Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2001/QĐ-BKHCNMT về Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 47/2001/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 15/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 47/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-TĐC ngày 5/8/1995 của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về Giải thưởng Chất lượng;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng”.

Quy chế này được áp dụng để tuyển chọn và trao tặng Giải thưởng Chất lượng cho các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng từ năm 2001.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 716/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 8/6/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng.

Điều 3. Các ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

 

QUY CHẾ

TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 15 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thưởng Chất lượng (GTCL) được xét tặng hàng năm cho các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống chất lượng theo các tiêu chí của GTCL và theo 4 loại hình doanh nghiệp sau đây:

1. Doanh nghiệp sản xuất lớn;

2. Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ;
3. Doanh nghiệp dịch vụ lớn;

4. Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ.

Điều 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định trao tặng GTCL cho doanh nghiệp trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Quốc gia về GTCL và của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Số lượng giải đươc trao tặng cho các doanh nghiệp trong mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cân đối với sự phát triển kinh tế và phong trào chất lượng của tỉnh, thành phố.

Hàng năm, theo sự bình chọn của Hội đồng Quốc gia về GTCL, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tối đa 4 doanh nghiệp xuất sắc nhất theo 4 loại hình doanh nghiệp trên.

Điều 3. Việc tuyển chọn GTCL được tiến hành theo 2 cấp: Cấp sơ tuyển (ở tỉnh, thành phố) và cấp chung tuyển. Hoạt động của Hội đồng tuyển chọn GTCL ở các cấp được quy định tại Chương III của Quy chế này

Điều 4. Chỉ xét tuyển các doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCL theo Quy chế này. Doanh nghiệp được trao tặng GTCL có thể tham gia giải các năm sau. Riêng doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thì 3 năm sau mới được tham gia lại.

Chương 2

CÁC TIÊU CHÍ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG
Điều 5. Việc đánh giá xét tặng Giải thưởng Chất lượng được căn cứ vào hoạt động quản lý chất lượng thực tế và hiệu quả đạt được của doanh nghiệp tham dự giải trên cơ sở 7 tiêu chí sau đây:
1. Vai trò lãnh đạo;
2. Hoạch định chiến lược;
3. Định hướng khách hàng và thị trường;
4. Thông tin và phân tích;
5. Phát triển nguồn nhân lực;
6. Quản lý các quá trình hoạt động;
7. Kết quả kinh doanh.

Các tiêu chí trên được đánh giá với từng loại đối tượng dự giải và theo phương thức chuyên gia cho điểm. Tổng số điểm của các tiêu chí là 1000 điểm. Doanh nghiệp được xem xét tặng Giải thưởng Chất lượng phải có số điểm từ 600 điểm trở lên. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định và hướng dẫn cụ thể nội dung các tiêu chí trên cùng với thang điểm cho từng hạng mục của tiêu chí.

Chương 3

HỘI ĐỒNG XEM XÉT, TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

Điều 6. Hội đồng Quốc gia về Giải thưởng Chất lượng (dưới đây được gọi tắt là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Số lượng thành viên của Hội đồng gồm từ 9 đến 11 thành viên là đại diện của các cơ quan thuộc các Bộ, ngành có liên quan. Hội đồng gồm Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và các ủy viên.

Điều 7. Hội đồng Quốc gia về Giải thưởng Chất lượng là Hội đồng chung tuyển có nhiệm vụ xem xét và đề nghị trao tặng GTCL cho các doanh nghiệp đủ điều kiện trong số các doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề nghị tặng giải, bình chọn các doanh nghiệp xuất sắc nhất để đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt Chủ tịch điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng làm việc trên nguyên tắc bàn bạc và thống nhất của các thành viên Hội đồng có mặt. Các quyết nghị của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba thành viên có mặt.

Điều 9. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực của Hội đồng với các nhiệm vụ sau đây:

- Hướng dẫn các tiêu chí của GTCL và việc tuyển chon GTCL ở các cấp.

- Tổ chức việc đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp tham gia GTCL và các chuyên gia đánh giá GTCL.

- Thực hiện chức năng thư ký cho Hội đồng.

