Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2756/QĐ-BKHCN năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2756/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 12/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2756/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này "Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) bổ sung năm 2012".

Điều 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN trên do các Bộ, ngành xây dựng dự thảo TCVN chủ động cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 cấp cho các Bộ, ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ, ngành có liên quan;
- Lưu: VT, KHTC, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG BỔ SUNG TCVN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Lĩnh vực/đối tượng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức xây dựng TCVN

Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng TCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến

Cơ quan đề xuất kế hoạch

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

Nguồn khác

I. Bộ Thông tin và Truyền thông

PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

1.

 

Truyền hình - Tín hiệu truyền hình Internet

Xây dựng mới

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

2012

2013

 

 

Bộ TT&TT

VIỄN THÔNG

2.

 

Phiến đầu dây Cat5/Cat5e

Xây dựng mới

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2012

2013

 

 

nt

3.

 

Cáp đồng trục - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

2012

2013

 

 

nt

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

4.

 

Các kỹ thuật an toàn - Phần 1: Tổng quan và khái niệm

Chấp nhận ISO/IEC 27000:2009

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

2012

2013

 

 

nt

5.

 

Các kỹ thuật an toàn - Quản lý rủi ro an toàn thông tin

Chấp nhận ISO/IEC 27005:2011

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

2012

2013

 

 

nt

6.

 

Giao thức Ipv6

Xây dựng mới

Vụ Khoa học và Công nghệ

2012

2013

 

 

nt

II. Bộ Tài nguyên và Môi trường

MÔI TRƯỜNG

7.

 

Giới hạn Dioxin trong nước thải, khí thải từ các công trình xử lý ô nhiễm Dioxin tồn lưu

Xây dựng mới

Văn phòng Ban chỉ đạo 33

2012

2013

 

 

Bộ TN&MT

III. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÚ Y

8.

 

Bệnh gia súc - Quy trình chẩn đoán bệnh do vi khuẩn clostridium perfringens trên lợn

Xây dựng mới

Cục Thú y

2012

2013

 

 

Bộ NN&PTNT

9.

 

Bệnh gia cầm - Quy trình chẩn đoán bệnh do vi khuẩn clostridium perfringens trên gà

Xây dựng mới

nt

2012

2013

 

 

nt

CÂY TRỒNG

10.

 

Hạt giống cà phê - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

Cục Trồng trọt

2012

2013

 

 

nt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2756/QĐ-BKHCN năm 2012 phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.169

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229