Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 32/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày  06  tháng  09  năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải


BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9  năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

2. Quy định này áp dụng đối với các lĩnh vực hoạt động điện lực dưới đây:

a) Tư vấn quy hoạch điện lực;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng điện;

c) Tư vấn giám sát thi công các công trình điện;

d) Phát điện;

đ) Truyền tải điện;

e) Phân phối điện;

g) Bán buôn điện;

h) Bán lẻ điện;

i) Xuất nhập khẩu điện.

Điều 2. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

Các hoạt động sau đây được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực:

1. Tư vấn thẩm định và phản biện các dự án đầu tư xây dựng điện;

2. Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;

3. Phát điện có công suất lắp đặt dưới 50 kW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;

4. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện từ lưới điện phân phối với tổng công suất máy biến áp nhỏ hơn 50 kVA để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo;

5. Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực;

6. Xây lắp các công trình điện.

Điều 3. Nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp một giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải duy trì các điều kiện đã đăng ký đối với các lĩnh vực được cấp phép trong suốt thời gian hoạt động.

3. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thời hạn khác nhau cho các lĩnh vực hoạt động điện lực căn cứ vào phạm vi hoạt động, loại công trình điện, thời hạn đăng ký, năng lực, trình độ chuyên môn của đơn vị hoạt động điện lực.

Điều 4. Nội dung giấy phép hoạt động điện lực

1. Nội dung giấy phép hoạt động điện lực được quy định tại Điều 35 Luật Điện lực và Điều 22 Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực, được in trên giấy phép hoạt động điện lực.

2. Các phụ lục kèm theo giấy phép về điều kiện, phạm vi chi tiết, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép, quản lý sử dụng giấy phép.

Điều 5. Phạm vi sử dụng của giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch điện lực, tư vấn đầu tư xây dựng điện, tư vấn giám sát thi công các công trình điện có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước.

2. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện được cấp cho đơn vị điện lực hoạt động phát điện có các dự án phát điện được đầu tư phù hợp với quy hoạch điện lực được duyệt.

3. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện được cấp cho đơn vị điện lực hoạt động truyền tải điện có phạm vi quản lý, vận hành lưới điện truyền tải cụ thể.

4. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối điện, xuất nhập khẩu điện được cấp cho đơn vị điện lực hoạt động phân phối điện, xuất nhập khẩu điện có phạm vi địa lý lưới điện cụ thể.

5. Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện được cấp cho từng đơn vị bán buôn điện, bán lẻ điện theo phạm vi địa lý cụ thể.

Điều 6. Lệ phí và phí liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải nộp lệ phí cấp giấy phép và các loại phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan cấp giấy phép được sử dụng lệ phí cấp giấy phép và các loại phí có liên quan khác để phục vụ cho công tác thẩm định, quản lý sử dụng giấy phép, kiểm tra và xử lý các vi phạm giấy phép. Việc thu nộp và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực và các loại phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 7. Điều kiện chung

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

1. Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.

3. Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép.

Điều 8. Tư vấn quy hoạch điện lực

Tư vấn quy hoạch điện lực bao gồm: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển điện lực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là quy hoạch phát triển điện lực địa phương); Quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông.

Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn quy hoạch điện lực, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này, phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về quy hoạch các dạng năng lượng sơ cấp, dự báo nhu cầu, nghiên cứu phân tích thị trường tiêu thụ, tính toán phân tích quy hoạch tối ưu hệ thống điện, phân tích kỹ thuật vận hành hệ thống điện, kinh tế - tài chính dự án;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về các loại nhà máy điện, hệ thống điện, kinh tế - tài chính và môi trường. Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính của tổ chức tư vấn phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch và đã chủ trì hoặc tham gia chính lập ít nhất một quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Yêu cầu về số lượng các chuyên gia tư vấn chính theo các lĩnh vực chuyên môn cụ thể như sau:

- Chuyên gia dự báo nhu cầu phụ tải điện: Có ít nhất 05 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kinh tế năng lượng;

- Chuyên gia tính toán, phân tích tối ưu phát triển nguồn và lưới điện: Có ít nhất 08 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kinh tế năng lượng;

- Chuyên gia kinh tế - tài chính và đầu tư: Có ít nhất 05 chuyên gia có bằng kinh tế tài chính hoặc kinh tế năng lượng;

- Chuyên gia công nghệ và môi trường: Có ít nhất 02 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành nhiệt điện, thuỷ điện, cơ khí.

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết đáp ứng yêu cầu của việc lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

2. Đối với tư vấn quy hoạch phát triển điện lực địa phương:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về quy hoạch phát triển lưới điện, nghiên cứu và dự báo phụ tải, tính toán phân tích tối ưu lưới điện truyền tải và phân phối, phân tích kinh tế - tài chính dự án;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về dự báo phụ tải, kết cấu và chế độ vận hành lưới điện, phân tích kinh tế - tài chính dự án. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch và đã chủ trì hoặc tham gia chính lập ít nhất một quy hoạch phát triển điện lực địa phương;

c) Yêu cầu về số lượng chuyên gia tư vấn chính đối với lĩnh vực quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

- Chuyên gia dự báo nhu cầu phụ tải điện: Có ít nhất 03 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kinh tế năng lượng;

- Chuyên gia tính toán, phân tích tối ưu hệ thống điện, công nghệ: Có ít nhất 05 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kinh tế năng lượng;

- Chuyên gia kinh tế - tài chính và đầu tư: Có ít nhất 02 chuyên gia có bằng kinh tế tài chính hoặc kinh tế năng lượng.

d) Yêu cầu về số lượng chuyên gia tư vấn chính đối với lĩnh vực quy hoạch phát triển điện lực quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh như sau:

- Chuyên gia dự báo nhu cầu phụ tải điện: Có ít nhất 01 chuyên gia có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kinh tế năng lượng;

- Chuyên gia tính toán, phân tích tối ưu lưới điện: Có ít nhất 03 chuyên gia  có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kinh tế năng lượng;

- Chuyên gia kinh tế - tài chính và đầu tư: Có ít nhất 01 chuyên gia có bằng kinh tế tài chính hoặc kinh tế năng lượng;

đ) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết đáp ứng yêu cầu của việc lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương.

3. Đối với tư vấn quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện và các lĩnh vực khác có liên quan đến việc lập quy hoạch bậc thang thuỷ điện;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thuỷ văn, thuỷ công, địa chất công trình, thuỷ điện, xây dựng thuỷ điện. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính của tổ chức tư vấn phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch và đã chủ trì hoặc tham gia chính lập ít nhất một quy hoạch bậc thang thuỷ điện.

Yêu cầu cụ thể về số lượng chuyên gia tư vấn chính phân theo các lĩnh vực chuyên môn như sau:

- Chuyên gia thuỷ năng, thuỷ văn: Có ít nhất 02 chuyên gia;

- Chuyên gia kinh tế năng lượng: Có ít nhất 02 chuyên gia;

- Chuyên gia thuỷ lực, thuỷ công: Có ít nhất 03 chuyên gia;

- Chuyên gia địa chất và địa kỹ thuật: Có ít nhất 02 chuyên gia;

- Chuyên gia kết cấu: Có ít nhất 01 chuyên gia;

- Chuyên gia tổ chức thi công: Có ít nhất 01 chuyên gia.

c) Có các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho lập quy hoạch bậc thang thuỷ điện.

Điều 9. Tư vấn đầu tư xây dựng điện

Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng điện, tuỳ theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động trong một hoặc nhiều phạm vi chuyên môn (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, đấu thầu), cho một hoặc nhiều loại công trình điện (nhà máy thuỷ điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp với các cấp điện áp khác nhau), ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này, phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với công trình nhà máy thuỷ điện:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình các nhà máy thuỷ điện, phân tích kỹ thuật, kinh tế - tài chính dự án, đánh giá tác động môi trường;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết bị thuỷ công, thiết bị điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện và các lĩnh vực có liên quan đến các loại nhà máy thuỷ điện. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì hoặc tham gia thiết kế chính ít nhất một dự án nhà máy thuỷ điện trong lĩnh vực tư vấn;

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy thuỷ điện;

d) Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện được phân thành 5 hạng theo quy mô công suất lắp đặt nhà máy thuỷ điện như sau:

- Hạng 1: Không giới hạn quy mô công suất lắp đặt;

- Hạng 2: Quy mô công suất lắp đặt đến 300MW;

- Hạng 3: Quy mô công suất lắp đặt đến 100MW;

- Hạng 4: Quy mô công suất lắp đặt đến 30MW;

- Hạng 5: Quy mô công suất lắp đặt dưới 10MW.

đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình thuỷ điện như sau:

- Hạng 1: Có ít nhất 25 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  thuỷ lực, thuỷ công, thuỷ năng, thuỷ văn, kinh tế năng lượng, địa chất, địa kỹ thuật, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy thuỷ điện;

- Hạng 2: Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  thuỷ lực, thuỷ công, thuỷ năng, thuỷ văn, kinh tế năng lượng, địa chất, địa kỹ thuật, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy thuỷ điện;

- Hạng 3: Có ít nhất 15 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  thuỷ lực, thuỷ công, thuỷ năng, thuỷ văn, kinh tế năng lượng, địa chất, địa kỹ thuật, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy thuỷ điện;

- Hạng 4: Có ít nhất 10 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  thuỷ lực, thuỷ công, thuỷ năng, thuỷ văn, kinh tế năng lượng, địa chất, địa kỹ thuật, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy thuỷ điện;

- Hạng 5: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  thuỷ lực, thuỷ công, thuỷ năng, thuỷ văn, kinh tế năng lượng, địa chất, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy thuỷ điện.

2. Đối với công trình nhà máy nhiệt điện:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình các nhà máy nhiệt điện, phân tích kỹ thuật, kinh tế - tài chính dự án, đánh giá tác động môi trường;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực lò hơi, tua bin, máy phát điện, thiết bị điện, điều khiển tự động, địa chất công trình, xây dựng nhiệt điện và các lĩnh vực có liên quan đến các loại nhà máy nhiệt điện. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì hoặc tham gia thiết kế chính ít nhất một dự án nhà máy nhiệt điện trong lĩnh vực tư vấn;

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện;

 d) Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện được phân thành 3 hạng theo quy mô công suất lắp đặt nhà máy nhiệt điện như sau:

- Hạng 1: Không giới hạn quy mô công suất lắp đặt;

- Hạng 2: Quy mô công suất lắp đặt đến 100MW;

- Hạng 3: Quy mô công suất lắp đặt dưới 50MW.

đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình nhiệt điện như sau:

- Hạng 1: Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  nhiệt điện, địa chất, địa kỹ thuật, hoá, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy nhiệt  điện;

- Hạng 2: Có ít nhất 15 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  nhiệt điện, địa chất, địa kỹ thuật, hoá, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy nhiệt  điện;

- Hạng 3: Có ít nhất 10 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  nhiệt điện, địa chất, địa kỹ thuật, hoá, kết cấu, tổ chức thi công công trình nhà máy nhiệt  điện.

3. Đối với công trình đường dây và trạm biến áp:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương;

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp;

d) Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp được phân thành 4 hạng theo quy mô cấp điện áp như sau:

- Hạng 1: Không giới hạn quy mô cấp điện áp;

- Hạng 2: Quy mô cấp điện áp đến 220kV;

- Hạng 3: Quy mô cấp điện áp đến 110kV;

- Hạng 4: Quy mô cấp điện áp đến 35kV.

đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:

- Hạng 1: Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hoá, kinh tế năng lượng, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 2: Có ít nhất 15 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hoá, kinh tế năng lượng, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 3: Có ít nhất 10 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 4: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành  hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

Điều 10. Tư vấn giám sát thi công các công trình điện

Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình điện, tuỳ theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động cho một hoặc nhiều loại công trình điện (nhà máy thuỷ điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp với quy mô các cấp điện áp khác nhau), ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với công trình nhà máy thuỷ điện:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình các nhà máy thuỷ điện;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết bị thuỷ công, thiết bị điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện và các lĩnh vực có liên quan đến nhà máy thuỷ điện. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình nhà máy thuỷ điện;

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết cho việc giám sát thi công các công trình nhà máy thuỷ điện;

d) Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thuỷ điện được phân thành 4 hạng theo quy mô công suất lắp đặt nhà máy thuỷ điện được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 của Quy định này;

đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công theo hạng công trình thuỷ điện như sau:

- Hạng 1: Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện;

- Hạng 2: Có ít nhất 17 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện;

- Hạng 3: Có ít nhất 12 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện;

- Hạng 4: Có ít nhất 08 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện;

- Hạng 5: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành thuỷ điện.

 2. Đối với công trình nhà máy nhiệt điện:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình các nhà máy nhiệt điện;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực lò hơi, tua bin, máy phát điện, thiết bị điện, điều khiển tự động, địa chất công trình, xây dựng nhiệt điện và các lĩnh vực có liên quan đến các loại nhà máy nhiệt điện. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình nhà máy nhiệt điện;

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện;

 d) Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện được phân thành 3 hạng theo quy mô công suất lắp đặt nhà máy nhiệt điện được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 của Quy định này;

đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình nhiệt điện như sau:

- Hạng 1: Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành nhiệt điện;

- Hạng 2: Có ít nhất 15 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành nhiệt điện;

- Hạng 3: Có ít nhất 10 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành nhiệt điện.

3. Đối với công trình đường dây và trạm biến áp:

a) Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp;

b) Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp;

c) Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp;

 d) Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp được phân thành 4 hạng theo quy mô cấp điện áp được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 của Quy định này;

đ) Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn hoạt động theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau:

- Hạng 1: Có ít nhất 20 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 2: Có ít nhất 15 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 3: Có ít nhất 10 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

- Hạng 4: Có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

Điều 11. Hoạt động phát điện

Tổ chức đăng ký hoạt động phát điện, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.

2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.

3. Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Hoạt động truyền tải điện

Tổ chức đăng ký hoạt động truyền tải điện, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và quy phạm hiện hành đáp ứng được các yêu cầu của công tác bảo dưỡng, sửa chữa kiểm tra các tuyến đường dây tải điện, các trạm biến áp, trạm cắt, trạm bù trong hệ thống truyền tải điện.

2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền tải điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn.

Điều 13. Hoạt động phân phối điện

Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động phân phối điện ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo.

2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.

Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công nghiệp cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn.

            Điều 14. Hoạt động xuất nhập khẩu điện

Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu điện ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo.

2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.

Điều 15. Hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện

Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng trung cấp chuyên ngành điện trở lên và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm.

2. Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.

Chương 3:

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

Đối với tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch điện lực, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện, hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này).

2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

4. Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.

6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động  phát điện

Hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này).

2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

3. Tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy và danh mục các hạng mục công trình điện chính của của dự án phát điện.

4. Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án phát điện được cấp có thẩm quyền duyệt.

5. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

6. Tài liệu về nhiên liệu hoặc nguồn nước sử dụng.

7. Tài liệu kỹ thuật về đấu nối và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện.

8. Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.

9. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

10. Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11. Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký.

12. Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện.

13. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

14. Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động).

15. Đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép phát điện cho các dự án phát điện mới, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày vận hành thương mại nhà máy điện cần phải bổ sung vào hồ sơ bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động  truyền tải, phân phối điện và xuất nhập khẩu điện

Hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này);

2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

4. Tài liệu về năng lực truyền tải điện, phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động.

5. Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động.

6. Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

7. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

8. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp.

9. Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động).

10. Bản sao hợp đồng xuất nhập khẩu điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với hoạt động xuất nhập khẩu điện).

Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện

Hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này);

2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

4. Cấp điện áp và địa bàn hoạt động.

5. Báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

Chương 4:

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 20. Trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép ba bộ hồ sơ theo quy định tại Chương III của Quy định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi và bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép thông báo bằng văn bản cho đơn vị điện lực về tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp không hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu đơn vị điện lực phải bổ sung, sửa đổi giấy phép thì trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, đơn vị điện lực phải có ý kiến trả lời bằng văn bản.

5. Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành ba bản chính, một bản giao cho tổ chức, cá nhân được cấp, hai bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

Điều 21.            Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

1. Thời hạn của giấy phép hoạt động phát điện phù hợp với công nghệ của từng loại nhà máy điện và theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy  phép nhưng không quá 50 năm.

2. Thời hạn của giấy phép hoạt động truyền tải điện theo đề nghị của tổ chức xin cấp giấy phép nhưng không quá 30 năm.

3. Thời hạn của giấy phép hoạt động phân phối điện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép nhưng không quá 20 năm.

4. Thời hạn của giấy phép hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép nhưng không quá 10 năm.

5. Thời hạn của giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực theo đề nghị của tổ chức xin cấp giấy phép nhưng không quá 10 năm.

6. Thời hạn của giấy phép xuất nhập khẩu điện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân  xin cấp giấy phép nhưng không quá 15 năm.

Thời hạn giấy phép hoạt động điện lực theo các lĩnh vực hoạt động, quy mô hoạt động được quy định chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này.

Điều 22. Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực được gia hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

2. Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ theo quy định tại Chương III của Quy định này để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.

