Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 558/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể của tỉnh Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Số hiệu: 558/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 21/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CỦA TỈNH HÒA BÌNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 501/STC-TTr ngày 14/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TT (80b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 558/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019

1. Mục tiêu

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 là tạo chuyn biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa công tác TKTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhằm ngăn chặn và giảm thiếu tối đa lãng phí, đy lùi tham nhũng trong qun lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt động sản xuất tiêu dùng của nhân dân. Thực hành tiết kiệm, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Yêu cầu

THTK, CLP phải gắn với các ch tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tnh và hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể của tỉnh Hòa Bình về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020;

Quán triệt nội dung của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn tới cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đưa việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị;

Đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2019 đđảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 là xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, cụ thể hóa hệ thng định mức chỉ tiêu trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm;

THTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, kiểm tra thanh tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy sao cho phù hợp.

THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi nơi với stham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các cơ quan đơn vị phải xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2019 của ngành mình, cấp mình sát với điều kiện thực tế. Thực hiện khẩn trương có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đặt ra đồng thời thực hiện theo dõi sát sao các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác THTK, CLP. Tng hp, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

3. Nhiệm vụ trng tâm

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng li kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cơ sở đhoàn thành mục tiêu, chtiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của tnh. Vì vậy, công tác THTK, CLP trong năm 2019 cần tập trung một số nhim vụ trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ. Siết chặt kỷ luật tài chính- ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên. Không ban hành bổ sung chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi không thật sự cn thiết và chưa xác định được nguồn bảo đảm. Triệt đtiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm đthực hiện ngay từ khâu phân bố dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyn nguồn năm sau; thường xuyên rà soát các chế độ chính sách đbãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách chưa thực sự cần thiết;

- Tăng cường quản lý, sử dụng và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn vay và trả nợ của tỉnh. Giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nht là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí;

- Chng lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, áp dụng đối với những loại tài sản có số lượng mua sm nhiu, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh theo phương thức mua sắm tập trung và áp dụng mua sm thường xuyên trên hệ thống mạng quốc gia;

- Tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động để góp phn giảm tỷ lệ tht nghiệp. Phn đấu tỉnh giảm biên chế hành chính mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước;

- Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xlý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đđược phê duyệt góp phần nâng tỷ lkhu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Đẩy mạnh công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phn hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, đng thời tạo chế thuận lợi đcác đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nưc

- Tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chtiêu ngân sách nhà nước đgiảm chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ dự toán ngân sách, đảm bảo cơ cấu chi ngân sách hợp lý. Quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Triển khai tích cực, hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/ 2015 quy định chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác. Đy nhanh lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công, từ đó chuyển từ hỗ trợ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách khi tham gia các dịch vụ công;

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các khoản chi bổ sung đảm bảo đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu và chế độ tài chính hiện hành. Quản lý chặt chẽ các khoản thu và nội dung chi từ nguồn thu, không đngoài số kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí;

- Triệt đtiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính, giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí;

Năm 2019 phấn đấu thực hiện:

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách năm 2019 để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính. Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên và các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, các công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội của tỉnh;

- Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khthi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện. Từng bước chuyn việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; thực hiện khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng. Thực hiện công khai nội dung nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Đầu tư ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục công lập cần có trọng điểm, tập trung ưu tiên cho giáo dục phcập và tiếp tục kiên cố hóa trường, lớp học, nhất là đối với các cơ sở giáo dục có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học. Triển khai có hiệu quả chế độ học phí mới nhằm đảm bảo tính hợp lý với đặc điểm tình hình của địa phương;

- Tăng cường huy động các nguồn đu tư của xã hội cho y tế gắn với lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ y tế; có chính sách giám sát, nâng cao hiệu quả trong việc mua sắm trang thiết bị và thuốc, vật tư y tế; gắn việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, lộ trình cải cách tiền lương; đng thời tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh. Thực hiện minh bạch giá dịch vụ y tế, phân định rõ phần chi từ ngân sách nhà nước và phần chi của người sử dụng dịch vụ y tế;

- Đẩy mạnh đi mới, nâng cao có hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ và thúc đy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phấn đấu giảm tối thiểu 2,5% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

- Ngân sách nhà nước chuyn từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ htrợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện cơ chế giao vốn, tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ bản, thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách; đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước thì giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy, trcác dịch vụ công nhà nước phải theo quản lý giá theo quy định của pháp luật về giá.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công đi đôi với rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về qun lý đầu tư công, xây dựng cơ bản. Thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại đầu tư công; gắn việc xây dựng, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ;

Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; đảm bo 100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Tiến hành rà soát, ct giảm, giãn tiến độ, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; bổ sung vốn cho dự án đã có khối lượng hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao;

