Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4406/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Số hiệu: 4406/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Chánh
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4406/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA, GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP ĐẾN 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 TẠO ĐỘNG LỰC TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 của Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp”;

Căn cứ Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3874/TTr-SNN ngày 12/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 2020, định hướng đến 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm xây dựng đề án

a) Cơ giới hóa nông nghiệp và giảm tổn thất nông nghiệp là hai mục tiêu được thực hiện song song trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tuy nhiên có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết, trong đó xác định cơ giới hóa cũng là một phần của mục tiêu giảm tổn thất trong nông nghiệp.

b) Xây dựng mục tiêu cơ giới hóa phải phù hợp với thực trạng, tiềm năng và điều kiện của từng địa phương trong từng giai đoạn phát triển.

c) Trên cơ sở định hướng quy mô, diện tích, vùng sản xuất tập trung, sản lượng, số lượng các loại cây trồng vật nuôi đã được xác định trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, xây dựng mục tiêu cụ thể đến năm 2020, định hướng đến 2030 về tỷ lệ cơ giới hóa và giảm tổn thất trong từng khâu, từng loại cây trồng vật nuôi chủ lực.

d) Phát huy nội lực của toàn xã hội trong đầu tư vào cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp.

2. Mục tiêu của đề án

a) Mục tiêu tổng quát

- Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, giảm tổn thất trong sản xuất nông, ngư nghiệp Đồng Nai nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, giảm sức lao động của người nông dân, nâng cao năng lực cạnh tranh của các loại nông sản hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

- Từ nay đến 2030, những vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa, tập trung trên địa bàn tỉnh được cơ giới hóa đồng bộ và giảm tối đa mức độ tổn thất trong nông nghiệp; phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch nông nghiệp tỉnh Đồng Nai.

b) Mục tiêu cụ thể

Nâng tỷ lệ cơ giới hóa đối với các khâu sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

- Cơ giới hóa trồng trọt

+ Khâu làm đất: Đến năm 2020 đạt 78,2% diện tích canh tác các loại cây trồng được áp dụng cơ giới hóa tăng 7,9% so với năm 2016 và đạt 87% diện tích canh tác tất cả các loại cây trồng vào năm 2030 tăng 8,8% so với năm 2020.

+ Khâu gieo trồng: Tỷ lệ cơ giới hóa bình quân đạt 33,7% vào năm 2020 tăng 18,7% so với năm 2016 và đạt 91,3% vào năm 2030 tăng 57,6% so với năm 2020.

+ Khâu chăm sóc:

Khâu tưới tiêu: Định hướng tỷ lệ cơ giới hóa bình quân đạt 42,6% vào năm 2020 tăng 5,7% so với năm 2016 và đạt 70,4% vào năm 2030 tăng 27,8% so với năm 2020.

Khâu phun thuốc BVTV: Cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV đến năm 2020 đạt 99,1%, tăng 5% so với năm 2016 và đạt 99,6% vào năm 2030, tăng 0,5% so với năm 2020.

Khâu thu hoạch (chủ yếu áp dụng đối với cây hàng năm: Lúa, Ngô, Mía). Tỷ lệ cơ giới hóa đạt 63,6% vào năm 2020, tăng 15,5% so với năm 2016 và đạt 97,5% vào năm 2030 tăng 33,9% so với năm 2020.

+ Khâu sơ chế:

Khâu sấy hạt: (Chỉ áp dụng cho các loại cây cho hạt: Lúa, Ngô, Cà phê, Tiêu, Điều). Tỷ lệ cơ giới hóa đạt 35,8% vào năm 2020 tăng 13,2% so với năm 2016 và đạt 73,1% vào năm 2030 tăng 37,3% so với năm 2020.

Khâu tách vỏ, làm sạch, đánh bóng,…: Đạt 58,7% vào năm 2020, tăng 15,5% so với năm 2016 và đạt 80% vào năm 2030 tăng 21,3% so với năm 2020.

Khâu vận chuyển: Tỷ lệ cơ giới hóa đạt 99,3% vào năm 2020 tăng 6,9% so với năm 2016 và đạt 99,9% năm 2030 tăng 0,6% so với năm 2020.

Khâu bảo quản: Đến năm 2020 đạt 5,5% tăng 4,4% so với năm 2016 và đạt 43,4% vào năm 2030 tăng 23,4% so với năm 2020.

- Cơ giới hóa chăn nuôi:

+ Hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống: Đạt tỷ lệ 84,2% vào năm 2020, tăng 8,3% so với năm 2016 và đạt 89,3% vào năm 2030 tăng 5,1% so với năm 2020.

+ Hệ thống vệ sinh chuồng trại (bằng máy bơm xịt và hệ thống vệ sinh chuồng tự động): Đạt 44,9% vào năm 2020 tăng 19,4% so với năm 2016 và đạt 80,2% vào năm 2030 tăng 35,3% so với năm 2020.

+ Khâu chế biến thức ăn thô (chủ yếu trong chăn nuôi bò): Sử dụng các thiết bị và kỹ thuật gia công chế biến thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, sử dụng nguyên liệu tại địa phương nhằm giảm chi phí sản xuất. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu chế biến thức ăn thô đạt 17,4% vào năm 2020 và đạt 29,1% vào năm 2030.

+ Khâu giết mổ bằng dây chuyền bán tự động và tự động: Tỷ lệ giết mổ tự động và bán tự động đến năm 2020 đạt 100% và duy trì đến năm 2030 (bán tự động là các cơ sở giết mổ quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu vùng xa).

+ Khâu đóng gói bằng máy móc tự động: Đến năm 2020 đạt 28,4% (trong đó 40% đối với sản phẩm trứng và đạt 20 - 30% đối với sản phẩm thịt gia súc, gia cầm. Đến năm 2030 duy trì đạt 100% đối với sản phẩm trứng và đạt trên 50% đối với sản phẩm thịt gia súc, gia cầm).

+ Khâu bảo quản (trữ lạnh, tiệt trùng…) đạt 15% vào năm 2020 và đạt 36,2% vào năm 2030.

+ Khâu vận chuyển: Nâng cao số lượng phương tiện vận chuyển kết hợp bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng nông sản khi đem đi chế biến hoặc tiêu thụ. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu vận chuyển đạt 100% vào năm 2020 và duy trì 100% đến năm 2030.

- Cơ giới hóa thủy sản:

+ Khâu cung cấp thức ăn tự động: Đạt 11,3% vào năm 2020, tăng 10,7% so với năm 2016 và đạt 29,7% vào năm 2030, tăng 18,4% so với năm 2020.

+ Khâu sục khí ao đầm nuôi: Đạt 47,7% vào năm 2020, tăng 5,1% so với năm 2016 và đạt 84,7% vào năm 2030, tăng 37% so với năm 2020.

+ Khâu cung cấp nước: Đạt 66,8% vào năm 2020, tăng 16,6% so với năm 2016 và đạt 86,5% năm 2030, tăng 19,7% so với năm 2020.

+ Khâu vệ sinh đầm ao: Đạt 46,3% vào năm 2020, tăng 26,5% so với năm 2016 và đạt 76,1% vào năm 2030, tăng 29,8% so với năm 2020.

+ Khâu vận chuyển: Đạt 99,7% vào năm 2020 và 99,9% đến năm 2030.

c) Giảm tỷ lệ tổn thất ở các khâu sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản

- Lĩnh vực trồng trọt

+ Cây Lúa: Tỷ lệ tổn thất là 17,1% vào năm 2020 giảm 4,6% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 10%, giảm 7,1% so với năm 2020.

+ Cây Ngô: Tỷ lệ tổn thất là 4,2% vào năm 2020 giảm 1,4% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 3,8%, giảm 0,4% so với năm 2020.

+ Cây rau các loại: Tỷ lệ tổn thất là 8,3% vào năm 2020 giảm 2% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 4,3%, giảm 3% so với năm 2020.

+ Cây Mía: Tỷ lệ tổn thất là 4,7% vào năm 2020 giảm 1,5 so với năm 2016. Đến năm 2030 là 3,6%, giảm 1,1% so với năm 2020.

+ Cây Cà phê: Tỷ lệ tổn thất là 16,5% vào năm 2020 giảm 10% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 10,5%, giảm 6% so với năm 2020.

+ Cây Tiêu: Tỷ lệ tổn thất là 13,6% vào năm 2020 giảm 7,6% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 8,6%, giảm 5% so với năm 2020.

+ Cây Điều: Tỷ lệ tổn thất là 18,1% vào năm 2020 giảm 10,4% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 11,6%, giảm 6,5% so với năm 2020.

+ Cây Cao su: Tỷ lệ tổn thất là 6,8% vào năm 2020 giảm 3,9% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 4,3%, giảm 2,5% so với năm 2020.

+ Cây Cam, Quýt: Tỷ lệ tổn thất là 7,6% vào năm 2020 giảm 4,9% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 4,3%, giảm 2,8% so với năm 2020.

+ Cây Thơm (Dứa): Tỷ lệ tổn thất là 6,1% vào năm 2020 giảm 3,4% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 3,9%, giảm 2,2% so với năm 2020.

+ Cây Chuối: Tỷ lệ tổn thất là 8,3% vào năm 2020 giảm 4,6% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 5,3%, giảm 3% so với năm 2020.

+ Cây Xoài: Tỷ lệ tổn thất là 10,4% vào năm 2020 giảm 4,4% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 2,1%, giảm 8,3% so với năm 2020.

+ Cây Bưởi: Tỷ lệ tổn thất là 11,6% vào năm 2020 giảm 5,2% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 4,5%, giảm 7,1% so với năm 2020.

+ Cây Chôm chôm: Tỷ lệ tổn thất là 9,7% vào năm 2020 giảm 5,3% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 4,6%, giảm 5,1% so với năm 2020.

