Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2842/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

Số hiệu: 2842/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 24/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2842/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/3/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ: Số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 về phê duyệt Đề án phát triển ging cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020; Số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 về ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Số 62/2006/QĐ-BNN ngày 16/8/2006 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020; Số 3748/QĐ-BNN-KH ngày 15/9/2015 Phê duyệt định hướng phát triển giống cây trồng, vật nuôi đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; Số 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/11/2014 về việc ban hành Danh mục các loài cây chủ lực trồng rừng sản xuất và loài cây chủ yếu trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp;

Căn cứ các Thông tư: Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-TC-BKHĐT ngày 01/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và ging thủy sản đến năm 2020; Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNNT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành danh mục ging cây trng lâm nghiệp chính;

Căn cứ các Quyết định của UBND Tỉnh: Số 1562/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư cho khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ninh; Số 2669/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; Số 1396/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bn vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030; S 680/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 phê duyệt kết quả kim kê rừng năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 1641/TTr-KHĐT ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020, với các nội dung sau:

I. Tên Đề án: Đề án phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020.

II. Mục tiêu Đề án

1. Mục tiêu tổng quát

- Nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo hướng cải thiện từng bước phẩm chất di truyền; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chủng loại và cung cấp đủ nhu cầu về giống cây phục vụ trồng rừng, làm giàu rừng theo hướng quản lý rừng bền vững trong triển khai kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng sản xuất đến năm 2020;

- Tạo tiền đcho phát triển rừng giai đoạn sau năm 2020, đặc biệt cho triển khai kế hoạch trồng và kinh doanh rừng gỗ lớn gắn với chui chế biến sâu, nâng cao giá trị rừng;

- Cung cấp vật liệu giống của những loài cây bản địa quý thông qua giải pháp làm giàu rừng tự nhiên, đặc biệt đối với những khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Thiết lập hệ thống nguồn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng từng bước cải thiện chất lượng di truyền, cơ bản dần chủ động được nguồn vật liệu giống phục vụ trồng rừng theo mục tiêu phát triển rừng đến năm 2020 và tạo tiền đề cho giai đoạn sau năm 2020:

+ Có 60% rừng trồng sản xuất theo hướng thâm canh được sử dụng vật liệu giống trồng rừng (cây con) được sản xuất bằng phương pháp nhân giống vô tính công nghệ cao (mô, hôm);

+ 90% vật liệu giống (cây con giống) làm giàu rừng, trồng rừng kinh doanh glớn bng những loài cây bản địa được sử dụng nhân ging từ vật liệu ging của cây trội;

+ Năng suất rừng trồng từ giống được cải thiện tăng từ 20-50% so với năng sut bình quân giai đoạn 2010 - 2015; tăng chất lượng, khối lượng, tăng tỷ lệ gỗ được đưa vào chế biến;

+ Bảo tồn nguồn gen cây lâm nghiệp bản địa, quý, cung cấp vật liệu ban đu cho nhân ging vô tính và sinh dưỡng trng rừng đphục vụ sản xuất hàng hóa đã được công nhận như nhựa Thông Quảng Ninh; nâng cao chui giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ rừng;

- Củng cố hệ thống quản lý đáp ứng đủ năng lực để thực hiện kiểm soát chất lượng, sản xuất, sử dụng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định giám sát Chuỗi hành trình quản lý ging cây trng lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin điện tử trong quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia sản xuất giống đáp ứng đủ giống chất lượng cao cho trồng rừng tập trung có gắn với chuỗi sản xuất, chế biến gvà lâm sản trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao nhận thức trong việc sử dụng giống tốt trong sản xuất, kinh doanh phát triển rừng.

III. Nội dung của Đề án

1. Xây dựng, củng cố nguồn giống

Căn cứ định hướng phát triển giống cây lâm nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 3748/QĐ-BNN-KH ngày 15/9/2015 và đặc điểm tình hình cụ thể của tỉnh Quảng Ninh, xác định các loài cây chủ lực, ưu tiên phát triển giống như sau:

1.1. Xác định các loài cây chủ lực, ưu tiên:

- Nhóm loài cây lấy gỗ phục vụ trồng rừng kinh tế:

+ Keo tai tượng (Acacia mangium), Thông Mã vĩ (Pinus massoniana), Thông Caribeae (Pinus Caribeae), Bạch đàn lai (2-3 dòng), Keo lai vô tính (5-7dòng); Sa mộc;

+ Cây bản địa gồm một số loài cây có khả năng thích ứng với lập địa Quảng Ninh và đáp ứng nhu cầu trồng rừng gỗ lớn: Lim xanh (Erythrophloeum fordii), Xoan đào (Pygeum arboreum Endl), Lát hoa (Chukrasia tabularis), Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A), Sồi phảng (Lithocarpus fissus Champ);

- Nhóm loài cây trồng làm giàu rừng, trồng bổ sung trong khoanh nuôi rừng gồm các loài chủ yếu: Lát hoa (Chukrasia tabularis), Sưa đỏ Dalbergia Tonkinensis Prain, Sồi phng (Lithocarpus fissus Cham), Trám (Canarium album), Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A), Kim giao (Podocarpus Nagia);

- Nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ: Thông Nhựa (Pinus merkusii), Quế (Cinnamomum cassia), Hồi (Illicium Verum Hook), Sở (Camellia sasaqua Thumb), Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance)...

