Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 28/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Phạm Văn Hậu
Ngày ban hành: 10/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2020 ỨNG PHÓ VỚI TRƯỜNG HỢP MẤT CÂN ĐỐI CUNG CẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện;

Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện;

Quyết định số 3733/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 82/TTr-SCT ngày 16 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cung cấp điện năm 2020 ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Đính kèm Phương án cung cấp điện năm 2020 ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện Phương án cung cấp điện năm 2020 ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Điều 1 Quyết định này.

- Hạn chế tối đa việc cắt điện tiết giảm khẩn cấp khi sự cố nguồn đột xuất đối với các khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đặc biệt là các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trong năm 2020, các khách hàng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Thực hiện việc cắt điện tiết giảm khẩn cấp khi mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam theo đúng trình tự quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện; đồng thời thông báo cho các khách hàng thuộc diện phải cắt điện khi mất cân đối cung cầu để khách hàng biết và chia sẻ.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định của Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn gửi về Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Ninh Thuận thông qua Sở Công Thương (Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm giám sát việc thực hiện cắt điện khi mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh của Công ty Điện lực Ninh Thuận theo Phương án đã được phê duyệt tại Điều 1; giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên địa bàn tỉnh về tình hình cắt điện khi mất cân đối cung cầu không đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Tổng Công ty Điện lực miền Nam;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, KTTH. Nam

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

 

PHƯƠNG ÁN

CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2020 ỨNG PHÓ VI TRƯỜNG HỢP MẤT CÂN ĐỐI CUNG CẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, CƠ SỞ LẬP PHƯƠNG ÁN, PHM VI ÁP DỤNG VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN:

1. Mục đích: Sẵn sàng các phương án để đối phó với tình huống mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam, trong phạm vi lưới điện do Công ty Điện lực Ninh Thuận quản lý, vận hành.

2. Cơ sở lập phương án:

- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004.

- Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn.

- Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện.

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương Quy định Hệ thống điện phân phối.

- Quyết định số 3733/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2020.

- Công văn số 9797/EVN SPC-KD ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Kế hoạch cung cấp điện năm 2020.

- Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Phạm vi áp dụng: Các phương án được xây dựng chỉ áp dụng trên lưới điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong các tình huống mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam kéo dài nhiều ngày hoặc trong ngắn hạn theo thông báo ca Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam (A2), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC).

4. Hình thức triển khai thực hiện phương án:

Sau khi phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt:

- Các thành viên Tổ điều hành cung cấp điện Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai đến các nhân viên vận hành và các thành phần liên quan trong đơn vị nắm rõ để phối hợp thực hiện.

- Báo cáo đến Ban chỉ đạo Điều hành cung cấp điện tỉnh Ninh Thuận, EVN SPC biết, đồng thời lập kế hoạch tuyên truyền phương án này đến các khách hàng sử dụng điện.

II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN:

Phương án xây dựng phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

1. Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải ưu tiên.

2. Hạn chế tối đa phạm vi và mức độ ảnh hưởng đến phát triển Kinh tế - Xã hội và đời sống của nhân dân. Tránh tình trạng mất điện diện rộng kéo dài do kiểm soát không tốt.

3. Huy động tối đa các nguồn điện hiện có trong khu vực quản lý để giảm điện nhận từ đầu nguồn: Nắm chắc danh mục và thỏa thuận huy động đối với khách hàng có máy phát dự phòng, huy động nguồn thủy điện nhỏ.

4. Kiểm soát tốt phương án giảm tải đã thỏa thuận với khách hàng lớn, tập trung vào các khách hàng sử dụng nhiều điện như: Nhà máy sản xuất sắt thép, xi măng, đồ uống, ...

5. Đảm bảo tính công bằng, hợp lý trong trường hợp phải sa thải phụ tải.

6. Phối hợp tốt giữa các bộ phận trong đơn vị.

7. Đảm bảo thông tin cung cấp điện đến khách hàng kịp thời, đúng quy định.

III. CÁC PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN:

1. Đối với mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn:

Các khả năng xảy ra mất điện khách hàng do mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn gồm:

- Điều độ vn A2 ra lệnh cắt tải khẩn cấp trên lưới 22kV hoặc cắt tải trạm 110kV Ninh Sơn.

- Tự động sa thải phụ tải khi tần số lưới điện suy giảm (mức cài đặt tần số các phát tuyến trung áp theo Phụ lục I).

