Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 188/QĐ-VPCP năm 2012 về mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 188/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật

a) Mẫu chữ viết và chi tiết trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (Phụ lục I).

b) Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ (Phụ lục II).

c) Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục III).

d) Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Văn phòng Chính phủ (Phụ lục IV).

2. Văn bản hành chính

a) Mẫu chữ viết và chi tiết trình bày văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (Phụ lục V).

b) Mẫu trình bày văn bản hành chính của Chính phủ (Phụ lục VI).

c) Mẫu trình bày văn bản hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục VII).

d) Mẫu trình bày văn bản hành chính của Văn phòng Chính phủ (Phụ lục VIII).

đ) Mẫu trình bày văn bản của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo (Phụ lục IX).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012 và thay thế Quyết định số 389/QĐ-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành mẫu trình bày văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị và công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Vụ trưởng Vụ Hành chính có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, văn bản nào chưa có mẫu hướng dẫn, Vụ Hành chính chủ động tổng hợp và đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- BTCN, các PCN;
- Trợ lý, Thư ký Thủ tướng CP, Thư ký các Phó Thủ tướng CP; Thư ký BTCN;
- Các Vụ, Cục, đơn vị;
- Văn phòng Đảng uỷ, Công đoàn;
- Thư ký BCSĐ Chính phủ;
- Lưu: VT, HC(15). HBD.(70)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 188/QĐ-VPCP năm 2012 về mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.163
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.73.21