+ Cây Sầu riêng: Tổn thất giảm xuống còn 8,9% vào năm 2020 giảm 5,8% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 6,1%, giảm 2,8% so với năm 2020.

+ Cây Mít: Tỷ lệ tổn thất là 7,3% vào năm 2020 giảm 5,8% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 4,2%, giảm 3,1% so với năm 2020.

+ Cây Nhãn: Tỷ lệ tổn thất là 8,2% vào năm 2020 giảm 4,6% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 5,1%, giảm 3,1% so với năm 2020.

+ Cây Mãng cầu: Tỷ lệ tổn thất là 9% vào năm 2020 giảm 5,1% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 5,7%, giảm 3,3% so với năm 2020.

- Lĩnh vực chăn nuôi

+ Chăn nuôi bò thịt: Tổn thất giảm xuống còn 10% vào năm 2020 giảm 2,7% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 5,3%, giảm 4,7% so với năm 2020.

+ Chăn nuôi heo thịt: Tổn thất giảm xuống còn 2,3% vào năm 2020 giảm 1,8% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 1,8%, giảm 0,5% so với năm 2020.

+ Chăn nuôi gà lấy thịt: Tổn thất giảm xuống còn 10,9% vào năm 2020 giảm 4% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 4,6%, giảm 6,3% so với năm 2020.

+ Chăn nuôi gà lấy trứng: Tổn thất giảm xuống còn 9,5% vào năm 2020 giảm 5,8% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 5,3%, giảm 4,2% so với năm 2020.

- Lĩnh vực thủy sản:

+ Cá: Tổn thất giảm xuống còn 11,6% vào năm 2020 giảm 5,2% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 5,8%, giảm 5,8% so với năm 2020.

+ Tôm: Tổn thất giảm xuống còn 22,9% vào năm 2020 giảm 2,8% so với năm 2016. Đến năm 2030 là 17,1%, giảm 5,8% so với năm 2020.

Nâng cao năng lực về kỹ thuật, quản trị và sử dụng máy móc cho các đối tượng tham gia vào sản xuất nông nghiệp:

- Đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo từ sơ cấp trở lên đạt 57% (tăng 9% so với hiện trạng).

- Đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo từ sơ cấp trở lên đạt 74% (tăng 17% so với năm 2020)

3. Nội dung đề án

a) Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp

- Giai đoạn 2018 - 2020.

Lĩnh vực trồng trọt

+ Cây hàng năm:

Khâu làm đất: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa trong khâu làm đất năm 2016 là 118.190 ha/141.634 ha, đạt tỷ lệ là 83,4%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 98,8% (tăng 15,4%, tương ứng với diện tích tăng là 21.812 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho diện tích 21.812 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị máy móc cho khâu làm đất, giai đoạn 2018 - 2020 là: 118 máy (sử dụng máy cày, máy xúc đất, máy mini đối với vùng canh tác diện tích nhỏ…), trong đó: Nông hộ cần 13 máy; trang trại 18 máy; THT, CLB 41 máy, HTX 35 máy, liên kết 11 máy.

Khâu gieo trồng: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa trong gieo trồng năm 2016 là 18.240 ha/121.845 ha, đạt tỷ lệ là 15%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 33,7% (tăng 18,7%, tương ứng với diện tích tăng là 22.785 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo trồng cho diện tích 22.785 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị máy móc cho khâu gieo trồng giai đoạn 2018 - 2020 là 122 máy sạ lúa, máy gieo hạt bắp…, trong đó: Nông hộ cần 13 máy; trang trại 18 máy; THT,CLB: 43 máy; HTX: 35 máy; liên kết doanh nghiệp: 11 máy.

Khâu chăm sóc:

Khâu tưới tiêu: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu tưới tiêu là 67.586 ha/141.634 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 47,7%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 57,4% (tăng 9,7%, tương ứng với diện tích được tưới tiêu là 11.803 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu tưới tiêu cho diện tích 11.803 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu tưới tiêu giai đoạn 2018 - 2020 là: 11.803 hệ thống (mỗi hệ thống được tính định mức 1 ha), bao gồm: Tưới phun mưa và tưới gốc; 3.000 hệ thống, hình thức tưới được trang bị giếng khoan, máy bơm: 8.803 hệ thống áp dụng cho những khu vực không thuận lợi, trong đó: Nông hộ 590 hệ thống; trang trại 1.770 hệ thống; THT, CLB: 4.131 hệ thống; HTX: 3.541 hệ thống, liên kết doanh nghiệp: 1.771 hệ thống.

Khâu phun thuốc BVTV: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV là 128.969 ha/141.634 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 91,1%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 99,2 (tăng 8,1%, tương ứng với diện tích được phun thuốc BVTV là 11.472 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV cho diện tích 11.472 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu phun thuốc BVTV giai đoạn 2018 - 2020 là 299 máy phun thuốc, trong đó: Nông hộ 33 máy; trang trại 45 máy; THT, CLB 105 máy; HTX 90 máy; liên kết 26 máy.

Khâu thu hoạch sản phẩm: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu thu hoạch là 65.257 ha/121.845 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 53,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 63,6% (tăng 10%, tương ứng với diện tích được thu hoạch là 12.185 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu thu hoạch cho diện tích 12.185 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu thu hoạch giai đoạn 2018 - 2020 là: 52 máy, trong đó: Nông hộ cần 06 máy; trang trại 08 máy; THT, CLB: 18 máy; HTX: 16 máy; liên kết doanh nghiệp: 04 máy.

Để giảm tổn thất sau thu hoạch cần đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch như sau:

Khâu tách vỏ làm sạch: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu tách vỏ làm sạch là 522.650 tấn/700.490 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 74,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 98,6% (tăng 24%, tương ứng với sản lượng được tách vỏ làm sạch là 168.118 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu tách vỏ làm sạch cho 168.118 tấn cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu tách vỏ làm sạch giai đoạn 2018 - 2020 là 259 máy (máy tách vỏ lạc, máy bóc vỏ bẹ ngô,…), trong đó: Nông hộ cần 28 máy; trang trại 39 máy; THT, CLB: 91 máy; HTX: 78 máy; liên kết doanh nghiệp: 23 máy.

Khâu sấy hạt: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu sấy hạt là 163.122 tấn/700.490 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 23,30%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 34,5% (tăng 11,2%, tương ứng với sản lượng được sấy là 78.455 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu sấy hạt cho 78.455 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu sấy hạt giai đoạn 2018 - 2020 là 219 lò sấy (sấy bằng lò sấy tĩnh điện, lò sấy công nghiệp,…), trong đó: Nông hộ cần 24 lò sấy; trang trại 33 lò sấy; THT,CLB: 77 lò sấy; HTX: 66 lò sấy; liên kết 19 lò sấy.

Khâu vận chuyển: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu vận chuyển là 1.506.222 tấn/1.580.466 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 95,3%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 99,7% (tăng 4,4%, tương ứng với sản lượng được vận chuyển là 62.541 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu vận chuyển cho 62.541 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu vận chuyển giai đoạn 2018 - 2020 là 171 xe ô tô, trong đó: Nông hộ cần 19 xe; trang trại 26 xe; THT, CLB: 60 xe; HTX: 51 xe; liên kết doanh nghiệp: 15 xe.

+ Khâu bảo quản: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu bảo quản là 3.360 tấn/920.826 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 0,4%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 6,5% (tăng 6,1%, tương ứng với sản lượng được bảo quản là 56.170 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu bảo quản cho 56.170 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu bảo quản giai đoạn 2018 - 2020 là 25 kho (kho cơ giới có trữ lượng lớn đối với vùng canh tác tập trung có diện tích lớn,…), trong đó: Nông hộ: 03 kho, trang trại 04 kho; THT, CLB 09 kho; HTX: 08 kho; liên kết doanh nghiệp: 01 kho.

Cây công nghiệp lâu năm:

Khâu làm đất: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa trong khâu làm đất năm 2016 là 63.826 ha/121.640 ha, đạt tỷ lệ là 52,5%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 53,3% (tăng 0,8%, tương ứng với diện tích tăng là 973 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho diện tích 973 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu làm đất giai đoạn 2018 - 2020 là 41 máy (sử dụng máy cày, máy xúc đất, máy mini đối với vùng canh tác diện tích nhỏ…), trong đó: Trang trại 11 máy; THT, CLB: 14 máy; HTX: 12 máy; liên kết doanh nghiệp: 04 máy.

Khâu chăm sóc:

Khâu tưới tiêu: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu tưới tiêu là 14.860 ha/73.147 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 20,3%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 21,9% (tăng 1,6%, tương ứng với diện tích được tưới tiêu là 1.064 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu tưới tiêu cho diện tích 8.180 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu tưới tiêu giai đoạn 2018 - 2020 là 1.064 hệ thống tưới, bao gồm: Tưới nhỏ giọt: 500 hệ thống, tưới phun mưa và tưới gốc: 500 hệ thống, hình thức tưới được trang bị giếng khoan, máy bơm: 64 hệ thống áp dụng cho những khu vực không thuận lợi, trong đó: Nông hộ cần 32 hệ thống tưới; trang trại 160 hệ thống tưới; THT,CLB: 372 hệ thống tưới; HTX: 319 hệ thống tưới; liên kết doanh nghiệp: 181 hệ thống tưới.

Khâu phun thuốc BVTV: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV là 117.562 ha/121.640 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 96,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 98,7% (tăng 2,1%, tương ứng với diện tích được phun thuốc BVTV là 2.554 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV cho diện tích 2.554 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu phun thuốc BVTV giai đoạn 2018 - 2020 là: 131 máy phun thuốc, trong đó: Nông hộ cần 14 máy; trang trại 20 máy; THT, CLB: 46 máy; HTX: 39 máy; liên kết doanh nghiệp: 12 máy.

