Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2006/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 314/TTr-SVHTTDL ngày 18/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; “b/c
-
TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh; “b/c”
-
Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- U
BMTTQ VN tỉnh và các đoàn th;
-
Các Sở, ban, ngành;
-
Tòa án nhân dân tnh;
-
Vin Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- U
BND các huyện, thành phố;
-
Lưu: VT-TH;
V2#14.9.14

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND, ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh Bà Ra -Vũng Tàu)

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG VỀ PCBLGĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA:

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thchính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều c gng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nội dung của Luật được chú trọng, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, cộng đồng xã hội và gia đình trong việc đấu tranh, ngăn chặn bạo lực gia đình, nhiều địa phương, đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giáo dục răn đe các hành vi bạo lực gia đình; Tư vn, hòa giải và tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân khi có nạn bạo hành xảy ra, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính đến cuối năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 90% cán bộ làm công tác PCBLGĐ các cấp được tập huấn nâng cao năng lực PCBLGĐ; 90% số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp phường, xã được tập huấn nâng cao năng lực PCBLGĐ. Hiện nay, 19/82 xã phường, thị trấn (23,17%) trên địa bàn tỉnh có mô hình PCBLGĐ, 186 nhóm phòng chống BLGĐ; Có 116 Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCBLGĐ tại các tổ dân phố, thôn; Hòa giải, tư vấn cho các hộ gia đình có tình trạng bạo lực gia đình nhằm góp phần đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình tại cơ sở. Tổng số trạm y tế (tại các xã triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình) đã bố trí nơi tạm lánh, tư vấn và điều trị cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình là 19; Các xã, phưng, thị trấn đều xây dựng được đường dây nóng và địa chỉ tin cậy tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra: năm 2009 : 325 vụ, năm 2010 : 265 vụ, năm 2011 : 247 vụ, năm 2012 : 212 v, năm 2013: 242 vụ. Nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình phần lớn là phụ nữ.

Có nhiều nguyên nhân của hành vi bạo lực gia đình, trong đó có các nguyên nhân chủ yếu sau: tư duy phong kiến, trọng nam khinh nữ, phn đông mọi người coi bạo lực gia đình là “việc riêng của mỗi gia đình” vàtự giải quyết nội bộ gia đình”; Kinh tế gia đình khó khăn gây mất hạnh phúc trong gia đình; Một số trường hợp do người chồng thường xuyên say rượu, ghen tuông và không hiểu biết về pháp luật...

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chng bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dân svụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Các mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 85% và đến năm 2020 đạt trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về PCBLGĐ.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 95% và đến năm 2020 đạt trên 97% số cán bộ tham gia PCBLGĐ các cấp được tập huấn nâng cao năng lực PCBLGĐ.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 93% và đến năm 2020 đạt trên 95% số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp phường, xã được tập huấn nâng cao năng lực PCBLGĐ.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 90% và đến năm 2020 đạt trên 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trvề phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 60% và đến năm 2020 đạt 100% số xã, phường nhân rộng mô hình PCBLGĐ.

III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác PCBLGĐ.

- Củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên công tác gia đình và PCBLGĐ tại cơ sở.

- Định kỳ 01 năm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về PCBLGĐ; Xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong công tác PCBLGĐ.

- Hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình và PCBLGĐ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác gia đình và PCBLGĐ do Trung ương tổ chức.

- Thưng xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá tình hình trin khai mô hình PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh.

- Biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCBLGĐ.

- Tổ chức thu thập số liệu gia đình và PCBLGĐ theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ca Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

- Thực hiện sơ kết vào cuối năm 2015 và tổng kết vào năm 2020 về tình hình thực hiện Kế hoạch của tỉnh.

2. Truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về PCBLGĐ:

- Hằng năm, tổ chức các chiến dịch, các hoạt động truyền thông để tuyên truyền, phổ biến các nội dung công tác gia đình và PCBLGĐ đến các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Hằng năm, thông qua các ngày lễ như ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ngày Quốc tế về xóa bỏ bạo lực chống lại phnữ (25/11) tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động về PCBLGĐ.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng về PCBLGĐ thông qua các hội thi, hội diễn văn nghệ, tọa đàm, sinh hot câu lạc bộ, tư vn...

- Tổ chức tuyên truyền qua đài phát thanh các xã, phường triển khai Đề ánTuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Vit Nam” các ni dung giáo dục, vận động vđạo đức, li sng văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đng giới, PCBLGĐ.

- Xây dựng pano tuyên truyền về PCBLGĐ đặt tại các điểm chính khu dân cư.

- Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền về PCBLGĐ; Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam cho cơ sở.

3. Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình:

- Thông qua các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững thuộc Mô hình PCBLGĐ, tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao để phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phê phán hành vi bo lc gia đình, tôn trọng bình đẳng giới và các quyền cơ bản của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và các thành viên khác trong gia đình.

- Thường xuyên duy trì số điện thoại tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng để khi có bạo lực xảy ra kịp thời hỗ trợ cho nạn nhân.

- Tổ chức tập huấn cho Mô hình PCBLGĐ các xã, phường, thị trấn triển khai mô hình; Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững các kỹ năng về phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Trạm y tế phường, xã thực hiện việc chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người là nạn nhân bạo lực gia đình, người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình nhưng chưa có việc làm.

4. Can thiệp, xử lý vi phạm:

- Quản lý, giáo dục, tư vấn cho các thành viên gia đình, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao dẫn tới bạo lực gia đình. Các ngành, các cấp, đặc biệt là ở cơ sở cần xác định và quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình như: Người có hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, người nghiện rượu, ma túy, đánh bạc, người chuẩn bị kết hôn...; Qua đó, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tư vấn thích hợp nhằm nâng cao nhận thức về PCBLGĐ ngay trong gia đình.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn và xử lý nghiêm người gây bo lực và tổ chức, cá nhân vi phạm PCBLGĐ.

- Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Tổ chức góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình; Áp dụng bin pháp giáo dục tại phường, xã đi với người gây bạo lực gia đình.

- Thực hiện thí điểm xét xử lưu động các vụ án về bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ việc.

5. Xã hội hóa:

Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tác PCBLGĐ; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, các kế hoạch liên quan đến PCBLGĐ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Chủ trì và phối hp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ.

d) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và PCBLGĐ huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thành phố.

đ) Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng đội ngũ cộng tác viên công tác gia đình và PCBLGĐ tại cơ sở.

e) Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn mở rộng mô hình PCBLGĐ, các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

g) Tổ chức thu thập số liệu gia đình và PCBLGĐ theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

h) Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hin kế hoạch. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hằng năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

i) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết vào năm 2015 và tổng kết vào năm 2020.

2. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

b) Thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình; Ban hành quy trình chữa trị nghiện rượu.

c) Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịch vụ y tế, đặc biệt là các cơ sở điều trị, phục hồi sức khỏe tinh thần cho nạn nhân của bạo lực gia đình.

d) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế về tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh.

3. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn quy trình phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ. Thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ.

b) Chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố chủ trì phối hợp vi Viện KSND, TAND cùng cấp xử lý các vụ việc do bạo lực gia đình gây hu quả nghiêm trọng, có đủ căn cứ đtruy cứu trách nhiệm hình sự, đưa vụ án xét xử công khai, lưu động, xử phạt nghiêm minh.

c) Tổ chức thực hiện có hiệu qucông tác của ngành về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp, tạo điều kiện cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê kết quả về phòng, chng bạo lực gia đình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưc về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nâng cao năng lực về PCBLGĐ cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cộng tác viên công tác xã hội ở cộng đồng.

b) Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; Lồng ghép nội dung PCBLGĐ vào nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Người cao tuổi.

c) Hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến, giáo dục pháp luật về PCBLGĐ trong nhà trường. Đưa nội dung PCBLGĐ vào chương trình giáo dục phù hp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

7. Sở Tư pháp:

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

b) Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

c) Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các tổ hòa giải để nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở.

8. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan hỗ trợ hướng dẫn thủ tục lập, thẩm định kinh phí cho việc triển khai thc hiện các mục tiêu, hoạt động của Kế hoạch này.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn đưa các mục tiêu của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu:

Nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các kênh, chương trình, nội dung về PCBLGĐ. Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác PCBLGĐ; Lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCBLGĐ.

11. Các Sở, ban, ngành:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhim đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan của Kế hoạch vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm, 5 năm của Sở, ban, ngành.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCBLGĐ của địa phương; đưa các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch PCBLGĐ của địa phương.

b) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về PCBLGĐ cho đội ngũ cán bộ làm hoặc tham gia công tác PCBLGĐ trong phạm vi quản lý; Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhân viên y tế của trạm y tế phường, xã về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

c) Chỉ đạo việc phổ biến luật pháp, chính sách về PCBLGĐ lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, tổ dân phố, khu dân cư; Nhân rộng các mô hình PCBLGĐ ở địa phương; Phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, hộp thư tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình, đường dây nóng báo tin vbạo lực gia đình.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vn vPCBLGĐ thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình; Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn/bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với Mt trn Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ, to điều kiện cho các tchức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; Tạo điều kiện cho hot đng tư vấn về gia đình ở cơ sở thực hiện có hiệu quả.

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn giúp đỡ, tạo điều kin cho người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức việc góp ý, phê bình trong cộng đng dân cư đi với người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

g) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, cơ quan công an cấp xã, khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình, kịp thời xử lý hoc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý. Chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực gia đình, thực hiện báo cáo thống kê về bạo lực gia đình theo quy định.

h) Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng; đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch ở địa phương gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

14. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phối hp với cơ quan công an và tòa án cùng cấp xử lý hình sự nghiêm minh các vụ phạm tội có tính chất bạo lực gia đình, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về PCBLGĐ.

15. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Hướng dẫn, chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố phổ biến và áp dụng thống nhất pháp luật PCBLGĐ; Phối hợp với cơ quan công an và viện kiểm sát cùng cấp phát hiện điều tra, truy tố, xét xử lưu động các vụ án về bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ án, xử lý nghiêm minh; Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về PCBLGĐ.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCBLGĐ trong tchức mình; Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về PCBLGĐ; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về PCBLGĐ; Khuyến khích, vận động hội viên tham gia nhân rộng mô hình PCBLGĐ, đăng ký làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

17. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xem xét, khuyến khích và bố trí hội viên làm cộng tác viên PCBLGĐ ở cơ sở; Hình thành đường dây tư vấn về PCBLGĐ; Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ nạn bạo lực gia đình; Nghiên cứu, xây dựng một số mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; Tham gia xây dựng, vn hành đa chỉ tin cậy ở cộng đng.

18. Đề nghị Tỉnh đoàn:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.

19. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh:

Chủ trì, phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách, pháp luật về PCBLGĐ; Xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; Nghiên cứu, thí điểm đưa tiêu chí “Đoàn viên công đoàn không gây bạo lực gia đình” vào tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh.

20. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện PCBLGĐ; Đưa tiêu chí người nông dân không gây bạo lực gia đình vào bộ tiêu chí “Mu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghip, nông thôn”; Vận động Nam nông dân tham gia tuyên truyền PCBLGĐ.

21. Đề nghị Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia PCBLGĐ; Đẩy mạnh hoạt động giáo dục nêu gương, giáo dục giá trị văn hóa trong gia đình; Tham gia xây dựng mô hình PCBLGĐ ở cộng đồng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được btrí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn tài tr, viện trợ và nguồn huy động khác (nếu có).

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao theo quy định tại Kế hoạch này, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch cùng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 7) và 1 năm (vào ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo) cho y ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.994

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102