Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 21/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 14/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ÁP DỤNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Nghị định số 210//2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vChính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đng mẫu lớn;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn về Ban hành Danh mục sản phm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 616/TTr-SNN.PTNT ngày 01 tháng 4 năm 2015 về việc ban hành chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - quận có sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Cục Kiểm tra văn bn Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND Thành phố;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủ
y ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
-
Ngân hàng Nhà nước-CN TP.HCM;
- V
PUB: Các PVP;
-
Các Phòng: CNN, VX, TC-TM-DV;
-
Trung tâm Công báo;
-
Lưu.-VT, (CNN.M).D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ÁP DỤNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân Thành phố)

Điều 1. Mục đích

Việc ban hành chính sách này nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng nền nông nghiệp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này bao gồm một số chính sách hỗ trợ đối với sản xuất, sơ chế và xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là chủ đầu tư), đầu tư sản xuất, sơ chế và xúc tiến thương mại các loại sản phẩm nông nghiệp và thủy sản thuộc danh mục sản phẩm được hỗ trợ do y ban nhân dân Thành phquy đnh tại Điều 5 của Quy định này.

Điều 4: Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các tngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt bao gồm VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các tiêu chuẩn GAP khác, tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho áp dụng (gọi chung là vietGAP).

2. Áp dụng VietGAP là quá trình áp dụng VietGAP ở một trong hai cấp độ sau:

a) Áp dụng các tiêu chí chủ yếu của VietGAP liên quan đến an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc được cụ thể hóa trong Quy chuẩn kỹ thuật, Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, sơ chế và Quy chuẩn kỹ thuật, Quy đnh về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm (sau đây gọi chung là Quy chuẩn kỹ thuật);

b) Áp dụng toàn bộ các tiêu chí của VietGAP liên quan đến an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao động trong sản xuất, sơ chế sản phẩm.

3. Sản phẩm an toàn là sản phẩm nông lâm thủy sản được đánh giá, chứng nhận, công bố là sản phẩm được sản xuất, sơ chế phù hp với Quy chuẩn kỹ thuật hoặc với VietGAP.

Điều 5. Danh mục các sản phẩm được hỗ trợ theo quy định này

1. Sản phẩm trồng trọt: rau, quả.

2. Sản phẩm chăn nuôi: heo, bò sữa, gia cầm.

3. Sản phẩm thủy sản: tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Điều 6. Một số chính sách hỗ trợ

1. Ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác đnh các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp và thủy sản áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông các cấp; dạy nghề cho lao động nông thôn áp dụng VietGAP trong sản xuất, sơ chế và xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp và thủy sản; biên soạn, in ấn tài liệu, biểu mẫu phục vụ các lớp đào tạo, tập huấn.

3. Hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp Giấy chứng nhận sản phẩm VietGAP.

4. Hỗ trợ sản xuất.

a) Đối với trồng trọt: rau, quả:

- Hỗ trợ một lần 30% kinh phí đầu tư xây dựng nhà lưới, nhà kính phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP.

- Hỗ trợ một lần 50% chi phí mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP.

b) Đi với chăn nuôi: heo, bò sữa, gia cầm:

- Hỗ trợ một lần 30% chi phí đầu tư xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý cht thải chăn nuôi, kho chứa nguyên liệu và thức ăn, kho chứa dụng cụ chăn nuôi; máy móc và trang thiết bị phục vụ chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống đạt chuẩn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Hỗ trợ một lần 50% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

c) Đối với thủy sản: tôm sú, tôm thẻ chân trắng:

- Hỗ trợ một lần 30% chi phí đầu tư cải tạo ao nuôi, máy móc thiết bị phục vụ nuôi.

- Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng nhà vệ sinh tự hoại; kho chứa thức ăn, thuốc thú y, hóa chất phục vụ nuôi; kho chứa thiết bị, dụng cụ nuôi.

- Hỗ trợ 50% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

5. Đối với sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương mại:

- Hỗ trợ một lần 30% chi phí xây dựng nhà sơ chế đóng gói, đầu tư dụng cụ sơ chế, đóng gói.

- Hỗ trợ một lần 100% chi phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Thực hành sản xut tt (GMP), Quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh (SSOP), Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP).

- Htrợ 50% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định tại Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quc gia.

6. Ngoài các hạng mục hỗ trợ trên, các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ theo các cơ chế đầu tư, hỗ trợ lãi vay, các chương trình dự án, đề án, mô hình trình diễn và các cơ chế khác của Trung ương và y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không trùng lắp với nội dung hỗ trợ của Quy định này.