Để giảm tổn thất trong nông nghiệp cần đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch như sau:

+ Khâu tách vỏ làm sạch: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu tách vỏ làm sạch là 40.163 tấn/102.865 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 39,0%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 45,6 % (tăng 6,6%, tương ứng với sản lượng được tách vỏ làm sạch là 6.789 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu tách vỏ làm sạch cho 6.789 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu tách vỏ làm sạch giai đoạn 2018 - 2020 là: 193 máy (máy xát Tiêu, Cà phê, máy tách vỏ Điều...), trong đó: Nông hộ cần 21 máy; trang trại 29 máy; THT,CLB: 68 máy; HTX: 58 máy; liên kết doanh nghiệp: 17 máy.

Khâu sấy hạt: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu sấy hạt là 18.673 tấn/102.865 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 18,2%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 42,2 % (tăng 24%, tương ứng với sản lượng được sấy là 24.688 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu sấy hạt cho 24.688 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu sấy hạt giai đoạn 2018 - 2020 là 83 lò sấy, trong đó: Nông hộ cần 09 lò sấy; trang trại 12 lò sấy; THT, CLB: 29 lò sấy; HTX: 25 lò sấy; liên kết 08 lò sấy.

Khâu vận chuyển: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu vận chuyển là 124.112 tấn/141.309 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 87,8%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 98,5% (tăng 10,7%, tương ứng với sản lượng được vận chuyển là 15.120 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu vận chuyển cho 15.120 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu vận chuyển giai đoạn 2018 - 2020 là 92 xe (xe tải lớn, xe công nông,...), trong đó: Nông hộ cần 10 xe; trang trại 14 xe; THT, CLB: 32 xe; HTX: 28 xe; liên kết doanh nghiệp: 08 xe.

+ Khâu bảo quản: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu bảo quản là 0 tấn/102.865 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 0%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 7,3% (tăng 7,3%, tương ứng với sản lượng được bảo quản là 7.509 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu bảo quản cho 7.509 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu bảo quản giai đoạn 2018 - 2020 là 22 kho (kho cơ giới,…), trong đó: Nông hộ cần 02 kho; trang trại 03 kho; THT,CLB: 08 kho; HTX: 07 kho; liên kết doanh nghiệp: 02 kho.

+ Cây ăn quả:

Khâu làm đất: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa trong khâu làm đất năm 2016 là 34.622 ha/44.761 ha, đạt tỷ lệ là 77,30%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 83,7% (tăng 6,4%, tương ứng với diện tích tăng là 2.865 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho diện tích 2.865 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu làm đất giai đoạn 2018 - 2020 là 72 máy (sử dụng máy cày, máy xúc đất, máy mini đối với vùng canh tác diện tích nhỏ…), trong đó: nông hộ cần 08 máy; trang trại 11 máy; THT,CLB: 25 máy; HTX: 22 máy; liên kết doanh nghiệp: 06 máy.

Khâu chăm sóc:

Khâu tưới tiêu: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu tưới tiêu là 13.425 ha/44.761 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 30%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 32,2% (tăng 2,2%, tương ứng với diện tích được tưới tiêu là 923 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu tưới tiêu cho diện tích 923 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu tưới tiêu giai đoạn 2018 - 2020 là 923 hệ thống tưới, bao gồm: Tưới nhỏ giọt: 100 hệ thống, tưới phun mưa và tưới gốc: 100 hệ thống; hình thức tưới được trang bị giếng khoan, máy bơm: 723 hệ thống áp dụng cho những khu vực không thuận lợi, trong đó: Nông hộ cần 28 hệ thống tưới; trang trại 138 hệ thống; THT,CLB: 323 hệ thống; HTX: 277 hệ thống; liên kết doanh nghiệp: 157 hệ thống tưới.

Khâu phun thuốc BVTV: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV là 43.380 ha/44.761 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 96,90%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 99,70% (tăng 2,8%, tương ứng với diện tích được phun thuốc BVTV là 1.253 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV cho diện tích 1.253 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu phun thuốc BVTV giai đoạn 2018 - 2020 là 63 máy phun thuốc, trong đó: Nông hộ cần 07 máy; trang trại 09 máy; THT, CLB: 22 máy; HTX: 19 máy; liên kết doanh nghiệp: 06 máy.

Để giảm tổn thất cần đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch như sau:

Khâu làm sạch: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu tách vỏ làm sạch là 0 tấn/498.722 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 0%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 18% (tăng 18%, tương ứng với sản lượng được tách vỏ làm sạch là 89.770 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu tách vỏ làm sạch cho 89.770 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu làm sạch giai đoạn 2018 - 2020 là: 112 máy (máy làm sạch và phân loại quả,…), trong đó: Nông hộ cần 12 máy; trang trại 17 máy; THT, CLB: 39 máy; HTX: 34 máy; liên kết doanh nghiệp: 10 máy.

+ Khâu vận chuyển: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu vận chuyển là 420.395 tấn/498.722 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 84,30%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 98,6 % (tăng 14,3%, tương ứng với sản lượng được vận chuyển là 71.317 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu vận chuyển cho 71.317 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu cho khâu vận chuyển giai đoạn 2018 - 2020 là 357 xe vận chuyển chuyên dụng, trong đó: Nông hộ cần 39 xe; trang trại 54 xe; THT, CLB: 125 xe; HTX: 107 xe; liên kết doanh nghiệp: 32 xe.

+ Khâu bảo quản: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu bảo quản là 13.848 tấn/498.722 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 2,8%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 3,8% (tăng 1%, tương ứng với sản lượng được bảo quản là 4.987 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu bảo quản cho 4.987 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu bảo quản giai đoạn 2018 - 2020 là 74 kho (kho lạnh,…), trong đó: Nông hộ cần 0 kho; trang trại 01 kho; THT,CLB: 02 kho; HTX: 02 kho.

Lĩnh vực chăn nuôi:

+ Khâu cung cấp thức ăn nước uống: Tổng đàn vật nuôi thực tế đã được cho ăn bằng hệ thống máng ăn, uống tự động là 14.582.725 con/19.221.300 con, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 75,9%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 84,2% (tăng 8,3%, tương ứng với tổng đàn vật nuôi được áp dụng cơ giới hóa ở khâu cung cấp thức ăn nước uống là 1.595.368 con). Nhu cầu trang bị hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống tự động cần bổ sung là: 1.767 hệ thống (hệ thống được tính trên số lượng 100 - 200 con đối với bò, 1.000 - 5.000 con đối với heo, 100.000 - 300.000 con đối với gà). Trong đó: Nông hộ 264 hệ thống; trang trại 265 hệ thống, THT,CLB: 618 hệ thống; HTX: 530 hệ thống; liên kết, doanh nghiệp 90 hệ thống.

+ Khâu vệ sinh chuồng trại: Tổng đàn vật nuôi thực tế đã được chăn nuôi trong chuồng có hệ thống vệ sinh tự động là 4.908.332 con/19.221.300 con, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 25,5%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 44,9% (tăng 19,4%, tương ứng với tổng đàn vật nuôi được áp dụng cơ giới hóa ở khâu vệ sinh chuồng trại là 3.728 nghìn con). Nhu cầu trang bị cho khâu vệ sinh chuồng trại cần bổ sung là 3.931 hệ thống, trong đó: Nông hộ: 632 hệ thống, trang trại: 690 hệ thống; THT, CLB: 1.376 hệ thống; HTX: 1.179 hệ thống; liên kết, doanh nghiệp 54 hệ thống.

+ Khâu chế biến thức ăn thô: Tổng đàn vật nuôi thực tế đã được cơ giới hóa khâu chế biến thức ăn thô là 1957.318 con/19.221.300 con, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 10,2%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 17,4% (tăng 7,2%, tương ứng với tổng đàn vật nuôi được áp dụng cơ giới hóa ở khâu chế biến thức ăn thô là 1383.934 con). Nhu cầu trang bị cho khâu chế biến thức ăn thô cần bổ sung là 1.314 máy, trong đó: Nông hộ: 225 máy; trang trại 187 máy, THT,CLB: 460 máy; HTX: 394 máy; liên kết, doanh nghiệp 38 máy.

+ Khâu giết mổ: Tổng đàn vật nuôi thực tế đã được cơ giới hóa khâu giết mổ là 18.876.707 con/19.221.300 con, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 98,2%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 100% (tăng 1,8%, tương ứng với tổng đàn vật nuôi được áp dụng cơ giới hóa ở khâu giết mổ là 345.983 con). Nhu cầu trang bị cho khâu giết mổ tự động cần bổ sung là 04 hệ thống: THT,CLB: 01 hệ thống, HTX: 01 hệ thống; liên kết doanh nghiệp: 02 hệ thống.

+ Khâu đóng gói sản phẩm: Tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được đóng gói là 26.900 tấn/289.244 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 9,3%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 28,4% (tăng 19,1 %, tương ứng với tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được đóng gói là 55.246 tấn). Nhu cầu trang bị cho khâu đóng gói sản phẩm đến năm 2020 là 114 máy, trong đó: Trang trại 17 máy; THT, CLB: 40 máy; HTX: 44 máy; liên kết, DN: 13 máy.

+ Khâu bảo quản: Tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được bảo quản là 7.115 tấn/289.244 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 2,5%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 15% (tăng 12,5%, tương ứng với tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được bảo quản là 36.156 tấn). Nhu cầu trang bị cho khâu bảo quản sản phẩm cần bổ sung đến năm 2020 là 16 kho (kho lạnh,…), trong đó: Trang trại 02 kho; THT, CLB: 06 kho; HTX: 07 kho; liên kết, DN: 01 kho.

+ Khâu vận chuyển: Tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được vận chuyển là 286.454 tấn/289.244 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 99%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 100% (tăng 1%, tương ứng với tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được vận chuyển là 2.892 tấn). Nhu cầu trang bị cho khâu vân chuyển09 xe, trong đó: Trang trại: 01 xe; THT, CLB: 03 xe; HTX 05 xe.