3. Thời hạn gia hạn của lĩnh vực hoạt động điện lực không được vượt quá một nửa thời hạn hoạt động của lĩnh vực đó trong giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp.

Chương 5:

THẨM QUYỀN CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 23. Thầm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực được quy định như sau:

1. Bộ Công nghiệp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các lĩnh vực:

a) Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa phương và quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy điện, tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp;

c) Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;

d) Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có các dự án nhà máy điện có quy mô công suất từ 3 MW trở lên;

đ) Hoạt động truyền tải điện;

e) Hoạt động phân phối điện;

g) Hoạt động xuất nhập khẩu điện;

h) Hoạt động bán buôn điện;

i) Hoạt động bán lẻ điện.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp hoặc uỷ quyền cho Sở Công nghiệp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các lĩnh vực hoạt động:

a) Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

b) Hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương;

c) Hoạt động phân phối điện tại nông thôn;

d) Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi và bổ sung giấy phép hoạt động điện lực. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi và bổ sung giấy phép hoạt động điện lực tại Quy định này.

2. Giải quyết các khiếu nại về giấy phép hoạt động điện lực theo thẩm quyền.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giấy phép hoạt động điện lực theo các điều kiện đã đăng ký trong hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực.

4. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép.

2. Đề nghị gia hạn hoặc bổ sung lĩnh vực hoạt động điện lực khi có đủ điều kiện theo quy định.

3. Duy trì các điều kiện hoạt động điện lực đã đăng ký và được cấp trong giấy phép trong suốt thời gian hoạt động.

4. Nộp đầy đủ các loại phí và lệ phí có liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép, chậm nhất 60 ngày trước khi ngừng hoạt động điện lực.

6. Không được sửa chữa nội dung, chuyển nhượng hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép.

7. Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng giấy phép và các điều kiện hoạt động đã đăng ký.

8. Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực khi thay đổi lĩnh vực và nội dung hoạt động điện lực.

9. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực được cấp phép, những khó khăn và kiến nghị, trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

10. Gửi bản sao giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho bên mua điện (đối với giấy phép phát điện) để làm cơ sở cho bên mua điện thực hiện hợp đồng mua bán điện dài hạn.

Chương 6:

KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 26. Kiểm tra và xử lý vi phạm giấy phép hoạt động điện lực

1. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép hoạt động điện lực được cấp. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép có hành vi vi phạm thì được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy định này trong phạm vi cả nước; giải quyết các vướng mắc và đề xuất các nội dung để báo cáo Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung Quy định này khi cần thiết. 

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện Quy định này trong phạm vi quản lý hành chính của mình; giải quyết các vướng mắc và kiến nghị Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Điều 27.            Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong các trường hợp sau:

a) Không triển khai hoạt động sau sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực;

b) Không đảm bảo duy trì các điều kiện hoạt động điện lực đã đăng ký;

c) Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực được cấp phép;

d) Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

2. Khi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan có thẩm quyền phải xác định rõ thời hạn đơn vị điện lực được tiếp tục hoạt động để không làm ảnh hưởng đến cung cấp điện, dịch vụ cho khách hàng.

3. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày bị thu hồi giấy phép, đơn vị điện lực có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi giấy phép.

Chương 7:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đang hoạt động điện lực

1. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 32 của Luật Điện lực và điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực quy định tại  Chương II của Quy định này và đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực thì được tiếp tục hoạt động theo giấy phép đã được cấp. Trong thời hạn một năm kể từ khi Quy định này có hiệu lực, các đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phải bổ sung hồ sơ theo quy định tại Chương III của Quy định này để được đổi giấy phép.

2. Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 32 của Luật Điện lực và điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực quy định tại Chương II của Quy định này nếu chưa có giấy phép hoạt động điện lực phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

3. Tổ chức, cá nhân đang hoạt động điện lực chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 32 của Luật Điện lực và điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực quy định tại Chương II của Quy định này được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2007. Sau thời hạn trên, nếu vẫn không đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động điện lực thì phải ngừng hoạt động điện lực.

Điều 29. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép do Bộ Công nghiệp cấp. 

2. Sở Công nghiệp là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp.

3. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân, Cục Điều tiết điện lực gửi bản sao Giấy phép hoạt động điện lực đến Sở Công nghiệp nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính. Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân, Sở Công nghiệp gửi bản sao Giấy phép hoạt động điện lực về Cục Điều tiết điện lực.

4. Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 11, Sở Công nghiệp báo cáo Bộ Công nghiệp về tình hình cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương./.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải


PHỤ LỤC 1 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày        tháng     năm 20...

ĐỀ NGHỊ

cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi:                                Cục Điều tiết điện lực

                                             hoặc Sở Công nghiệp ..................................................

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………….

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………..

Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:………………..

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….    

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày…………………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. .do ……. cấp ngày ………… ………………………………..(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép) 

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………………………………..

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

Các hồ sơ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Bộ Công nghiệp/Uỷ ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.

ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 2A

MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC DO BỘ CÔNG NGHIỆP CẤPBỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :             /GP-BCN

  Hà Nội, ngày          tháng      năm 20

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số         /2006/QĐ-BCN ngày      tháng     năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực ngày     tháng    năm 200..  của (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị  của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………….

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………..

3. Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập số: ……...; ngày…………

4. Trụ sở giao dịch:………………; điện thoại:………; Fax:…………

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép:

1.                      ……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………..

Điều 3. Phạm vi hoạt động:

1. Cho lĩnh vực hoạt động 1: …………………………………………

2. Cho lĩnh vực hoạt động 2: …………………………………………

Điều 4. Thời hạn của giấy phép:

1. Cho lĩnh vực hoạt động 1: Có giá trị đến ngày       tháng    năm    .

2. Cho lĩnh vực hoạt động 2: Có giá trị đến ngày       tháng    năm    .

Điều 5. Các điều khoản chi tiết (theo phụ lục giấy phép)

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép

(Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Quyết định số    /2006/QĐ-BCN ngày    tháng   năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực./.

]

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 2B

MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CẤPUBND tỉnh ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :             /GP-UB

………, ngày          tháng      năm 20...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 13 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số         /2006/QĐ-BCN ngày      tháng     năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực ngày     tháng    năm 200..  của (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………….

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………..

3. Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập số: ……...; ngày…………

4. Trụ sở giao dịch:………………; điện thoại:………; Fax:…………

u 2. Lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép:

1.                      ……………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………..

Điều 3. Phạm vi hoạt động:

1. Cho lĩnh vực hoạt động 1: …………………………………………

2. Cho lĩnh vực hoạt động 2: …………………………………………

Điều 4. Thời hạn của giấy phép:

1. Cho lĩnh vực hoạt động 1: Có giá trị đến ngày       tháng    năm    .

2. Cho lĩnh vực hoạt động 2: Có giá trị đến ngày       tháng    năm    .

Điều 5. Các điều khoản chi tiết (theo phụ lục giấy phép)

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép

(Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Quyết định số    /2006/QĐ-BCN ngày    tháng   năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN

1. Nội dung chi tiết của giấy phép

a) Hoạt động phát điện và bán buôn điện;

b) Các đặc tính chính của các nhà máy điện:

- Công suất lắp đặt;

- Các thông số chính của nhà máy;

- Nguồn nước hoặc nhiên liệu sử dụng;

- Yêu cầu về môi trường và xã hội.

2. Nghĩa vụ của đơn vị phát điện được cấp phép

a) Tuân thủ các quy trình, quy phạm và quy định có liên quan;

b) Tuân thủ Hợp đồng mua bán điện;

c) Tuân thủ các quy định của thị trường điện lực;

d) Đảm bảo cung cấp điện liên tục;

đ) Vận hành và bảo dưỡng.

3. Quyền của đơn vị phát điện được cấp phép

a) Quyền kinh doanh thương mại;

b) Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật Điện lực;

c) Quyền thực hiện các điều khoản của hợp đồng mua bán điện đã ký;

d) Quyền ngừng cung cấp điện theo quy định của pháp luật.

4. Các điều kiện chung của giấy phép

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật;

b) Duy trì điều kiện được cấp giấy phép;

c) Kỹ thuật và công nghệ và áp dụng;

d) Bảo vệ môi trường;

đ) Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt;

e) An toàn nhà máy và cộng đồng;

g) Đào tạo và sử dụng lao động;

h) Tiết kiệm điện trong hoạt động;

i) Sáp nhập các hoạt động hoặc các đơn vị phát điện;

k) Hạch toán tài chính;

l) Các báo cáo tài chính;

m) Chuyển nhượng, bán tài sản;

n) Đầu tư các dự án phát điện;

o) Sử dụng đất;

p) Hợp đồng mua bán điện;

q) Giá điện;

r) Các dịch vụ phụ trợ;

s) Đảm bảo cung cấp điện;

t) Các hành vi bị nghiêm cấm;

u) Chuyển nhượng tài sản và quyền kinh doanh phát điện;

v) Thay đổi trong quản lý của đơn vị được cấp phép.

