Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3845/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Phương án tổ chức, quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3845/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 07/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3845/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÁC CẢNG CÁ, BẾN CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU THUYỀN NGHỀ CÁ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Nghị định 130/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư 52/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/12/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 80/2012/NĐ-CP;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 303/CV-HĐND ngày 29/9/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 103/TTr-SNN&PTNT ngày 06/6/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 560/TTr-SNV ngày 14/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức quản lý các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Thực hiện Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Thông tư 52/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/12/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ.

2. Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức quản lý các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình nghề cá đã được đầu tư, phục vụ phát triển nghề cá và kinh tế biển.

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC CẢNG CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÁNH, TRÚ BÃO CHO TÀU THUYỀN NGHỀ CÁ

1. Kiện toàn, tổ chức quản lý các cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá

Chuyển Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc từ trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất quản lý đồng bộ với Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới và Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng. Kiện toàn 03 Ban quản lý cảng cá: Lạch Hới, Lạch Bạng và Hòa Lộc thành các đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ, Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT, ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Giao mỗi Ban quản lý cảng cá quản lý một cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá nằm trong vùng nước liền kề vùng nước của cảng cá.

2. Hệ thống tổ chức quản lý cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá

2.1. Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới:

Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới có trách nhiệm quản lý Cảng cá Lạch Hới và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới; có nhiệm vụ quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng, các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá Lạch Hới và hoạt động tránh trú bão tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới.

2.2. Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng:

Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng có trách nhiệm quản lý cảng cá Lạch Bạng (cả hai phía Hải Thanh và Hải Bình) và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng; có nhiệm vụ quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng, các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tại cụm Cảng cá Lạch Bạng (xã Hải Thanh và xã Hải Bình huyện Tĩnh Gia) và hoạt động tránh trú bão tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng.

2.3. Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc:

Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc có trách nhiệm quản lý cảng cá Hòa Lộc và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường; có nhiệm vụ quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng, các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá Hòa Lộc và hoạt động tránh trú bão tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của các Ban quản lý cảng cá

Các Ban quản lý cảng cá có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Nghị định 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; cụ thể như sau:

a) Trách nhiệm:

- Ban hành nội quy của cảng cá và thông báo công khai tại cảng cá.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc duy trì điều kiện an toàn công trình cảng cá, đảm bảo phù hợp với nội dung công bố mở cảng cá.

- Tổ chức lực lượng nhân viên của cảng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong khu vực cảng cá; thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời tiết trên hệ thống truyền thanh của cảng; chủ động khắc phục, giải quyết tại chỗ hậu quả tai nạn, ô nhiễm môi trường; xác nhận nguồn gốc, xuất xứ thủy sản khai thác cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Thực hiện chế độ, nội dung báo cáo theo quy định cho cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với cơ quan đảm bảo an toàn hàng hải thông báo tình hình luồng lạch, phao tiêu báo hiệu, tình hình an toàn cầu, bến cho các tàu cá ra vào cảng cá. Phối hợp với thanh tra chuyên ngành trong quản lý cảng và phối hợp với các cơ quan của Nhà nước khi có yêu cầu.

- Khi có bão, áp thấp nhiệt đới: Tổ chức trực ban và treo tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới theo quy định; thông báo diễn biến thời tiết qua hệ thống truyền thanh của cảng cho mọi người biết để chủ động phòng tránh; thông báo danh sách tàu cá và số người trên tàu đang neo đậu tại vùng nước cảng cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương.

- Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra giám sát và xử lý của các cơ quan có thẩm quyền về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong khu vực cảng cá và các lĩnh vực khác có liên quan.

- Trường hợp tàu nước ngoài cập cảng, Ban quản lý cảng cá phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng của địa phương để phối hợp quản lý.

- Đối với Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề được giao quản lý: Tổ chức quản lý, bảo vệ; xây dựng kế hoạch và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để tổ chức thực hiện việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình.

b) Quyền hạn:

- Cho các tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất kinh doanh, dịch vụ nghề cá tại vùng đất cảng, theo phương án khai thác cảng cá đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

- Không cho vào cảng hoặc bắt buộc rời cảng đối với người và tàu cá không tuân thủ nội quy của cảng cá;

- Không cho thuê hoặc bắt buộc rời khỏi vùng đất cảng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ tại vùng đất cảng không tuân thủ nội quy của cảng cá, hợp đồng đã ký kết;

- Thu phí các hoạt động dịch vụ tại cảng theo quy định của pháp luật;

- Xử lý hoặc đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết các vụ việc để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong khu vực cảng cá.

4. Tổ chức bộ máy

- Ban Quản lý cảng cá có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ tình hình thực tế, các quy định của pháp luật hiện hành, quyết định việc thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban quản lý cảng cá. Số người làm nhiệm vụ hành chính - tổng hợp của Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc không quá 02 người, Ban quản lý cảng cá Lạch Hới không quá 03 người, Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng không quá 04 người.

Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban Quản lý cảng cá do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân công, phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của UBND tỉnh.

5. Số lượng người làm việc và lao động hợp đồng có quỹ lương

- Số lượng người làm việc của các Ban Quản lý cảng cá nằm trong tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm.

- Năm 2014, Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng và Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới được giao 04 người làm việc (biên chế) để bố trí cho các vị trí: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 01 Kế toán (kế toán có thể kiêm nhiệm cả công việc hành chính) và 03 định suất lương để hợp đồng lao động quản lý Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá. Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc được giao 03 người làm việc (biên chế) để bố trí cho các vị trí: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 01 Kế toán (kế toán có thể kiêm nhiệm cả công việc hành chính) và 03 định suất lương để hợp đồng lao động quản lý Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá.

Ngoài ra, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc các Ban quản lý cảng cá được ký hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động và tự cân đối từ nguồn thu phí dịch vụ để trả lương cho người lao động, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giám đốc các Ban Quản lý cảng cá có trách nhiệm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức được giao để xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

III. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÁC BẾN CÁ

1. Các Bến cá do UBND huyện có bến cá giao UBND xã hoặc Hợp tác xã dịch vụ nghề cá nơi có bến cá trực tiếp quản lý. UBND xã hoặc Hợp tác xã dịch vụ nghề cá được giao quản lý bến cá có trách nhiệm xây dựng Phương án quản lý Bến cá, đảm bảo mục tiêu phục vụ cộng đồng ngư dân và hiệu quả đầu tư, trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Trường hợp giao bến cá cho UBND xã quản lý thì UBND xã có trách nhiệm trực tiếp quản lý hoặc xây dựng phương án, trình UBND huyện thành lập Ban quản lý bến cá để trực tiếp quản lý.

3. Tổ chức Ban quản lý bến cá

a) Vị trí: Ban Quản lý bến cá là tổ chức trực thuộc UBND xã giúp UBND xã quản lý, sử dụng và khai thác bến cá theo quy định và phương án được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

b) Nhiệm vụ: Ban quản lý bến cá có nhiệm vụ bảo vệ tài sản phạm vi bến được giao; bố trí, sắp xếp, điều hành tàu cá ra, vào neo đậu trong bến cá; điều hành tàu cá vào bến cá tránh trú bão và áp thấp nhiệt đới; theo dõi cập nhật thông tin hàng ngày về số lượng tàu vào làm dịch vụ; số lượng sản phẩm thuỷ sản, số lượng vật tư lưu thông qua bến; thu phí tàu cá theo quy định, trực 24/24 giờ trong ngày, đảm bảo về an ninh trật tự trong khu vực bến cá; cung cấp thông tin về tình hình hoạt động nghề cá tại địa phương cho UBND xã và cơ quan có thẩm quyền.

c) Về tổ chức, lao động:

Ban Quản lý Bến cá gồm 04 thành viên:

- 01 Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban kiêm nhiệm.

- Công chức xã phụ trách nông nghiệp: Ban viên kiêm nhiệm.

- 02 lao động chuyên trách trực tiếp quản lý tại bến cá (có trình độ từ Trung cấp trở lên, có sức khỏe, có kinh nghiệm trong công tác quản lý bến cá), do UBND xã ký hợp đồng lao động.

Các cán bộ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp, lao động chuyên trách được hưởng lương theo Phương án quản lý và khai thác bến cá đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

d) Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí trả phụ cấp và lương cho Ban Quản lý bến cá được ngân sách huyện được cân đối qua ngân sách xã hàng năm và từ một phần nguồn thu phí sử dụng bến cá.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển giao Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ba Ban quản lý cảng cá: Lạch Hới, Lạch Bạng và Hòa Lộc theo quy định tại Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ;

- Triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản lý cảng cá;

- Chỉ đạo các Ban Quản lý cảng cá xây dựng Quy chế hoạt động, Phương án khai thác, sử dụng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá, quyết định ban hành, phê duyệt để thực hiện;

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong khu vực cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành để thực hiện;

- Xây dựng nội quy hoạt động của cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện;

- Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và quản lý các bến cá tại địa phương, bảo đảm huy động vốn đầu tư, sự tham gia quản lý của các thành phần kinh tế và của cộng đồng.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định: chuyển giao Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các Ban quản lý cảng cá theo quy định tại Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ;

3. UBND các huyện thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá; tổ chức quản lý các bến cá thuộc phạm vi quản lý; đề xuất cấp có thẩm quyền quy định mức thu phí tại các bến cá để bù đắp một phần chi phí quản lý, bảo dưỡng, đảm bảo vệ sinh tại các bến cá.

4. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Ban quản lý cảng cá, UBND huyện, UBND xã trong việc quản lý, sử dụng và khai thác các cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3845/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Phương án tổ chức, quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188