Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2003/QĐ-UB ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 20/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 24/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯỚI, TIÊU NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 02/10/2002 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;
Căn cứ công văn số 790 BNN/QLN, ngày 26/3/2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.
Căn cứ công văn số 114/QLN ngày 09/01/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các Công ty KTCT thuỷ lợi thuộc Thành phố Hà Nội.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại tờ trình số 50 TTr/SNN-TL, ngày 13/01/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này các định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, làm cơ sở để giao kế hoạch sản xuất và hạch toán kinh tế của các Công ty Khai thác công trình thủy lợi : Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì.

Điều 2 : Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các định mức; phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổng kết, rút kinh nghiệm, báo cáo UBND thành phố để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Điều 3 : Quyết định này thay thế Quyết định số 99/2002/QĐ-UB ngày 16/7/2002 của UBND thành phố.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở : Nông nghiệp và PTNT, Tài chính vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục thuế Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Huyện : Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Từ Liêm, Thanh Trì; Giám đốc Công ty KTCT thủy lợi : Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

ĐỊNH MỨC

KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯỚI, TIÊU NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 01 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

 

1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TỔNG HỢP :

TT

Công ty

Công tác tưới (công/ha đã qui đổi ra lúa)

Công tác tiêu (công/ha lưu vực tiêu bằng động lực)

1

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm

3,77

5,28

2

Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn

6,49

2,54

3

Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì

2,99

2,11

4

Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm

2,90

3,79

5

Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh

3,08

2,92

 - Với diện tích tưới giảm hàng năm do chuyển đổi đất sang sử dụng vào mục đích khác, không còn sản xuất nông nghiệp mà Công ty KTCT thuỷ lợi vẫn phải quản lý công trình tưới thì định mức lao động cho phần diện tích này được nhân với hệ số K = 0,33.

 - Trong trường hợp không phải vận hành trạm bơm để tiêu úng thì định mức lao động cho phần diện tích thuộc lưu vực tiêu của trạm bơm đó được nhân với hệ số K = 0,85.

II. ĐỊNH MỨC NƯỚC TƯỚI TẠI MẶT RUỘNG P = 75% (ĐƠN VỊ TÍNH : M3/HA)

 1) Định mức nước tưới của các trạm bơm thuộc Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm.

TT

Tên trạm bơm

Định mức tưới

Vụ xuân

Vụ mùa

Vụ đông

Lúa

Màu

Lúa

Màu

Màu

1

Kim Đức

7.156

3.417

6.521

2.231

2.947

2

Thịnh Liên, Cống Thôn, Gia Thượng

4.666

2.487

4.179

1.714

1.752

3

Vàng, Dốc Lời, Giao Tất, Bình Trù, Thuận Phú, Kiêu Kỵ, Báo Đáp, Dương Quang, Liên Đàm

4.384

2.114

3.937

1.163

1.452

 2) Định mức nước tưới của các trạm bơm thuộc Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn .

TT

Tên trạm bơm

Định mức tưới

Vụ xuân

Vụ mùa

Vụ đông

Lúa

Màu

Lúa

Màu

Màu

1

Tân Hưng, Nội Bài, Thá, Đồng Trầm, Xuân Dương, Mai Đình

5.466

2.875

5.216

1.812

2.241

2

Cẩm Hà

4.666

2.487

4.179

1.714

1.752

 3) Định mức nước tưới của các trạm bơm thuộc Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì.

TT

Tên trạm bơm

Định mức tưới

Vụ xuân

Vụ mùa

Vụ đông

Lúa

Màu

Lúa

Màu

Màu

1

Nhân Hòa, Kim Giang, Đại Thanh, Đầu Sông, Hòa Bình

5.466

2.875

5.216

1.812

2.241

2

Mô Cam, Trần Phú bãi, Trần Phú tiếp nước, Ngã ba Dải Đò

4.666

2.487

4.179

1.714

1.752

 4) Định mức nước tưới của các trạm bơm thuộc Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm.