7. Các hạng mục hỗ trợ theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 của Quy đnh này: thực hiện theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 ca Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến nông.

8. Các hạng mục hỗ trợ theo Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 6 của Quy định này: hồ sơ, trình tự và thủ tục xét duyệt hỗ trợ thực hiện theo quy đnh tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này.

Điều 7. Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản

1. Nộp hồ sơ: chủ đầu tư nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Hồ sơ gồm có:

- 01 Đơn đăng ký hỗ trợ (đính kèm mẫu - Phụ lục 1).

- 01 Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận VietGAP đối với từng chủng loại sản phẩm đăng ký sản xuất.

- 01 Bảng tổng hợp nội dung và kinh phí đầu tư (đính kèm mẫu – Phụ lục 2), chi tiết theo từng hạng mục đầu tư tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 6 (bản chính, có ký tên, đóng dấu (trường hợp của tổ chức), kèm hồ sơ đầu tư theo từng hạng mục và các hóa đơn chứng từ theo quy định.

Điều 8. Trình tự và thủ tục xét duyệt hỗ trợ

1. Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 7 Quy định này và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Trong thời gian 5 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với y ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận địa đim đu tư và y ban nhân dân quận, huyện để rà soát tính phù hợp với quy hoạch của phương án đầu tư. Nếu chđầu tư chưa đáp ứng được điều kiện về địa điểm đầu tư hoặc phương án đầu tư không phù hợp với quy hoạch thì Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn có văn bản thông báo đến chủ đầu tư.

3. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể tngày Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hp với các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định về các nội dung đầu tư, thm tra các hóa đơn chứng từ theo quy định. Căn cứ kết quả biên bản thẩm định, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định hỗ trợ và thông báo đến chủ đầu tư.

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thành phố thực hiện chuyển kinh phí htrợ cho chủ đầu tư thông qua tài khoản tại ngân hàng theo đơn đăng ký hỗ trợ.

Điều 9. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện, quận có sản xuất nông nghiệp

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm rà soát tính quy hoạch của phương án đầu tư.

2. Chỉ đạo y ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận địa điểm đầu tư theo Quy đinh này.

3. Chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký, tập huấn và lập phương án sản xuất áp dụng quy trình VietGAP để được đăng ký hưởng các cơ chế chính sách theo quy định.

4. Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ theo quy định, gửi các sở ngành liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình y ban nhân dân Thành phố giao chỉ tiêu hàng năm.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì phối hp với y ban nhân dân quận, huyện, Sở, ban, ngành đoàn thể liên quan phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ chế chính sách này đến các tổ chức và cá nhân. Báo cáo y ban nhân dân Thành phố định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm về tình hình thực hiện chính sách trên địa bàn Thành phố.

b) Hàng năm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

c) Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình; tham mưu y ban nhân dân Thành phố lập và phê duyệt quy hoạch các vùng sản xuất tập trung đủ điều kiện áp dụng quy trình VietGAP trên địa bàn Thành phố. Đánh giá, đề xuất tổ chức chứng nhận sản xuất, sơ chế sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

d) Chủ trì thực hiện xét duyệt đối tượng đăng ký được hỗ trợ và chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

2. Sở Tài chính

a) Phi hp, tham mưu, thẩm định trình y ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp trong dự toán chi hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đthực hiện chính sách theo quy đnh.

b) Phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện chính sách tại các quận - huyện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch và ưu tiên phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn lồng ghép của các chương trình, dự án đthực hiện chính sách theo quy đnh.

4. Sở Công Thương: căn cứ kế hoạch hàng năm, Sở Công Thương định hướng chính sách htrợ xúc tiến thương mại về lưu thông, phân phối các sản phẩm an toàn sản xuất theo quy trình VietGAP.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Ưu tiên triển khai thực hiện các đề tài, dự án về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến các sản phẩm VietGAP; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài, hỗ trợ đổi mới công nghệ trong sản xuất.

b) Hỗ trợ kinh phí xây dựng, bảo hộ thương hiệu; sở hữu trí tuệ; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm theo quy định.

6. Sở Y tế: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến sản phẩm VietGAP.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Giúp y ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên (đất đai), cụ thể tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất được ưu tiên thuê đất, hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại các vùng sản xuất rau theo quy hoạch; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội; quản lý về môi trường trên địa bàn Thành phố theo các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Hướng dẫn thủ tục về đất đai và bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, sơ chế sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn theo quy trình VietGAP.

c) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về đất đai và thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, sơ chế sản phẩm VietGAP.

8. Kho bạc Nhà nước Thành phố: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc chuyển trả kinh phí hỗ trợ cho các chủ đầu tư theo quy định.

