Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 285/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 285/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NỘI DUNG THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Pháp lệnh Đê điều ngày 24 tháng 8 năm 2000; Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về nội dung của Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, thẩm quyền ban hành và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, trình và tuân thủ Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện.

2. Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác hồ chứa thủy điện, trừ trường hợp khai thác sử dụng nguồn nước cho thủy điện với quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình.

Điều 2. Nội dung của Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

1. Nhiệm vụ của công trình thuỷ điện.

2. Các thông số chính của công trình thủy điện:

a) Tên công trình, địa điểm xây dựng công trình;

b) Các thông số chính của hồ chứa và công trình;

c) Các thông số về thiết bị có liên quan (số tổ máy, lưu lượng đơn vị tổ máy, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đóng mở).

3. Các quy định cụ thể trong Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện:

a) Các quy định về nhiệm vụ chống lũ:

- Thời kỳ lũ sớm, lũ chính vụ, lũ muộn;

- Mực nước hồ trong các thời kỳ: lũ sớm, lũ chính vụ, lũ muộn;

- Vận hành cắt lũ thường xuyên và cắt, giảm lũ lớn cho hạ du (áp dụng đối với các công trình có chức năng cắt lũ cho hạ du);

- Quy trình thao tác các cửa van để đảm bảo vận hành an toàn, phải đảm bảo giữ mức nước hồ không được vượt quá mức nước quy định trong mọi trường hợp;

- Nguyên tắc phối hợp giữa các công trình cắt giảm lũ và phân lũ (nếu có).

b) Các quy định về nhiệm vụ phát điện:

- Chế độ làm việc của nhà máy thủy điện trong hệ thống;

- Yêu cầu về lưu lượng xả xuống hạ du để đảm bảo dòng chảy sinh thái (nếu có);

- Yêu cầu về dao động mức nước hạ du do chế độ vận hành của nhà máy thủy điện (nếu có);

- Nguyên tắc phối hợp giữa nhiệm vụ phát điện và các nhiệm vụ lợi dụng tổng hợp khác (nếu có).

4. Trách nhiệm tổ chức vận hành hồ chứa thuỷ điện:

a) Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân phát lệnh;

b) Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân thực hiện lệnh;

c) Trách nhiệm thông báo lệnh tới các nơi bị ảnh hưởng bởi việc thao tác cửa van;

d) Trách nhiệm về an toàn công trình;

đ) Nguyên tắc xử lý sự cố trong vận hành công trình;

e) Trách nhiệm kiểm tra công trình và hồ chứa trước và sau mùa lũ;

g) Trách nhiệm xử lý các khiếm khuyết, hư hỏng liên quan tới công trình, thiết bị đảm bảo khai thác, vận hành an toàn công trình thuỷ công và hồ chứa trong mùa lũ.

Điều 3. Thẩm quyền phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy trình vận hành đối với các hồ chứa thủy điện có tầm quan trọng đặc biệt mà chế độ điều tiết hồ chứa có tác động nghiêm trọng đến an toàn đê điều và các hoạt động kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc có ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng.

Bộ Công nghiệp tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy trình vận hành nói trên.

2. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan thẩm định và phê duyệt Quy trình vận hành đối với các hồ chứa thủy điện có quy mô dung tích một triệu mét khối (1.000.000 m3) trở lên, trừ các hồ chứa được quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, liên quan và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của địa phương thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành đối với các hồ chứa thủy điện trên địa bàn có dung tích nhỏ hơn một triệu mét khối (1.000.000 m3). Quyết định phê duyệt và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện phải được gửi cho Bộ Công nghiệp để tổng hợp, thống nhất quản lý.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quyết định này và các Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; giải quyết các vướng mắc và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định này khi cần thiết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và các Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tại địa phương theo phân cấp; giải quyết các vướng mắc và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư, chủ sử dụng, khai thác, vận hành công trình thuỷ điện:

a) Chủ đầu tư các công trình thủy điện xây dựng mới có trách nhiệm lập Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng bộ với việc thẩm định thiết kế cơ sở;

b) Chủ sử dụng, khai thác, vận hành công trình thuỷ điện đang vận hành có trách nhiệm xây dựng Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời hạn ba tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực;

c) Chủ đầu tư, sử dụng, khai thác, vận hành công trình thủy điện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa thủy điện.

