Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4199/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 4199/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 27/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4199/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Luật Công chứng năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Việc ban hành Luật Công chứng năm 2014 có ý nghĩa quan trọng góp phần tháo gỡ những khó khăn, bất cập về thể chế, nâng cao chất lượng của hoạt động công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, đáp ứng được chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa hoạt động công chứng phù hợp với công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng, đồng thời để việc triển khai thi hành Luật Công chứng được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích:

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Công chứng năm 2014 đến cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Công chứng, xác định trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Công chứng được thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người thực hiện công chứng và người yêu cầu công chứng.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng.

Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Công chứng.

II. Nội dung.

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai Luật Công chứng:

a) Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Công chứng:

- Thành phần: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận; đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; các tổ chức hành nghề công chứng; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và công chức tư pháp - hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức như: tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài; tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” …. đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công chứng và nghiệp vụ công chứng cho đội ngũ công chứng viên:

- Cơ quan chủ trì tổ chức: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Công chứng:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động công chứng. Kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Công chứng.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.

4. Thành lập Hội công chứng của tỉnh:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Hội Công chứng trên địa bàn tỉnh khi có chủ trương của Chính phủ, Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2015 - 2017.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: giai đoạn 2015 - 2017.

6. Xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chi tiết thi hành Luật Công chứng năm 2014:

a) Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

- Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Thuận;

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

b) Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng:

- Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Thuận;

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật công chứng năm 2014:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình.

2. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ; chủ động xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

3. Kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh, kiến nghị gửi văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4199/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.807
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180