Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 18/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Tám
Ngày ban hành: 11/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 18/2009/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 11 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 30/TTr-TP ngày 03 tháng 6 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn quận 9.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau bảy (07) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của các dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 9)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vị áp dụng

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án (sau đây gọi tắt là Hội đồng Bồi thường của dự án).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (sau đây gọi chung là người bị thu hồi đất) và có đủ điều kiện để được bồi thường đất, tài sản, thì được bồi thường theo quy định.

2. Người bị thu hồi đất, bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, được bồi thường đất, tài sản, được hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định này.

Điều 3. Vị trí và chức năng

1. Vị trí pháp lý:

a) Hội đồng Bồi thường của dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập và chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các Sở, ngành đối với các hoạt động liên quan.

b) Hội đồng Bồi thường của dự án được phép điều động, sử dụng cán bộ nghiệp vụ của các ban, ngành có liên quan để tham gia công tác.

c) Hội đồng Bồi thường của dự án được phép sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận để hoạt động.

2. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác lập, tổ chức thực hiện phương án tổng thể và phương án chi tiết, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở, ngành đối với các hoạt động liên quan.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Điều 4. Thành phần của Hội đồng Bồi thường của dự án

1. Thành phần gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9.

c) Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng hoặc Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch quận.

d) Các thành viên Hội đồng:

- Trưởng Ban Dân vận quận;

- Trưởng hoặc Phó Phòng Quản lý đô thị;

- Trưởng hoặc Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Trưởng hoặc Phó Phòng Tư pháp;

- Chánh hoặc Phó Chánh Thanh tra quận;

- Chánh hoặc Phó Chánh Thanh tra Xây dựng;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nơi có dự án;

- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp quận;

- Đại diện những người bị thu hồi đất (từ 01 đến 02 người);

- Đại diện chủ đầu tư (trừ các dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì không cử đại diện chủ đầu tư làm thành viên của Hội đồng hoặc những dự án do Quận làm chủ đầu tư về tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng).

2. Tùy theo quy mô của từng dự án cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 bổ sung thêm một số đại diện khác làm thành viên hoặc điều chỉnh nhiệm vụ của thành viên cho phù hợp.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

Hội đồng Bồi thường của dự án sử dụng kinh phí được quy định tại Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng Bồi thường của dự án

1. Xây dựng, thông qua kế hoạch điều tra hiện trạng và kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 phê duyệt.

2. Lập và trình duyệt dự án; phương án; dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án theo trình tự tại Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 3 năm 2008 và các văn bản liên quan.

3. Tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

5. Hội đồng Bồi thường của dự án thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kể cả việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án (trừ các dự án có quy mô nhỏ, đơn giản thu hồi đất dưới mười hộ thì không nhất thiết thành lập Hội đồng Bồi thường của dự án).

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án

1. Ký phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và các văn bản liên quan đến công tác bồi thường dự án theo sự phân công chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

2. Ký Tờ trình báo cáo thẩm định và trình duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc ngoài thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu Ủy ban nhân dân quận có văn bản gửi các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến giải quyết.

3. Chỉ đạo các thành viên Hội đồng Bồi thường của dự án, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

4. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng Bồi thường của dự án. Điều khiển phiên họp của Hội đồng Bồi thường của dự án theo đúng các quy định của Quy chế này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận về việc triển khai thực hiện dự án.

b) Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng Bồi thường của dự án; kiểm tra đôn đốc các thành viên của Hội đồng Bồi thường của dự án thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

c) Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Bồi thường của dự án để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án vắng mặt thì phân công cho Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bồi thường của dự án

1. Chịu trách nhiệm về những công việc được Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án phân công và ký một số văn bản do Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án phân công.

2. Giúp Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án triển khai, thực hiện, đôn đốc các thành viên trong Hội đồng Bồi thường của dự án thực hiện các công việc được phân công.

3. Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng Bồi thường của dự án xây dựng kế hoạch hoạt động theo quý, năm và chuẩn bị nội dung các phiên họp giải quyết vướng mắc của Hội đồng Bồi thường của dự án.

4. Ngoài ra, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Bồi thường của dự án chịu trách nhiệm:

a) Lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo thẩm định theo quy định.

b) Giúp Hội đồng Bồi thường của dự án xây dựng, thông qua kế hoạch điều tra hiện trạng và kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

c) Lập và trình duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

e) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng về tính chính xác, sự phù hợp chính sách của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

f) Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

g) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo, đề xuất Hội đồng Bồi thường của dự án hoặc Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết.

h) Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất chính xác, đúng đối tượng.

i) Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết hàng quý, 06 tháng, tổng kết năm của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn và các nhiệm vụ theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

Điều 9. Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án

1. Chịu trách nhiệm về những công việc được Chủ tịch Hội đồng Bồi thường dự án phân công và ký một số văn bản do Chủ tịch Hội đồng Bồi thường dự án phân công.

2. Giúp Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án triển khai, thực hiện, đôn đốc các thành viên trong Hội đồng Bồi thường của dự án thực hiện các công việc được phân công, đồng thời đôn đốc bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình.

3. Chịu trách nhiệm thẩm định Phương án và báo cáo Hội đồng Bồi thường của dự án thống nhất thông qua để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

Điều 10. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án

Giúp Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án tham mưu văn bản trình Hội đồng thẩm định Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến chỉ đạo, những vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 11. Trách nhiệm của các thành viên khác

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản khác có liên quan.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG, BAN, ĐOÀN THỂ QUẬN VÀ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT

Điều 12. Các phòng, ban, đoàn thể quận thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công quy định tại Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về việc thành lập Hội đồng Bồi thường của dự án

1. Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng (sau đây gọi tắt là Ban Bồi thường): tham mưu tổng hợp các trường hợp vướng mắc của các dự án trình Hội đồng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định thu hồi đất của từng hộ; đồng thời phối hợp với Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng quận và Ủy ban nhân dân phường nơi có đất để xác định nguồn gốc sử dụng đất, xác định các trường hợp được bồi thường, được hỗ trợ, được tái định cư.