- Nhóm loài cây trồng rừng phòng hộ, rừng ngập mặn: Bao gồm cả nhóm cây bản địa ở trên và một số cây có khả năng chống chịu và sinh trưởng tốt như: cây Xanh (Ficus benjamina L.) và cây Vối thuốc (Cleistocalyx operculatus), Phi lao chịu hạn (dòng 601 và 701).

1.2. Xây dựng nguồn giống

(1). Xây dựng rừng giống:

- Trồng mới rừng giống Thông nhựa xuất xQuảng Ninh (giống Thông chân vịt), rừng giống vô tính trồng bằng cây ghép: 10 ha;

- Trồng mới rừng giống Sa mộc (rừng giống hữu tính): 20 ha;

- Trồng mới rừng giống Quế (rừng giống hữu tính): 10 ha;

- Trồng mới rừng giống Sở (rừng giống vô tính bằng cây ghép): 10 ha;

(2). Xây dựng vườn cung cấp hom, cung cấp vật liệu sinh dưỡng:

- Xây dựng mới vườn cung cấp hom Keo lai vô tính (5-7 dòng): 05 ha;

- Xây dựng mới vườn cung cấp hom các dòng vô tính Bạch đàn lai được công nhận (2-3 dòng): 01 ha;

- Xây dựng mới vườn cung cấp hom, vật liệu sinh dưỡng phục vụ nhân giống cây lâm sản ngoài g: 10 ha;

(3). Điều tra khảo sát, bình tuyển, công nhận cây trội: 576 cây.

(4). Củng cố, cải thiện nâng cao chất lượng nguồn giống hiện có:

- Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng giống vô tính Thông nhựa xuất xứ Quảng Ninh: 6,6 ha;

- Chuyển hóa rừng giống Thông mã vĩ tại Bình Liêu: 20 ha;

- Hỗ trợ chăm sóc bảo vệ cây trội (cây Hồi) tại Bình Liêu: 15 cây;

- Chăm sóc, bảo vệ vườn cung cấp hom (Keo lai vô tính): 0,34 ha.

(Chi tiết như Biểu 1 kèm theo)

2. Xây dựng, cải tạo nâng cấp vườn ươm, cơ ssản xuất vật liệu gieo ươm

2.1. Cải tạo, nâng cấp vườn ươm cố định:

- Khu vực Miền Tây (dự kiến phường Đông Mai, Minh Thành, Thị xã Quảng Yên);

- Vườn ươm khu vực Vân Đồn (dự kiến xã Đài Xuyên);

- Vườn ươm khu vực Miền Đông (dự kiến tại huyện Tiên Yên hoặc huyện Đầm Hà).

- Vườn ươm cây ngập mặn (dự kiến tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên hoặc xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn).

2.2. Xây dựng cơ sở sản xuất giá thể hữu cơ tại khu vực Miền Đông (dự kiến tại huyện Ba Chẽ, huyện Tiên Yên hoặc thành phố Cm phả).

2.3. Htrợ cải tạo vườn ươm quy mô vừa, nhỏ (dự kiến khoảng 10 vườn).

(Chi tiết như Biểu 2 kèm theo)

3. Xây dựng, nâng cấp cơ sở sản xuất giống công nghệ cao

- Nâng cấp cơ sở nuôi cấy mô (khoảng 300 m2);

- Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ nuôi cấy mô (01 cơ sở);

- Hỗ trợ mua dây truyền sản xuất cây bàng cơ giới (3 cơ sở sản xuất);

- Mua, chuyển giao công nghệ sản xuất giá thể hữu cơ siêu nhẹ để gieo tạo cây giống (sản xuất cây giống của 5 loài cây trồng rừng phổ biến);

- Mua, chuyển giao công nghệ sản xuất túi bầu tự hoại thân thiện với môi trường (thay bầu Poolyetylen hiện nay);

- Xây dựng ngân hàng gen, lưu giữ giống gốc các dòng ưu thế phục vụ trồng rừng (bao gồm cả giống cây lâm sản ngoài gỗ): khoảng 10-15 dòng, giống.

(Chi tiết như Biểu 3 kèm theo)

4. Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo và công tác tuyên truyền

- Tập huấn kỹ thuật và kiến thức quản lý cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý làm công tác chỉ đạo, điều hành và sản xuất ging lâm nghiệp;

- Tham quan học tập trong và ngoài nước về lĩnh vực ging lâm nghiệp;

- Hội nghị, hội thảo.

(Chi tiết như Biểu 4 kèm theo)

IV. Giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tổ chức quản lý

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các nguồn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Pháp lệnh giống cây trồng và Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp. Trước mt chú trọng quản lý nguồn ging của các loài có trong danh mục giống cây lâm nghiệp chính thuộc nhóm loài cây chủ lực, loài có thế mạnh của tỉnh;

- Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, đánh giá phân loại định kỳ và đột xuất hàng năm đối với toàn bộ các cơ sở sản xuất, cung ứng giống cây lâm nghiệp; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn thực hiện đúng các quy định; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm;

- Xây dựng và triển khai cơ chế thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch, kịp thời về thị trường giống và năng lực sản xuất, cung ứng của các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn, định kỳ hàng tháng đưa công khai trên mạng Internet để cung cấp cho các cá nhân, đơn vị có quan tâm.