Lĩnh vực thủy sản

+ Khâu cung cấp thức ăn cho thủy sản: Tổng diện tích thủy sản đã được cơ giới hóa khâu cung cấp thức ăn là 51 ha/8.617 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 0,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 11,3% (tăng 10,7%, tương ứng với tổng diện tích thủy được áp dụng cơ giới hóa ở khâu cung cấp thức ăn là 922 ha). Nhu cầu trang bị cho khâu cung cấp thức ăn là 184 máy, trong đó: Nông hộ 16 máy; trang trại 38 máy; THT,CLB: 74 máy; HTX: 55 máy.

+ Khâu sục khí ao đầm nuôi: Tổng diện tích thủy sản đã được cơ giới hóa khâu sục khí ao đầm nuôi là 1.215 ha/2.852 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 42,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 47,7% (tăng 5,1%, tương ứng với tổng diện tích thủy được áp dụng cơ giới hóa ở khâu sục khí ao đầm nuôi là 145 ha). Nhu cầu trang bị hệ thống sục khí cần bổ sung là 97 hệ thống (hệ thống sục khí,…), trong đó: Nông hộ 48 hệ thống; trang trại 15 hệ thống; THT, CLB: 34 hệ thống. Tổng kinh phí thực hiện đến năm 2020 là 353 triệu đồng.

+ Khâu cung cấp nước: Tổng diện tích thủy sản đã được cơ giới hóa khâu cung cấp nước là 4.328 ha/8.617 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 50,2%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 66,8% (tăng 16,6%, tương ứng với tổng diện tích thủy được áp dụng cơ giới hóa ở khâu cung cấp nước là 1.430 ha). Nhu cầu trang bị cho khâu nay là 954 máy (máy bơm nước công suất lớn,…), trong đó: Nông hộ 381 máy; trang trại 134 máy; THT, CLB: 286 máy; HTX: 143 máy, liên kết 10 máy.

+ Khâu vệ sinh ao đầm nuôi: Tổng diện tích thủy sản đã được cơ giới hóa khâu vệ sinh ao đầm nuôi là 1.702 ha/8.617 ha, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 19,8%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 46,3% (tăng 26,5%, tương ứng với tổng diện tích thủy được áp dụng cơ giới hóa ở khâu vệ sinh ao đầm nuôi là 2.284 ha). Nhu cầu trang bị cho khâu nay là 457 máy (máy hút bùn, máy xả thải,…), trong đó: Nông hộ 228 máy; trang trại 69 máy; THT, CLB 160 máy.

+ Khâu vận chuyển: Tổng sản lượng thủy sản đã được vận chuyển bằng xe cơ giới là 51.591 tấn/51.880 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2016 là 99,4%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2020 là 99,7% (tăng 0,3%, tương ứng sản lượng thủy được vận chuyển là 156 tấn). Nhu cầu trang bị cho khâu vận chuyển 02 xe , trang bị cho THT: 01 xe; HTX: 01 xe.

- Giai đoạn 2021 - 2030.

Lĩnh vực trồng trọt:

+ Cây hàng năm:

Khâu làm đất: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa trong khâu làm đất năm 2020 là 120.230/121.680 ha, đạt tỷ lệ là 98,8%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 99,4% (tăng 0,6%, tương ứng với diện tích tăng là 730 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho diện tích 730 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị máy móc cho khâu làm đất, giai đoạn 2021 - 2030 là: 06 máy (sử dụng máy cày, máy xúc đất, máy mini đối với vùng canh tác diện tích nhỏ…), trong đó: THT, CLB 02 máy, HTX 02 máy, liên kết 02 máy.

Khâu gieo trồng: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa trong gieo trồng năm 2020 là 36.479 ha/108.280 ha, đạt tỷ lệ là 33,7%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 91,3% (tăng 57,6%, tương ứng với diện tích tăng là 62.369 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo trồng cho diện tích 62.369 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị phục vụ cho khâu gieo trồng giai đoạn 2021 - 2030 là 327 máy sạ lúa, máy gieo hạt bắp…, trong đó: Nông hộ cần 07 máy; trang trại 16 máy; THT, CLB: 82 máy; HTX: 199 máy; liên kết doanh nghiệp: 23 máy.

Khâu chăm sóc:

Khâu tưới tiêu: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu tưới tiêu là 69.880 ha/121.680 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 57,4%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 83,1% (tăng 25,7%, tương ứng với diện tích được tưới tiêu là 31.272 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu tưới tiêu cho diện tích 31.272 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu tưới tiêu giai đoạn 2021 - 2030 là: 31.272 hệ thống, bao gồm: Tưới nhỏ giọt: 6.000 hệ thống, tưới phun mưa và tưới gốc: 10.000 hệ thống và hình thức tưới được trang bị giếng khoan, máy bơm: 15.272 hệ thống áp dụng cho những khu vực không thuận lợi, trong đó: Nông hộ 625 hệ thống; trang trại 1.564 hệ thống; THT,CLB: 7.818 hệ thống; HTX 19.076 hệ thống; liên kết doanh nghiệp và nông dân 2.189 hệ thống.

Khâu phun thuốc BVTV: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV là 120.711 ha/121.680 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 99,2%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 99,8 % (tăng 0,6%, tương ứng với diện tích được phun thuốc BVTV là 730 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV cho diện tích 730 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu phun thuốc BVTV giai đoạn 2021 - 2030 là 31 máy phun thuốc, trong đó: THT, CLB 08 máy; HTX 19 máy; liên kết 04 máy.

Khâu thu hoạch: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu thu hoạch là 68.869 ha/121.680 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 63,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 97,5 % (tăng 33,9%, tương ứng với diện tích thu hoạch bằng máy là 36.707 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV cho diện tích 36.707 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu phun thuốc BVTV giai đoạn 2021 - 2030 là 187 máy, trong đó: Nông hộ: 04 máy; trang trại 09 máy; THT, CLB 47 máy; HTX 114 máy; liên kết 13 máy. Để giảm tổn thất sau thu hoạch cần đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch như sau:

Khâu tách vỏ làm sạch: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu tách vỏ làm sạch là 620.870 tấn/629.774 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 98,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 99,4% (tăng 0,8%, tương ứng với sản lượng được tách vỏ làm sạch là 5.038 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu tách vỏ làm sạch cho 5.038 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu tách vỏ làm sạch giai đoạn 2021 - 2030 là 42 máy (máy tách vỏ Lạc, máy bóc vỏ bẹ Ngô,…), trong đó: Nông hộ 03 máy; trang trại 03 máy; THT,CLB: 10 máy; HTX: 22 máy; liên kết doanh nghiệp: 03 máy.

Khâu sấy hạt: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu sấy hạt là 217.367 tấn/629.774 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 34,5%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 69,2% (tăng 34,7%, tương ứng với sản lượng được sấy là 218.532 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu sấy hạt cho 218.532 tấn cần thực hiện như sau:

Tổng số lượng máy móc cần trang bị cho khâu sấy hạt giai đoạn 2021 - 2030 là 570 lò sấy, trong đó: Nông hộ: 11 lò; trang trại 29 lò; THT, CLB: 143 lò; HTX: 348 lò; liên kết doanh nghiệp: 39 lò.

Khâu vận chuyển: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu vận chuyển là 1.388.918 tấn/1.393.006 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 99,7%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 99,9% (tăng 0,2%, tương ứng với sản lượng được vận chuyển là 2.786 tấn). Nhu cầu trang bị cho khâu vận chuyển giai đoạn 2021 - 2030 là 06 xe, Trong đó: THT, CLB: 02 xe; HTX: 04 xe.

Khâu bảo quản: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu bảo quản là 51.102 tấn/780.760 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 6,5%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 55,4% (tăng 48,9%, tương ứng với sản lượng được bảo quản là 381.792 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu bảo quản cho 381.792 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu bảo quản giai đoạn 2021 - 2030 là 284 kho, trong đó: Nông hộ: 06 kho; trang trại 14 kho; THT, CLB 71 kho; HTX: 173 kho; liên kết doanh nghiệp: 20 kho.

+ Cây công nghiệp lâu năm:

Khâu làm đất: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa trong khâu làm đất năm 2020 là 58.346 ha/109.500 ha, đạt tỷ lệ là 53,3%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 72,5% (tăng 19,2%, tương ứng với diện tích tăng là 21.024 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho diện tích 21.024 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu làm đất giai đoạn 2021 - 2030 là 154 máy (sử dụng máy cày, máy xúc đất, máy mini đối với vùng canh tác diện tích nhỏ…), trong đó: Nông hộ 03 máy; trang trại 08 máy; THT, CLB: 39 máy; HTX: 94 máy; liên kết doanh nghiệp: 10 máy.

Khâu chăm sóc:

Khâu tưới tiêu: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu tưới tiêu là 14.559 ha/66.500 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 21,9%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 41,9% (tăng 20%, tương ứng với diện tích được tưới tiêu là 13.300 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu tưới tiêu cho diện tích 13.300 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu tưới tiêu giai đoạn 2020 - 2030 là 13.300 hệ thống (tưới nhỏ giọt: 5.000 hệ thống, tưới phun mưa và tưới gốc: 2.000 hệ thống; hình thức tưới được trang bị giếng khoan, máy bơm: 6.300 hệ thống áp dụng cho những khu vực không thuận lợi, trong đó: Nông hộ cần 266 hệ thống tưới; trang trại 665 hệ thống tưới; THT,CLB: 3.325 hệ thống tưới; HTX: 8.113 hệ thống tưới; liên kết doanh nghiệp: 931 hệ thống tưới).

Khâu phun thuốc BVTV: Diện tích gieo trồng đã được cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV là 108.023 ha/109.500 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 98,7%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 99,3% (tăng 0,6%, tương ứng với diện tích được phun thuốc BVTV là 657 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV cho diện tích 657 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu phun thuốc BVTV giai đoạn 2020 - 2030 là 60 máy phun thuốc, trong đó: Nông hộ cần 01 máy; trang trại 03 máy; THT;CLB: 15 máy; HTX: 37 máy; liên kết doanh nghiệp: 04 máy.