5. Các điều kiện kỹ thuật

a) Tuân thủ quy định truyền tải điện;

b) Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện;

c) Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị điều độ hệ thống điện;

d) Ngừng, giảm mức cung cấp điện;

đ) Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm;

e) Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật;

g) Tuân thủ lệnh sắp xếp của người vận hành;

h) Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

6. Quản lý sử dụng giấy phép

a) Trả phí và lệ phí giấy phép;

b) Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ;

c) Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin;

d) Kiểm tra và điều tra;

đ) Hình thức xử phạt;

e) Giải quyết tranh chấp và khiếu nại;

g) Sửa đổi giấy phép.


PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN

1. Nội dung chi tiết của giấy phép  

a) Hoạt động truyền tải điện;

b) Phạm vi hoạt động:

- Cấp điện áp và địa bàn hoạt động;

- Năng lực truyền tải điện.

2. Nghĩa vụ của đơn vị truyền tải được cấp phép

a) Các nghĩa vụ theo quy định của Luật Điện lực;

b) Đầu tư xây dựng phát triển hệ thống truyền tải điện;

c) Kế hoạch phát triển hệ thống truyền tải điện;

d) Đảm bảo truyền tải điện liên tục;

đ) Vận hành và bảo dưỡng.

3. Quyền của đơn vị truyền tải điện được cấp phép

a) Quyền kinh doanh thương mại;

b) Các quyền của đơn vị truyền tải điện được quy định tại Luật Điện lực;

c) Quyền sử dụng tài sản;

d) Quyền được xây dựng và sở hữu tài sản;

đ) Quyền ngừng cung cấp điện theo quy định của pháp luật.

4. Các điều kiện chung của giấy phép

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật;

b) Duy trì điều kiện được cấp phép;

c) Kỹ thuật và công nghệ và áp dụng ;

d) Bảo vệ môi trường;

đ) Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt;

e) An toàn lao động và cộng đồng;

g) Đào tạo và sử dụng lao động;

h) Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại;

i) Sáp nhập các hoạt động hoặc các đơn vị truyền tải điện;

k) Hạch toán tài chính;

m) Các báo cáo tài chính;

n) Chuyển nhượng, bán tài sản;

o) Quy hoạch hệ thống truyền tải điện, kế hoạch đầu tư và các dự án lưới điện truyền tải;

p) Sử dụng đất;

q) Phí truyền tải điện;

r) Ngăn cấm các thiên vị quá mức;

s) Các hành vị bị nghiêm cấm.

5. Các điều kiện kỹ thuật

a) Tuân thủ quy định truyền tải điện;

b) Tuân thủ quy định phân phối điện;

c) Đảm bảo các tiêu chuẩn đấu nối;

d) Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị điều độ hệ thống điện;

đ) Đảm bảo các yêu cầu và quy định về đo đếm;

e) Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật;

g) Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

6. Quản lý sử dụng giấy phép

a) Trả phí và lệ phí giấy phép;

b) Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ;

c) Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin;

d) Kiểm tra và điều tra;

đ) Hình thức xử phạt;

e) Giải quyết tranh chấp và khiếu nại;

g) Sửa đổi giấy phép.


PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI ĐIỆN

1. Nội dung chi tiết của giấy phép

a) Các lĩnh vực hoạt động;

b) Phạm vi hoạt động:

- Địa bàn hoạt động;

- Năng lực và cấp điện áp phân phối.

2. Nghĩa vụ của đơn vị phân phối điện được cấp phép

a) Đầu tư xây dựng lưới điện phân phối;

b) Dịch vụ lưới điện phân phối;

c) Kế hoạch phát triển lưới điện phân phối;

d) Đảm bảo phân phối điện liên tục;

đ) Vận hành và bảo dưỡng;

e) Hoạt động trong phạm vi cho phép.

3. Quyền của đơn vị phân phối điện

a) Quyền kinh doanh thương mại;

b) Các quyền của đơn vị phân phối theo quy định của Luật Điện lực;

c) Quyền sử dụng tài sản;

d) Quyền ngừng cung cấp điện theo quy định của pháp luật.

4. Các điều kiện chung của giấy phép

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật;

b) Duy trì điều kiện được cấp phép;

c) Kỹ thuật và công nghệ và áp dụng;

d) Bảo vệ môi trường;

đ) Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt;

e) An toàn lao động và cộng đồng;

g) Đào tạo và sử dụng lao động;

h) Tiết kiệm điện trong hoạt động;

i) Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại;

k) Sáp nhập các hoạt động hoặc tổ chức;

l) Các hoạt động tài chính;

m) Hạch toán tài chính;

n) Lập các báo cáo tài chính;

o) Các chuyển nhượng, bán tài sản;

p) Quy hoạch lưới điện phân phối, kế hoạch đầu tư và các dự án lưới điện  phân phối;

q) Sử dụng đất;

r) Các giao dịch mua bán điện;

s) Giá điện và phí;

t) Ngăn cấm các thiên vị quá mức;

u) Các hành vị bị nghiêm cấm;

5. Các điều kiện kỹ thuật

a) Tuân thủ quy định truyền tải điện;

b) Tuân thủ quy định phân phối điện;

c) Đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp điện cho khách hàng;

d) Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị điều độ hệ thống điện;

đ) Ngừng, giảm mức cung cấp điện;

e) Đảm bảo các yêu cầu và quy định về đo đếm;

g) Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật;

h) Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

6. Quản lý sử dụng giấy phép

a) Trả phí và lệ phí giấy phép;

b) Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ;

c) Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin;

d) Kiểm tra và điều tra;

đ) Hình thức xử phạt;

e) Giải quyết tranh chấp và khiếu nại;

g) Sửa đổi giấy phép.


PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP BÁN BUÔN ĐIỆN

1. Nội dung chi tiết của giấy phép

a) Các lĩnh vực hoạt động;

b) Phạm vi hoạt động:

- Địa bàn hoạt động;

- Năng lực và cấp điện áp bán buôn điện.

2. Nghĩa vụ của đơn vị bán buôn điện được cấp phép

a) Nghĩa vụ của đơn vị bán buôn điện theo quy định của Luật Điện lực;

b) Kinh doanh trong phạm vi cho phép;

c) Tuân thủ các quy định của thị trường điện lực.

3. Quyền của đơn vị bán buôn điện

a) Quyền kinh doanh thương mại;

b) Các quyền của đơn vị bán buôn điện theo quy định của Luật Điện lực.

4. Các điều kiện chung của giấy phép

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật;

b) Duy trì điều kiện được cấp phép;

c) An toàn lao động và cộng đồng;

d) Đào tạo và sử dụng lao động;

đ) Tiết kiệm điện trong hoạt động;

e) Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại;

g) Sáp nhập các hoạt động hoặc tổ chức;

h) Các hoạt động tài chính;

i) Hạch toán tài chính;

j) Lập các báo cáo tài chính;

k) Các giao dịch mua bán điện;

l) Giá bán buôn điện;

m) Ngăn cấm các thiên vị quá mức;

n) Các hành vị bị nghiêm cấm.

5. Các điều kiện kỹ thuật

a) Tuân thủ quy định về đo đếm điện;

b) Tuân thủ quy định quy hoạch về nguyên tắc, trình tự và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư phát triển nguồn điện mới theo chi phí tối thiểu toàn hệ thống;

c) Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

6. Quản lý sử dụng giấy phép

a) Trả phí và lệ phí giấy phép;

b) Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ;

c) Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin;

d) Kiểm tra và điều tra;

đ) Hình thức xử phạt;

e) Giải quyết tranh chấp và khiếu nại;

g) Sửa đổi giấy phép.


PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP BÁN LẺ ĐIỆN

1. Nội dung chi tiết của giấy phép

a) Các lĩnh vực hoạt động;

b) Phạm vi hoạt động:

- Địa bàn hoạt động;

- Năng lực và cấp điện áp bán lẻ điện.

2. Nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện được cấp phép

a) Nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện theo quy định của Luật Điện lực;

b) Kinh doanh trong phạm vi cho phép.

c) Tuân thủ các quy định của thị trường điện lực.

3. Quyền của đơn vị bán lẻ điện

a) Quyền kinh doanh thương mại;

b) Các quyền của đơn vị bán lẻ điện theo quy định của Luật Điện lực.