TT

Tên trạm bơm

Định mức tưới

Vụ xuân

Vụ mùa

Vụ đông

Lúa

Màu

Lúa

Màu

Màu

1

Đại Mỗ, Cầu Diễn, Mỹ đình, Trung Hòa, Trung Văn, Cầu Đôi, Ngọc Trục, Cầu Ngà 2, Đồng Tranh

4.666

2.487

4.179

1.714

1.752

2

Liên Mạc

6.338

3.021

5.868

2.075

2.614

3

Cầu Máng, Thụy Phương 1, Thụy Phương 2

5.466

2.875

5.216

1.812

2.241

 5) Định mức nước tưới của các trạm bơm thuộc Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh.

TT

Tên trạm bơm

Định mức tưới

Vụ xuân

Vụ mùa

Vụ đông

Lúa

Màu

Lúa

Màu

Màu

1

Nam Hồng

7.156

3.417

6.521

2.231

2.947

2

Lộc Hà, Nguyên Khê, Ấp Bắc, Đài Bi, Tiên Hội

6.338

3.021

5.868

2.075

2.614

3

Thạc Quả, Phương Trạch, Đồng Dầu, Lại Đà, Mạnh Tân

4.666

2.487

4.179

1.714

1.752

III. ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TÁC TƯỚI, TIÊU.

TT

Công ty

Tưới (P = 75%) (Kwh/Ha)

Tiêu (P = 10%) (Kwh/Ha lưu vực tiêu bằng động lực)

Vụ xuân

Vụ mùa

Vụ đông

Vụ xuân

Vụ mùa

1

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm

- Lúa

- Màu

 

 

265

155

 

 

152

67

 

 

 

198

 

 

53

 

 

149

2

Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn

- Lúa

- Màu

 

 

315

167

 

 

188

70

 

 

 

202

 

 

26

 

 

103

3

Công ty KTCT thủy lợi Thanh Trì

- Lúa

- Màu

 

 

207

113

 

 

167

63

 

 

 

151

 

 

37

 

 

109

4

Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm

- Lúa

- Màu

 

 

258

166

 

 

199

102

 

 

 

194

 

 

37

 

 

98

5

Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh

- Lúa

- Màu

 

 

296

151

 

 

146

73

 

 

 

207

 

 

36

 

 

102

 - Trường hợp không phải tưới với tần suất qui định ở trên, định mức tiêu thụ điện năng cho công tác tưới được nhân với hệ số điều chỉnh ở bảng sau :

TT

Công ty

Tưới vụ xuân

Tưới vụ mùa

Tưới vụ đông

1

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm

1,21

0,93

1

2

Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn

0,97

0,95

1

3

Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì

1,01

0,83

1

4

Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm

1,11

0,99

1

5

Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh

0,83

0,71

1

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG, VẬN HÀNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ

1) Nhiên liệu và vật tư chính

  (Đơn vị tính : Kg/năm/số máy bơm)

TT

Công ty

Số mày bơm

Dầu nhờn

Dầu diezel

Mỡ các loại

Sợi amiăng

Giẻ lau

1

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm

121

548

331

515

82

879

2

Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn

93

501

460

347

70

675

3

Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì

89

227

194

418

61

472

4

Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm

103

294

211

407

69

417,6

5

Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh

122

338

271

711

80

893

 2) Vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành máy móc, thiết bị tính bằng 10% chi phí vật tư chính (không kể chi phí nhiên liệu).

V. ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH :

TT

Tên công ty

Sửa chữa thường xuyên (% nguyên giá tài sản cố định)

1

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm

1,06

2

Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn

0,90

3

Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì

1,07

4

Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm

1,053

5

Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh

0,98

 Đối với tài sản cố định mới đưa vào khai thác, sử dụng, trong ba năm đầu áp dụng mức thấp nhất trong quyết định số 211/1998/BNN-QLN, ngày 19/12/1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT : Chi phí sửa chữa thường xuyên bằng 0,45% nguyên giá tài sản cố định.

VI. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP :

TT

Tên công ty

Tính trên tổng quĩ lương kế hoạch

1

Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lâm

15,7%

2

Công ty KTCT thuỷ lợi Sóc Sơn

20,5%

3

Công ty KTCT thuỷ lợi Thanh Trì

21,1%

4

Công ty KTCT thuỷ lợi Từ Liêm

19,9%

5

Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh

20,4%

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2003/QĐ-UB ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.437

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224