Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2008 về phân cấp quản lý tàu cá do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1664/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 13/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664 /QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 5 năm 200807

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀU CÁ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính Phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ Sản (nay là Bộ Nông Nghiệp & PTNT) về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;

Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thuỷ Sản (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết Định 73/2004/QĐ-UB ngày 22/9/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam, ban hành quy định đảm bảo an toàn cho người và tàu cá;

Xét đề nghị của Sở Nông Nghiệp& PTNT tại tờ trình số 546/TTr-NN&PTNT ngày 05/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, đăng ký đối với các tàu cá của địa phương có chiều dài đường nước thiết kế dưới 15 mét mà không lắp máy hoặc có lắp máy mà tổng công suất dưới 20 CV.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý, đăng ký hành chính tàu cá được phân cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
-
TVTU, TTHĐND tỉnh;
-
Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Các Sở: NN&PTNT, Tài chính;
-
Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, Tp: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Hội An, Tam Kỳ.
-
CPVP;
-
Lưu: VT, TH, NC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2008 về phân cấp quản lý tàu cá do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.485

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172