2. Về tổ chức sản xuất, cung ứng giống

- Khuyến khích, lựa chọn nhà đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực về kinh tế, khả năng đáp ứng yêu cầu về khoa học công nghệ tiên tiến trong xây dựng nguồn giống, cơ sở sản xuất giống có quy mô lớn, cung ứng giống n định, lâu dài theo yêu cầu chuỗi sản phẩm, cung cấp vật liệu giống đầu vào cho triển khai kế hoạch trồng rừng nâng cao năng suất chất lượng và giá trị rừng.

- Việc trồng mới rừng giống chất lượng cao đối với các loài Quế, Hồi, Sở, Sa Mộc thực hiện trên cơ sở chọn lọc cây trội; chọn lập địa thích hợp với từng loài và áp dụng biện pháp thâm canh cường độ cao. Riêng cây Hồi và cây Sở có thể tạo cây giống sinh dưỡng thông qua ghép mắt, ghép cành. Rừng giống Thông nhựa (thông chân vịt) trồng rừng giống bằng vật liệu giống vô tính (cây con ghép).

- Đối với xây dựng nguồn giống, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và cải thiện nguồn giống hiện có: Các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân triển khai xây dựng các dự án đầu tư trên cơ sở cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư của nhà nước và của tỉnh đối với lĩnh vực phát triển giống cây lâm nghiệp. Khuyến khích sản xuất, sử dụng giống cây lâm nghiệp bản địa thuộc danh mục cây ưu tiên của tỉnh để trồng rừng (đặc biệt rừng phòng hộ, đặc dụng), làm giàu rừng tự nhiên; thực hiện cơ chế hưởng lợi giữa chủ nguồn giống và đơn vị sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ đối với cây bản địa quý;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo phân cấp từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; trong đó tập trung quản lý tt việc sản xuất, cung ứng giống trng rừng chất lượng cao (cấy nhân mô, sản phẩm nhân giống vô tính...) tại các cơ sở sản xuất là các tập đoàn, công ty, trung tâm có quy mô sản xuất lớn và công nghệ tiên tiến. Tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng thủ tục kiểm tra, xác nhận nguồn gốc lô giống để lưu thông phục vụ trồng rừng;

- Việc sản xuất, cung ứng giống phải luôn gắn với công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm những hành vi, đối tượng vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng nhằm lành mạnh hóa thị trường giống cây lâm nghiệp.

3. Về cơ chế, chính sách

Tiếp tục triển khai thực hiện một số chính sách của Trung ương và của Tỉnh về đầu tư, hỗ trợ đầu tư, tín dụng, đất đai và thuế nhm khuyến khích phát triển sản xuất giống cây lâm nghiệp; đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển giống cây lâm nghiệp chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tế trên địa bàn tỉnh.

4. Về khoa học và công nghệ

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp, ưu tiên sử dụng nguồn giống cây lâm nghiệp chính đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận và công bố phù hợp với lập địa của Tỉnh; đồng thời tiếp tục điều tra, tuyn chọn, bổ sung nguồn giống cây bản địa làm phong phú hơn tập đoàn cây trồng rừng chính của tỉnh. Đối với những giống có nhu cầu lớn nhưng khó khăn trong việc đảm bảo phẩm chất di truyền cần phối hợp vi các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các cơ sở nghiên cứu chọn, tạo giống của Trung ương để thực hiện (nghiên cứu nhân giống thông qua nuôi cấy mô tế bào);

- Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ lĩnh vực Công nghệ sinh học trong phát triển giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn ngoài năm 2020 (nhân giống bằng phương pháp mô, hom; sản xuất giá thể hữu cơ bng phương pháp compost từ phế thải hữu cơ (rươm, rạ, vỏ keo, vỏ đậu lạc...); sản xuất vỏ bu tự hoại thân thiện môi trường thay thế bầu polyetylen hiện nay...);

- Trong việc xây dựng các vườn ươm cố định, quy mô lớn tại các khu vực được quy hoạch trong Đề án phải được thẩm định, lựa chọn theo hướng ưu tiên áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất gieo ươm giống cây lâm nghiệp;

- Tăng cường hợp tác Quốc tế để tiếp thu và cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật và đi mới thiết bị, công nghệ sản xuất, cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp;

- Xây dựng các mô hình trồng thử giống mới, mô hình khuyến nông.

5. Danh mục dự án ưu tiên (Chi tiết như Biểu 6 kèm theo);

V. Nhu cầu vốn thực hiện Đề án

1. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2017 - 2020: 37.325 triệu đồng; trong đó:

+ Vốn Ngân sách nhà nước: 12.665 triệu đồng (chiếm 33,9%).

+ Vốn tự có và huy động hợp pháp khác: 24.660 triệu đồng (chiếm 66,1%).