3. Phòng Quản lý đô thị: có trách nhiệm cung cấp cho Ban Bồi thường - Giải phòng mặt bằng quận các tài liệu, cơ sở pháp lý liên quan để xác định quy mô, diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng; xác định giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; đồng thời phối hợp Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng tham dự đầy đủ các buổi họp của Sở Xây dựng để xác định vị trí quy mô khu tái định cư cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Phòng Tư pháp: có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, góp ý về hình thức và nội dung văn bản do Hội đồng Bồi thường của dự án và Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ký khi có yêu cầu.

5. Thanh tra Nhà nước: có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng Bồi thường của dự án trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của mình; phối hợp với Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng quận tham dự các phiên tòa khi có giấy triệu tập của Tòa án nhân dân các cấp liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

6. Thanh tra Xây dựng: có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định cưỡng chế và lên kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi mặt bằng của các hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng; đồng thời giúp Hội đồng Bồi thường của dự án thu hồi mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ thực hiện dự án.

7. Ủy ban nhân dân các phường nơi có dự án: có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; phối hợp với Hội đồng Bồi thường thực hiện xác nhận đất đai, tài sản của người bị thu hồi; phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất và tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng.

Điều 13. Trách nhiệm của người đại diện người bị thu hồi đất

Phản ánh nguyện vọng của người bị thu hồi đất, người phải di chuyển chỗ ở; vận động những người bị thu hồi đất thực hiện di chuyển, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 14. Chế độ làm việc

1. Hội đồng Bồi thường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên thảo luận công khai dân chủ giữa các thành viên Hội đồng Bồi thường của dự án, chủ đầu tư dự án (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) và những người tham gia khác. Hội đồng Bồi thường làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bồi thường.

2. Các thành viên Hội đồng Bồi thường của dự án được Chủ tịch Hội đồng phân công thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn mà mình phụ trách. Tham gia đầy đủ các buổi họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án.

3. Hội đồng Bồi thường của dự án và các Tiểu ban giúp việc tự chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 15. Chế độ làm việc của Hội đồng Bồi thường của dự án

Hội đồng Bồi thường của dự án thực hiện quy chế dân chủ tập thể trong hoạt động, các thành viên của Hội đồng Bồi thường của dự án hoạt động kiêm nhiệm nhưng phải dành thời gian bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Hội đồng Bồi thường của dự án và Ủy ban nhân dân quận phân công.

Điều 16. Chế độ hội họp của Hội đồng Bồi thường của dự án

1. Mỗi thành viên của Hội đồng Bồi thường của dự án có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Bồi thường của dự án; mỗi cuộc họp của Hội đồng Bồi thường của dự án phải đảm bảo trên 70% thành viên tham dự.

2. Trong trường hợp các thành viên của Hội đồng Bồi thường của dự án có công việc đột xuất hoặc bận họp tại cuộc họp khác thì cử cán bộ đi họp thay; trường hợp cử cán bộ phải có giấy ủy quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước ý kiến phát biểu và biểu quyết của cán bộ được ủy quyền.

3. Trường hợp các thành viên của Hội đồng Bồi thường của dự án không thống nhất kết luận thì có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

4. Nếu trường hợp, thành viên Hội đồng Bồi thường của dự án vắng mặt tại buổi họp của Hội đồng Bồi thường của dự án (từ 02 buổi trở lên) thì Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án nhắc nhở tại buổi họp sau.

5. Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án có trách nhiệm tổ chức họp sơ, tổng kết cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Hội đồng; đồng thời rút kinh nghiệm để xây dựng chương trình hoạt động, phương hướng nhiệm vụ cho năm sau.

6. Sau mỗi cuộc họp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phải ra thông báo kết luận của cuộc họp gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để thực hiện.

Điều 17. Mối quan hệ công tác của Hội đồng Bồi thường của dự án

1. Đối với các Sở, ngành thành phố:

a) Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án có trách nhiệm tham dự hoặc phân công thành viên khác của Hội đồng tham dự đầy đủ các buổi họp về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Sở, ngành thành phố triệu tập.

b) Hội đồng Bồi thường của dự án có trách nhiệm tham mưu văn bản cho Ủy ban nhân dân quận xin ý kiến Hội đồng thẩm định Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Hồ Chí Minh về các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách của dự án.

2. Đối với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân phường nơi có dự án:

Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của quận có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ Hội đồng Bồi thường dự án, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng quận thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại các Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 52 của Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chương V

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 18. Chế độ khen thưởng và kỷ luật

1. Chế độ khen thưởng:

Thành viên của Hội đồng Bồi thường hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chế độ kỷ luật:

a) Trường hợp thành viên của Hội đồng Bồi thường của dự án không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì Chủ tịch Hội đồng Bồi thường báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét xử lý theo quy định.

b) Ngoài ra, hàng năm Hội đồng Bồi thường của dự án có trách nhiệm nhận xét thành viên của Hội đồng Bồi thường về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ gắn liền với công tác đánh giá cán bộ, công chức cuối năm.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án

Có trách nhiệm triển khai thực hiện, bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng Bồi thường của dự án để Hội đồng Bồi thường của dự án hoạt động đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc phát sinh Chủ tịch Hội đồng Bồi thường của dự án quận kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49