Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/2002/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 28/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2002/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 5 CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI  XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 11/4/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu và danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005;Xét đề nghị của các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên và Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Điều 5 của "Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005" ban hành kèm theo Quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường như sau:

“Điều 5. Xác định các đề tài cấp Nhà nước

Mỗi đề tài cấp Nhà nước đều phải được xác định theo hai bước:

Bước 1: Xác định Danh mục đề tài cấp Nhà nước

Bước 2: Xác định đề cương tóm tắt của từng đề tài

Bước 1: Xác định Danh mục đề tài cấp Nhà nước

1. Thành lập các Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước tư vấn xác định đề tài

- Đối với Chương trình: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành lập một số Hội đồng KH&CN (gọi tắt là Hội đồng) theo chuyên ngành hẹp để tư vấn xác định các đề tài thuộc Chươngtrình.

- Đối với các đề tài độc lập: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành lập các Hội đồng theo từng chuyên ngành hẹp để tư vấn xác định các đề tài.

- Thành viên Hội đồng là các nhà khoa học có uy tín, có trình độ chuyên môn cao, các nhà doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách am hiểu lĩnh vực cần tư vấn.

Các chuyên viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm thư ký giúp việc Hội đồng.

2. Nhiệm vụ của các Hội đồng

a) Hội đồng xem xét, phân tích dự thảo Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài dự kiến đưa vào Chương trình KH&CN hoặc Danh mục tổng hợp sơ bộ các đề tài độc lập do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cung cấp về những nội dung:

- Sự phù hợp với mục tiêu của Chương trình (đối với các đề tài thuộc Chương trình).

- Tính cấp thiết - sự cần thiết phải thực hiện đề tài:

+ ý nghĩa thực tiễn của đề tài (trực tiếp hoặc góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề cấp bách của sản xuất và đời sống, . . . có khả năng tác động to lớn, ảnh hưởng lâu dài đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước);

+ ý nghĩa khoa học của đề tài (tính mới, tính tiên tiến về công nghệ).

- Tính khả thi (sự phù hợp về thời gian nghiên cứu, kinh phí có thể đáp ứng được, năng lực khoa học và công nghệ trong nước có thể thực hiện được).

Hội đồng thảo luận về những đề tài đề nghị cho thực hiện và về những đề tài không cần thực hiện.

b) Hội đồng bỏ phiếu để xếp các đề tài vào 2 loại sau đây:

- Đề nghị thực hiện

- Không thực hiện.

c) Hội đồng bỏ phiếu để phân loại những đề tài đã được đề nghị thực hiện:

- Hội đồng thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung hoặc chính xác hoá tên, đối tượng nghiên cứu, nêu sơ bộ mục tiêu và sản phẩm dự kiến cho từng đề tài.

- Sau đó, Hội đồng phân loại các đề tài vào 2 mức A hoặc B (A là mức cao hơn, cần ưu tiên thực hiện hơn).

3. Tư liệu làm việc của Hội đồng gồm có:

3.1 Các tài liệu nghiệp vụ: Bản “Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005" kèm theo quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/4/2001 và Quyết định sửa đổi Điều 5 Quy định này của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Bản “Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và công nghệ xác định các đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005” của Bộ trưởng Bộ KHCNMT và tài liệu nghiệp vụ khác.

3.2 Các tài liệu chuyên môn:

a/ Phương hướng phát triển khoa học và công nghệ và Danh mục các Chương trình KH&CN của Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 được Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/ 2001 của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định của Bộ trưởng Bộ KHCNMT phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình (đối với Hội đồng tư vấn xác định các đề tài thuộc Chương trình).

b/ Dự thảo Danh mục tổng hợp sơ bộ các đề tài của Nhà nước do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường tổng hợp từ những yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đề xuất của các cơ quan tổng hợp, các Bộ/Ngành, tổ chức KH&CN, nhà khoa học, doanh nghiệp:

- Đối với Chương trình KH&CN: dự thảo Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài thuộc phạm vi nghiên cứu theo chuyên ngành hẹp của Chương trình.

- Đối với đề tài độc lập: dự thảo Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài theo chuyên ngành hẹp của Hội đồng.

c/ Những tài liệu và thông tin khác (thông tin về Sở hữu công nghiệp, thông tin về những công trình đã được thực hiện ở trong nước,... - nếu có) liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đề tài.

4. Kết quả làm việc của các Hội đồng

Kết quả làm việc của các Hội đồng là Danh mục các đề tài dự kiến thuộc Chương trình KH&CN hoặc Danh mục dự kiến các đề tài độc lập theo chuyên ngành tương ứng gửi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Căn cứ vào kết quả làm việc của các Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường xem xét thông qua Danh mục dự kiến các đề tài thuộc từng Chương trình KH&CN cấp Nhà nước và Danh mục dự kiến các đề tài độc lập cấp Nhà nước để chuẩn bị đề cương tóm tắt cho từng đề tài.

Bước 2. Xác định đề cương tóm tắt của từng đề tài

Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước tư vấn xác định đề tài bước 1 tiếp tục nhiệm vụ tư vấn bước 2: xây dựng đề cương tóm tắt của từng đề tài.

Đề cương tóm tắt của đề tài là các yêu cầu cơ bản của Nhà nước - đơn đặt hàng của Nhà nước - đối với vấn đề cần nghiên cứu. Thông thường đề cương tóm tắt của đề tài gồm các yếu tố cơ bản sau:

- Tên đề tài;

- Mục tiêu cần đạt;

- Kết quả và sản phẩm dự kiến, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (nếu có).

1. Nhiệm vụ (đồng thời là kết quả làm việc) của Hội đồng:

Nhiệm vụ của Hội đồng tại bước 2 là xác định được đề cương tóm tắt của từng đề tài trong Danh mục dự kiến đã được Bộ trưởng Bộ KHCNMT thông qua theo Chuyên ngành của Hội đồng.

Đề cương tóm tắt phải thể hiện được tính cấp thiết của đề tài với mục tiêu và đối tượng nghiên cứu rõ ràng, phù hợp thời gian nghiên cứu (thông thường 2 năm, tối đa 3 năm) và có tính khả thi cao.

2. Tài liệu làm việc của Hội đồng

Hội đồng sẽ được cung cấp các tài liệu chuyên môn và nghiệp vụ như đã nêu tại Điều 5 Bước 1 mục 3 trên đây, trong đó:

- Danh mục các đề tài thuộc từng chuyên ngành của Chương trình KH&CN của Nhà nước đã được thông qua sẽ thay cho dự thảo Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài thuộc phạm vi nghiên cứu của Chương trình.

- Danh mục các đề tài độc lập của Nhà nước thuộc từng chuyên ngành đã được thông qua sẽ thay cho dự thảo Danh mục tổng hợp sơ bộ những đề tài thuộc chuyên ngành của Hội đồng.

Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng KH&CN tư vấn xác định đề cương tóm tắt của từng đề tài, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phê duyệt đề cương tóm tắt kèm theo Danh mục các đề tài thuộc từng Chương trình KH&CN cấp Nhà nước và Danh mục các đề tài độc lập cấp Nhà nước để giao trực tiếp hoặc thông báo và tổ chức tuyển chọn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chi tiết về Phương thức làm việc của Hội đồng KH&CN tư vấn xác định đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Vụ KH.

BỘ TRƯỞNGBỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 Chu Tuấn Nhạ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 28/05/2002 sửa đổi Điều 5 Quy định tạm thời xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 kèm theo Quyết định 06/2001/QĐ-BKHCNMT do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.812

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214