(1) Xây dựng, củng cố nguồn giống: 10.775 triệu đồng;

(2) Xây dựng, cải tạo, nâng cấp vườn ươm, cơ sở sản xuất vật liệu gieo ươm: 16.000 triệu đồng;

(3) Xây dựng, nâng cấp cơ sở sản xuất giống công nghệ cao: 9.050 triệu đồng;

(4) Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo và công tác thông tin tuyên truyền: 1.500 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu 5 kèm theo)

2. Triển khai thực hiện các nhóm dự án

Kinh phí để thực hiện Đề án sẽ căn cứ vào quá trình triển khai từng dự án trong danh mục ưu tiên. Việc thẩm định từng dự án cụ thể trong Đề án sẽ được thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Về huy động vốn của các tổ chức, cá nhân: Khi thẩm đnh từng dự án thành phần sẽ bổ sung cam kết của các tổ chức, cá nhân tham gia dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành xây dựng, thẩm định, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư thuộc dự án thành phần của Đề án; tham mưu, đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh (nếu cần thiết) nhm khuyến khích thu hút đầu tư, tạo điều kiện để Đề án triển khai có hiệu quả.

2. Sở Kế hoạch và đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn ngân sách của tỉnh nguồn vốn trung hạn và hàng năm cho thực hiện Đề án; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nguồn tài chính dành cho đầu tư phát triển.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan phân bổ kinh phí Nhà nước thực hiện Đề án; kiểm soát nguồn vốn phân bổ để việc sdụng vốn có hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cấp phát, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực ging cây trồng lâm nghiệp.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư có ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong thực hiện Đề án; báo cáo đề xuất hỗ trợ cho các dự án của các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án có sử dụng hàm lượng khoa học công nghệ cao.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn do địa phương quản lý theo Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp và các Quyết định phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Quảng Ninh và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

Phối hợp với các Sở, ban ngành chức năng có liên quan thực hiện các nội dung trong công tác phát triển giống cây lâm nghiệp trên địa bàn.

6. Các cơ quan, đơn vị có liên quan khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện phối kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương để thực hiện kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chuỗi hành trình quản lý giống cây trồng lâm nghiệp của các cơ sở tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp&PTNT (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0, V5, NLN1,3; TM2,3;
- TT Hành chính công Tỉnh;
- TT Thông tin VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NLN2 (8b)-QĐ 02/6
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

BIỂU 1. XÂY DỰNG, CỦNG CỐ NGUỒN GIỐNG

(Kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

TT

Loài cây, xuất x

Địa điểm

Loại hình, nguồn gốc nguồn giống

Quy mô

Dự kiến khả năng cung cấp ging/năm

Nhu cầu vốn (triệu đồng)

Chính sách đầu tư, hỗ trợ

Tng kinh phí

Vốn ngân sách

Vốn huy động hợp pháp khác

Tng

TW

Tnh, huyện

Kinh phí sự nghip

Vốn đầu tư

Kinh phí sự nghiệp

Vốn đầu tư

 

 

I

XÂY DNG NGUN GIỐNG

I.1

XÂY DỰNG MỚI RNG GING

1

Thông nhựa xuất xứ Qung Ninh (ging thông chân vịt)

P. Minh Thành - TX. Quảng Yên

Trồng mới rừng ging vô tính (trồng bng cây ghép)

10 ha

 

900

400

 

 

 

400

500

Điều 10 QĐ số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

2

Quế xuất xứ địa phương

Qung An, Qung Lâm (huyn Đầm Hà), hoặc Quảng Sơn (huyện Hi Hà)

Rừng mới giống hữu tính

10 ha

 

800

400

 

 

 

400

400

3

Sa Mộc

Huyện Ba Chẽ

Rừng giống hữu tính

20 ha

 

1.800

800

 

 

 

800

1.000

4

Sở

Huyện Tiên Yên hoặc huyện Bình Liêu

Rừng mới rừng giống vô tính (trồng bằng cây con ghép)

10 ha

 

500

200

 

 

 

200

300

 

Cộng I.1

 

 

50 ha

 

4.000

1.800

-

 

 

1.800

2.200

 

I.2

XÂY DỰNG MỚI VƯỜN CUNG CẤP HOM, CUNG CẤP VẬT LIỆU SINH DƯỠNG

1

Các dòng vô tính Keo lai đã được công nhận

Phường Minh Thành - TX. Qung Yên

Keo lai vô tính các dòng đã được công nhận (7-10 dòng)

5 ha

2,5 - 3 triệu cây

500

-

 

-

 

 

500

 

2

Các dòng vô tính bạch đàn đã được công nhận

Phường Minh Thành - TX. Quảng Yên

Bạch đàn lai, các dòng vô tính được công nhận (2-3 dòng)

1 ha

0,3-0,5 triệu cây

100

-

 

-

 

 

100

 

3

Cây lâm sản ngoài gỗ

Khu vực Hoành Bồ, Cẩm Ph, Uông Bí (Yên T); Ba Chẽ

Vườn cung cấp hom, vật liệu sinh dưng phục vụ nhân giống cây LSNG

10 ha

2-4 triệu cây

1.500

700

 

 

 

700

800

Điu 10 QĐ s 1562/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Qung Ninh

 

Cộng I.2

 

 

16 ha

 

2.100

700

-

-

-

700

1.400

 

I.3

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, BÌNH TUYN, CÔNG NHẬN CÂY TRỘI

1

Thông nhựa, xuất xứ Quảng Ninh (giống thông chân vịt - thông lùn)

Phường Bc Sơn - TP.Uông Bí

Rừng sản xuất của Công ty CP Thông Quảng Ninh và các tổ chức, hộ gia đình...