4. Các Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực phải được sửa đổi bổ sung để phù hợp với nội dung của Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ: TH, NN, KG, VX, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 285/2006/QD-TTg

Hanoi, December 25, 2006

 

DECISION

ON AUTHORITY TO PROMULGATE AND IMPLEMENT PROCEDURES FOR OPERATING HYDROELECTRIC RESERVOIR SYSTEM  

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Water Resources dated May 20, 1998;

Pursuant to Ordinance on prevention and control of flood and hurricanes dated March 8, 1993; Ordinance on amendments to Ordinance on prevention and control of flood and hurricane dated August 24, 2000; Ordinance on Dike Maintenance dated August 24, 2000; Ordinance on Operation and Protection of Irrigation Works dated April 4, 2001;

At the request of Minister of Industry,

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decision sets forth procedures for operating hydroelectric reservoir system (hereinafter referred to as procedures), authority to promulgate and responsibilities of relevant entities in making, submission and compliance with the procedures.

2. This Decision applies to entities in every economic sectors that build, manage, and utilize hydroelectric reservoirs, except for utilizing water resources for hydropower plants in small scale within household scope.

Article 2. Contents of procedures

1. Functions of hydropower facilities.

2. Main parameters of hydropower plant:

a) Plant’s name and site;

b) Main parameters of reservoir and plant;

c) Parameters of relevant equipment (number of units, unit flow rate, technical characteristics of control gates).

3. Specific regulations of procedures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Early flood, main flood, and late flood periods;

- Water level in reservoir in the following periods: early flood, main flood, and late flood;

- Regularly preventing flooding and reducing heavy flooding for downstream areas (applicable to works able to prevent flood events from occurring in downstream areas);

- Control gate manual for safe operation, ensuring that the water level in the reservoir does not exceed the prescribed level in any case;

- Rules for coordination between flood-reduction and flood-division works (if any).

b) Regulations on power generation:

- Working regime of hydroelectric plants in the system;

- Requirements for water flows flushed downstream to ensure the ecological flows (if any);

- Requirements for downstream water fluctuation due to operation of hydroelectric plants (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Operation of hydropower reservoir:

a) Responsibilities of entities giving order;

b) Responsibilities of entities executing order;

c) Responsibilities for announcing order to areas likely to be affected by manipulation of control gates;

d) Responsibilities for work safety;

dd) Rules for dealing with breakdowns while operating works;

e) Responsibilities for checking works and reservoir prior and after flooding;

g) Responsibilities for dealing with defects, damage relating to works, equipment that ensure safe utilization and operation of irrigation works and reservoirs during flooding period.

Article 3. Power to approve the procedures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Industry shall assess and submit the said procedures to the Prime Minister for approval.

2. The Ministry of Industry shall take charge and cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural development, National steering committee of prevention and control of flood and hurricanes and relevant ministries and local governments in assessing and approving the procedures applicable to hydroelectric reservoirs with a capacity of at least one million cubic meters (1,000,000 m3), excluding reservoirs specified in Clause 1 of this Article.

3. The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall take charge and cooperate with relevant ministries and National steering committee of prevention and control of flood and hurricanes of local governments in assessing and approving the procedures applicable to hydroelectric reservoirs with a capacity of less than one million cubic meters (1,000,000 m3). The decision on approval and procedures shall be sent to the Ministry of Industry for consolidation.

Article 4. Implementation

1. The Ministry of Industry shall take charge and cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural Development shall take charge and cooperate with National steering committee of prevention and control of flood and hurricanes and relevant ministries and local governments in inspecting the implementation of this Decision and procedures promulgated by competent authorities; deal with difficulties and petition Prime Minister to amend this Decision whenever necessary.

2. The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall heighten awareness, direct, and inspect the implementation of this Decision and procedures promulgated by competent authorities of local governments; and deal with difficulties and petition competent authorities to make amendments whenever necessary.

3. Responsibilities of entities that invest, use, utilize, and operate hydropower works:

a) Entities that invest new hydropower works shall formulate the procedures, and submit them to competent authority for approval together with fundamental design appraisal;

b) Entities that use, utilize, and operate hydropower works being operating shall formulate the procedures, and submit them to competent authority for promulgation within 3 months from the effective date of this Decision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The procedures that have been promulgated before the effective date of this Decision shall be amended in accordance with this Decision and relevant regulations and laws.

Article 5. This Decision comes into force after 15 days, from the date on which it is published in Official Gazette.

Article 6. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant entities shall implement this Decision./.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 285/2006/QĐ-TTg ngày 25/12/2006 về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.685

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167