Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1851/QĐ-BKHCN phê duyệt các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1851/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Đình Tiến
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1851/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 21  tháng 8 năm  2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN  TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2006

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP   ngày 19/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;
Căn cứ Quyết định số 96/QĐ- BKHCN ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức, triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 830/ QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về phương thức, quy trình làm việc của Hội đồng khoa học tư vấn xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản  trong khoa học tự nhiên năm 2006;

Xét các Biên bản họp Hội đồng khoa học cấp Nhà nước tư vấn xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản  trong khoa học tự nhiên năm 2006 của các Hội đồng khoa học ngành;
Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch -Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 904 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên thực hiện trong giai đoạn 2006-2008 với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học là 139625 triệu đồng và 155 đề tài chuyển tiếp của năm 2005 với kinh phí thực hiện là 5455 triệu đồng.  

Danh mục 1059 đề tài kèm theo Quyết định này (bao gồm 904 đề tài mới và 155 đề tài chuyển tiếp).

Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên của các bộ ngành năm 2006 đã được hướng dẫn tại công văn số 3263/BKHCN-KHTC ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch KHCN năm 2006 của các Bộ ngành và tại công văn số 203/BKHCN-XHTN ngày 27 tháng 1 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn phân bổ kinh phí nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006.

Điều 2. Giao cho Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên hướng dẫn các bộ, ngành triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên quy định tại Điều 1 theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Các chủ nhiệm đề tài, Thủ trưởng cơ quan chủ trì, Vụ trưởng các vụ:  Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Khoa học các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, XHTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1851/QĐ-BKHCN phê duyệt các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.872
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216