4. Các điều kiện chung của giấy phép

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật;

b) Duy trì điều kiện được cấp phép;

c) An toàn lao động và cộng đồng;

d) Đào tạo và sử dụng lao động;

đ) Tiết kiệm điện trong hoạt động;

e) Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại;

g) Sáp nhập các hoạt động hoặc tổ chức;

h) Các hoạt động tài chính;

i) Hạch toán tài chính;

j) Lập các báo cáo tài chính;

k) Các giao dịch mua bán điện;

l) Giá điện;

m) Ngăn cấm các thiên vị quá mức;

n) Các hành vị bị nghiêm cấm.

5. Các điều kiện kỹ thuật

a) Tuân thủ quy định về đo đếm điện;

c) Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

6. Quản lý sử dụng giấy phép

a) Trả phí và lệ phí giấy phép;

b) Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ;

c) Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin;

d) Kiểm tra và điều tra;

đ) Hình thức xử phạt;

e) Giải quyết tranh chấp và khiếu nại;

g) Sửa đổi giấy phép.

PHỤ LỤC 3A

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHỦ TRÌ CÁC LĨNH VỰC TƯ VẤN
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên
 công tác (năm)

Tên dự án, 
công trình đã tham gia

Ghi chú

I.

Cán bộ quản lý:

1

2

4

5

II

Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

PHỤ LỤC 3B

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên
 công tác (năm)

Ghi chú

I.

Cán bộ quản lý:

1

2

4

5

II

Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


PHỤ LỤC 4

THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn của giấy phép

1.

Tư vấn quy hoạch:

10 năm

2.

Tư vấn đầu tư xây dựng điện:

a)

Tư vấn đầu tư xây dựng các nhà máy điện

10 năm

b)

Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp theo các cấp điện áp:

- Trên 35kV

10 năm

- Đến 35kV

05 năm

3.

Tư vấn giám sát thi công công trình điện:

a)

Nhà máy điện

10 năm

b)

Đường dây và trạm biến áp theo các cấp điện áp:

- Trên 35kV

10 năm

- Đến 35kV

05 năm

4.

Phát điện:

a)

Các nhà máy nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

50 năm

b)

Các nhà máy điện không nằm trong danh mục các nhà máy nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

30 năm

5.

Truyền tải điện:

a)

Hoạt động truyền tải điện cấp điện áp 500kV

30 năm

b)

Hoạt động truyền tải điện đến cấp điện áp 220kV

20 năm

c)

Hoạt động truyền tải điện đến cấp điện áp 110kV

15 năm

6.

Phân phối điện:

a)

Hoạt động phân phối trên địa bàn nhiều tỉnh/thành phố hoặc một tỉnh/thành phố.

20 năm

b)

Hoạt động kinh doanh điện nông thôn (Hợp tác xã phân phối và kinh doanh điện/Cá nhân có đăng ký kinh doanh).

10 năm

7.

Bán buôn, bán lẻ điện:

a)

Bán buôn điện trên địa bàn nhiều tỉnh/thành phố hoặc một tỉnh/thành phố

10 năm

b)

Bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh/thành phố

10 năm

8.

Xuất nhập khẩu điện:

a)

Xuất, nhập khẩu điện bằng cấp điện áp trên 35kV

15 năm

b)

Xuất, nhập khẩu điện bằng cấp điện áp đến 35kV

10 năm

THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No.: 32/2006/QD-BCN

Hanoi, September 06, 2006

 

DECISION

ON ISSUANCE OF THE REGULATIONS ON CONDITIONS, ORDER AND PROCEDURES FOR GRANTING, AMENDING, SUPPLEMENTING, WITHDRAWAL AND MANAGEMENT USAGE OF ELECTRICITY OPERATION LICENSE

THE MINISTER OF INDUSTRY

Pursuant to Decree No. 55/2003/ND-CP on May 28, 2003 by the Government regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
Pursuant to the Electricity Law of December 3, 2004;
Pursuant to Decree No. 105/2005/ND-CP of August 17, 2005 by the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Electricity Law;
Pursuant to Decision No. 258/2005/QD-TTg of October 19, 2005 by the Prime Minister on establishing and regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Electricity Regulation under Ministry of Industry;
At the request of the Director of Department of Electricity Regulation,

DECIDES:

Article 1. To issue together with this Decision the Regulation on conditions, order and procedures for granting, amending, supplementing, withdrawal and management usage of the electricity activity license.

Article 2. This Decision takes effect 15 days from the date of its publication in the official gazette and replaces the Decision No. 27/2002/QD-BCN of June 18, 2002 by the Minister of Industry on promulgating regulations on the conditions, order and procedures for granting the electricity activity permit.

Article 3. Chief of Office of the Ministry, Chief Inspector of the Ministry, the Director Generals under the Ministry, the People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities, and other organizations or individuals engaged in electricity activities shall take responsibility for implementing this Decision./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE MINISTER
Hoang Trung Hai

 

PROVISIONS

CONDITIONS, ORDERS AND PROCEDURES FOR GRANT, AMENDMENT, SUPPLEMENTATION, WITHDRAWAL AND MANAGEMENT OF THE USE OF THE ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT
(Issued together with the Decision No.: 32/2006/QD-BCN of September 6, 2006 of the Minister of Industry)

Chapter 1:

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

1. This Regulation prescribes the conditions, orders and procedures for issuance, amendment, supplementation, withdrawal and management of the use of the electricity activity permit.

2. This regulation applies to the following electricity activities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Consultancy on investment in electrical construction field;

c) Consultancy on supervision of construction of electricity works;

d) Electricity generation;

e) Electricity transmission;

e) Electricity distribution;

g) Electricity wholesale;

h) Electricity retail;

i) Electricity export and import.

Article 2. Cases of exemption of the permit for electricity activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Consultancy on appraisal and criticism of investment projects for electricity construction;

2. Generating electricity for self-use without selling the electricity to other organizations or individuals;

3. The electricity is generated with installation capacity below 50 kW for sale to other organizations or individuals;

4. Electricity business in rural, mountainous and island areas to buy electricity from the electricity network distributed with a total capacity of transformers being less than 50 kVA to sell electricity directly to customers who use electricity in rural, mountainous, island area;

5. Dispatch of the national electricity system and operating the electricity market transactions;

6. Construction and installation of electricity works.

Article 3. Principles for granting the electricity activity permit

1. Each organization or individual is granted a permit to carry one or more of the electricity activity sectors.

2. Organizations or individuals granted the electricity activity permit must maintain the registered conditions for licensed areas during operations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Content for the permit for electricity activities

1. Content for the permit for electricity activities specified in Article 35 of the Electricity Law and Article 22 of the Decree No. 105/2005/ND-CP of August 17, 2005 by the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Electricity Law, shall be printed on the permit for electricity activities.

2. The appendices attached to the permit over conditions, detailed scope, rights and obligations of organizations or individuals that was licensed or managed the use of the permit.

Article 5. Scope of use of electricity activity permit

1. The permit for electricity activities in the fields of electricity planning advice, consultancy on investment in electrical construction, consultancy and supervision of the construction of electricity works with usage value throughout the country.

2. The permit for electricity activities in the field of electricity generation is granted to units generating electricity that have electricity generating project invested in line with the approved electricity planning.

3. The permit for electricity activities in the field of electricity transmission is granted to electricity units operating the electricity transmission with scope of management and operation of specific transmitted electricity network.

4. The permit for electricity activities in the field of electrical distribution, import and export of electricity is granted to the electricity units that operate electricity distribution, import and export of electricity with specific geographic area of the electricity.

5. The permit for electricity activities in the field of electricity wholesale and electricity retail is granted to each unit of electricity wholesale and electricity retail in a specific geographic area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Organizations or individuals licensed to carry out electricity activities shall pay licensing fees and other related charges in accordance with the laws.

2. Licensing agencies are allowed to use fees from granting the permit and other related charges for the evaluation, management of use of the permit, inspection and handling violations of the permit. The collection/payment and use of the fees from granting the electricity activity permit and other related fees as prescribed by law.

Chapter 2:

CONDITIONS FOR GRANTING ELECTRICITY ACTIVITY PERMIT

Article 7. General conditions

Organizations or individuals requesting for the permit for electricity activities must meet the following general conditions:

1. As organizations or individuals with business registration, established and operating under the provisions of the laws, including:

a) As an enterprise of all economic sectors is established and operating under the provisions of the laws;

b) As a cooperative is established and operating under the Cooperative Law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Other institutions which are established under the provisions of the laws.

2. Having a valid dossier for the granting of, amendment or supplementation to the electricity activity permit.

3. Having the financial capacity to carry out the electricity activity sectors that was proposed the permit.

Article 8. Electricity planning consultancy

Electricity planning consultancy includes: the planning for national electric power development, the planning for electricity development of provinces and centrally-affiliated cities and the planning for electricity development at district, town and provincial cities (hereinafter referred to as the planning for local electricity development) hydro-electric terrace planning of rivers.

