Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND về quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 15/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trần Phương
Ngày ban hành: 02/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 02 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO BAN BÁO CHÍ HÀNG QUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 ngày 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/4/2002 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 21/TTr- STTTT, ngày 11/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phương

 

QUY CHẾ

GIAO BAN BÁO CHÍ HÀNG QUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND, ngày 02/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

Giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, các cơ quan phối hợp tổ chức là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh nhằm đánh giá tình hình hoạt động, việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, đưa ra định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí địa phương, đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thông tin, tuyên truyền đúng định hướng chính trị tư tưởng, phù hợp với pháp luật của nhà nước.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định chi tiết về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan khi tham gia giao ban báo chí hàng quý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan chủ quản báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh; văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú (sau đây gọi tắt là văn phòng đại diện) của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh; các phóng viên thường trú các báo trung ương và địa phương khác hoạt động trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức có trang tin điện tử, xuất bản bản tin chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Hoạt động giao ban báo chí phải thực hiện theo quy định của Luật Báo chí, ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, ngày 12/6/1999; Nghị định 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và Quyết định số 596- QĐ/TU, ngày 14/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền của tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí về thời gian và vật chất; giao ban đúng nội dung, đúng mục đích; có kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin khi giao ban báo chí.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung giao ban báo chí

1. Nhận xét, đánh giá về việc các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí; định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của các cơ quan báo chí; sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí.

2. Nhận xét, đánh giá công tác thực thi pháp luật, chính sách về báo chí của các cơ quan chủ quản; trách nhiệm của tổng biên tập các cơ quan báo chí; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, biểu dương các cơ quan báo chí có ưu điểm, thành tích nổi bật, đồng thời phê bình, nhắc nhở, nêu kết quả xử lý các cơ quan báo chí vi phạm pháp luật.

3. Thông báo, phổ biến và hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí, thông tin tuyên truyền do nhà nước ban hành.

4. Thông báo những hoạt động của Hội Nhà báo và hội viên; kiến nghị các cơ quan chủ quản báo chí những vấn đề liên quan đến hoạt động của hội.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chủ quản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn.

6. Các văn phòng đại diện báo chí Trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan có trang tin điện tử, cơ quan xuất bản Bản tin tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền với các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí của tỉnh.

Điều 5. Hình thức, thời gian và địa điểm giao ban báo chí

1. Giao ban báo chí được tổ chức theo hình thức hội nghị.

2. Hội nghị giao ban báo chí được tổ chức một quý một lần vào tháng đầu tiên của quý sau.

3. Thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông ấn định.

Điều 6. Thành phần tham gia hội nghị giao ban báo chí hàng quý

Thành phần tham gia hội nghị giao ban báo chí gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan chủ quản báo chí; Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức có trang tin điện tử, cơ quan xuất bản Bản tin; các cơ quan, tổ chức khác (khi có những vấn đề, sự kiện cần thiết cung cấp thông tin cho hội nghị).

Điều 7. Kinh phí tổ chức hội nghị

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí tổ chức hội nghị giao ban báo chí hàng quý đưa vào dự toán năm của Sở theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì hội nghị, có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác giao ban báo chí quý trước và định hướng thực hiện công tác giao ban báo chí cho quý tiếp theo; nhận xét, đánh giá công tác thực thi pháp luật, chính sách về báo chí của các cơ quan chủ quản; biểu dương các cơ quan báo chí có ưu điểm, thành tích nổi bật, đồng thời phê bình, nhắc nhở, nêu kết quả xử lý các cơ quan báo chí vi phạm pháp luật; tập hợp, thông báo và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí do nhà nước ban hành; tổ chức và kết luận hội nghị.

- Khi có những vấn đề, sự kiện quan trọng mà dư luận xã hội quan tâm hoặc gây tác động lớn trong xã hội, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan báo chí Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm mời các đơn vị liên quan tham gia hội nghị hoặc đề nghị tổ chức họp báo để cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông trong việc nhận xét, đánh giá việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí trong quý của các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của các cơ quan báo chí; sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí.

Điều 9. Trách nhiệm của Hội nhà báo tỉnh

Hội nhà báo tỉnh có trách nhiệm tham gia ý kiến về các hoạt động báo chí; thông báo những hoạt động của Hội nhà báo và hội viên; kiến nghị các cơ quan chủ quản báo chí những vấn đề liên quan đến hoạt động của hội; xây dựng và gửi báo cáo hoạt động của Hội hàng quý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí

Các cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp tổ chức và nêu ý kiến, vấn đề trao đổi, thảo luận trong Hội nghị.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí của tỉnh; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tham gia hội nghị đồng thời có ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chủ quản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí những vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin tuyên truyền; tiếp thu đầy đủ các nội dung đã được thống nhất tại hội nghị để triển khai thực hiện; xây dựng và gửi báo cáo kết quả hoạt động hàng quý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan thiết lập trang tin điện tử, xuất bản bản tin

Các cơ quan có trang tin điện tử, xuất bản bản tin có trách nhiệm tham gia ý kiến, tiếp thu nội dung của hội nghị để thực hiện góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin, tuyên truyền và đảm bảo cho các trang tin điện tử, bản tin hoạt động đúng mục đích, không vi phạm các quy định của pháp luật.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Khen thưởng, kỷ luật

Các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt Quy chế này và có thành tích xuất sắc trong hoạt động giao ban báo chí sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý bằng hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí địa phương và văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan có trang tin điện tử, xuất bản bản tin liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2009/QĐ-UBND về quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215