Để giảm tổn thất cần đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch như sau:

+ Khâu tách vỏ làm sạch: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu tách vỏ làm sạch là 55.476/121.777 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 45,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 88,5% (tăng 42,9%, tương ứng với sản lượng được tách vỏ làm sạch là 52.242 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu tách vỏ làm sạch cho 52.242 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu tách vỏ làm sạch giai đoạn 2021 - 2030 là 733 máy (máy xát Tiêu, Cà phê,...), trong đó: Nông hộ cần 15 máy; trang trại 37 máy; THT, CLB: 183 máy; HTX: 447 máy; liên kết doanh nghiệp: 51 máy.

Khâu sấy hạt: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu sấy hạt là 51.349 tấn/121.777 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 42,2%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 90,7% (tăng 48,5%, tương ứng với sản lượng được sấy là 59.062 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu sấy hạt cho 7.550 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu sấy hạt giai đoạn 2021 - 2030 là 196 lò sấy, trong đó: Nông hộ cần 04 lò sấy; trang trại 10 lò sấy; THT, CLB: 49 lò sấy; HTX: 120 lò sấy; liên kết 13 lò sấy.

Khâu vận chuyển: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu vận chuyển là 178.232 tấn/181.023 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 98,5%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 99,5% (tăng 1,0%, tương ứng với sản lượng được vận chuyển là 1.810 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu vận chuyển cho 1.810 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu vận chuyển giai đoạn 2021 - 2030 là 23 xe, trong đó: Trang trại 01 xe; THT, CLB: 06 xe; HTX: 14 xe; liên kết doanh nghiệp: 02 xe.

Khâu bảo quản: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu bảo quản là 8.662 tấn/121.777 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 7,3%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 50,6% (tăng 43,3%, tương ứng với sản lượng được bảo quản là 52.729 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu bảo quản cho 52.729 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu bảo quản giai đoạn 2021 - 2030 là 127 kho (kho cơ giới,…), trong đó: Nông hộ cần 03 kho; trang trại 06 kho; THT,CLB: 32 kho; HTX: 77 kho; liên kết doanh nghiệp: 09 kho.

+ Cây ăn quả

Khâu làm đất: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa trong khâu làm đất năm 2020 là 35.119 ha/41.950 ha, đạt tỷ lệ là 83,7%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 91,2% (tăng 7,5%, tương ứng với diện tích tăng là 3.146 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho diện tích 3.146 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu làm đất giai đoạn 2021 - 2030 là 79 máy (sử dụng máy cày, máy xúc đất, máy mini đối với vùng canh tác diện tích nhỏ…), trong đó: Nông hộ cần 02 máy; trang trại 04 máy; THT, CLB: 20 máy; HTX: 48 máy; liên kết doanh nghiệp: 05 máy.

Khâu chăm sóc:

Khâu tưới tiêu: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu tưới tiêu là 13.494 ha/41.950 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 32,2%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 81,5% (tăng 49,3%, tương ứng với diện tích được tưới tiêu là 20.681 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu tưới tiêu cho diện tích 20.681 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu tưới tiêu giai đoạn 2021- 2030 là 20.681 hệ thống tưới, bao gồm: Tưới nhỏ giọt: 6.000 hệ thống, tưới phun mưa và tưới gốc: 7.000 hệ thống; hình thức tưới được trang bị giếng khoan, máy bơm: 7.681 hệ thống áp dụng cho những khu vực không thuận lợi, trong đó: Nông hộ cần 414 hệ thống; trang trại 1.034 hệ thống; THT, CLB: 5.170 hệ thống tưới; HTX: 12.615 hệ thống tưới; liên kết doanh nghiệp: 1.448 hệ thống tưới.

Khâu phun thuốc BVTV: Diện tích canh tác thực tế đã được cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV là 41.821 ha/41.950 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 99,70%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 99,80% (tăng 0,1%, tương ứng với diện tích được phun thuốc BVTV là 42 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu phun thuốc BVTV cho diện tích 42 ha cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu phun thuốc BVTV giai đoạn 2021 - 2030 là 02 máy phun thuốc, trong đó: THT, CLB: 01 máy; HTX: 01 máy.

Để giảm tổn thất cần đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sau thu hoạch như sau:

+ Khâu làm sạch: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu phân loại làm sạch là 103.953 tấn/578.861 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 18%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 58,9% (tăng 40,9%, tương ứng với sản lượng được phân loại làm sạch là 236.754 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu tách vỏ làm sạch cho 236.754 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu làm sạch giai đoạn 2021 - 2030 là 296 máy (máy làm sạch và phân loại quả,…), trong đó: Nông hộ: 06 máy; trang trại: 15 máy; THT, CLB: 74 máy; HTX: 181 máy; liên kết doanh nghiệp: 20 máy.

+ Khâu vận chuyển: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu vận chuyển là 570.943 tấn/578.861 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 98,6%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 100% (tăng 1,4%, tương ứng với sản lượng được vận chuyển là 8.104 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu vận chuyển cho 8.104 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu cho khâu vận chuyển giai đoạn 2021 - 2030 là 41 xe vận chuyển chuyên dụng, trong đó: Nông hộ cần 01 xe; trang trại 02 xe; THT, CLB: 10 xe; HTX: 25 xe; liên kết doanh nghiệp: 03 xe.

+ Khâu bảo quản: Sản lượng thực tế đã được cơ giới hóa khâu bảo quản là 21.958 tấn/578.861 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 3,8%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 26,8% (tăng 22,3%, tương ứng với sản lượng được bảo quản là 129.086 tấn). Để giảm tổn thất ở khâu bảo quản cho 129.086 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị cho khâu bảo quản giai đoạn 2021 - 2030 là 129 kho (kho lạnh,…), trong đó: Nông hộ cần 03 kho; trang trại 06 kho; THT, CLB: 32 kho; HTX: 79 kho; liên kết doanh nghiệp: 09 kho.

Lĩnh vực chăn nuôi:

+ Khâu cung cấp thức ăn nước uống: Tổng đàn vật nuôi thực tế đã được cho ăn bằng hệ thống máng ăn, uống tự động là 16.610.500 con/19.720.000 con, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 84,2%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 89,3% (tăng 5,1%, tương ứng với tổng đàn vật nuôi được áp dụng cơ giới hóa ở khâu cung cấp thức ăn nước uống là 1.005.720 con). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu cung cấp thức ăn nước uống cho 1.005.720 con cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống tự động cần bổ sung là 1.521 hệ thống, trong đó: Nông hộ 100 hệ thống; trang trại 76 hệ thống, THT, CLB: 380 hệ thống; HTX: 928 hệ thống; liên kết, doanh nghiệp 37 hệ thống.

+ Khâu vệ sinh chuồng trại: Tổng đàn vật nuôi thực tế đã được cơ giới hóa khâu vệ sinh chuồng trại là 8.860.000 con/19.720.000 con, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 44,9%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 80,2% (tăng 35,30%, tương ứng với tổng đàn vật nuôi được áp dụng cơ giới hóa ở khâu vệ sinh chuồng trại là 6.961.160 con). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu vệ sinh chuồng trại cho 6.961.160 con cần thực hiện như sau:

Nhu cầu hệ thống vệ sinh chuồng trại cần bổ sung là 7.158 hệ thống, trong đó: nông hộ: 543 hệ thống; trang trại 358 hệ thống, THT, CLB: 1.790 hệ thống; HTX: 4.366 hệ thống; liên kết, doanh nghiệp 101 hệ thống.

+ Khâu chế biến thức ăn thô: Tổng đàn vật nuôi thực tế đã được cơ giới hóa khâu chế biến thức ăn thô là 3.439.500 con/19.720.000 con, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 17,4%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 29,1% (tăng 11,7%, tương ứng với tổng đàn vật nuôi được áp dụng cơ giới hóa ở khâu chế biến thức ăn thô là 2.307.240 con). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu chế biến thức ăn thô cho 2.307.240 con cần thực hiện như sau:

Nhu cầu máy chế biến thức ăn thô cần bổ sung là 5.520 máy, trong đó: Nông hộ: 410 máy; trang trại 275 máy, THT, CLB: 1.376 máy; HTX: 3.356 máy; liên kết, doanh nghiệp 85 máy.

+ Khâu giết mổ: Tỷ lệ cơ giới hóa khâu giết mổ đạt 100% vào năm 2030, tăng 0% so với năm 2020. Giai đoạn này không bố trí phát triển lò mổ, các lò mổ tự nâng cấp sửa chữa cho phù hợp với quy định của ngành thú y (theo quyết định 2037/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm 2015 về việc phê duyệt Quy hoạch các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).

- Khâu đóng gói sản phẩm: Tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được đóng gói là 103.223 tấn/363.000 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 28,4%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 75,2% (tăng 46,8%, tương ứng với tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được đóng gói là 169.884 tấn). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu đóng gói sản phẩm cho 169.884 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị máy đóng gói sản phẩm cần bổ sung đến năm 2030 là 335 máy, trong đó: Nông hộ 07 máy; trang trại 17 máy; THT, CLB 84 máy; HTX: 204 máy; liên kết DN: 23 máy.

+ Khâu bảo quản: Tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được bảo quản là 54.426 tấn/363.000 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 15%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 36,2% (tăng 21,2%, tương ứng với tổng sản lượng trứng, thịt thực tế đã được bảo quản là 76.956 tấn). Để giảm tổn thất khâu bảo quản cho 76.956 tấn cần thực hiện như sau:

Nhu cầu kho bảo quản sản phẩm cần bổ sung đến năm 2030 là 31 kho (kho lạnh,…), trong đó: Trang trại 02 kho; THT, CLB: 08 kho; HTX: 19 kho; liên kết, DN: 02 kho.