Phân bkế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã có đầy đủ thủ tục theo quy định, bảo đảm btrí đủ vốn đ thanh toán 50% tng số nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại chưa thanh toán và 30% s vn ứng trước nguồn ngân sách nhà nước chưa thu hồi giai đoạn 2016 - 2020; bố trí vốn đhoàn thành dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn bảo đảm thời gian theo quy định; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án chuyn tiếp hoàn thành trong năm 2019, vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; sau khi btrí đủ vn cho các nhiệm vụ nêu trên, nếu còn nguồn mới xem xét btrí cho dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên dự án cấp bách về phòng chống, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường;

Chống lãng phí, nâng cao cht lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; phn đu thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 9 ngày 10/10/2016 của Chính phủ (trừ các trường hợp quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vn đầu tư công);

Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp đcó hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài nhiu năm, đơn vị qun lý đã giải th. Thực hiện đúng quy định về hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vn nhà nước, xử lý dứt đim tình trạng tn đọng quyết toán;

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu đã được phê duyệt; trong đó, ưu tiên nguồn lực phát triển các vùng min núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn, thường xuyên bị thiên tai;

Quản lý và sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu theo đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiện quả.

4. Trong quản lý, sử dụng tài sn công

Triển khai đng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhm nâng cao hiệu quả quản lý, sdụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sn công;

Nhà công vụ phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kim; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định;

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các địa phương theo Chthị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung phải đáp ứng đy đủ các yêu cầu theo quy định;

Đẩy mạnh việc sp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/ 2017 của Chính phủ quy định vic sp xếp lại, xử lý tài sản công, Chỉ thị s27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác qun lý các trụ s, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; kiên quyết thu hi diện tích nhà, đất là trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới; quyết lit thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế;

Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; tổ chức thực hiện đầu tư, bo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá;

Thực hiện mua sm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản. Hạn chế mua sm xe ô tô công và trang thiết bị đt tiền; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công, tổ chức sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức đúng quy định; đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm 30% - 50% số lượng xe ô tô công trang bị cho các bộ, ngành, địa phương theo đúng Chthị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường qun lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; Nghđịnh 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô công;

Chỉ sử dụng tải sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định, có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo theo các yêu cầu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản; kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định;

Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản.

5. Trong quản lý, khai thác, sdụng tài nguyên

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định;

Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khu khoáng sản theo Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; cân đối giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm các quy định vđánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn;

Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đu nguồn, rừng đặc dụng, thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên và các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học để đạt tỷ lệ che phủ rừng 41,85%. Không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dán phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định);

ng cường bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh; khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững không gian, mặt nước, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học trước tác động của biến đi khí hậu;

Tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến và sử dụng năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh nghiên cu và xây dựng các dự án sử dụng công nghệ tái chế nước thải và chất thải; các dự án sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời;

Xử lý triệt đcác cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sn;

Chống lãng phí, thực hiện giảm mức tn thất điện c năm xung còn 6,9%.

6. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

- Tiếp tục thực hiện chđạo của Chính phủ rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân nhà nưc sách năm 2015 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác qun lý đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chỉ thực hiện khi qu tài chính nhà nước ngoài ngân sách đáp ứng đủ các điều kiện: Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lp; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước;

Nghiên cu, hoàn thiện khuôn kh pháp lý vhoạt động và qun lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng quỹ:

Thực hiện minh bạch, công khai trong xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính ngoài ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.

7. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thực hiện triệt đtiết kiệm, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, phải đăng ký với cơ quan đại diện chủ sở hữu và thực hiện tiết gim chi phí qun lý (t5% trở lên so với kế hoạch), trong đó, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khu thanh toán, chi phí năng lượng;

Tổng kết, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tc và cơ chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin;

Tiếp tục cơ cấu, sp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công tác qun trị, công nghệ, cấu sn phẩm, ngành nghề sản xut kinh doanh, chiến lược phát triển, cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cnh tranh của doanh nghiệp theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/ 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”;

Thực hiện xác định giá đất cụ thphù hợp với quy định của Luật Đất đai đxác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cphần hóa, tính đúng, tính đủ tin thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước;

Rà soát, xử lý dứt đim tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm tht thoát, lãng phí vn, tài sản nhà nước, các dán đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách nhà nước đxử lý thua lỗ của doanh nghiệp. Kim đim và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập th, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nht là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước ngoài, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh của Chính phủ đối với doanh nghiệp nhà nước.

8. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Thực hiện tinh giản biên chế gn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết s 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của các sở, ban, ngành, địa phương bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015; các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, ct giảm phù hợp. Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải đảm bảo thực hiện theo đúng biên chế được giao năm 2019 tại Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; giảm ti thiu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương tngân sách nhà nước so với số giao năm 2015;

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối; không thành lập tổ chức mới, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Giảm tối đa các ban quản lý dự án. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian;

Xây dựng chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới đơn vị sự nghiệp công, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề;

Rà soát, giảm số lượng các ban chỉ đạo, tổ chức phi hp liên ngành các địa phương; giải thnhững tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu qu. Sp xếp lại các đơn vị, tổ chuyên trách giúp việc các ban chđạo, tổ chức phối hợp liên ngành; ch duy trì đơn vị chuyên trách giúp việc hiện có nếu thực sự cn thiết nhưng phi bo đảm tinh gọn, hiệu qu. Khi thành lập mi ban chđạo, tổ chức liên ngành phi xác định cụ thể thời hạn hoạt động. Kiên quyết không thành lập mới các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế;

Đy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP từ tnh đến các Sở, ngành và Ủy ban nhân các cấp

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phi xây dựng mục tiêu, chtiêu TKP, CLP năm 2019; xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng quan, tổ chức, đơn vị; đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí đđánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bnhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dc nâng cao nhận thức trong THTK, CLP

- Xác định THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyn sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về THTK, CLP;

- Tăng cường thông tin, ph biến pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin đại chúng của Sở, ngành, địa phương, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản về công tác THTK, CLP như: Luật THTK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP;

- Kịp thời biu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; bo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đu trong THTK, CLP. Nêu cao tinh thn trách nhiệm và vai trò của các cơ quan thông tn, báo chí trong công tác tuyên truyền về THTK, CLP.

3. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP tp trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau

Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tiếp tục ci cách công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng thống nhất quy trình, tập trung đầu mối kiểm soát và thanh toán các khon chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả chi thường xun và chi đầu tư) gắn với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị liên quan (cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát chi, qun lý thu ngân sách nhà nước; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kim toán, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước và nợ công; Nghiên cu để triển khai lập dự toán chi ngân sách theo mục tiêu, nhiệm vụ, các định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ, cam kết chi.

Thúc đy công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về qun lý nợ công; triển khai đồng bộ, hiệu quLuật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, góp phần bo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA; có giải pháp đy nhanh tiến độ thực hiện dự án đgiảm thiu chi phí vay. Nâng cao trách nhiệm giải trình đối với hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay công;

Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phù hợp với điều kiện mới đảm bảo hiệu qu, tiết kiệm và chống lãng phí. Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản tài sản công và nâng cấp cơ sở dliệu quốc gia về tài sản công, đảm bảo từng bước cơ sở dliệu quốc gia có đầy đủ thông tin về tài sản công; Tăng cường công tác kim tra, giám sát việc qun lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kim đim trách nhim, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm;

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường vai trò các cơ quan quản nhà nước ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trong việc thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, phải thẩm định làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đi vốn cho từng chương trình, dự án cụ thể; bảo đảm dự án được phê duyệt có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện; Tập trung triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sa đi, bổ sung luật có liên quan đến quy hoạch đbảo đảm đng bộ, thống nhất pháp luật về quy hoạch; rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện quy hoạch; tập trung xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021- 2030 để quy hoạch thật sự là cơ sở cho việc xây dựng các chương trình và kế hoạch đầu tư. Nâng cao hiệu lực và hiệu qucông tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước thông qua việc tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra cùng như cơ chế giám sát của người dân, cộng đồng; dân cư và các tổ chức xã hội đối với hoạt động đầu tư công, nht là đi với các dự án thực hiện đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu và lựa chọn nhà thu trong trường hợp đặc biệt. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thtướng Chính phủ vviệc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dán đầu tư phát triển và hoạt động mua sm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Chthị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thtướng Chính phủ vviệc chn chỉnh công tác đu thu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước để góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư. Tiếp tục rà soát thủ tục giải ngân và các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, thm tra, cấp giấy phép... có nhiều vướng mắc, cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Xây dựng, hoàn thiện chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh phân cấp và giao quyn chđộng cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với qun trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ snghiệp công. Đi mới chế phân b ngun lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước, trong đó: Ngân sách nhà nước bo đảm đu tư cho các dịch vụ công cơ bn, thiết yếu và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít ngưi. Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chặt ch, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội;

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện điều tiết một cách hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng đem lại. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, quy định của pháp luật để khai thác quỹ đất hai bên đường khi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ một cách hiệu qu, tiết kiệm. Kiểm soát chặt chhình thức đầu tư BT liên quan đến đất đai, tránh tình trạng tht thoát, lãng phí;

Tiếp tc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quá trình sp xếp, cphần hóa, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quhoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nghiên cu quy định vnâng cao cht lượng và trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong việc xác định giá trị vn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đ cphần hóa, thoái vốn nhà nước. Tăng cường minh bạch thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với công ty đại chúng; Ban hành văn bản quy định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp;

Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về c phn hóa doanh nghiệp nhà nước, không đxảy ra tiêu cực, tht thoát vn, tài sn nhà nước:

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về ci cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương. Rà soát các văn bản hiện hành đđề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp, khắc phục những hạn chế, vướng mắc và bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quhoạt động. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyn dụng công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm một cách khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế.

4. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu qugiám sát THTK, CLP

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn th; UBND các huyện, thành phố chđạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc kim tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP;

- Người đứng đầu Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sdụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách (trừ nhng nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật);

- Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí;

- Đy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thm quyền quyết định đầu tư. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, đoàn thtrong mỗi cơ quan, đơn vị đkịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP.

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

Rà soát kế hoạch và tăng cường công tác thanh tra hành chính và thanh tra chun ngành của các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn th, UBND các huyện, thành phố để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về THTK, CLP. Qua đó, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về THTK, CLP đkiến nghị với cơ quan nhà nước có thm quyền các biện pháp khắc phục. Việc btrí kế hoạch Thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo có trọng tâm, tiết kiệm, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể (giao thành chỉ tiêu) liên quan đến THTK, CLP, trong đó:

Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng đim, cụ thcần tập trung vào các lĩnh vực sau:

+ Qun lý, sử dụng đất đai;

+ Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu công;

+ Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ;

+ Quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

+ Mua sm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí;

+ Công tác tuyn dụng, bnhiệm cán bộ, công chức, viên chức;

+ Quản lý kinh phí xây dựng chương trình, giáo trình và sách giáo khoa các bậc học;

+ Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị mình và chđạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc;

Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thm quyền có biện pháp xử lý. Thực hin nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị đxảy ra lãng phí.

6. Đẩy mạnh ci cách hành chính, hiện đi hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh, phòng chng tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP

ng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước thông qua việc hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet. Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và điều kiện thực hiện của các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính trọng tâm, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở trin khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về đơn gin hóa thủ tục hành chính, ci thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/ 2015 của Chính phủ, nâng cao chất lượng, hiệu quhoạt động của các quan Nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cắt giảm thi gian, chi phí và tăng tính công khai, minh bạch khi thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đi mới phương thức, lề li làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thn phục vụ nhân dân. Xử lý dứt đim các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật, công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cng Thông tin điện tử của ngành, địa phương;

- Các đơn vị triển khai có hiệu quả pháp luật về THTK, CLP; đề ra các biện pháp cụ thể để tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin phát hiện lãng phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí theo quy định.

- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong công tác THTK, CLP; phối hợp chặt chẽ giữa các Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể để nâng cao hiệu quả THTK, CLP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2019 và Chương trình tng thể về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020. Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn th, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Chương trình THTK, CLP của đơn vị mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2019 để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn th; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện đxử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản có hành vi lãng phí;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý;

- Tham mưu hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở THTK, CLP; thực hiện công khai trong THTK, CLP; đặc biệt, là công khai các hành vi lãng phí và kết quxử lý hành vi lãng phí;

- Chđạo xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2019 của ngành mình, địa phương mình gửi Sở Tài chính trước ngày 5/4/2019 đtổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình tng thcủa tỉnh về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP cụ thcủa các đơn vị; hàng năm gửi Sở Tài chính để tng hp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính:

+ Nội dung báo cáo bao gồm: Công tác tổ chức, chỉ đạo và tình hình triển khai các biện pháp THTK, CLP tại đơn vị; kết quả THTK, CLP của đơn vị trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và Nghị định số 84/2014/NĐ-CP (trong đó: nêu cụ thể các vi phạm, mức độ gây lãng phí, kết quả tiết kiệm được bằng số cụ thể nếu có); Công tác xử lý các hành vi vi phạm các quy định về THTK, CLP tại đơn vị; công tác thực hiện công khai theo quy định; đề xuất và kiến nghị. Đối với báo cáo năm bao gồm thêm phần xác định phương hướng, nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chng lãng phí năm tiếp theo;

+ Thời gian gửi báo cáo quy định như sau: báo cáo năm, thời hạn báo cáo trước ngày 10/01 năm sau. Trường hợp báo cáo đột xuất quá trình triển khai thực hiện chương trình THTK, CLP tùy theo tính chất, phạm vi, yêu cầu quản lý, UBND tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu báo cáo theo thời gian cụ thể.

3. Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm gi100% vốn điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập có trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP của đơn vị mình, đảm bảo phù hợp với Chương trình THTK, CLP của UBND tỉnh, trong đó, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sn của Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những gii pháp, biện pháp cần thực hiện năm 2019 để đạt được mục tiêu, chtiêu tiết kiệm đã đặt ra.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, triển khai, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai xây dựng Chương trình THTK, CLP; báo cáo tình hình thực hiện Chương trình THTK, CLP của Sở, Ban, ngành, đoàn th; UBND các huyện, thành phố và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP về UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 558/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể của tỉnh Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171