Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2008/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Qui trình lập kế hoạch lồng ghép phát triển xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trương Ngọc Nhi
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2008/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TRIỂN KHAI QUI TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH LỒNG GHÉP PHÁT TRIỂN XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc cho phép triển khai Qui trình lập kế hoạch lồng ghép phát triển xã năm 2007;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1040/SKHĐT-KTĐN ngày 11/8/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1218/SNV ngày 24/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Qui trình lập kế hoạch lồng ghép phát triển xã (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau:

Tổ trưởng:

1- Bà Nguyễn Thị Hoà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Tổ phó:

2- Ông Nguyễn Thái Ngân, Chánh văn phòng Ban Dân tộc tỉnh;

Các Tổ viên:

3- Ông Võ Hữu Tích, Trưởng phòng Tổ chức-Biên chế, Sở Nội vụ;

4- Ông Hồ Mậu Hoà, Phó trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Sở Y tế;

5- Bà Hồ Thị Hoa, Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch-Đầu tư;

6- Ông Bùi Phụ Phong, Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7- Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác.

1- Tham gia các khoá tập huấn về lập kế hoạch lồng ghép phát triển xã.

2- Hỗ trợ tập huấn cho Tổ công tác cấp huyện và các xã triển khai thực hiện Qui trình lập kế hoạch lồng ghép phát triển xã.

3- Thu thập và cung cấp thông tin về nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách (kể cả các chương trình mục tiêu), từ các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài và từ các nguồn vốn khác (nếu có) để phục vụ xây dựng kế hoạch lồng ghép phát triển xã.

4- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất cho cơ quan có thẩm quyền.

5- Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ công tác nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động.

1- Các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2- Kinh phí hoạt động của Tổ công tác sử dụng từ nguồn kinh phí triển khai Qui trình lập kế hoạch lồng ghép phát triển xã được phê duyệt tại Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Mộ Đức, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Nhi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2008/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Qui trình lập kế hoạch lồng ghép phát triển xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.700
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122