Lĩnh vực thủy sản

+ Khâu cung cấp thức ăn cho thủy sản: Tổng diện tích thủy sản đã được cơ giới hóa khâu cung cấp thức ăn là 1.080 ha/9.590 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 11,3%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 29,7% (tăng 18,4%, tương ứng với tổng diện tích thủy được áp dụng cơ giới hóa ở khâu cung cấp thức ăn là 1.765 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu cung cấp thức ăn cho 1.765 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị máy móc cần bổ sung là 353 máy (máy cho ăn tự động và bán tự động,…), trong đó: Nông hộ 07 máy; trang trại 18 máy; THT, CLB: 88 máy; HTX: 215 máy; liên kết, doanh nghiệp: 25 máy.

+ Khâu sục khí ao đầm nuôi: Tổng diện tích thủy sản đã được cơ giới hóa khâu sục khí ao đầm nuôi là 1.598 ha/3.347 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 47,7%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 84,7% (tăng 37%, tương ứng với tổng diện tích thủy được áp dụng cơ giới hóa ở khâu sục khí ao đầm nuôi là 1.238 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu sục khí ao đầm nuôi cho 1.238 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị hệ thống sục khí cần bổ sung là 826 hệ thống (hệ thống sục khí,…), trong đó: Nông hộ 317 hệ thống; trang trại 41 hệ thống; THT, CLB: 207 hệ thống; HTX: 204 hệ thống; liên kết doanh nghiệp: 57 hệ thống.

+ Khâu cung cấp nước: Tổng diện tích thủy sản đã được cơ giới hóa khâu cung cấp nước là 6.410 ha/9.590 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 66,8%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 86,5% (tăng 19,70%, tương ứng với tổng diện tích thủy được áp dụng cơ giới hóa ở khâu cung cấp nước là 1.889 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu cung cấp nước cho 1.889 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị máy móc cần bổ sung là 1.259 máy (máy bơm nước,…), trong đó: Nông hộ 425 máy; trang trại 63 máy; THT, CLB: 315 máy; HTX: 368 máy; liên kết, doanh nghiệp: 88 máy.

+ Khâu vệ sinh ao đầm nuôi: Tổng diện tích thủy sản đã được cơ giới hóa khâu vệ sinh ao đầm nuôi là 4.443 ha/9.590 ha, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 46,3%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 76,1% (tăng 29,80%, tương ứng với tổng diện tích thủy được áp dụng cơ giới hóa ở khâu vệ sinh ao đầm nuôi là 2.858 ha). Để ứng dụng cơ giới hóa khâu vệ sinh ao đầm nuôi cho 2.858 ha cần thực hiện như sau:

Nhu cầu trang bị máy móc cần bổ sung là 572 máy (máy hút bùn, máy xả thải,…), trong đó: Nông hộ 11 máy; trang trại 29 máy; THT, CLB 143 máy; HTX: 349 máy; liên kết, doanh nghiệp: 40 máy.

+ Khâu vận chuyển: Tổng sản lượng thủy sản đã được vận chuyển bằng xe cơ giới là 61.304 tấn/61.467 tấn, tỷ lệ đạt được năm 2020 là 99,7%, tỷ lệ cần đạt được đến năm 2030 là 99,9% (tăng 0,2%, tương ứng sản lượng thủy được vận chuyển là 123 tấn). Để giảm tổn thất khâu vận chuyển cho 123 tấn cần thực hiện như sau: Nhu cầu trang bị cho khâu vận chuyển01 xe (xe đông lạnh,…), trong đó; HTX: 01 xe.

b) Nhu cầu đào tạo công tác quản lý và vận hành máy móc thiết bị phục vụ cho cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp

- Giai đoạn 2018 - 2020: Mở 285 lớp để đào tạo 8.400 lao động, bình quân mỗi năm mở 95 lớp đào tạo 2.800 lao động nông thôn (40 - 45 người/lớp). Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 57%.

- Giai đoạn 2021 - 2030: Mở 1.500 lớp để đào tạo cho 22.000 lao động. bình quân mỗi năm mở 50 lớp đào tạo 2.200 lao động nông thôn “40 - 45 người/lớp” nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 74%, tăng 17%, so với năm 2020.

c) Nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương, dự kiến xây dựng mô hình cụ thể khi lập dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp tại địa phương.

d) Triển khai lập Dự án cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Sau khi Đề án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cấp tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương tiến hành triển khai lập Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung dự án phải xây dựng được các mô hình ứng dụng cơ giới hóa và giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp cho các loại cây, con phù hợp các hình thức sản xuất của từng địa phương; có mô điểm để nhân rộng; tổ chức thực hiện cơ giới hóa theo phân vùng sản xuất: vùng phát triển sản xuất trong và ngoài đô thị hoặc các vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, các cánh đồng lớn của các địa phương.

- Xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: Hiện Trung ương và UBND tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể về lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí cho cho Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho cấp huyện, do đó các địa phương được áp dụng Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học - Công nghệ về “Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước”, để xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho cấp huyện. Trong thời gian thực hiện nếu có các văn bản mới hướng dẫn về lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập dự án cho cấp huyện thì sẽ được cập nhật và áp dụng theo yêu cầu cụ thể của văn bản mới hiện hành.

- Dự kiến kinh phí lập dự án: Dự kiến 550 triệu đồng/dự án (550 triệu x 11 dự án “Huyện, thị xã, thành phố): 6.050 triệu đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian lập và phê duyệt dự án: Năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019.

4. Các giải pháp thực hiện

a) Giải pháp về tuyên truyền: Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đến từng người dân và các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được biết, hiểu về các chính sách hỗ trợ cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp của Chính phủ, của tỉnh qua nhiều kênh truyên truyền như: Báo đài, truyền thanh, tờ rơi, áp phích, thông qua các đoàn thể... để thực hiện.

b) Giải pháp về chính sách hỗ trợ cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp: Áp dụng các chính sách hiện hành tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Nghị định 55/2015/NĐ-TTg, ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Thủ tướng chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện.

c) Giải pháp về đào tạo

- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về sử dụng máy móc thiết bị phụ vụ cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho các đối tượng của đề án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Liên kết với các viện, trường, trung tâm đào tạo và thực hành kỹ thuật có uy tín trong và ngoài tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn cho các đối tượng có nhu cầu.

- Thực hiện xã hội hóa đào tạo nghề đảm bảo cho nông dân tiếp cận được các công nghệ mới đưa vào áp dụng trong sản xuất, bảo quản, chế biến. Thực hiện hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với sử dụng lao động tại chỗ hoặc đặt hàng về đào tạo.

- Tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật ứng dụng cơ giới hóa và giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển tiềm năng của nguồn nhân lực của tỉnh.

d) Giải pháp về hỗ trợ công nghệ cho sản xuất trong nông nghiệp: Thực hiện xã hội hóa công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có sáng chế máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; hỗ trợ vốn mua bản quyền chế tạo máy nông nghiệp, máy động lực theo chính sách quy định; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về cơ điện nông nghiệp thông qua các mô hình khuyến công nông nghiệp.

đ) Giải pháp về vốn: Triển khai áp dụng đồng bộ các chính sách hiện hành để hỗ trợ người dân và các thành phần kinh tế tham gia trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp từ nay đến năm 2030.

e) Giải pháp về tổ chức sản xuất: Xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp (liên kết ngang và liên kết dọc) để áp dụng cơ giới hóa; hình thành các tổ dịch vụ cơ giới ở nông thôn, phân công lại lao động để nâng cao hiệu quả của việc áp dụng cơ giới hóa. Từng bước hoàn thiện để phát triển hình thành hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ đa ngành.

g) Triển khai xây dựng các dự án chi tiết “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 2020, định hướng đến 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai”, đã được phê duyệt tiến hành rà soát và lập dự án “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 2020, định hướng đến 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp” trên địa bàn để triển khai thực hiện các mục tiêu cơ giới hóa, giảm tổn thất ở tại địa phương mình.

5. Khái toán vốn đầu tư

a) Tổng vốn đầu tư: Từ năm 2018 đến năm 2030 dự kiến khoảng 1.196.236 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư cho mua sắm trang thiết bị máy móc trong sản xuất nông nghiệp là 1.137.093 triệu đồng.

+ Vốn đầu tư cho trồng trọt dự kiến khoảng 999.959 triệu đồng.

+ Vồn đầu tư cho chăn nuôi dự kiến khoảng 114.756 trệu đồng.

+ Vốn đầu tư cho thủy sản dự kiến khoảng 22.379 triệu đồng.

- Vốn đầu tư cho đào tạo, tập huấn dự kiến khoảng 53.093 triệu đồng.

- Vốn đầu tư cho xây dựng Dự án “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 2020, định hướng đến 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp” các huyện, thị xã, thành phố dự kiến khoảng 6.050 triệu đồng.

b) Phân nguồn đầu tư

- Vốn ngân sách

+ Ngân sách Trung ương: Dự kiến khoảng 216.849 triệu.

+ Ngân sách tỉnh: Dự kiến khoảng 30.227 triệu đồng.

+ Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 670.507 triệu đồng.

- Vốn vay theo chương trình cơ giới hóa, giảm tổn thất nông nghiệp: Dự kiến khoảng 206.409 triệu đồng.

- Vốn doanh nghiệp, người dân: Dự kiến khoảng 72.244 triệu đồng.

(Chi tiết bảng khái toán vốn đầu tư đính kèm theo quyết định)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 2020, định hướng đến 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

b) Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương nghiên cứu chính sách quy định hiện hành của Trung ương về hỗ trợ thúc đẩy cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, giảm tổn thất trong nông nghiệp để tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện;

c) Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc ngành hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chính sách phục vụ cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp;

d) Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn xác định các loại máy phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng cây trồng, vật nuôi cho các địa phương để phục vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững;

đ) Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện “Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 2020, định hướng đến 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” hàng năm cho UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

e) Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có nội dung, vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét.

g) Phối hợp sở Công Thương hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp ứng dụng các máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất lĩnh vực ngành nghề nông thôn theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai.

h) Hướng dẫn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện đề án hàng năm, 05 năm; tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh đưa vào dự toán ngân sách nhà nước.