76 cây

Lấy mắt ghép tạo cây giống vô tính; Thu hoạch hạt giống (có nhu cầu)

50

-

 

-

 

 

50

 

2

Sa mộc (địa phương)

Huyện Ba Chẽ

Rừng sản xuất

50 cây

Thu hoạch hạt ging trồng rừng giống (hoặc trồng rừng sản xuất)

75

25

 

 

25

 

50

QĐ số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009; Khoản 2, Điều 7 TTLT số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

3

Hồi (Bình Liêu)

Huyện Bình Liêu

Rừng sản xuất

30 cây

 

450

150

 

 

150

 

300

4

Quế địa phương

Huyện Ba Chẽ; huyện Đầm Hà (Quảng An, Quảng Lâm); huyện Hải Hà (Qung Sơn)

Rừng sản xuất

50 cây

Thu hoạch ht giống trồng rng ging (hoặc trồng rừng sản xuất)

75

25

 

 

25

 

50

5

Sở địa phương

Huyện Bình Liêu

 

50 cây

Thu hoạch hạt giống trồng rừng giống (hoặc hồng rừng)

75

25

 

 

25

 

50

6

Phi lao chu hạn

Huyện Vân Đồn, Cô Tô, Ngọc vừng

 

20 cây

Thu hoạch hom nhân giống bng phương pháp hom nước

200

60

 

 

60

 

140

7

Cây gỗ lớn, gỗ quý là cây bản địa (Lim xanh, Sòi phảng, Xoan đào, lát hoa, xoan ta, Gi gai, Lim xẹt, Chẹo...)

Rừng tự nhiên (Khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ)

 

300 cây

 

3.000

1.500

 

 

1.500

 

1.500

 

Cộng I.3

 

 

576 cây

 

3.925

1.785

-

-

1.785

-

2.140

 

II

CỦNG CỐ, CẢI THIỆN CHT LƯỢNG NGUỒN GIỐNG HIỆN CÓ

1

Thông nhựa, xuất xứ Qung Ninh (giống thông chân vịt - thông lùn)

Phường Minh Thành - TX. Qung Yên

Rừng giống vô tính (trồng bng cây ghép năm 1987) (Hỗ trợ nuôi dưng, bảo vệ)

3,3ha

30 - 40 kg

50

20

 

 

20

 

30

QĐ số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009; Mục 2.1, Điều 7 TTLT số 11/2012/TTLT BNNPTNT-BTC-BHĐT

Rừng giống vô tính (trồng bng cây ghép từ 2014).

3 ha

chưa công nhận (chưa cấp mã số)

135

60

 

 

60

 

75

2

Rừng giống chuyển hóa Thông Mã vĩ xuất xứ Bình Liêu

Tiểu khu 269 thuộc Vô Ngại, huyện Bình Liêu

Rừng giống đang chuyển hóaã tỉa thưa lần 1 vào năm 2009-2010)

20,1 ha

chưa hoàn thành (chưa công nhận)

500

200

 

 

200

 

300

Điều 10 QĐ số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

3

Cây hồi Bình Liêu

Các Tiu khu 273 và 278, huyện Bình Liêu (có tọa độ đa lý)

Cây Trội đã được cấp mã số nguồn giống

15 cây

Mã số SM.06.126 đến SM.06.140

15

-

 

 

-

 

15

 

4

Keo lai vô tính các dòng BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, BV73, BV75

Phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên

Vườn cung cấp hom

0,34 ha

Mã số SD.06.125

50

-

 

 

-

 

50

 

 

Cộng II

 

 

 

 

750

280

-

-

280

-

470

 

 

Tổng cộng I+II

 

 

 

 

10.775

4.565

-

-

2.065

2.500

6.210

 

 

BIỂU 2. XÂY DỰNG, CẢI TẠO NÂNG CẤP VƯỜN ƯƠM, CƠ SỞ SẢN XUẤT VẬT LIỆU GIEO ƯƠM (Kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tên địa phương, đơn vị

Công suất tối đa thiết kế (1000 cây/năm)

Loại hình sản xuất, gieo ươm ging chủ yếu

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

Nội dung đầu tư

Chính sách đầu tư, htrợ

Tng vốn

Vốn ngân sách

Vốn huy động hợp pháp khác

Tng

TW

Địa phương

Kinh phí sự nghiệp

Vốn đầu tư

Kinh phí sự nghip

Vốn đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

XÂY DNG, CẢI TẠO, NÂNG CP VƯỜN ƯƠM CỐ ĐỊNH

1

Khu vực Miền Tây (dự kiến phường Đông Mai, Minh Thành, TX Qung Yên)

