Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 396/QĐ-UBND 2015 tiêu chí cánh đồng lớn Đắk Nông

Số hiệu: 396/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Đức Luyện
Ngày ban hành: 24/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 396/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 35/TTr-SNN ngày 09 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với những nội dung như sau:

1. Tiêu chí bắt buộc

a) Phù hợp với quy hoạch của địa phương về: Phát triển kinh tế xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác.

b) Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất; áp dụng cơ giới hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết; phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.

c) Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:

- Liên kết giữa doanh nghiệp bảo quản sau thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào với tổ chức đại diện hợp pháp của nông dân (Hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích....) hoặc nông dân.

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân.

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân.

- Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.

d) Quy mô diện tích tối thiểu của một cánh đồng lớn đối với từng nhóm cây trồng, cụ thể như sau:

Stt

Nhóm cây trồng

Quy mô (ha/mô hình)

Ghi chú

1

Nhóm cây công nghiệp dài ngày (Cà phê, tiêu, cao su, điều, mắc ca…)

50

Lin vùng, liền khoảnh

2

Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (Đậu tương, đậu lạc, mía, chanh dây, bông vải...)

20

Liền vùng, liền khoảnh

3

Nhóm cây lương thực có hạt (Lúa, ngô...)

50

Liền vùng, liền khoảnh

4

Nhóm cây lấy củ (Khoai lang, sắn, gừng...)

20

Lin vùng, liền khoảnh

5

Nhóm cây thực phẩm (Đậu các loại, rau...) và hoa các loại.

03

Liền vùng, liền khoảnh hoặc được phân bố gần kề trên cùng một khu vực canh tác

6

Nhóm cây ăn quả (Sầu riêng, mít, bơ, xoài, chôm chôm, măng cụt, bưởi, ổi, cam, quýt...).

05

Liền vùng, liền khoảnh hoặc được phân bố gần kề trên cùng một khu vực canh tác

7

Nhóm cây thức ăn gia súc (cỏ, các cây trồng khác.)

05

Liền vùng, liền khoảnh hoặc được phân bố gần kề trên cùng một khu vực canh tác

2. Tiêu chí khuyến khích

a) Cánh đồng lớn có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

b) Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, giống mới năng suất chất lượng cao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP...) và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (để đưa tin);
- PCVP: Hoàng Văn Thuần;
- Lưu: VT, NN (Ho).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Luyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 396/QĐ-UBND ngày 24/03/2015 quy định tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!