Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 367/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 367/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ CHỈ TIÊU HỖ TRỢ HỘ CHĂN NUÔI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/09/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án hỗ trợ hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 3600/QĐ-UBND.VP ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 26/TTr-SNN-KH ngày 23/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Số lượng và địa bàn phân bổ:

1.1. Số lượng: Hỗ trợ xây dựng 200 công trình khí sinh học (Biogas).

1.2. Địa bàn phân bổ:

- Thành phố Bà Rịa

:

20 công trình

- Huyện Đất Đỏ

:

10 công trình

- Huyện Long Điền

:

10 công trình

- Huyện Tân Thành

:

10 công trình

- Huyện Xuyên Mộc

:

50 công trình

- Huyện Châu Đức

:

100 công trình

2. Mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/công trình.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

4. Dự toán kinh phí: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng).

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Tại Quyết định số 3600/QĐ-UBND.VP ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện theo nội dung được phê duyệt tại điều 1; tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành, Long Điền và thành phố Bà Rịa; Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KT8 (14b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Tuấn Quốc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 367/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


325
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49