Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4569/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4569/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 03/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4569/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp Hà Nội tại Tờ trình số 3312/TTr-STP ngày 29 tháng 8 năm 2011 về việc điều chỉnh “Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2011”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2011 bao gồm 57 văn bản theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TTHĐND TP; ĐĐBQHHN;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUBTP; CPVP, các phòng CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011
(Đính kèm Quyết định số 4569/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tiến độ hoàn thành, trình ký

Ghi chú

Lĩnh vực nội chính

1.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở chữa bệnh

Công an TP

Các Sở: Y tế, LĐ-TB&XH, UBND các quận, huyện, thị xã

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

2.

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng chuyên trách giữ gìn TTĐT trên địa bàn Thành phố

Công an TP

Sở Nội vụ

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

3.

Quyết định ban hành quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng, phó đơn vị cấp hai trực thuộc sở, ban, ngành Thành phố.

Sở Nội vụ

 

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

4.

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Sở Nội vụ

 

Quý III, IV/2011

VB sửa đổi, bổ sung

5.

Quyết định ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ

 

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

6.

Quyết định ban hành Quy chế, quy định xét khen thưởng cho cán bộ chủ chốt thuộc diện Thành phố quản lý

Sở Nội vụ

 

Năm 2011

Văn bản mới

7.

Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng theo chuyên đề

Sở Nội vụ

 

Năm 2011

Văn bản mới

8.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 237/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Sở Nội vụ

 

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

9.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế giảng viên kiêm chức ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội

Sở Nội vụ

 

Quý III, IV/2011

VB sửa đổi, bổ sung

10.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ ưu đãi khuyến khích và đào tạo tài năng trẻ thành phố Hà Nội

Sở Nội vụ

 

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

11.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố ban hành Quy định về thu hút đào tạo, sử dụng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Sở Nội vụ

 

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

12.

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp

 

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

13.

Chỉ thị về tăng cường thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp

 

Năm 2011

Văn bản mới

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội - Y tế

14.

Quyết định quy định các mức chi điều dưỡng tập trung đối với người có công với cách mạng tại các trung tâm điều dưỡng người có công thuộc Sở LĐTBXH

Sở Lao động TBXH

Sở Tài chính

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

15.

Quyết định quy định chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010

Sở Lao động TBXH

Sở Tài chính, Sở Y tế

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

16.

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống GD&ĐT và mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010, tầm nhìn 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

17.

Quyết định sử dụng học phí, các khoản thù lao khác đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

18.

Quy định về quản lý các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐ TB&XH

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Đầu tư - Công thương - Nông nghiệp

19.

Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Sở Tài chính

Các Sở: KH&ĐT, Xây dựng

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

20.

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND thành phố quy định về xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tài chính

Sở TN&MT và Cục Thuế Hà Nội

Quý IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

21.

Quyết định ban hành Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài nguyên Môi trường, Tài chính

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

22.

Quyết định ban hành Quy định phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: KH&ĐT, Tài chính

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

23.

Quyết định ban hành Quy định về chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: KH&ĐT, Tài chính

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

24.

Quyết định ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau, quả, chè sạch an toàn trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài nguyên và MT, Khoa học và CN, Tài chính

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

25.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhà ở phục vụ công tác tái định cư GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Các Sở: TC, TN&MT, XD, GTVT;

- Các quận, huyện, thị xã

- Điện lực thành phố,

- BCĐ GPMB

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

26.

Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư bằng hình thức BT, BOT, BTO trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và 29 quận, huyện, thị xã

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

27.

Quyết định ban hành Quy định về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù đối với các Dự án khu công nghệ cao tại Hà Nội

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, TN&MT, Y tế, KHCN, QHKT, NN&PTNT, Thông tin và TT; Cục Thuế, BQL các KCN & CX HN;

- UBND huyện Từ Liêm

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

28.

Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố (NGO)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

29.

Quyết định ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Công thương

Các Sở, ngành, quận, huyện

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

30.

Quyết định ban hành Quy chế hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Công thương

Các Sở, ngành, quận, huyện

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

31.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Công thương

Các Sở, TN&MT, Tư pháp

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

32.

Quyết định ban hành Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu

Sở Công thương

Các Sở, ngành liên quan

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

33.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và điều hành Quỹ xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội

Sở Công thương

Các Sở; Tài chính, Tư pháp

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

34.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Công thương

Các Sở, ngành liên quan

Năm 2011

Văn bản mới

Lĩnh vực Công nghệ - Thông tin

35.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý khoa học và công nghệ cấp quận huyện

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Sở Tư pháp

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

36.

Quyết định ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Cơ quan liên quan

Năm 2011

VB chuyển tiếp năm 2010

37.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động báo chí của thành phố Hà Nội

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo, Thành ủy, Công an TP

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

38.

Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo, Thành ủy, Công an TP

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

39.

Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo, Thành ủy, Công an TP

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

40.

Quyết định ban hành Quy định điều hành quản lý chương trình công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính, Sở KH&ĐT

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

41.

Quyết định ban hành Quy định về việc hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Xây dựng

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

42.

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin, dịch vụ lên cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội và quản lý, vận hành đường dây nóng của Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

43.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Thông tin và Truyền thông

Công an TP, Cục Hải quan

Quý IV/2011

Văn bản mới

Lĩnh vực quản lý đô thị

44.

Quyết định ban hành Quy định sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành và Công ty cấp nước

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

45.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành và Công ty thoát nước và UBND các quận, huyện

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

46.

Quyết định xây dựng cơ chế thu hồi vốn xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và xây dựng đơn giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

47.

Quyết định ban hành Quy định Điều lệ quản lý thực hiện dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, GT-VT, Công thương, Tư pháp

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

48.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 120/2001/QĐ-UBND ngày 29/11/2001 về quản lý đầu tư sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành liên quan

Quý III, IV/2011

VB sửa đổi, bổ sung

49.

Quyết định ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

50.

Quyết định ban hành giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Các Sở: Tài chính, TN&MT, Cục thuế Hà Nội

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

51.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý vận hành khai thác sau đầu tư nhà ở cho sinh viên thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Các Sở: QH&KT, Tài chính, TN&MT, QH&KT

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

52.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Các Sở: Tài chính, Tư pháp, TN&MT

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

53.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà công sở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Tư pháp

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

54.

Quyết định về chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, QH&KT

Quý III, IV/2011

Văn bản mới

55.

Quyết định ban hành Quy chế di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: QH&KT, Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

56.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 và Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 về việc Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tư pháp, QH&KT, Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

57.

Quyết định ban hành Quy định về bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: QH&KT, Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT

Quý III, IV/2011

VB chuyển tiếp năm 2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4569/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85