Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 56/QĐ-ĐTĐL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Điều tiết điện lực Người ký: Đặng Huy Cường
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 56/QĐ-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN SỐ LIỆU ĐO ĐẾM

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh; Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc đơn vị điện lực và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TTĐL, PC.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN SỐ LIỆU ĐO ĐẾM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56 /QĐ-ĐTĐL ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm (SLĐĐ) phục vụ trong Thị trường phát điện cạnh tranh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm.

2. Đơn vị vận hành lưới truyền tải điện.

3. Đơn vị vận hành lưới phân phối điện.

4. Đơn vị phát điện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm (Đơn vị quản lý SLĐĐ) là đơn vị cung cấp, lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phục vụ thị trường điện.

2. Đơn vị quản lý lưới điện là đơn vị vận hành lưới truyền tải điện hoặc đơn vị vận hành lưới phân phối điện.

3. Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm (Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ) là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống đo đếm nằm trong phạm vi quản lý của mình. Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ có thể là nhà máy điện hoặc Đơn vị quản lý lưới điện.

4. Đơn vị phát điện là đơn vị sở hữu, quản lý một hay nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện hoặc một hay nhiều nhà máy điện BOT.

5. FTP (File Transfer Protocol) là giao thức truyền tập tin.

6. FTPS (File Transfer Protocol Over Secure Socket Layer) là giao thức truyền tập tin có mã hoá dữ liệu.

7. HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền siêu văn bản.

8. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Over Secure Socket Layer) là giao thức truyền siêu văn bản có mã hoá dữ liệu.

9. Tiêu chuẩn ITU-T là tiêu chuẩn về các quy định kỹ thuật về hệ thống, mạng và dịch vụ bưu chính viễn thông do Liên minh Viễn thông Quốc tế ban hành.

10. Tiêu chuẩn IEC là tiêu chuẩn về kỹ thuật điện do Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế ban hành.

11. Tiêu chuẩn RS232/RS485 là tiêu chuẩn do Hiệp hội công nghiệp điện tử (Electronic Industries Association - EIA) công bố, quy định việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị, máy tính bằng cổng nối tiếp RS232/RS485.

12. Webservice là một công nghệ dịch vụ trên web giúp trao đổi dữ liệu của các hệ thống với nhau.

Chương II

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN SỐ LIỆU ĐO ĐẾM

Điều 4. Mô hình kết nối hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm

Điều 5. Yêu cầu đối với đường truyền kết nối

Đường truyền kết nối giữa Đơn vị quản lý SLĐĐ và Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ sử dụng hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện (VCGM WAN).

Sử dụng giao diện RS232/RS485 để kết nối nhóm công tơ. Trong trường hợp sử dụng thiết bị chuyển đổi giao diện RS232/RS485 sang Ethernet thì lựa chọn thiết bị chuyển đổi phù hợp.

Chi tiết các tham số thiết bị quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

1. Đường truyền VCGM WAN phục vụ thu thập số liệu đo đếm:

a) Sử dụng đường kết nối chính của VCGM WAN:

- Băng thông đường truyền tối thiểu là 512 Kbps;

- Trao đổi dữ liệu tuân theo tiêu chuẩn IEC 62056-47;

- Giao thức truyền dữ liệu: sử dụng giao thức HTTP (hoặc giao thức HTTPS) và Web service;

- Chuẩn giao tiếp theo tiêu chuẩn ITU-T G.703.

b) Sử dụng đường kết nối dự phòng VPN (Mạng riêng ảo) của VCGM WAN:

- Đường truyền: Kết nối Internet;

- Băng thông đường truyền tối thiểu là 512 Kbps;

- Giao thức truyền dữ liệu: sử dụng giao thức FTP (hoặc giao thức FTPS).

2. Trang bị thiết bị chống sét phù hợp với loại đường dây và thiết bị viễn thông, tuân thủ theo các tiêu chuẩn TCN 68-140:1995, TCN 68-167:1992 và TCN 68-135:2001.

Điều 6. Phần mềm thu thập số liệu đo đếm

Phần mềm thu thập SLĐĐ phải có các tính năng như sau:

1. Có khả năng đọc tự động và thủ công các số liệu được ghi và lưu trữ trên công tơ.

2. Có thể phân quyền quản trị cho phần mềm ở các mức: toàn quyền và vận hành, trong đó mức toàn quyền có quyền cài đặt, cấu hình, phân quyền cho người vận hành và hiệu chỉnh số liệu, mức vận hành chỉ có thể đọc, xem và xuất số liệu.