- Tạo các điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 10. Hội đồng sơ tuyển ở cấp tỉnh, thành phố có từ 5 đến 7 thành viên, trong đó có đại diện của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các ngành có liên quan. Thành viên của Hội đồng là các chuyên gia am hiểu trong lĩnh vực chất lượng và nắm vững các yêu cầu của GTCL.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh/thành phố thực hiện chức năng thư ký cho Hội đồng sơ tuyển.

Điều 11. Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét, đánh giá và tuyển chọn các doanh nghiệp có thành tích nổi bật, tiêu biểu cho các loại hình doanh nghiệp nêu ở Điều 1 của Quy chế này trong số các doanh nghiệp tham gia giải để đề nghị trao tặng GTCL theo thủ tục quy định. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm tạo các điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển.

Chương 4

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ TRÌNH TỰ TUYỂN CHỌN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

Điều 12. Các doanh nghiệp tham gia GTCL phải lập hồ sơ bao gồm:

- Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng;

- Báo cáo hoạt động chung của doanh nghiệp;

- Báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chí của GTCL;

- Bản sao Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hồ sơ tham dự GTCL được nộp cho Ban thư ký của Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố sở tại theo thời hạn quy định.

Điều 13. Ở cấp sơ tuyển, việc đánh giá tuyển chọn được tiến hành theo 2 vòng:

- Vòng 1: Việc đánh giá do ít nhất 3 chuyên gia đánh giá (có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng sơ tuyển) thực hiện trên cơ sở các báo cáo của doanh nghiệp tham dự giải. Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét, thẩm định kết quả đánh giá của các chuyên gia và chọn ra các doanh nghiệp được đưa vào vòng 2.

- Vòng 2: Hội đồng cử các chuyên gia trực tiếp đến doanh nghiệp được chọn ở vòng 1 để xem xét đánh giá tại chỗ. Căn cứ kết quả thực tế, Hội đồng quyết nghị các doanh nghiệp được đề nghị tặng giải là doanh nghiệp đạt tổng số điểm cao nhất theo từng loại hình doanh nghiệp trong số các doanh nghiệp tham dự với số điểm từ 600 điểm trở lên.

Điều 14. Ban thư ký Hội đồng sơ tuyển gửi biên bản kết luận của Hội đồng sơ tuyển cùng với hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng của các doanh nghiệp được đề nghị tặng giải về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bao gồm :

- Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng;

- Báo cáo hoạt động chung của doanh nghiệp;

- Báo cáo tự đánh giá của doanh nghiệp;

- Báo cáo đánh giá thống nhất của các chuyên gia đánh giá cùng với bảng điểm tổng hợp và bảng điểm của từng chuyên gia đánh giá;

- Biên bản đánh giá tại chỗ.

Điều 15. Hội đồng chung tuyển đánh giá tuyển chọn các doanh nghiệp được đề nghị tặng giải trên cơ sở xem xét hồ sơ đánh giá và các văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng chung tuyển có thể cử các chuyên gia tới xem xét kết quả đánh giá tại cơ sở để bổ sung các thông tin cần thiết cho việc tuyển chọn.

Căn cứ vào kết quả cụ thể theo từng loại hình doanh nghiệp, Hội đồng chung tuyển biểu quyết thông qua danh sách các doanh nghiệp đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tặng GTCL và bình chọn các doanh nghiệp xuất sắc nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Chương 5

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 47/2001/QD-BKHCNMT

Hanoi, August 15, 2001

 

DECISION

ISSUING THE REGULATION ON SELECTION FOR THE QUALITY AWARD

THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Pursuant to the December 24, 1999 Ordinance on the Goods Quality;
Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to the August 5, 1995 Decision No. 1352/QD-TDC of the Minister of Science, Technology and Environment on Quality Award;
At the proposal of the general director of the General Department of Standardization, Measurement and Quality Control,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on Selection for the Quality Award.

This Regulation shall apply to the selection of, and conferment of the Quality Award to, enterprises participating in the Quality Award contest as from 2001.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing and replaces Decision No. 716/1998/QD-BKHCNMT of June 8, 1998 of the Minister of Science, Technology and Environment issuing the Regulation on Selection for the Quality Award.

Article 3.- The general director of the General Department of Standardization, Measurement and Quality Control, the director of the Ministry’s Office, the directors of the Science, Technology and Environment Services of the provinces and centrally-run cities as well as concerned agencies shall have to popularize and organize the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 15/08/2001 về Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.648

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.83.187.254
server250