The organization registering for electricity planning consultancy, in addition to the conditions stipulated in Article 7 of this Regulation, shall satisfy the following conditions:

1. For planning consultancy on national electricity development:

a) Being specialized consultancy organization with professional capabilities of planning forms of primary energy, of demand forecasting, of research and analysis of consumption market, calculating and analyzing optimal planning of electricity system, technical analysis of electricity system operation, economic finance for the project;

b) Having consultants with experience on types of power plants, electrical systems, economic - finance and environment. Consultants shall lead the main professional fields of consultancy organizations must have a university degree or higher, have at least five year of experience working in the field of planning consultancy and has chaired or participated as a main partner in making at least one the planning for development of national electricity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Experts who predict the electricity load demand: At least 05 experts graduating from university specialized in electricity or energy economic;

- Experts who calculate and analyze the optimal electricity network and resource development: At least 08 experts who have graduated from university specialized in electricity or energy economic;

- Experts in economics- finance and investment: At least 05 experts have bachelor degree in financial economics or energy economics;

- Expert in technology and environment: At least 02 experts graduating from universities specialized in thermal power, hydropower and mechanical.

c) Having equipment, technical means, applied software necessary to meet the requirements of the planning for the development of national electricity.

2. For consultancy on planning local electricity development:

a) Being a specialized consultancy organizations, having professional capabilities of electricity network development planning, researching and forecasting of load, calculating and analyzing the optimal electricity transmission and distribution, analysis of economic - finance of the project;

b) Having consultants with experience in load prediction, structure and operation mode of electricity network, analysis of economic - finance of the project. Consultants taking charge of major professional domains must have university diploma or higher, have experience at least five years working in the field of planning consultancy and has chaired or participated as a main partner in at least one planning for development of local electricity;

c) Requirements for the number of main consultants for the field of electricity development planning of provinces and centrally-affiliated cities as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Experts who calculate and analyze the optimal electricity system and technology: At least 05 experts graduating from university specialized in electricity or energy economic;

- Experts in economic - finance and investment: At least 02 experts with bachelor degrees in financial economics or energy economics.

d) Requirement for the number of main consultants for the field of electricity development planning of districts, towns and provincial cities as follows:

- Experts who predict the electricity load demand: At least 01 expert graduating from university specialized in electricity or energy economic;

- Experts who calculate and analyze the optimal electricity network: At least 03 experts graduating from university specialized in electricity or energy economic;

- Experts in economic - finance and investment: At least 01 expert having bachelor degrees in financial economic or energy economic;

e) Having equipment, technical means, applied software necessary to meet the requirements of the planning for the development of local electricity.

3. For advice hydro-electric terrace planning of rivers:

a) Being a specialized consultancy organization, having expertise in hydroelectricity, hydrology, hydrodynamics, works geology, hydro-electric construction and other fields related to the hydropower terrace planning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Specific requirement for the number of main consultants is divided by the professional field as follows:

- Expert in hydrodynamics, hydrology: At least 02 experts;

- Experts in energy economics: At least 02 experts;

- Experts in hydraulic power, hydroelectricity: At least 03 experts;

- Experts in geology and geotechnical: At least 02 experts;

- Experts in structure: At least 01 expert;

- Experts in organizing the construction: At least 01 expert.

c) Having equipment, technical means, applied software necessary for setting up hydro-electric terrace planning.

Article 9. Consultancy on investment in electrical construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For hydropower works:

a) Being a specialized consultancy organization, having professional capabilities in technology and engineering of hydro power plants, technical analysis, economic - finance for the project, environmental impact assessment;

b) Having consultants with experience in the field of hydroelectricity equipment, electrical equipment, water treatment, automatic control, hydroelectricity, hydrology, hydrodynamics, engineering geology, hydropower construction and other sectors related to the types of hydropower plants. Experts taking charge of major professional domains must have university diploma or higher, have working experience at least five years in the field of consultancy and have experience in leading or participated as a major partner in designing at least one hydropower plant project in the field of consultancy;

c) Having equipment, technical means, applied software necessary for consultancy on investment in the construction of hydropower plant works;

d) The capacity of the consultancy organizations for investment in construction hydropower plants are classified into five categories according the scale of installation capacity of hydropower plants as follows:

- Grade 1: Without limiting the scale of the installation capacity;

- Grade 2: Scale of installation capacity to 300 MW;

- Grade 3: Scale of installation capacity to 100MW;

- Grade 4: Scale of installation capacity to 30MW;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Requirements for the competence of the consultancy organization operating under the class of hydropower works as follows:

- Grade 1: At least 25 major consultants in the specialties: hydraulic power, technology hydraulic, hydrodynamics, hydrology, energy economic, geology, geotechnical, structure, and organization of construction of hydropower plant;

- Grade 2: At least 20 major consultants in the specialties: hydroelectricity, technology hydraulic, hydrodynamics, hydrology, energy economic, geology, geotechnical, structure, and organization of construction of hydropower plant;

- Grade 3: At least 15 major consultants in the specialties: hydraulic power, technology hydraulic, hydrodynamics, hydrology, energy economic, geology, geotechnical, structure, and organization of construction of hydropower plant;

- Grade 4: At least 10 major consultants in the specialties: hydraulic power, technology hydraulic, hydrodynamics, hydrology, energy economic, geology, geotechnical, structure, and organization of construction of hydropower plant;

- Grade 5: At least 05 major consultants in the specialties: hydraulic power, technology hydraulic, hydrodynamics, hydrology, energy economic, geology, geotechnical, structure, and organization of construction of hydropower plant.

2. For thermal electricity plant works:

a) Being a specialized consultancy organization, having professional capabilities in technology and engineering of thermal electricity power plants, technical analysis, economic - finance for the project, environmental impact assessment

b) Having consultants with experience in the fields of: boilers, turbines, generators, electrical equipment, automatic control, engineering geology, construction of thermal power and fields related to the kinds of thermal power plants. Experts taking charge of major professional domains must have university diploma or higher, have working experience at least five years in the field of consultancy and have experience in leading or participated as a major partner in designing at least one thermal electricity plant project in the field of consultancy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The capacity of the consultancy organizations on investment of construction of thermal power plants is classified into three categories according the scale of the installation capacity of thermal power plants as follows:

- Grade 1: Without limiting the scale of the installation capacity;

- Grade 2: Scale of installation capacity to 100MW;

- Grade 3: Scale of installation capacity below 50MW.

e) Requirements for the competence of the consultancy organization operating under the categories of thermal power works as follows:

- Grade 1: At least 20 major consultants in the specialties: thermal electricity, geology, geotechnical, chemistry, structure, and organization of construction of thermal power plant works;

- Grade 2: At least 15 major consultants in the specialties: thermal electricity, geology, geotechnical, chemistry, structure, and organization of construction of thermal power plant works;

- Grade 3: At least 10 major consultants in the specialties: thermal electricity, geology, geotechnical, chemistry, structure, and organization of construction of thermal power plant works.

3. For the transmission line and transformer station

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Having consultants with experience in the fields of physical-mechanical power lines, electrical equipment, automatic control, relay protection, organization of construction, project finance. Experts taking charge of major professional domains must have university diploma or higher, have working experience at least five years in the field of consultancy and have participated in performing at least one project for lines and transformer stations with a similar voltage level;

c) Having equipment, technical means, applying software necessary for consultancy on investment in the construction of lines and transformer stations works;

d) The capacity of consultancy construction of power lines and transformer stations are classified into four grade scale voltage levels as follows:

The capacity of the consultancy organizations on investment of construction of lines and transformer stations is classified into 4 categories according the scale of voltage levels as follows:

- Grade 1: Without limiting the scale of voltage level;

- Grade 2: Scale of the voltage level to 220 kV;

- Grade 3: Scale of the voltage to 110 kV;

- Grade 4: Scale of the voltage to 35kV.

e) Requirements for the competence of the consultancy organization operating under the categories of transmission line and substation as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Grade 1: At least 20 major consultants in the specialties: electricity systems, technical electricity, electrical equipment, automation, energy economics, geology, construction, organization of construction of lines and transformer station works;

- Grade 2: At least 15 major consultants in the specialties: electricity systems, technical electricity, electrical equipment, automation, energy economics, geology, construction, organization of construction of lines and transformer station works;

- Grade 3: At least 10 major consultants in the specialties: electricity systems, technical electricity, electrical equipment, automation, energy economics, geology, construction, organization of construction of lines and transformer station works;

- Grade 4: At least 05 major consultants in the specialties: electricity systems, technical electricity, electrical equipment, automation, energy economics, geology, construction, organization of construction of lines and transformer station works;

