Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 362/QĐ-SNN-CCTL năm 2009 về danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 362/QĐ-SNN-CCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: ***
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 362/QĐ-SNN-CCTL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH DANH MỤC SÔNG, KÊNH, RẠCH CÓ CHỨC NĂNG TƯỚI TIÊU NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ SẢN XUẤT MUỐI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 3 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành qui định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 27/2002/CT-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý Nhà nước đối với sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào tình hình thay đổi của sông, kênh, rạch, danh mục này sẽ được công bố điều chỉnh vào Quý 1 hàng năm để chỉnh lý biến động và thực hiện quản lý đúng qui định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Tài chính, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

1. Tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp san lấp, lấn chiếm trái phép sông, kênh, rạch trong phạm vi quản lý.

2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối chưa có trong danh mục kèm theo quyết định này để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

3. Tổ chức cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, hệ thống kênh thủy lợi trong phạm vi quản lý.

Điều 3. Phạm vi bảo vệ các sông, kênh, rạch trong danh mục này được áp dụng theo các quy định hiện hành. Nghiêm cấm mọi cá nhân và tổ chức san lấp, lấn chiếm dưới mọi hình thức.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 460/QĐ-SNN-CCTL ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Các ông (bà) Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Đính kèm danh mục sông, kênh, rạch)

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT. UBND TP (để báo cáo);
- VP. UBND TP, Ph.CNN;
- Sở GT VT TP;
- Sở QH-KT TP;
- Sở TN và MT TP;
- Sở Xây dựng TP;
- TT ĐH CTCNN TP;
- Lưu: VT-ĐV(21).

GIÁM ĐỐC

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 362/QĐ-SNN-CCTL năm 2009 về danh mục sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.157

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239