Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3917/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh sách cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3917/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 13/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 239/TTr-SNN&PTNT ngày 07/11/2014 về việc đề nghị công bố danh sách các cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách các cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã ven biển tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định trong hoạt động đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá tại các địa phương; đồng thời, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, ngư dân biết và lựa chọn cơ sở đóng mới, nâng cấp tàu cá phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 


PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 3917/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ghi chú

 

1

Công ty TNHH Tuyên Phong

Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 1000CV

 

2

HTX Trường Phát

Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 1000CV

 

3

Cơ sở Nguyễn Văn Thuận

Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 1000CV

 

4

HTX Triệu Tiến

Phường Quảng Tiến, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 1000CV

 

5

Công ty TNHH Hợp Thanh

Phường Quảng Tiến, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 1000CV

 

6

Công ty TNHH Châu Tuấn

Xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 1000CV

 

II. Cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ghi chú

1

Công ty CP Công nghiệp  tàu thủy Hoàng Long

Đường Đồi C4, P.Hàm Rồng - TP. Thanh Hóa

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên

III. Cơ sở nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ghi chú

1

Hợp tác xã Minh Thành

Xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 1000CV

IV. Cơ sở nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ghi chú

1

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Linh

Xã Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3917/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh sách cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32