5.000-6.000

Sản xuất cây giống trồng rừng từ vật liệu hữu tính, vô tính, sinh dưỡng (cây lấy gỗ, đặc sản, cây LSNG). Sản xuất ging cây hoa trang trí bng phương pháp nhân giống công nghiệp, cây cảnh...) phục vụ Thành phố Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả

3.000

1.000

 

 

 

1.000

2.000

Ci tạo cơ sở hạ tầng phục vụ dây chuyền công nghsản xuất cơ giới hóa; sản xuất vật liệu phục vgieo ươm (giá thể bầu hữu cơ, vỏ bầu...), nâng cấp khu vực huấn luyện cây trong quy trình SX cây giống bng phương pháp nuôi cấy mô

QĐ số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009; Mục 2.1, Điều 7, TTLT số 11/2012/TTLT- BNNPTNT-BTC-BHĐT, Điều 10 Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 25/6/2012

2

Khu vực Vân Đồn (Nâng cấp vườn ươm cố định xã Xuyên Hùng - Công ty TNHH 1TVLN Vân Đồn)

2.000-3.000

Sản xuất cây giống trồng rừng, cây đặc sản, LSNG bng phương pháp cơ giới hóa dùng giá th bu hữu cơ từ vật liệu hữu tính, sinh dưng và vô tính

2.500

1.000

 

 

 

1.000

1.500

Xây dựng cơ sở hạ tng phc vụ dây chuyền công nghệ sản xuất cây giống (trồng rừng, cây hoa, cây cảnh trang trí từ vật liệu nuôi cấy mô); Giá thể hu cơ. Sản xuất cây trồng bóng mát, lục hóa

Điều 10 QĐ s 1562/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 ca UBND tỉnh Qung Ninh

3

Khu vực Miền Đông (dự kiến huyện Tiên Yên hoặc Đầm Hà)

2.000 - 3.000

Sn xuất giống cây phục vụ trồng rừng bng phương pháp cơ giới hóa, vật liu hữu cơ phục vụ trồng rừng gỗ lớn, rừng gỗ nguyên liệu, cây lâm sản ngoài gỗ, cây lục hóa cho thành phố Móng Cái, Cm Ph và các khu công nghiệp Miền Đông

4.000

1.000

 

 

 

1.000

3.000

Nâng cấp cơ sở hạ tầng vườn ươm; Cơ sở sản xuất vật liệu giá thhữu cơ, trồng vườn vật liệu giống chất lượng cao phục vụ lấy hom, mắt ghép và vật liệu sinh dưỡng khác.

Điều 10 QĐ số 1562/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Qung Ninh

4

Xây dựng vườn ươm cây ngập mặn (khu vực xã Đồng Rui, Tiên Yên hoặc xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn)

3.000-5.000

Sản xuất các loài cây trồng rừng bo vệ đê, rừng phòng hộ ven biển

1.000

300

 

 

 

300

700

Sử dụng mặt bng từ những đầm nuôi trng thủy sản nay không còn nhu cầu; vật liệu gieo ươm chuyển từ nơi khác đến

Điều 12 Quyết định số 38/2016/QĐ- TTg ngày 14/9/2016 của Thtướng Chính phủ

 

Cộng I

9.000-10.000

 

10.500

3.300

-

-

-

3.300

7.200

 

 

II

XÂY DỰNG CƠ SSẢN XUẤT GIÁ THHỮU

1

Khu vực Ba chẽ - Cẩm Phả (hoặc Tiên Yên)

15.000- 20.000

Xây dựng cơ ssản xuất vật liệu giá thhữu cơ phục vụ sản xuất cây giống

4.000

1.000

 

 

 

1.000

3.000

Cơ giới hóa (cây giống trồng rừng, cây lâm sn ngoài gỗ); giá thể gieo ươm cây hoa phục vụ trang trí...từ sn phẩm tận thu trong khai thác gỗ, trong sản xuất nông nghiệp.

Điều 10 QĐ s1562/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Qung Ninh

 

Cộng II

 

 

4.000

1.000

 

 

-

1.000

3.000

 

 

III

HỖ TRỢ CẢI TẠO VƯỜN ƯƠM QUY MÔ VỪA VÀ NH

1

Hỗ trợ ci tạo các vườn ươm cố định quy mô vừa và nhỏ

5

Sản xuất cây giống có nguồn gốc hữu tính, cây bn địa

1.500

750

 

 

 

750

750

 

Dự kiến slượng 10 vườn (Điều 12 Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Cộng III

 

 

1.500

750

-

-

-

750

750

 

 

 

Tổng s(I+II+III)

 

 

16.000

5.050

-

-

-

5.050

10.950

 

 

 

BIỂU 3. XÂY DỰNG, NÂNG CẤP CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO

(Kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

TT

HẠNG MỤC

Đơn vị tính

Khối lượng

Khái toán kinh phí

Trong đó

Chính sách đầu tư, h tr

Ghi chú

Vốn NSNN

Vốn huy động hợp pháp khác

Tng

TW

Địa phương

Kinh psự nghiệp

Vốn đầu tư

Kinh phí sự nghiệp

Vốn đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Nâng cấp cơ sở nuôi cấy mô

m2

300

2.000

-

 

 

 

 

2.000

QĐ số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009; TTLT s 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