Article 10. Consultancy on construction supervision of electricity works

Organization registering for consultancy on construction supervision of electricity works, depending on their professional abilities and qualifications, can register for operating for one or more types of electricity works (hydropower plants, thermal power plants, lines and transformer station with the different scale of voltage levels), apart from the conditions prescribed in Article 7 of this Regulation must also meet the following conditions:

1. For hydropower plant works:

a) Being a specialized consultancy organization, having professional capabilities in technology and engineering of hydro power plants;

b) Having consultants with experience in the fields of: technology hydraulic equipment, electrical equipment, water treatment, automatic control, technology hydraulic, hydrology, hydrodynamics, engineering geology, hydropower construction and fields related to hydro power plants. The leading consultants must have university diploma or higher, have experience at least five years working in the field of consultancy and have experience on leading construction supervision for at least one hydroelectric plant work;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The capacities of consultancy organization on construction supervision of hydropower plants is classified into four categories according the scale of installation capacity of hydropower plants specified at Point d, Clause 1 of Article 9 of this Regulation;

e) Requirements for the capacity of the consultancy organization on supervision of construction according to the categories of hydroelectric power work as follows:

- Grade 1: At least 20 major consultants having certificate for supervision of construction of works in all hydropower specialties;

- Grade 2: At least 17 major consultants having certificate for supervision of construction of works in all hydropower specialties;

- Grade 3: At least 12 major consultants having certificate for supervision of construction of works in all hydropower specialties;

- Grade 4: At least 08 major consultants having certificate for supervision of construction of works in all hydropower specialties;

- Grade 5: At least 05 major consultants having certificate for supervision of construction of works in all hydropower specialties.

 2. For thermal electricity plant works:

a) Being a specialized consultancy organization, having professional capabilities in technology and engineering of thermal power plants;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Having equipment, technical means, applied software necessary for consultancy on investment in the construction of thermal electricity works;

d) The capacities of consultancy organization on construction supervision of thermal power plants are classified into three categories according the scale of installation capacity of thermal power plants specified at Point d, Clause 2 of Article 9 of this Regulation;

e) Requirements for the capacity of the consultancy organization operating under the categories of the thermal power works as follows:

- Grade 1: At least 20 major consultants having certificate for supervision of construction of works in all thermal power specialties;

- Grade 2: At least 15 major consultants having certificate for supervision of construction of works in all thermal power specialties;

- Grade 3: At least 10 major consultants having certificate for supervision of construction of works in all thermal power specialties.

3. For the lines and transformer stations;

a) Being a specialized consultancy organization, having professional capabilities in technology and engineering of lines and transformer stations;

b) Having consultants with experience in the fields of: physical-mechanical powers of lines, electrical equipment, automatic control, relay protection, organization of construction. The leading consultants must have university diploma or higher, have experience at least five years working in the field of consultancy and have experience on leading construction supervision for at least one line and transformer station work;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 d) The capacities of consultancy organization on construction supervision of lines and transformer stations work are classified into four grades according to scale of voltage levels specified at Point d, Clause 3, Article 9 of this Regulation;

e) Requirements for the competence of the consultancy organization operating under the categories of line and transformer station work as follows:

- Grade 1: At least 20 major consultants having certificate for supervision of construction of line and transformer station works;

- Grade 2: At least 15 major consultants having certificate for supervision of construction of line and transformer station works;

- Grade 3: At least 10 major consultants having certificate for supervision of construction of line and transformer station works;

- Grade 4: At least 05 major consultants having certificate for supervision of construction of line and transformer station works.

Article 11. Electricity Generation

Organization register for electricity generation, apart from the conditions prescribed in Article 7 of this Regulation must also meet the following conditions:

1. Having technological equipment, means, workshops, architectural works in line with the approved technical design, built, installed and tested in line with current technical regulations and standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The equipments of electricity plant that require strict labor safety must be tested and granted a certificate of labor safety by competent agencies.

4. The report on environmental impact assessment of electricity generation projects that have been approved by a competent state agency.

5. System of fire prevention and fighting of electricity plant must be tested and accepted by a competent agency as provided by law.

Article 12. Electricity Transmission

Organization registering for electricity transmission, apart from the conditions prescribed in Article 7 of this Regulation must also meet the following conditions:

1. Having technological equipment, means, workshops, architectural works in line with the approved technical design, built, installed, inspected and accepted in line with technical standards and regulations, satisfying requirements for maintenance, repair and test of electrical transmission lines, transformer stations, cutting stations, compensator stations in the electricity transmission system.

2. People who directly manage the technique must have a relevant bachelor degree in electricity and have worked in the field of electricity transmission at least five years. Workers who directly operate must be trained and tested for operating procedures and safety regulation

Article 13. Distribution of Electricity

Organizations or individuals registering for operating distribution of electricity, apart from the conditions specified in Article 7 of this Regulation must also meet the following conditions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. People who directly manage the technique and operation must have bachelor degrees in electricity and have worked in the field of electricity trading and distribution at least five years. Workers who directly operate must be trained and tested for operating procedures and safety procedures according to ranks and grades that were prescribed.

Organizations or individuals engaged in electricity distribution in rural areas must meet the following conditions: People who directly operate and repair electricity must be trained in electricity specialty, hold a certificate issued by a vocational training institutions, have professional competence skills, be trained and tested for electrical safety and be granted a certificate of safety to work on rural electricity network by the Provincial Department of Industry.

Article 14. Electricity Export and Import

Organizations or individuals registering for electricity export and import activities, apart from the conditions stipulated in Article 7 of this Regulation must also meet the following conditions:

1. Having technological equipment, means, workshops, architectural works that are constructed, installed, inspected and accepted in line with technical standards in accordance with the approved technical designs and current norms satisfying the requirements of the operation, maintenance and repair of electricity network, transformer stations and associated synchronized equipments.

2. People who directly manage the technique and operation must have a university degree in electricity and has worked in the field of electricity distribution and sales for at least five years. Workers who directly operate must be professionally trained and tested for operating procedures and safety procedures according to ranks and grades that were prescribed.

Article 15. Electricity wholesale and electricity retail

Organizations or individuals registering for operating electricity wholesale and electricity retail, apart from the conditions prescribed in Article 7 of this Regulation must also meet the following conditions:

1. People who directly manage the technique and the production must have college degree or higher in electricity and have worked in the field of electricity distribution and trading at least five years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 3:

DOSSIER FOR GRANT, AMENDMENTS AND SUPPLEMENTATION TO THE ELECTRICITY OPERATION PERMIT

Article 16. The dossier for the grant, amendment, supplement to the permit for specialized electricity consultancy

For organization which perform consultancy on electricity planning, consultancy on investment in electricity construction and consultancy on construction supervision of electricity works, the dossier include:

1. Written request for grant, amendment, supplementation to the electricity activity permit (in Appendix 1 attached to this Decision).

2. A valid copy of the document certifying the legal status of organizations or individuals together with the organizational chart, a list of the affiliated units and branches.

3. An extracted list of managerial staff, consultants leading the main fields of consultancy (Appendix 3 attached to this Decision), together with valid copies of diploma and employment contract that have been signed with consultancy organizations.

4. A list of similar projects that the consultancy organization has done or major specialists of the consultancy organizations have lead or participated in most recent five years.

5. A list of equipment, means, applied software for consultancy licensed by the requesting organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Dossier for the grant, amendment, supplement to the permit for electricity generation

The dossier includes:

1. Written request for grant, amendment, supplementation to the electricity activity permit (as in Appendix 1 attached to this Decision).

2. A valid copy of the document certifying the legal status of organizations or individuals together with the organizational chart, list the affiliated units and branches.

3. Technical documents that define the installation capacity of each generation set and a list of main electricity work items of the project for electricity generation.

4. Valid copy of the decision approving the technical design of electricity generation projects approved by the competent authorities.

5. The extracted list of managerial staff such as directors, deputy directors of enterprises, the people who directly manage the technique, major experts for the management and operation of power plants accompanied by a valid copy of diploma or graduation certificate.

6. Documentation of fuel or source of water to use.

7. Technical documentation on connection and operation mode of the power plant in electrical systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Valid copy of the written confirmation of eligibility for the fire protection and fighting granted by competent agency.

10. A copy of report on the environmental impact assessment of the project for investment in electricity generation approved by competent state agencies; a copy of the written approval of environmental impact assessment report or environmental standard certification by the competent state agencies.

11. A copy of the signed long-term power purchase contract (PPA).

12. A copy of the partially acceptance minute of main items of the electricity work of the project for electricity generation.

13. A valid copy of the written confirmation about ensuring conditions for operation for devices with strict requirements on labor safety.

14. A copy of financial statements in the most recent year prior to filing the application for a permit (for organizations which are still operating).

15. For organizations requesting for the permit for electricity generation for new electricity generation projects, within thirty (30) days from the date of commercial operation of power plants, it is necessary to add to the dossier a copy of the acceptance minutes for the entire power plant work.

