow for meat and poultry)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Storage and processing of agricultural products

2030

14.

Son La agricultural areas with high-tech application

200,0

Moc Chau district of Son La province

- Cultivation (vegetables, flowers, tea, and tropical fruit trees);

- Raising (milk cow and cow for meat)

- Storage and processing of agricultural products

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.

Nam Dinh agricultural areas with high-tech application

200,0

Y Yen district of Nam Dinh province

- Cultivation (seeds and products of vegetable, flowers, high quality rice seed and rice);

- Raising (high quality pig and poultry)

- Aquaculture (brackish water and saltwater);

- Storage and processing of agricultural products

2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hai Phong agricultural areas with high-tech application

200,0

An Lao district of Hai Phong city

- Cultivation (vegetables, flowers, mushrooms, fruit trees);

- Raising (pig and poultry);

- Aquaculture (seeds and aquatic products (brackish water and saltwater);

- Biological products;

- Storage and processing of agricultural products

2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nghe An agricultural areas with high-tech application

200,0

Nghia Dan district of Nghe An province

- Cultivation (seeds and products of vegetables, flower, nut, orange, grapefruit, feed crops);

- Raising (cow for meat, milk cow and poultry);

- Aquaculture (freshwater fish);

- Storage and processing of agricultural products

2030

18.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

140,0

Can Loc district of Ha Tinh province

- Cultivation (seeds and products of vegetables, flower, mushroom and fruit trees)

- Raising (cow for meat and poultry);

- Aquaculture (freshwater fish);

2030

19.

Quang Ngai agricultural areas with high-tech application

190,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cultivation (vegetables, flowers and mushrooms)

- Aquaculture (freshwater fish);

2030

20.

Dak Nong agricultural areas with high-tech application

120,0

Gia Nghia town of Dak Nong province

- Cultivation (seeds and products of flower, vegetables, edible mushrooms, medicinal mushrooms, fruit trees, coffee, pepper, macadamia);

- Aquaculture (freshwater fish);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21.

Ba Ria - Vung Tau agricultural areas with high-tech application

150,0

Xuyen Moc district of Ba Ria - Vung Tau province

- Cultivation (vegetables, flowers, ornamental plants, specialty fruit trees, specialty rice, pepper, cocoa, forest trees, medicinal plants);

- Raising (pig, poultry and cow for meat)

2030

22.

Tien Giang agricultural areas with high-tech application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chau Thanh district of Tien Giang province

- Cultivation (fruit trees, vegetables, flowers and ornamental plants);

- Raising (pig and poultry);

- Aquaculture (freshwater species)

- Production of fertilizers, drugs and biological products for agricultural production.

2030

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.041

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!