3. Có chế độ xuất file số liệu đo đếm tự động và thủ công theo các định dạng TXT và CSV file.

Điều 7. An ninh, bảo mật đối với hệ thống truyền số liệu đo đếm

1. Hệ thống máy tính đọc và lưu trữ số liệu cần được cung cấp nguồn điện dự phòng, cài đặt các chương trình phòng chống virus, phân quyền quản trị và vận hành hệ thống.

2. Số liệu đo đếm phải được đọc trực tiếp từ thanh ghi, vùng lưu trữ của công tơ, nén và mã hoá số liệu đo đếm trong quá trình truyền/nhận số liệu.

3. Số liệu đo đếm phải được lưu trữ ít nhất trong năm (05) năm.

4. Hệ thống có khả năng lưu vết quá trình xử lý, xác thực, khai thác số liệu đo đếm.

5. Hệ thống xác thực lựa chọn trong các công nghệ sau: CA, WSE.

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Đơn vị quản lý SLĐĐ

a) Đầu tư lắp đặt hệ thống thu thập SLĐĐ đảm bảo cho các đơn vị có thể kết nối với hệ thống thu thập SLĐĐ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong Quy định này;

b) Phối hợp thực hiện cài đặt hệ thống thu thập số liệu đo đếm, thiết lập bảo mật số liệu tại Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ bằng phần mềm bảo mật và truyền file dùng chung do Đơn vị quản lý SLĐĐ lựa chọn;

c) Quản lý và cấp phát mã điểm đo, định dạng file dữ liệu trong hệ thống đo đếm;

d) Công bố, cung cấp các thông tin thay đổi về công nghệ của hệ thống thu thập SLĐĐ cho các đơn vị liên quan.

2. Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ

a) Phối hợp với Đơn vị quản lý SLĐĐ thực hiện cài đặt hệ thống thu thập số liệu đo đếm;

b) Tuân thủ các thông số, cài đặt hệ thống thu thập SLĐĐ do Đơn vị quản lý SLĐĐ thiết lập tại Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ;

c) Giám sát hoạt động của hệ thống đo đếm trong phạm vi quản lý của mình và thông báo kịp thời cho Đơn vị khi phát hiện hệ thống thu thập số liệu đo đếm có sự cố./.

 

PHỤ LỤC

CẤU HÌNH THAM KHẢO CÁC THIẾT BỊ
(Ban hành kèm theo Quy định Tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm)

1. Thiết bị kết nối mạng VCGM WAN tại các đơn vị

a) Router:

- Tối thiểu 02 cổng E1 - 120 ohm, G703, 2Mbps;

- Tối thiểu 04 cổng 10/100Mps;

- Hỗ trợ định tuyến OSPF và định tuyến tĩnh.

b) Switch:

- Giao diện Ethernet/ Fast Ethernet;

- Tối thiểu 16 cổng;

- Hỗ trợ VLAN, QoS.

2. Máy tính thu thập số liệu tại Đơn vị phát điện và Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật

Yêu cầu chung

Cấu hình đáp ứng yêu cầu phần mềm thu thập số liệu tại chỗ

CPU

≥ 3GHz.

Bộ nhớ RAM

≥ 2GB.

Ổ cứng

≥ 320GB.

Network card

Gigabit Ethernet LAN.

Hệ điều hành

Window XP hoặc windows server 2003.

Phần mềm

Microsoft Office 2003/2007, Anti virus.

Cổng giao tiếp

RS232, USB 2.0, LPT.

Ngoại vi

Monitor, USB keyboard, optical mouse.

3. Thiết bị chuyển đổi cổng

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật

Quản lý

HTTP/HTTPS, SNMP.

Giao thức

UDP/TCP, DHCP, ARP/R-ARP, Telnet, PPP.

An ninh, bảo mật

SSHv2, SSL/TLS. Có hỗ trợ phân quyền truy cập thiết bị. Có thể cấu hình cho phép các địa chỉ IP truy cập.

Cổng (Serial)

RS-232/485 , dạng DB9 hoặc RJ45 (switch selectable) tốc độ ≥ 230kbps.

Cổng (Ethernet)

1 RJ45 10/100 BaseT (auto-sensing), Full or half-duplex.

Nguồn nuôi

100-240 VAC.

Hệ điều hành

AIX, HP-UX, Solaris, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 và các hệ điều hành sau của Window.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/QĐ-ĐTĐL ngày 20/05/2011 về Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.504

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.85.190