Mrộng diện tích nhà huấn luyện cây

2

XD mới phòng kim nghiệm và mua sm trang thiết bị lưu trữ vật liệu giống (T bo ôn, dụng cụ cất giữ, dụng cụ phòng kiểm nghiệm quy mô nh...)

cơ sở

1

1.500

 

 

 

 

 

1.500

QĐ số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009; Khoản 2 Điều 7 TTLT số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

Quy mô nh

3

Hỗ trợ mua thiết bị để sản xuất cây bng cơ giới (ưu tiên các dây truyền công nghệ thân thiện môi trường)

cơ sở SX

3

1.350

450

 

 

 

450

900

Điều 10 QĐ s1562/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Qung Ninh

Ưu tiên các cơ sở sản xuất giống thuộc quy hoạch, có mặt bng và cơ sở hạ tầng phù hợp sản xuất giống theo phương

4

Mua, chuyn giao công nghệ sản xuất giá thể để gieo tạo cây con giống lâm nghiệp bng bầu hu cơ siêu nhẹ

Quy trình công nghệ

5

2.000

1.000

 

 

 

1.000

1.000

Nhóm cây lâm nghiệp chính (bao gồm cả cây lấy g, cây đặc sn và cây lâm sản ngoài gỗ)

5

Mua, chuyn giao công nghệ sản xuất túi bầu tự hoại, thân thiện với môi trường (thay bầu Polyetylen) để gieo tạo cây con giống trồng rừng bng bầu hữu cơ siêu nhẹ

Quy trình công nghệ

3

1.500

750

 

 

 

750

750

Phục vụ sản xuất cây giống ngn ngày (3- 6 tháng tuổi); cây dài ngày (9-12 tháng tui), cây > 12-24 tháng tuổi.

6

Xây dựng Ngân hàng gen, lưu giữ giống gốc các dòng ưu thế phục vụ trồng rừng (bao gồm cả cây LSNG)

dòng, ging

10-15

700

350

 

 

350

 

350

Quyết định số 2194/QĐ-TTg  ngày 25/12/2009; Khon 2 Điều 7 TTLT số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC

Lưu gidòng, giống ưu trội phục vụ nhân giống vô tính

 

Cộng

 

 

9.050

2.550

-

-

350

2.200

6.500

 

 

 

BIỂU 4. ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

(Kèm theo Quyết định số 2482 /QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Hạng mục

Nhu cầu vốn đầu tư

Chính sách đầu tư, hỗ trợ

Ghi chú

Tổng kinh phí

Vốn ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp)

Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

TW

Địa phương

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Tập huấn kỹ thuật và kiến thức quản lý cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý làm công tác chỉ đạo, điều hành và sản xuất giống lâm nghiệp

1.000

 

500

500

số 2194/QĐ- TTg ngày 25/12/2009; Khoản 2 Điều 7, Điều 8 TTLT số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BHĐT

Đối tượng: các cơ quan qun lý, các địa phương, ngành liên quan, doanh nghiệp, Ban quản lý rừng, chủ rừng (là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)...

2

Tham quan học tập trong và ngoài nước về lĩnh vực giống lâm nghiệp

300

 

0

300

3

Hội nghị, hội thảo

200

 

0

200

 

Cộng

1.500

 

500

1.000

 

 

 

BIỂU 5. TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN

(Kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Qung Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

HẠNG MỤC

Đơn vị tính

Quy mô

Nhu cu vốn

Vốn ngân sách NN

Vốn huy động khác

Ghi chú

Vốn NSNN

Chia theo các năm

Tổng

TW

Địa phương

2017

2018

2019

2020

Kinh phí sự nghiệp

Vốn đầu tư

Kinh phí sự nghiệp

Vốn đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

 

 

TNG NHU CU VN ĐU TƯ =(A+B+C+D)

 

 

37.325

12.665

-

-

2.715

9.950

1.930

5.720

2.755

2.260

24.660

 

A

Xây dựng, củng cố ngun giống= (l+II)

 

 

10.775

4.565

-

-

1.865

2.700

230

2.170

1.155

1.010

6.210

 

I

Xây dựng nguồn giống = (1+2+3)

 

 

10.025

4.285

-

-

1.785

2.500

200

1.950

1.135

1.000

5.740

 

1

Trồng mới rừng giống (4 loài)

ha

50

4.000

1.800

-

-

-

1.800

-

1.000

400

400

2.200

 

2

Xây dựng mới vườn cung cấp hom, vật liệu sinh dưỡng

ha

16

2.100

700

-

-

-

700

200

200

200

100

1.400

 

3

Điều tra khảo sát, bình tuyển, công nhận cây Trội

cây

576

3.925

1.785

-

-

1.785

-

-

750

535

500

2.140

 

II

Củng c, cải thiện chất lưng nguồn giống hiện có = (1+2+3+4)

 

 

750

280

-

-

80

200

30

220

20

10

470

 

1

Rừng giống vô tính (Thông nhựa)

ha

6,3

185

80

-

-

80

-

30

20

20

10

105

 

2

Rừng giống chuyển hóa Thông mã vĩ

ha

20

500

200

-

-

-

200

 

200

 

 

300

 

