Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2546/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 03/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI CHI CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 2968/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISQ 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 04 tháng 10 năm 2011 về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa và Công nghệ ngày 25 tháng 2 năm 2010 quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1867/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1033/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Nuôi trồng thủy sản” gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của Đề án

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính của Chi cục Nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính của Chi cục.

2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp nhận được công nghệ chuyển giao từ đơn vị tư vấn, cụ thể là trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

II. Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai thực hiện các phòng và các đơn vị trực thuộc Chi cục Nuôi trồng thủy sản.

III. Nội dung thực hiện Đề án

1. Xây dựng các qui trình dự kiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

2. Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của Văn phòng, phòng chuyên môn thuộc thẩm quyền của Chi cục Nuôi trồng thủy sản

3. Tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phục các hoạt động không phù hợp.

4. Đánh giá và công bố.

5. Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

IV. Sản phẩm của Đề án

Xây dựng và công bố các quy trình giải quyết tất cả các thủ tục hành chính, công việc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chi cục Nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

1. Hệ thống tài liệu chất lượng

- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí.

2. Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống (Gồm 06 quy trình)

- Quy trình Kiểm soát tài liệu;

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục;

- Quy trình Phòng ngừa.

3. Danh mục các quy trình nội bộ (Gồm 04 quy trình)

- Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến;

- Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu;

- Quy trình xét thi đua khen thưởng;

- Quy trình thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất.

4. Các quy trình công việc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của đơn vị (Gồm 02 quy trình)

- Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm.

- Cấp và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm.

5. Về tư vấn và đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng

Thuê tư vấn: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án

1. Thời gian thực hiện Đề án

Thời gian thực hiện Đề án 8 tháng (kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đến khi Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng thành công và được công bố phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008)

2. Tiến độ thực hiện các giai đoạn của Đề án:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Giai đoạn 1: Giai đoạn khảo sát, đào tạo

1 tháng

2

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống văn bản

3 tháng

3

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

3 tháng

4

Giai đoạn 4: Đánh giá nội bộ và công bố

1 tháng

5

Giai đoạn 5: Duy trì

Thường xuyên

VI. Kinh phí thực hiện Đề án

Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt là:

45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn), đã có thuế giá trị gia tăng, bao gồm:

- Chi phí hoạt động tư vấn, đào tạo, hướng dẫn: 20.000.000 đồng

- Chi phí cơ quan triển khai, thực hiện: 25.000.000 đồng

VII. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Nuôi trồng thủy sản, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP H.Trâm;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2546/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Nuôi trồng thủy sản” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252