Article 18. Dossier for the grant, amendment, supplementation to the permit for electricity transmission, distribution and import/export

The dossier includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A valid copy of the document certifying the legal status of organizations or individuals together with the organizational chart, list the affiliated units and branches.

3. The extracted list of managerial staff such as directors, deputy directors of enterprises, the person who directly manage technique, major experts for the management and operation of electricity network for transmission and distribution together with a valid copy of diploma or certificate of graduation.

4. Documents on the capacity of electricity transmission, power distribution, voltage level and the area of operation.

5. Documentation of training and employment.

6. A list of main items of electricity work operated by the managing organization or the organization will receive in accordance with the decision of the competent authorities.

7. A valid copy of documents certifying the conformity to the conditions for equipments with strict requirements on labor safety.

8. A valid copy of the written confirmation of eligibility for the fire protection and fighting granted by competent authorities.

9. A copy of financial statements in the most recent year prior to filing the application for a permit (for organizations which are still operating)

10. A copy of the electricity export/import contracts approved by competent state agencies (for electricity export/import activities.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The dossier includes:

1. Written request for the permit for electricity activities (as in Appendix 1 attached to this Decision);

2. A valid copy of documents certifying the legal status of organizations or individuals together with the organizational chart, list the affiliated units and branches.

3. The extracted list of managerial staff such as directors, deputy directors of enterprises, the person who directly manage techniques together with a valid copy of diploma or certificate of graduation.

4. Voltage level and the area of operation.

5. Financial statements of the most recent year (for organizations which are still operating).

Chapter 4:

ORDER AND PROCEDURES FOR GRANTING, AMENDING AND SUPPLEMENTING THE PERMIT FOR ELECTRICITY ACTIVITIES

Article 20. The order and procedures for granting, amending and supplementing the electricity activity permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Within five working days after receipt of the dossier asking for granting, amending and supplementing the electricity activity permit, the licensing authority shall inform in writing to the electricity unit on the validity of dossier. Where the dossier is invalid, the licensing authority must state the reasons and request for an amendment or supplementation to figures, documents and relevant information to complete the dossier.

3. Within thirty working days after receiving fully valid dossiers, the licensing authority must conduct assessment of the dossier, inspection at the facility (if necessary) to grant, amend, supplement the permit, in case of refusal, must notify in writing stating the reasons therefore.
4. Where the competent authorities granting the permit for electricity activities require electricity units to supplement and amend the permit, within fifteen working days from the date of receipt of the request of the licensing authorities, electricity units must reply in writing.

5. The electricity activity permit shall be made in three originals, one to the organizations or individuals that are granted, two are kept at the licensing authorities.

Article 21. The duration of the electricity activity permit

1. The term of a permit to operate electricity generation is accord with the technology of each type of power plant and based on the request of organizations or individuals applying for the permit, but does not exceed 50 years.

2. The term of a permit to operate electricity transmission is based on the request of the organization applying the permit but not more than 30 years.

3. The term of a permit to operate the electricity distribution is based on the proposal by organizations or individuals applying for the permit, but does not exceed 20 years.

4. The term of a permit for electricity wholesale and retail is based on the request of organizations or individuals applying for the permit, but does not exceed 10 years.

5. The term of a permit for consultancy on electricity specialty is based on the request of the organization applying for the permit, but not more than 10 years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The duration of the permit for electricity activities in the fields of operation, scale of operation is specified in detail in Appendix 4 to this Decision.

Article 22. Renewal of the electricity activity permit

1. The electricity activity permit may be extended if it satisfies the specified conditions.

2. Six months before the electricity activity permit expired, electricity units must make a dossier as prescribed in Chapter III of this Regulation to request for the extension of the electricity activity permit.

3. The extended term of the electricity activity sectors should not exceed half of its activities term of field specified in the granted electricity activity permit.

Chapter 5:

COMPETENCE FOR GRANTING, AMENDMENTING, SUPPLEMENTING AND MANAGING THE USE OF ELECTRICITY ACTIVITY PERMITS

Article 23. Competent to grant the permit for electricity activities

Competence to grant the permit for electricity activities shall be as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Planning consultancy on national electricity development, development planning of local electricity and hydro-electric terrace planning of rivers;

b) Consultancy on investment in power plant construction, consultancy on investment in construction of lines and transformer stations;

c) Consultancy on supervision of the construction of power plant works, the lines and transformer station works;

d) Electricity generation for electricity units that have a power plant project with a scale of capacity of 3 MW or more;

e) Electricity transmission;

e) Electricity distribution;

g) Electricity export/import;

h) Electricity wholesale;

i) Electricity retail.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Consultancy on investment in construction of lines and transformer stations with a voltage level of 35kV or less, with the business registration at the localities;

b) Electricity generation for electricity units that have a power plant project with a scale of capacity of below 3 MW in localities;

c) Electricity distribution in rural areas;

d) Electricity retail in rural areas.

Article 24. Responsibility of the agencies granting the permit for electricity activities

1. Receiving, assessing and managing the dossier requesting for granting, amending and supplementing the electricity activity permit. Guiding organizations or individuals engaged in electricity activities to comply with the content, order and procedures for proposal for granting, amendment and supplementation to the permit for electricity activities in this Regulation.

2. Resolving complaints about the permit for electricity activities under its competence.

3. Inspecting and supervising the implementation of the permit for electricity activities under the conditions registered in the dossier for granting the permit for electricity activities.

4. Withdrawing the electricity activity permit from violating organizations or individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 25. Responsibilities of organizations or individuals being granted the permit for electricity activities

1. Performing electricity activities in accordance with the provisions in the permit.

2. Requesting for extending or supplementing the electricity activity sectors when getting complete condition as prescribed.

3. Maintaining the condition for electricity activities that have been registered and have been granted in the permit during the operation.

4. Paying fully charges and fees relating to the permit for electricity activities in accordance with the laws.

5. Reporting to licensing agencies no later than 60 days prior to stopping the electricity activities.

6. Not modifying the content of the permit, or transferring or allowing other organizations or individuals to use the permit.

7. Subject to examination, inspection and observing the handling decision by the competent state agency over usage of the permit and registered operation conditions.

8. Requesting for amending and supplementing the electricity activity permit when changing the field and the content of electricity activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Sending copies of the granted permit for electricity activities to electricity buyer (for the permit for electricity generation) to provide a basis for the electricity buyer to implement the long-term contract.

Chapter 6:

INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS AND WITHDRAWAL OF THE PERMIT FOR ELECTRICITY ACTIVITY

Article 26. Inspection and handling of violations of the electricity activity permit

1. The Agencies that grant the permit for electricity activities shall be responsible for examining the implementation of the granted electricity activity permit. In case of detecting institutions and individuals that licensed with violations shall be handled according to competence or propose competent agencies for handling according to the laws.

2. Electricity Regulation Department is responsible for inspecting the implementation of this Regulation throughout the country, solving problems and recommending content to report to the Ministry of Industry for amendment and supplementation to this Regulation when necessary.

3. People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities shall inspect the implementation of this Regulation within its administration; solve problems and Industry Ministry to propose amendments and supplements as needed.

ANNEX 4

TIME-LIMIT OF THE ELECTRICITY OPERATION LICENSE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time-limit of license

1.

Consultancy on project:

10 years

2.

Consultancy on investment for electricity construction:

 

a)

Consultancy on investment for power plant construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b)

Consultancy on investment for electricity lines and substation construction with the level of voltage:

 

 

- Over 35kV

10 years

 

- Below or 35kV

05 years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Consultancy on supervisory for electricity works construction:

 

a)

Power plant

10 years

b)

Electricity lines and substation construction with the level of voltage:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10 years

 

- Below or 35kV

05 years

4.

Generator:

 

a)

The big power plants which mean special importance on economy, social, national defense, safety according to the list approved by the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b)

The power plants without the list of big power plants which mean special importance on economy, social, national defense, safety, approved by the Prime Minister.

30 years

5.

Transmission:

 

a)

Transmission operation with the level of voltage 500kV

30 years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Transmission operation with the level of voltage 220kV

20 years

c)

Transmission operation with the level of voltage 110kV

15 years

6.

Electricity Distribution:

 

a)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20 years

b)

Rural Electricity Business operation (Cooperative on electricity distribution and business/ Individual has registered business).

10 years

7.

Electricity wholesale and retail:

 

a)

Electricity wholesale in area of many provinces/cities or one province/city.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b)

Electricity retail in area of province/city

10 years

8.

Electricity Import and Export:

 

a)

Electricity import and export with the level of voltage over 35kV

15 years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electricity import and export with the level of voltage below or 35kV

10 years

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006 về điều kiện,trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.280

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!