Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1845/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT BIỂN VIỆT NAM, CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ 1982, CÁC TUYÊN BỐ CỦA VIỆT NAM VỀ LÃNH HẢI, VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI, VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ, THỀM LỤC ĐỊA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ- UBND, ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định tại Văn bản số 712/BCH BP-CT ngày 13/6/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.

Điều 2. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT BIỂN VIỆT NAM, CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ 1982, CÁC TUYÊN BỐ CỦA VIỆT NAM VỀ LÃNH HẢI, VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI, VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ, THỀM LỤC ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật về Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; qua đó hình thành tình cảm, niềm tin và trách nhiệm đối với Tổ quốc, với các vùng biển Việt Nam; giúp cho các chủ thể khi tiến hành các hoạt động trên các vùng biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam có hành vi xử sự phù hợp với quy định của Luật Biển Việt Nam và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Nhà nước về phát triển kinh tế biển và đảm bảo quốc phòng an ninh.

- Phổ biến các văn bản pháp luật nêu trên phải đảm bảo tính chuẩn xác, truyền đạt trung thực văn bản, khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ; hình thức tuyên truyền phù hợp với nhu cầu, đối tượng, địa bàn.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa; một số tình hình liên quan đến việc thực hiện pháp luật về Biển trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Báo cáo viên: Có thể mời báo cáo viên của Trung ương, tỉnh, huyện, thành phố

3. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến:

- Toàn văn Luật Biển Việt Nam

- Đề cương giới thiệu do Bộ Tư pháp phát hành đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://www.moj.gov.vn

Các tài liệu tham khảo có liên quan

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN:

Tùy theo từng đối tượng, địa bàn tuyên truyền để áp dụng các hình thức cho phù hợp như:

- Tuyên truyền trực tiếp.

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Biên soạn tài liệu hỏi đáp pháp luật.

- Thông qua thực hiện “ngày pháp luật”

- Các hình thức phù hợp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh phổ biến Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa

Thành phần gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Bí thư hoặc Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: 1 ngày (trong tháng 8/2013).

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý III năm 2013.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định có kế hoạch cụ thể tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa bằng các hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74