* Trường hợp Điều độ viên A2 ra lệnh cắt tải khẩn cấp không thể trì hoãn (nếu không cắt ngay sẽ có nguy cơ gây mất ổn định hệ thống điện):

Bước 1: Tùy theo mức công suất cắt yêu cầu, Điều độ viên đương ca sẽ ra lệnh cắt máy cắt đầu tuyến trung áp theo danh sách từng phát tuyến trung áp và thứ tự ưu tiên theo Phụ lục I đến khi đủ mức công suất yêu cầu.

Bước 2: Yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành sa thải các phụ tải trên tuyến đã cắt điện tương ứng (cắt lẻ phụ tải) chỉ để lại các phụ tải khách hàng quan trọng có thể cung cấp điện được (chi tiết cắt lẻ phụ tải cho tng tuyến ở Phụ lục II).

Bước 3: Điều độ viên ra lệnh đóng lại các máy cắt đầu tuyến trung áp.

Bước 4: Điều độ viên báo cáo A2 cắt tiết giảm xong, đề nghị A2 cung cấp lý do tiết giảm và thời gian dự kiến có điện trở lại đ thông báo đến Trực ban vận hành Điện lực, các Tổ quản lý điện khu vực bị mất điện đ thông báo khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi mất điện theo quy định.

* Trường hợp A2 ra lệnh cắt tải nhưng không khẩn thiết về thời gian, đủ cho phép thực hiện cắt lẻ phụ tải:

Điều độ viên chỉ thực hiện bước 2 và bước 4 ở mục III.1 (không thực hiện bước 1 và bước 3).

2. Đối với mất cân đối cung cầu kéo dài nhiều ngày:

Trong trường hợp mức cắt tải cao theo lệnh A2, xảy ra nhiều ngày liên tục. Để đảm bảo công bằng trong việc cắt điện và để giảm tần suất mất điện cho các tuyến có thứ tự ưu tiên thấp, các đơn vị thực hiện như sau:

Bước 1:

- Điều độ viên yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành thông báo các khách hàng sử dụng điện lớn giảm tải theo thỏa thuận đã ký kết tương ứng mức thiếu hụt phụ tải toàn Công ty (theo danh sách ở Phụ lục III). Các Tổ quản lý vận hành thuộc các Điện lực liên hệ khách hàng qua số điện thoại khách hàng cung cấp trong danh sách, đề nghị khách hàng thực hiện giảm tải.

- Trong thời gian tiết giảm của khách hàng lớn, các Điện lực phải cử người theo dõi từ xa hoặc chốt chỉ số trực tiếp để giám sát việc thực hiện tiết giảm (phải nắm được sản lượng, công suất ngày của khách hàng khi chưa tiết giảm để so sánh). Nếu xác định rõ khách hàng không thực hiện tiết giảm như thỏa thuận, Điện lực thông báo cho khách hàng sẽ tiết giảm bù trong ngày hôm sau hoặc cắt cô lập trạm biến áp (nếu tiết giảm công suất).

- Sau khi thực hiện bước 1 mà vẫn còn mất cân đối cung cầu thì thực hiện tiếp bước 2.

Bước 2: Điều độ viên yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành tiết giảm phụ tải luân phiên các gói theo danh sách ở Phụ lục IV, nhưng không cắt điện các khách hàng sử dụng điện lớn (không ở cuối vùng phụ tải). Tùy theo mức công suất cắt yêu cầu, sẽ áp dụng các mức sau:

a) Mức 1 (khoảng 10,7 MW): Tương ứng 8,33% phụ tải, tiết giảm mỗi ngày 01 gói theo thứ tự từ trên xuống dưới, tần suất mất điện 12 ngày/01 lần.

b) Mức 2 (khoảng 21,3 MW): Tương ứng 16,67% phụ tải, tiết giảm mỗi ngày 02 gói theo thứ tự từ trên xuống dưới, tần suất mất điện 6 ngày/01 lần.

c) Mức 3 (khoảng 32,0 MW): Tương ứng 25,0% phụ tải, tiết giảm mỗi ngày 03 gói, tần suất mất điện 4 ngày/01 lần.

Các đơn vị quản lý vận hành thực hiện xong, báo cáo kết quả về Điều độ viên đương ca.

Bước 3: Điều độ viên báo cáo A2 cắt tiết giảm xong, đề nghị A2 cung cấp lý do tiết giảm và thời gian dự kiến có điện trở lại để thông báo đến Trực ban vận hành Điện lực, các Tổ quản lý điện khu vực bị mất điện để thông báo khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi mất điện theo quy định.