2. Sở Công Thương

Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng các máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách chuyển giao khoa học công nghệ, gắn nghiên cứu với thực tiễn nhằm đưa nhanh các đề tài, các dự án vào sản xuất; Áp dụng các chính sách nhằm hỗ trợ nông dân và các thành phần kinh tế (doanh nghiệp, HTX, THT, trang trại) cải tiến máy móc nông nghiệp và đăng ký cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đối với những sản phẩm sáng tạo của nông dân.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tổng hợp đề xuất UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hàng năm cho thực hiện đề án thuộc phạm vi quản lý của ngành.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tổng hợp đề xuất UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hàng năm cho thực hiện đề án thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Hướng dẫn các thủ tục có liên quan trong việc thực hiện, giải ngân và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án.

6. Các sở, ban, ngành khác có liên quan

Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức thực hiện đề án. Tham mưu UBND tỉnh về những vấn đề liên quan lĩnh vực ngành của mình quản lý, giải quyết các vướng mắc để thực hiện đề án có hiệu quả.

7. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Hướng dẫn các thủ tục cần thiết và tạo điều kiện ưu tiên, tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chính sách cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ gia đình vay vốn để mua sắm máy móc, thiết bị cho sản xuất nông nghiệp theo Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

8. Các tổ chức đoàn thể của tỉnh

Trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong đề án nói trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ mình để tham gia triển khai thực hiện “Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp đến 2020, định hướng đến 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

9. Liên minh hợp tác xã tỉnh

a) Tuyên truyền, vận động các hợp tác xã tổ chức lại sản xuất để áp dụng cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp;

b) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các tổ hợp tác, hợp tác xã về thông tin, thị trường, xúc tiến thương mại, pháp lý, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác.

10. Các báo, đài của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ cơ giới hóa và giảm tổn thất nông nghiệp; giới thiệu các mô hình ứng dụng cơ giới hóa đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

11. Trách nhiệm của UBND thành phố Biên Hòa, các huyện, thị xã Long Khánh.

a) Tổ chức tuyên truyền nội dung đề án và các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương về cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp đến các thành phần kinh tế và người dân trên địa bàn được biết để thực hiện.

b) Tổ chức lập và trình phê duyệt dự án cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp trên địa bàn trong năm 2019, chậm nhất là 06 tháng đầu năm 2019.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp trên địa bàn khi dự án được phê duyệt;

d) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện dự án và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả thực hiện dự án trên địa bàn.

đ) Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ hàng năm, 05 năm từ ngân sách để thực hiện dự án; tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ hàng năm.

e) Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc; đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương gửi văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên Môi trường; Chi cục Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

PHỤ LỤC I

TỔNG DỰ TOÁN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA, GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP ĐẾN 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 TẠO ĐỘNG LỰC TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Đính kèm Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

TT

Hạng mục đầu tư

Thành tiền
(triệu đồng)

Phân kỳ đầu tư (triệu đồng)

Giai đoạn 2018 - 2020

Giai đoạn 2021 - 2030

Tổng

2018

2019

2020

I

ĐẦU TƯ MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1.137.093

341.727

0

171.858

169.869

795.366

A

Trồng trọt

999.959

284.295

0

142.624

141.671

715.663

1

Cây hàng năm

302.203

109.299

0

54.860

54.439

192.904

-

Làm đất

2.820

2.707

 

1.376

1.331

113

-

Gieo trồng

8.979

2.799

 

1.422

1.376

6.180

-

Chăm sóc

0

0

 

0

0

0

+

Tưới tiêu

223.251

69.947

 

34.981

34.965

153.304

+

Phun thuốc BVTV

620

572

 

287

285

49

-

Thu hoạch sản phẩm

6.303

1.590

 

856

734

4.712

-

Tách vỏ, làm sạch

10.061

8.889

 

4.462

4.427

1.172

-

Sấy hạt

26.328

8.373

 

4.206

4.167

17.955

-

Vận chuyển

13.939

13.466

 

6.773

6.694

473

-

Bảo quản

9.902

956

 

497

459

8.946

2

Cây lâu năm

314.169

124.846

0

62.601

62.245

189.323

-

Làm đất

4.097

2.156

 

1.101

1.055

1.940

-

Chăm sóc

0

0

 

0

0

0

+

Tưới tiêu

271.248

107.490

 

53.754

53.737

163.758

+

Phun thuốc BVTV

345

250

 

126

124

95

-

Thu hoạch sản phẩm

0

0

 

0

0

0

-

Tách vỏ, làm sạch

15.234

3.689

 

1.854

1.835

11.545

-

Sấy hạt

9.347

3.173

 

1.606

1.568

6.174

-

Vận chuyển

9.056

7.245

 

3.701

3.544

1.811

-

Bảo quản

4.842

841

 

459

382

4.001

3

Cây ăn quả

383.586

50.151

0

25.163

24.987

333.436

-

Làm đất

2.097

1.101

 

551

551

995

-

Gieo trồng

0

0

 

0

0

0

-

Chăm sóc

0

0

 

0

0

0

+

Tưới tiêu

334.711

18.292

 

9.155

9.137

316.419

+

Phun thuốc BVTV

124

120

 

61

59

3

-

Thu hoạch sản phẩm

0

0

 

0

0

0

-

Tách vỏ, làm sạch

6.803

2.141

 

1.071

1.071

4.662

-

Sấy hạt

0

0

 

0

0

0

-

Vận chuyển

31.343

28.114

 

14.096

14.018

3.229

-

Bảo quản

8.509

382

 

229

153

8.127

B

Chăn nuôi

114.756

47.998

0

24.512

23.486

66.758

-

Hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống

34.641

20.267

 

10.151

10.116

14.373

-

Hệ thống vệ sinh chuồng trại

37.577

15.029

 

7.520

7.509

22.548

-

Chế biến thức ăn thô

22.355

5.024

 

2.516

2.508

17.331

-

Giết mổ sản phẩm

1.445

1.445

 

1.130

315

0

-

Đóng gói

14.144

3.591

 

1.796

1.796

10.553

-

Bảo quản: Trữ lạnh, tiệt trùng

3.176

1.223

 

612

612

1.953

-

Vận chuyển

1.418

1.418

 

788

630

0

C

Thủy sản

22.379

9.434

0

4.722

4.712

12.945

-

Cung cấp thức ăn tự động

5.763

2.233

 

1.117

1.117

3.530

-

Sục khí ao đầm nuôi

2.831

353

 

178

175

2.478

-

Cung cấp nước

7.251

3.474

 

1.737

1.737

3.777

-

Vệ sinh ao đầm

5.633

2.773

 

1.390

1.384

2.860

-

Vận chuyển

900

600

 

300

300

300

II

ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN

53.093

10.314

0

5.157

5.157

42.779

1

Tập huấn kỹ thuật sản xuất

6.098

1.742

0

871

871

4.356

2

Đào tạo kỹ năng vận hành máy nông nghiệp

14.292

2.382

0

1.191

1.191

11.910

3

Đào tạo bộ phận quản lý

14.292

2.382

0

1.191

1.191

11.910

4

Đào tạo sửa chữa cơ khí nông nghiệp

14.292

2.382

0

1.191

1.191

11.910

5

Tập huấn sơ chế và bảo quản nông sản sau thu hoạch

4.118

1.426

0

713

713

2.693

III

XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (DỰ ÁN TIỀN KHẢ THI)

6.050

6.050

6.050

0

0

0

1

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn thị xã Long Khánh

550

550

550

 

 

0

2

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Tân Phú

550

550

550

 

 

0

3

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Định Quán

550

550

550

 

 

0

4

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Cẩm Mỹ

550

550

550

 

 

0

5

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Xuân Lộc

550

550

550

 

 

0

6

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Thống Nhất

550

550

550

 

 

0

7

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Trảng Bom

550

550

550

 

 

0

8

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Nhơn Trạch

550

550

550

 

 

0

9

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Long Thành

550

550

550

 

 

0

10

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Vĩnh Cửu

550

550

550

 

 

0

11

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn thành phố Biên Hòa

550

550

550

 

 

0

 

TỔNG

1.196.236

358.091

6.050

177.015

175.026

838.145

 

CƠ CẤU (%)

 

29,9

1,7

49,4

48,9

70,1

 

PHỤ LỤC II

PHÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA, GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP ĐẾN 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 TẠO ĐỘNG LỰC TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Đính kèm Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

TT

Hạng mục đầu tư

Thành tiền
(triệu đồng)

Phân nguồn đầu tư 2018 - 2020 (triệu đồng)

Phân nguồn đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 (triệu đồng)

Phân nguồn đầu tư giai đoạn 2018 - 2030 (triệu đồng)

