Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025

Số hiệu: 559/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 21/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH, GIAI ĐOẠN 2019-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

n cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y; Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 111/TTr-SNN ngày 27/02/2019; Công văn số 521/STC-TCHCSN ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cục Thú y;
- Hội Nông dân tnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD30).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH, GIAI ĐOẠN 2019-2025
(Kèm theo Quyết định s: 553/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra và lây lan diện rộng; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; giảm thiểu tác động tiêu cực của cúm gia cầm đối với sức khỏe cộng đồng, góp phần ổn định phát triển chăn nuôi của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tchức kim soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Ngăn ngừa khống chế các chủng vi rút Cúm mới nguy hiểm xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất lây lan ra diện rộng.

- Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.

- Khuyến khích các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung công nghiệp xây dựng chăn nuôi an toàn dịch bệnh,nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu gia cầm, sản phẩm của gia cầm.

- Góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh cúm gia cầm ở người do nhiễm các chủng vi rút nguy hiểm (H5 và H7).

II. NHIỆM VỤ

- Phân vùng nguy cơ (cấp huyện) căn cứ Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019, để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Cúm gia cầm phù hợp với các đặc điểm dịch bệnh và tình hình thực tế tại từng địa phương.

- Tổ chức chủ động giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện, không đlây lan ra diện rộng; xác định chủng loại vi rút cúm lưu hành để có cơ sở lựa chọn vắc xin phù hợp cho công tác phòng dịch bệnh cúm gia cầm.

- Xử lý ổ dịch cúm gia cầm theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng; tiêm phòng bao vây khi xuất hiện dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn.

- Tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát ấp nở gia cầm, kiểm soát giết mổ gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi các cơ sở chăn nuôi gia cầm, sản xuất gia cầm an toàn dịch bệnh cúm gia cầm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, vận động người dân tự giác phòng, chống và báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh cúm gia cầm, giảm thiểu các hành vi làm phát sinh và lây lan dịch bệnh; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, chủ động thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và chuồng trại chăn nuôi nhằm tiêu diệt mầm bệnh, làm sạch môi trường.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH

1. Phân vùng nguy cơ để có cơ sở kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh cúm gia cầm

Căn cứ Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019.

- Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được đưa vào danh sách huyện vùng có nguy cơ cao;

- Các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Cao Phong, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình được đưa vào danh sách những huyện vùng có nguy cơ thấp.

- Chuyển đổi huyện nguy cơ: Hàng năm, căn cứ tiêu chí phân vùng nguy cơ tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025”, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh tham mưu chuyển đổi giữa các vùng nguy cơ; lập danh sách các huyện nguy cơ cao, nguy cơ thấp gửi Cục Thú y để theo dõi, giám sát, quyết định việc phân vùng nguy cơ cho phù hợp với tình hình dịch bệnh chung của địa phương.

2. Giám sát dch bnh

2.1. Giám sát tại huyện nguy cơ cao

a) Giám sát bị động

- Đàn gia cầm nuôi có biểu hiện nghi ngờ bệnh cúm gia cầm phải được lấy mẫu để xét nghiệm vi rút cúm gia cầm và chẩn đoán phân biệt.

- Đàn gia cầm nghi có tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh cúm gia cầm phải được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm vi rút cúm gia cầm.

- Kinh phí lấy mẫu, gửi mẫu, chẩn đoán xét nghiệm được lấy từ nguồn ngân sách địa phương cấp huyện.

b) Giám sát chủ động

Giám sát sau tiêm phòng và kinh phí giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm của địa phương do cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền của địa phương phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện. Hằng năm, ngân sách của địa phương cấp tỉnh bảo đảm kinh phí cho hoạt động giám sát này.

2.2. Giám sát tại vùng nguy cơ thấp

- Tổ chức chủ động lấy mẫu giám sát ở tất cả các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh để tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh, nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm.

- Giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm và giám sát sau tiêm phòng tại vùng toàn dịch bệnh, vùng đệm của cơ sở an toàn dịch bệnh. Ngân sách của địa phương cấp tỉnh bảo đảm việc thực hiện hoạt động giám sát này.

- Giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm tại các cơ sở an toàn dịch bệnh. Doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm phải tự chi trả kinh phí giám sát này.

3. Xử lý ổ dịch

Thực hiện việc xử lý dịch theo quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

4. Tiêm vắc xin phòng bệnh

4.1. Đối với huyện nguy cơ cao

- Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí mua vắc xin dự phòng và vật tư (Trang bị bảo hộ, dụng cụ tiêm phòng, công tiêm phòng) để tiêm phòng bao vây dịch cúm gia cầm; mua vắc xin và vật tư (Trang bị bảo hộ, dụng cụ tiêm phòng, công tiêm phòng) để tiêm phòng định kỳ cho đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình.

- Đối với đàn gia cầm chăn nuôi theo hình thức trang trại và cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB), chủ chăn nuôi gia cầm có trách nhiệm tự chi trả các chi phí tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm.

4.2. Đối với huyện nguy cơ thấp

- Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí mua vắc xin dự phòng và chi phí tiêm phòng bao vây dịch cúm gia cầm hoặc khi có bằng chứng vi rút cúm gia cầm lưu hành và có khả năng gây bệnh, lây lan.

- Chủ chăn nuôi gia cầm tự chi trả kinh phí cho việc tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia cầm.

5. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống

- Thực hiện việc kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; trong đó cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan như Qun lý thị trường, Cảnh sát giao thông, Kiểm lâm,... với Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể các cấp để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các chốt kiểm dịch tạm thời trên địa bàn tỉnh cũng như các địa bàn có nguy cơ cao.

- Tất cả các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc bị bắt giữ phải được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh đối với động vật nuôi, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi,... do hoạt động buôn bán, vận chuyn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm gây ra.

6. Kiểm soát giết mổ gia cầm

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

7. Kiểm soát ấp ngia cầm

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chăn nuôi và ấp nở gia cầm.

8. Vệ sinh tiêu độc khử trùng

- Đối với các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp: Hướng dn thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt.

- Đối với các hộ chăn nuôi, gia trại: Hướng dẫn thường xuyên thực hiện tt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có vi rút cúm gia cầm.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia cầm và sản phẩm của gia cầm bằng vôi bột hoặc hóa chất; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ gia cầm; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

Thực hiện các đợt khử trùng tiêu độc môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động. Ngoài ra căn cứ tình hình thực tế của địa phương chủ động triển khai thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi.

9. Xây dựng chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh cúm gia cầm

- Hướng dẫn các địa phương, các tổ chức, cá nhân có tiềm năng xây dựng các chuỗi sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Tổ chức chủ động lấy mẫu giám sát theo quy định ở tất cả các chuỗi, cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Hướng dẫn thực hiện việc duy trì các chuỗi, cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đối với các cơ sở đã được công nhận.

10. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi

- Tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ lây truyền qua vận chuyển gia cm nhập lậu, sử dụng giống gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch,sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh; vận động người dân tự báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh cúm gia cầm, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin của cơ sở, tổ chức các buổi tọa đàm hoặc viết thông điệp ngắn; xây dựng, in ấn tờ gấp, biển quảng cáo phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, xã).

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Ngân sách tỉnh

- Đảm bảo kinh phí đối với các hoạt động, bao gồm: Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch, phòng chống buôn lậu gia cầm, sản phẩm của gia cầm, giám sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo, gửi mẫu xét nghiệm, thông tin tuyên truyền, chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ chủ gia cầm, sản phẩm của gia cầm, mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, thuốc sát trùng, tiêu hủy gia cầm bệnh, sản phẩm của gia cầm bệnh và xử lý môi trường khi tỉnh công bố dịch cúm gia cm.

- Đảm bảo kinh phí mua vắc xin và vật tư (Trang bị bảo hộ, dụng cụ tiêm phòng, công tiêm phòng) để tiêm phòng định kỳ cho đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình, trong vùng có nguy cơ cao (huyện Lương Sơn).

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Hằng năm căn cứ khả năng ngân sách tỉnh và tình hình thực tế dịch cúm gia cầm, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Đảm bảo kinh phí đối với các hoạt động, bao gồm: Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch, phòng chống buôn lậu gia cầm, sản phẩm của gia cầm, giám sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo, gửi mẫu xét nghiệm, thông tin tuyên truyền, chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ chủ gia cầm, sản phẩm của gia cầm, mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, thuốc sát trùng và triển khai tiêu độc khử trùng, tiêu hủy gia cầm bệnh, sản phẩm của gia cầm bệnh và xử lý môi trường khi huyện công bố dịch cúm gia cầm.

4. Huy động nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Để triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Kết hợp với các đề án, chương trình, dự án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh khi được thành lập là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong toàn tỉnh theo bản Kế hoạch này. Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và các địa phương triển khai các biện pp bổ sung cho phù hợp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai các hoạt động nêu trên.

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch.

- Là đầu mối chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống bệnh cúm gia cầm và thực hiện đánh giá nguy cơ bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tổ chức triển khai các biện pháp xử lý theo quy định khi dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn quản lý và tại các trang trại chăn nuôi gia cầm, điểm thu gom, buôn bán, giết mổ ...

- Xây dựng các thông điệp truyền thông phòng chống bệnh cúm gia cầm và trực tiếp tham gia công tác truyền thông.

3. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát nhằm bảo đảm không để vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm từ các vùng có dịch ra bên ngoài; cũng như không vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm từ bên ngoài vào trong vùng bị dịch.

4. S Công thương

Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt gia cầm, sản phẩm gia cầm từ đó để có giải pháp bảo đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị trường trong tỉnh; chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, theo dõi nắm tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm trong vùng dịch; có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa, đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo quy định của pháp luật

- Tổ chức dừng các phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát để thực hiện việc kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, khử trùng tiêu độc.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo lực lượng bộ đội địa phương, huy động nhân lực hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn gia cầm, sản phẩm gia cầm buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh cúm gia cầm và các biện pháp phòng chống dịch; xây dựng chuyên mục riêng về phòng chống bệnh cúm gia cầm.

8. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí hàng năm cho công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương, trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp, các đơn vị liên quan của địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cm theo Kế hoạch đã ban hành.

- Chỉ đạo chính quyền các cấp, các đơn vị liên quan của địa phương tổ chức thực hiện công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo.

10. Các Sở, Ban, ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp các cơ quan chuyên ngành triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu trong công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố chủ động, tham gia cùng chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nói chung và bệnh Cúm gia cầm nói riêng có hiệu quả.

Bản kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh kịp thời tùy theo diễn biến của tình hình dịch trong nước và những thông tin khoa học cập nhật về bệnh Cúm gia cầm đồng thời được điều chỉnh cho phù hợp với quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch trên thực tế.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62