3

Qun lý bảo vệ cây Trội (cây Hồi)

cây

15

15

-

 

 

 

-

 

 

 

 

15

 

4

Chăm sóc bảo vệ vườn cung cấp hom các dòng keo lai vô tính

ha

0,34

50

-

 

 

 

-

 

 

 

 

50

 

B

Xây dựng, cải tạo nâng cấp vườn ươm, cơ sở sản xuất vật liệu gieo ươm (I+II+III)

 

 

16.000

5.050

-

-

-

5.050

650

2.100

1.150

1.150

10.950

 

1

Cải tạo, nâng cấp 4 vườn ươm cố định tại 3 khu vực (miền Tây, vùng Trung tâm, miền Đông)

vườn ươm

3

10.500

3.300

-

-

-

3.300

 

1.300

1.000

1.000

7.200

 

2

Xây dựng cơ sở sản xuất giá thể hữu cơ

cơ sở SX

1

4.000

1.000

-

-

-

1.000

500

500

 

 

3.000

 

3

Htrợ cải tạo một số vườn ươm quy mô vừa và nh

vườn ươm

5

1.500

750

-

-

-

750

150

300

150

150

750

 

C

Xây dựng, nâng cấp cơ ssản xuất giống công nghệ cao = (1+2+3+4+5+6+7)

 

 

9.050

2.550

-

-

350

2.200

950

1.300

300

-

6.500

-

1

Cải tạo, nâng cấp cơ sở nuôi cấy mô

m2

200

2.000

-

-

-

-

-

 

 

 

 

2.000

 

2

XD mới phòng kiểm nghiệm và mua sắm trang thiết bị lưu trữ vật liệu giống

Phòng

2

1.500

-

-

-

-

-

 

 

 

 

1.500

 

3

XD Ngân hàng gen, vườn lưu giữ giống gốc các dòng ưu thế phục vụ trồng rừng (gồm cả cây LSNG)

dòng, giống

10-15

700

350

-

-

350

-

 

350

 

 

350

 

4

Hỗ trợ mua thiết bị để sản xuất cây bằng cơ giới (ưu tiên các dây truyền công nghệ thân thiện môi trường)

cơ sở SX

3

1.350

450

-

-

-

450

150

300

 

 

900

 

5

Mua, chuyển giao công nghệ sản xuất giá thể để gieo tạo cây con giống lâm nghiệp bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ

loài

5

2.000

1.000

-

-

-

1.000

300

400

300

 

1.000

 

6

Mua, chuyển giao công nghệ sản xuất túi bầu tự hoại, thân thiện với môi trường (thay bầu Polyetylen) để gieo tạo cây con giống trồng rừng bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ

Quy trình công nghệ

3

1.500

750

-

-

-

750

500

250

 

 

750

 

D

Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, thăm quan học tập kinh nghiệm và công tác thông tin tuyên truyền = (1+2+3+4)

 

 

1.500

500

-

-

500

-

100

150

150

100

1.000

 

1

Tập huấn kỹ thuật và quản lý giống cây lâm nghiệp

 

 

1.000

500

 

 

500

 

100

150

150

100

500

 

2

Thăm quan học tập trong và ngoài nước

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

3

Hội nghị, hội thảo

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

BIỂU 6. DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

1. Nhóm dự án đầu tư xây dựng nguồn giống

- Dự án đầu tư trồng mới rừng giống vô tính thông Nhựa

- Dự án đầu tư trồng rng giống hữu tính loài quế, sa mộc, sở

- Dự án htrợ đầu tư xây dựng các vườn cung cấp hom, vật liệu sinh dưỡng

- Dự án điều tra, khảo sát, bình tuyển cây Trội (bao gồm cây lấy gỗ, cây đặc sản, cây bản địa)

- Dự án hỗ trợ đầu tư chuyển hóa rừng thông Mã vĩ tại Bình Liêu

- Dự án hỗ trợ cải thiện nguồn giống hiện có

2. Nhóm dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở sản xuất ging công nghệ cao

- Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng phòng kiểm nghiệm và mua sắm trang thiết bị lưu trữ vật liệu giống

- Dự án hỗ trợ đầu tư mua sắm trang, thiết bị dây truyền sản xuất gieo ươm giống bằng cơ giới

- Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giá thể hữu cơ phục vụ công tác gieo ươm cây lâm nghiệp

- Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất túi bầu tự hoại phục vụ công tác gieo ươm cây lâm nghiệp

3. Nhóm dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp vườn ươm

- Các dự án xây dựng, nâng cấp 04 vườn ươm quy mô lớn phục vụ các vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giá thể hữu cơ phục vụ công nghệ gieo tạo cây giống dùng vỏ bầu tự hoại, giá thể hữu cơ siêu nhẹ

- Dự án hỗ trợ nâng cấp các vườn ươm quy mô nhỏ, phục vụ gieo ươm cây trồng rừng tại chỗ

4. Nhóm dự án chọn, lưu giữ, trồng thử giống

- Dự án trồng thử một số giống mới (đã được Bộ NN và PTNT công nhận) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

- Dự án lưu trữ giống gốc, ngân hàng gen các giống ưu thế (bao gồm cả cây LSNG)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2842/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91