- Đối với các khách hàng sử dụng điện lớn nằm cuối vùng phụ tải sẽ tiết giảm luân phiên chung khi cắt lẻ phụ tải.

- Đối với các trạm bơm nước chống hạn, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp sẽ không thực hiện cắt tiết giảm. Riêng đối với các trạm bơm nằm cuối vùng phụ tải sẽ tiết giảm luân phiên chung khi cắt lẻ phụ tải.

- Hàng ngày, Phòng Điều độ căn cứ theo lệnh A2, chỉ đạo của EVN SPC và Công ty Điện lực Ninh Thuận yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành thực hiện tiết giảm. Tại các tổ quản lý vận hành phải có sẵn danh sách các khách hàng lớn ghi rõ số điện thoại liên hệ và mức tiết giảm sản lượng, công suất cao điểm theo từng mức cụ thể.

- Điều độ viên điều khiển huy động tối đa công suất phát của các nguồn phát điện nhỏ trong khu vực.

- Cuối ngày, Trực ban vận hành tại các Điện lực tổng hợp tình hình thực hiện điều hòa phụ tải, báo cáo về Phòng Điều độ trước 5 giờ ngày hôm sau, báo cáo bao gồm: Sản lượng tiết giảm của các khách hàng lớn, sản lượng huy động máy phát dự phòng khách hàng và các vấn đề bất thường khác để tổng hợp báo cáo Công ty Điện lực Ninh Thuận và EVN SPC.

Trường hợp trong ngày Công ty thực hiện tiết giảm không đạt theo phân bổ, Phòng Điều độ sẽ xem xét đưa vào cắt bù trong ngày hôm sau.

* Lưu ý: Khi chọn tuyến cắt khẩn cấp hoặc cắt lẻ, Điều độ viên cần kiểm tra để đảm bảo điện cho các tuyến đang cấp điện phục vụ các sự kiện quan trọng trên địa bàn, đặc biệt hạn chế cắt điện những tuyến đã thực hiện cắt công tác trong những ngày trước đó trong cùng một tuần hoặc những lần trước đó trong cùng một ngày.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO:

1. Quy định chung:

- Các đơn vị nhận thông tin từ các văn bản chỉ đạo điều hành cung cấp điện của EVN, EVN SPC, A2. Các Điện lực phải thông báo ngừng giảm mức cung cấp điện đến khách hàng theo đúng Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện. Đối với mất cung cầu trong ngắn hạn, Phòng Điều độ Công ty làm đầu mối nhận thông tin từ A2, EVN SPC để cung cấp cho các Điện lực thông báo đến khách hàng.

- Các thông tin cung cấp cho các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí phải do Tổ trưởng Tổ điều hành cung cấp điện Công ty Điện lực Ninh Thuận hoặc người được ủy quyền cung cấp.

2. Đối với báo cáo tuần:

Trước 11 giờ ngày thứ sáu tuần hiện tại (W):

- Phòng Điều độ Công ty báo cáo nhanh công tác điều hành cung cấp điện từ thứ sáu tuần (W-1) đến thứ năm tuần W về Ban Kỹ thuật EVN SPC.

- Phòng Kinh doanh Công ty báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh từ thứ sáu tuần (W-1) đến thứ năm tuần W theo mẫu báo cáo tuần quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 34/2011/TT- BCT ngày 07/9/2011.

3. Đối với báo cáo tháng:

Trước ngày 05 hàng tháng, Phòng Kinh doanh Công ty báo cáo EVN SPC, UBND tỉnh, Sở Công Thương tình hình cung ứng và tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh của tháng trước liền kề gồm các nội dung sau:

- Sản lượng điện, công suất cực đại phân bổ và công suất thực hiện của Công ty trong tháng.

- Ước sản lượng điện, công suất phụ tải bị tiết giảm trong tháng.

- Thực hiện phân bổ sản lượng điện, công suất tiết giảm cho các khách hàng sử dụng điện và các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Phân tích làm rõ nguyên nhân trong trường hợp việc cung ứng điện thực tế khác với kế hoạch cung ứng điện được duyệt.

- Kế hoạch cung ứng điện trong tháng sau liền kề.

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/QĐ-UBND phê duyệt Phương án cung cấp điện ngày 10/02/2020 ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84