Ngân sách

Vốn vay

Lồng ghép

Người dân, doanh nghiệp

Ngân sách

Vốn vay

Lồng ghép

Người dân, doanh nghiệp

Ngân sách

Vốn lồng ghép

Người dân, doanh nghiệp

Trung ương

Tỉnh

Huyện, thị xã, thành phố

Trung ương

Tỉnh

Huyện, thị xã, thành phố

Trung ương

Tỉnh

Huyện, thị xã, thành phố

Vốn vay

I

ĐẦU TƯ MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1.137.093

50.339

7.074

0

109.095

119.340

55.879

166.510

17.103

0

97.314

498.074

16.365

216.849

24.177

0

206.409

617.414

72.244

A

Trồng trọt

999.959

41.466

1.615

0

73.049

119.340

48.825

151.794

16.142

0

44.140

498.074

5.513

193.260

17.757

0

117.190

617.414

54.338

1

Cây hàng năm

302.203

16.876

931

0

32.126

45.900

13.466

41.131

5.849

0

24.915

120.536

473

58.007

6.780

0

57.041

166.436

13.939

-

Làm đất

2.820

477

115

0

2.115

0

0

24

20

0

70

0

0

501

135

0

2.184

0

0

-

Gieo trồng

8.979

492

0

0

2.307

0

0

1.322

2.972

0

1.886

0

0

1.814

2.972

0

4.193

0

0

-

Chăm sóc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Tưới tiêu

223.251

12.319

0

0

11.728

45.900

0

32.768

0

0

0

120.536

0

45.087

0

0

11.728

166.436

0

+

Phun thuốc BVTV

620

101

31

0

440

0

0

10

22

0

16

0

0

111

53

0

456

0

0

-

Thu hoạch sản phẩm

6.303

279

323

0

989

0

0

1.007

2.268

0

1.437

0

0

1.286

2.591

0

2.426

0

0

-

Tách vỏ, làm sạch

10.061

1.566

462

0

6.862

0

0

250

567

0

355

0

0

1.816

1.029

0

7.216

0

0

-

Sấy hạt

26.328

1.474

0

0

6.899

0

0

3.838

0

0

14.117

0

0

5.312

0

0

21.016

0

0

-

Vận chuyển

13.939

0

0

0

0

0

13.466

0

0

0

0

0

473

0

0

0

0

0

13.939

-

Bảo quản

9.902

168

0

0

788

0

0

1.912

0

0

7.034

0

0

2.080

0

0

7.822

0

0

2

Cây lâu năm

314.169

20.710

459

0

35.232

61.200

7.245

40.080

5.891

0

12.787

128.754

1.811

60.790

6.350

0

48.019

189.954

9.056

-

Làm đất

4.097

379

434

0

1.344

0

0

414

939

0

588

0

0

793

1.372

0

1.931

0

0

-

Chăm sóc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Tưới tiêu

271.248

18.930

0

0

27.360

61.200

0

35.004

0

0

0

128.754

0

53.934

0

0

27.360

189.954

0

+

Phun thuốc BVTV

345

44

25

0

181

0

0

20

46

0

28

0

0

64

71

0

210

0

0

-

Thu hoạch sản phẩm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Tách vỏ, làm sạch

15.234

650

0

0

3.039

0

0

2.468

0

0

9.077

0

0

3.118

0

0

12.116

0

0

-

Sấy hạt

9.347

559

0

0

2.614

0

0

1.319

2.993

0

1.863

0

0

1.878

2.993

0

4.477

0

0

-

Vận chuyển

9.056

0

0

0

0

0

7.245

0

0

0

0

0

1.811

0

0

0

0

0

9.056

-

Bảo quản

4.842

148

0

0

693

0

0

855

1.914

0

1.232

0

0

1.003

1.914

0

1.925

0

0

3

Cây ăn quả

383.586

3.880

226

0

5.691

12.240

28.114

70.583

4.402

0

6.438

248.784

3.229

74.463

4.627

0

12.129

261.024

31.343

-

Làm đất

2.097

194

222

0

685

0

0

213

479

0

304

0

0

407

701

0

989

0

0

-

Gieo trồng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Chăm sóc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Tưới tiêu

334.711

3.221

0

0

2.831

12.240

0

67.635

0

0

0

248.784

0

70.856

0

0

2.831

261.024

0

+

Phun thuốc BVTV

124

21

4

0

96

0

0

1

1

0

1

0

0

22

5

0

97

0

0

-

Thu hoạch sản phẩm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Tách vỏ, làm sạch

6.803

377

0

0

1.764

0

0

997

0

0

3.665

0

0

1.374

0

0

5.429

0

0

-

Sấy hạt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Vận chuyển

31.343

0

0

0

0

0

28.114

0

0

0

0

0

3.229

0

0

0

0

0

31.343

-

Bảo quản

8.509

67

0

0

315

0

0

1.737

3.922

0

2.468

0

0

1.804

3.922

0

2.784

0

0

B

Chăn nuôi

114.756

7.318

3.326

0

30.900

0

6.454

12.013

961

0

43.232

0

10.553

19.331

4.287

0

74.132

0

17.006

-

Hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống

34.641

3.570

3.326

0

13.371

0

0

3.073

0

0

11.300

0

0

6.643

3.326

0

24.672

0

0

-

Hệ thống vệ sinh chuồng trại

37.577

2.647

0

0

12.382

0

0

4.819

0

0

17.729

0

0

7.466

0

0

30.111

0

0

-

Chế biến thức ăn thô

22.355

885

0

0

4.139

0

0

3.704

0

0

13.627

0

0

4.589

0

0

17.766

0

0

-

Giết mổ sản phẩm

1.445

0

0

0

0

0

1.445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.445

-

Đóng gói

14.144

0

0

0

0

0

3.591

0

0

0

0

0

10.553

0

0

0

0

0

14.144

-

Bảo quản: trữ lạnh, tiệt trùng

3.176

216

0

0

1.007

0

0

417

961

0

575

0

0

633

961

0

1.583

0

0

-

Vận chuyển

1.418

0

0

0

0

0

1.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.418

C

Thủy sản

22.379

1.555

2.133

0

5.146

0

600

2.703

0

0

9.942

0

300

4.258

2.133

0

15.088

0

900

-

Cung cấp thức ăn tự động

5.763

393

0

0

1.840

0

0

755

0

0

2.775

0

0

1.148

0

0

4.615

0

0

-

Sục khí ao đầm nuôi

2.831

62

0

0

291

0

0

530

0

0

1.948

0

0

592

0

0

2.239

0

0

-

Cung cấp nước

7.251

612

874

0

1.987

0

0

807

0

0

2.970

0

0

1.419

874

0

4.957

0

0

-

Vệ sinh ao đầm

5.633

488

1.259

0

1.027

0

0

611

0

0

2.249

0

0

1.099

1.259

0

3.276

0

0

-

Vận chuyển

900

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

900

II

ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN

53.093

0

0

0

0

10.314

0

0

0

0

0

42.779

0

0

0

0

0

53.093

0

1

Tập huấn kỹ thuật sản xuất

6.098

 

 

 

 

1.742

 

 

 

 

 

4.356

 

 

 

 

 

6.098

 

2

Đào tạo kỹ năng vận hành máy nông nghiệp

14.292

 

 

 

 

2.382

 

 

 

 

 

11.910

 

 

 

 

 

14.292

 

3

Đào tạo bộ phận quản lý

14.292

 

 

 

 

2.382

 

 

 

 

 

11.910

 

 

 

 

 

14.292

 

4

Đào tạo sửa chữa cơ khí nông nghiệp

14.292

 

 

 

 

2.382

 

 

 

 

 

11.910

 

 

 

 

 

14.292

 

5

Tập huấn sơ chế và bảo quản nông sản sau thu hoạch

4.118

 

 

 

 

1.426

 

 

 

 

 

2.693

 

 

 

 

 

4.118

 

III

XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (DỰ ÁN TIỀN KHẢ THI)

6.050

0

6.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.050

0

0

0

0

1

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn thị xã Long Khánh

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

2

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Tân Phú

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

3

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Định Quán

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

4

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Cẩm Mỹ

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

5

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Xuân Lộc

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

6

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Thống Nhất

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

7

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Trảng Bom

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

8

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Nhơn Trạch

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

9

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Long Thành

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

10

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn huyện Vĩnh Cửu

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

11

Dự án cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp cho địa bàn thành phố Biên Hòa

550

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

 

TỔNG

1.196.236

50.339

13.124

0

109.095

129.654

55.879

166.510

17.103

0

97.314

540.853

16.365

216.849

30.227

0

206.409

670.507

72.244

 

CƠ CẤU (%)

 

14,1

3,7

0,0

30,5

36,2

15,6

19,9

2,0

0,0

11,6

64,5

2,0

18,1

2,5

0,0

56,1

17,2

6,0

 

PHỤ LỤC III

PHÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA, GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP ĐẾN 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 TẠO ĐỘNG LỰC TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI” THEO TỪNG ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Khâu sản xuất

Kinh phí bố trí GĐ 2018 - 2020
(triệu đồng)

Kinh phí bố trí GĐ 2021 - 2030
(triệu đồng)

Tổng kinh phí GĐ 2018 - 2030
(triệu đồng)

 

 

 

 

TOÀN TỈNH

358.091

838.145

1.196.236

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

341.727

795.366

1.137.093

 

2

Tập huấn và đào tạo

10.314

42.779

53.093

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

6.050

0

6.050

 

I

TP. Biên Hòa

10.434

24.712

35.146

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

8.946

20.823

29.769

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

II

Vĩnh Cửu

17.944

42.191

60.134

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

16.456

38.302

54.758

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

II

Tân Phú

32.245

75.476

107.721

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

30.757

71.587

102.345

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

III

Định Quán

51.905

121.234

173.139

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

50.417

117.345

167.762

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

IV

Xuân Lộc

58.673

136.987

195.660

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

57.185

133.098

190.284

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

V

TX. Long Khánh

21.333

50.079

71.412

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

19.845

46.190

66.035

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

VI

Thống Nhất

26.509

62.126

88.635

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

25.021

58.237

83.258

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

VII

Long Thành

37.946

88.746

126.693

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

36.459

84.858

121.316

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

VIII

Nhơn Trạch

20.127

47.271

67.398

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

18.639

43.382

62.021

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

IX

Trảng Bom

29.519

69.132

98.651

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

28.031

65.243

93.274

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

X

Cẩm Mỹ

51.456

120.190

171.647

 

1

Nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị

49.969

116.301

166.270

 

2

Tập huấn và đào tạo

938

3.889

4.827

 

3

Xây dựng dự án cấp huyện, thị xã, thành phố

550

0

550

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4406/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84