Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc dự án Phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn II (đợt 3) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1477/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1477/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN II (ĐỢT 3)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 4701/QĐ-UB ngày 05/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và tổng mức đầu tư các công trình điện thuộc dự án: Phát triển lưới điện nông thôn QN-ĐN giai đoạn II;
Xét Tờ trình số 63/TT-BQL và số 64/TT-BQL ngày 31/3/2006 của Ban quản lý các dự án đầu tư nguồn vốn ODA Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc dự án: Phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn II của thị xó Hội An và huyện Thăng Bình, kèm theo Tờ trình số 17/TT-UBND ngày 27/2/2006 của UBND huyện Thăng Bình, Tờ trình số 36/TT-UBND ngày 6/3/2006 của UBND thị xã Hội An;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 220/TT-KH ngày 08 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình (đợt 3) thuộc dự án Phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn II tại Quyết định số 4701/QĐ-UB ngày 05/10/2004 của UBND tỉnh ( có danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 4701/QĐ-UB ngày 05/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, quản lý thi công công trình đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

- Các Sở chuyên ngành thẩm tra hồ sơ thiết kế- kỹ thuật thi công, dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Điện lực Quảng Nam, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND thị xã Hội An và huyện Thăng Bình, Trưởng BQL các dự án đầu tư nguồn ODA Quảng Nam và thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc dự án Phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn II (đợt 3) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.013

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17