Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1451/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1451/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về Phòng, chống rửa tiền;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011”.

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành liên quan thực hiện.

2. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, NC, KNTN, TCCV, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng  

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

VỀ CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 8 NĂM 2010 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung hành động

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

1

Thực hiện khuyến nghị của Đoàn đánh giá đa phương đối với Việt Nam năm 2008; cung cấp các trường hợp cụ thể để chứng minh sự tiến bộ của Việt Nam 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 8/2011

2

Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 6 của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) và Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)   

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2011

3

Trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Bộ Tư pháp

Tháng 12/2010

4

Rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyến nghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2011

5

Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

Bộ Tư pháp

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

6

Dự án Luật đăng ký bất động sản. Minh bạch, quản lý bất động sản, hỗ trợ chống rửa tiền

Bộ Tư pháp

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

7

Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 230a và Điều 230b của Bộ luật hình sự về khủng bố và tài trợ khủng bố

Bộ Công an

Tháng 8/2011

8

Nghiên cứu thể hiện các nội dung về chống tài trợ khủng bố (như thực hiện Nghị quyết 1267 và 1373 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc) vào nội dung Luật phòng, chống khủng bố và Luật chống rửa tiền phù hợp với các cam kết quốc tế có liên quan của Việt Nam

Bộ Công an

Tháng 8/2011

9

Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 251 Bộ luật hình sự về chống rửa tiền 

Bộ Công an

Tháng 10/2010

10

Rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng có rủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 12/2010

11

Hướng dẫn bổ sung nhăm tăng chất lượng và số lượng các báo cáo giao dịch đáng ngờ của tất cả các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 3/2011

12

Thực hiện một số hoạt động thanh tra, kiểm tra tại chỗ về chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng, thực hiện thanh tra đối với một số tổ chức tín dụng không có hoặc có số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thấp và áp dụng các biện pháp xử phạt nếu cần thiết.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 10/2010

13

Xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ năng điều tra tài chính, nâng cao nhận thức về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cho một số đơn vị có liên quan

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tháng 12/2010

14

Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền việc xây dựng Luật chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

15

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2010

16

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Bộ Tài chính

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

17

Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 (Nghị định 74) của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi giải trí có thưởng

Bộ Tài chính

Tháng 10/2010

18

Nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế về việc công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

19

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Bổ sung chế tài giám sát chặt chẽ tài khoản người đã và đang giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy và người thân

Thanh tra Chính phủ

Đã được quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2010

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No.: 1451/QD-TTg

Hanoi, August 12, 2010

 

DECISION

PROMULGATING THE NATIONAL ACTION PLAN ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Decree No.74/2005/ND-CP dated June 07, 2005 of the Government on Prevention and Combat of Money Laundering;
At the proposal of the Governor of the State Bank of Vietnam,

DECIDES:

Article 1. Issuing together with Decision is “The national action plan on anti-money laundering and anti-terrorism financing phase from August, 2010 to August, 2011”.

1. The Steering Committee of prevention and combat of money laundering directs and regulates activities between relative Ministries, Branches in implementation.

2. The relative Ministries, Branches and Agencies research to set up the specific action plan and coordinate with the State Bank of Vietnam to carry out the tasks assigned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The Ministers, Heads of Ministerial-level agencies, Heads of governmental agencies, Heads of relevant agencies, members of the Steering Committee for prevention and combat of money laundering are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Sinh Hung

 

NATIONAL ACTION PLAN

ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING PHASE FROM AUGUST, 2010 TO AUGUST, 2011
(Issuing together with the Decision No.1451/QD-TTg dated August 12, 2010 of the Prime Minister)

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Responsible agency

Time of completion

1

To implement recommendations of the multilateral evaluation Team to Vietnam in 2008; to supply the specific cases to demonstrate the progress of Vietnam

Supreme People's Procuracy and State Bank of Vietnam

08/2011

2

To review and propose amendments (if necessary) of the Penal Code to comply with Article 6 of the Convention against transnational organized crime (Palermo Convention) and the Recommendation of the Financial Special Task Force (FATF)

Ministry of Justice

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

To submit to the competent authorities for approval of Convention against transnational organized crime

Ministry of Justice

12/2010

4

To review and propose amendments (if necessary) of the Penal Code to comply with Article 2 of the international Convention on anti-terrorism financing and the special Recommendation I of the Financial Special Task Force (FATF)

Ministry of Justice

08/2011

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Justice

Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010

6

The project of Law on registration of real estate. Transparency, fixed assets management, support of anti-money laundering

Ministry of Justice

Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010

7

To set up and promulgate documents guiding the implementation of the requirements in Article 230a and Article 230b of the Penal Code on terrorism and terrorism financing

Ministry of Public Security

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

To research and show contents on anti-terrorism financing (as the implementation of the Resolution 1267 and 1373 of the UN Security Council) into the content of the Law on Prevention and Combat of terrorism and anti-money laundering Law in line with the relevant international commitments of Vietnam

Ministry of Public Security

08/2011

9

To develop and promulgate a circular guiding the involved ministries, branches in implementing the requirements of Article 251 of the Penal Code on anti-money laundering

Ministry of Public Security

10/2010

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

State Bank of Vietnam

12/2010

11

To conduct the additional guidance in order to increase the quality and quantity of suspicious transaction reports of all credit institutions

State Bank of Vietnam

03/2011

12

To implement a number of activities of inspections, examination on site on anti-money laundering for credit institutions; to conduct inspections of a number of credit institutions having no or having a number of low suspicious transaction reports and apply the sanction measures if necessary.

State Bank of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

To make the training programs on financial investigating skills; to raise awareness about the risk of money laundering and terrorism financing for a number of involved units

State Bank of Vietnam

12/2010

14

To research, submit to the competent authorities to make the Anti-Money Laundering Law 

State Bank of Vietnam

Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Information and Communications

12/2010

16

To boost administrative reform; innovate management technology in the field of taxation and customs.

Ministry of Finance

Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010

17

To make Circular guide the implementation of the Decree No. 74/2005/ND-CP dated 07/06/2005 (Decree 74) of the Government on prevention and combat of money laundering in the field of securities, insurance, entertainment games with prize

Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

To research to build, submit to the competent authorities to promulgate the regulations on publicizing list of companies involved in corruption

Ministry of Planning and Investment

Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010

19

To research to amend and supplement the Decree No.37/2007/ND-CP dated 03/09/2007 of the Government on transparency of assets and income. To supplement the sanction of closely monitoring the account of those who are holding key positions in the apparatus and their relatives 

Government inspectorate

Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1451/QĐ-TTg ngày 12/08/2010 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.233

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!