9. Các tổ chức tín dụng: ưu tiên bố trí nguồn vốn vay cho các chương trình, dự án sản xuất, chế biến và xúc tiến thương mại sản phẩm nông, lâm, thủy sản áp dụng theo quy trình VietGAP.

Điều 11. Trách nhiệm của các chủ đầu tư

Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu để chứng minh việc sử dụng vốn đầu tư cho mô hình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, đoàn thể liên quan, y ban nhân dân quận - huyện tổ chức hướng dẫn kiểm tra thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần kịp thời phối hp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu trình y ban nhân dân Thành phố xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hp./.

 

PHỤ LỤC 1

MẪU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH VIETGAP
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày   tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân Thành phHồ Chí Minh)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
---------

………,ngày ... tháng ... năm 201...

ĐƠN ĐĂNG KÝ HTRỢ
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ÁP DỤNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân quận/huyện:……………………
- Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:……………

Họ tên……………………………………………… sinh năm....................................................

Số CMND số:…………………… ngày cấp:………………… do CA.................................. cấp

Chức vụ (nếu có).............................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................

Địa chỉ đầu tư:.................................................................................................................

Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):.................................................

Số tài khoản ngân hàng:...................................................................................................

Tại Ngân hàng:.................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu Quyết định số …………/QĐ-UBND ngày ....tháng ....năm……của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Nay tôi làm đơn này (kèm các hồ sơ đầu tư sản xuất theo quy trình VietGAP) đề nghị y ban nhân dân các cấp xem xét giải quyết cho tôi được hỗ trợ theo Chính sách.

 

 

Chủ đầu tư
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

 

PHỤ LỤC 2

MẪU BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2015/QĐ-UBND ngày   tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
---------------------

 

NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯ SẢN XUT ĐNGHỊ ĐƯỢC HTRỢ THEO CHÍNH SÁCH KHUYN KHÍCH ÁP DỤNG QUY TRÌNH THC HÀNH SẢN XUT NÔNG NGHIỆP TỐT

Căn cứ Quyết định số …………/QĐ-UBND ngày .. tháng. năm.... của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Giấy chứng nhận VietGAP………, ngày.... tháng.... nămcủa………………… trong đó:

- Chứng nhận: Tổ chức/Cá nhân........................................................................................

- Mã số chứng nhận VietGAP:..........................................................................................

- Quy mô:........................................................................................................................

- Sản lượng dự kiến:........................................................................................................

Nay tôi liệt kê nội dung đầu tư và kinh phí này đề nghị y ban nhân dân các cấp xem xét giải quyết cho tôi được hỗ trợ theo Chính sách. Các nội dung đề nghị được hỗ trợ như sau:

I. Lit kê ni dung Hỗ tr

Hỗ trợ theo khoản1:…………Điều 6:

a. Nội dung đầu tư:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

b. Kinh phí đầu tư:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

c. Đề nghị hỗ trợ:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

II. Tổng kinh phí hỗ trợ:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

III. Phụ lục kèm theo: Hồ sơ đầu tư theo từng hạng mục và các hóa đơn chứng từ đầu tư theo quy định.

Tôi cam kết liệt kê đúng từng nội dung và kinh phí đầu tư được hỗ trợ. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm sai quy định./.

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm ……
Chủ đầu tư
(Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

 

PHỤ LỤC 3

MẪU QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố    /2015/QĐ-UBND ngày    tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân Thành phHồ Chí Minh)

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /SNN-PTNT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT....

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số ..../2015/QĐ-UBND ngày ... tháng .... năm 2015 của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy đnh về Chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định hỗ trợ .... tại Tờ trình số   /TTr-HĐTĐ ngày   tháng   năm 20,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt phương án:

1. Nội dung đầu tư

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Chủ đầu tư:

.......................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

3. Địa điểm đầu tư:..........................................................................................................

4. Mã số chứng nhận VietGAP:.........................................................................................

5. Kinh phí đầu tư:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

6. Tổng kinh phí hỗ trợ:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

7. Trách nhiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Hội đồng thẩm định, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, y ban nhân dân quận-huyện...., y ban nhân dân xã-phường- thị trấn..., Giám đốc Kho bạc Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
-
Sở Tài chính;
-
Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Kho bạc Nhà nước chi nhánh Thành phHồ Chí Minh;
-
Hội đồng thm định hỗ trợ...;
-
Lưu: VT

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phước Trung

 1 Liệt kê từng nội dung và kinh phí đầu tư được hỗ trợ theo khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 6 của Quy định này (nếu có).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.998

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144