Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1405/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 1405/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN ẤP TRỨNG GIA CẦM VÀ CHĂN NUÔI THỦY CẦM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004, Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mục tiêu

1. Kiểm soát hoạt động ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy cầm nhằm bảo đảm phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, đặc biệt là dịch cúm gia cầm.

2. Khuyến khích phát triển chăn nuôi, ấp trứng gia cầm theo phương thức trang trại, công nghiệp để tăng trưởng bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định điều kiện ấp trứng gia cầm theo phương thức thủ công, công nghiệp và điều kiện chăn nuôi thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng) theo hình thức trang trại, công nghiệp và vịt chạy đồng (kể cả vịt thời vụ). 

2. Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở ấp trứng gia cầm, chủ cơ sở chăn nuôi thủy cầm quy định tại khoản 1 Điều này.

Chủ cơ sở ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy cầm phải thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về giống vật nuôi, về thú y và các quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Điều kiện ấp trứng gia cầm

Cơ sở ấp trứng gia cầm phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Cơ sở ấp trứng không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì chủ cơ sở ấp trứng phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về hoạt động kinh doanh ấp trứng gia cầm.

2. Địa điểm của cơ sở ấp trứng phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và ở ngoài khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư; ngoài khuôn viên trường học, bệnh viện, chợ, cơ quan và các nơi công cộng khác.

3. Về vệ sinh thú y:

a) Trứng đưa vào ấp phải được sản xuất từ các đàn gia cầm bố mẹ khỏe mạnh, an toàn dịch bệnh, đã tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm theo quy định;

b) Có nơi để xử lý gia cầm con chết, trứng hỏng, vỏ trứng và các chất thải khác;

c) Tiêu độc khử trùng định kỳ;

d) Dụng cụ ấp trứng, phương tiện vận chuyển trứng, gia cầm con phải được tiêu độc khử trùng sau mỗi lần sử dụng;

đ) Có sổ ghi chép theo dõi trứng đưa vào ấp và xuất bán gia cầm con;

e) Ngừng hoạt động ấp trứng trong thời gian công bố có dịch cúm gia cầm trên địa bàn.

Điều 4. Điều kiện chăn nuôi thuỷ cầm

1. Đối với cơ sở chăn nuôi thủy cầm theo hình thức trang trại, công nghiệp:

a) Giống thủy cầm nuôi phải được sản xuất từ các cơ sở ấp trứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này;

b) Cơ sở chăn nuôi không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì chủ cơ sở chăn nuôi phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về hoạt động kinh doanh chăn nuôi thủy cầm;

c) Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và ở ngoài khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư; ngoài khuôn viên trường học, bệnh viện, chợ, cơ quan và các nơi công cộng khác;

d) Thực hiện tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm định kỳ cho đàn thủy cầm theo quy định và có sổ ghi chép theo dõi tiêm phòng;

đ) Thực hiện tiêu độc khử trùng cơ sở chăn nuôi định kỳ;

e) Khi phát hiện thủy cầm có dấu hiệu bị bệnh, chủ chăn nuôi phải khai báo ngay với chính quyền hoặc nhân viên thú y xã; không được bán chạy thủy cầm bệnh; thủy cầm chết phải được tiêu hủy theo đúng quy định;

g) Khi có dịch, chủ chăn nuôi phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật về thú y; chỉ nuôi mới hoặc tái đàn sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch trên địa bàn.

2. Đối với chăn nuôi vịt chạy đồng:

a) Chủ chăn nuôi vịt chạy đồng phải khai báo về việc chăn nuôi và địa bàn chăn thả vịt với Ủy ban nhân dân cấp xã để được cấp sổ theo dõi;

b) Giống thủy cầm nuôi phải được sản xuất từ các cơ sở ấp trứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định này;

c) Đàn vịt phải được tiêm phòng định kỳ theo quy định;

d) Chỉ được di chuyển đàn vịt trong địa bàn đã khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

đ) Khi phát hiện đàn vịt có dấu hiệu bị bệnh, chủ chăn nuôi phải khai báo ngay với chính quyền hoặc nhân viên thú y xã; không được bán chạy thuỷ cầm bệnh; thuỷ cầm chết phải được tiêu huỷ theo đúng quy định;

e) Khi có dịch, chủ chăn nuôi phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật về thú y; chỉ nuôi mới hoặc tái đàn sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch trên địa bàn.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quyết định này trên địa bàn;

b) Xây dựng, phê duyệt quy hoạch cơ sở ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy cầm trang trại, công nghiệp;

c) Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo quy định của pháp luật về thú y;

d) Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm các quy định tại Quyết định này theo quy định của Nghị định số 47/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi và Nghị định số 129/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;

đ) Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân hạn chế, tiến tới xóa bỏ chăn nuôi thủy cầm nhỏ lẻ, phân tán.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Quy định cụ thể về quy mô đối với cơ sở ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy cầm và hướng dẫn các điều kiện kỹ thuật về ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy cầm theo quy định của Quyết định này;

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra thực hiện các điều kiện ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy cầm, quy hoạch xây dựng cơ sở ấp trứng, chăn nuôi thủy cầm trang trại, công nghiệp.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  Website Chính phủ,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (4b). Hoà (315 bản).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 1405/QD-TTg

Hanoi, October 16, 2007

 

DECISION

ON THE CONDITIONS OF HATCH OF POULTRY EGGS AND AQUATIC BIRDS HUSBANDRY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the 2004 Ordinance on Breeds, the 2004 Ordinance on Veterinary Medicine;

At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECIDES:

Article 1. Objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Encourage the development of livestock husbandry, poultry eggs hatch by the method of farm, industry for sustainable growth and high economic efficiency.

Article 2. Scope of governing and application subjects

1. This decision specifies conditions for hatching poultry eggs by the craft, industrial method and conditions of breeding aquatic birds (ducks, geese) by the form of farm, industry and duck in the fields (including casual ducks).

2. This decision applies to organizations and individuals who are owners of the establishments hatching poultry eggs, establishments breeding aquatic birds specified in clause 1 of this Article.

Owners of the establishments hatching poultry eggs, establishments breeding aquatic birds must comply with current provisions of law on domestic animals, veterinary medicine, and the regulations in this Decision.

Article 3. Conditions for hatching poultry eggs

The establishments hatching poultry eggs must satisfy fully the following conditions:

1. The establishments hatching eggs that are not subject to business registration as stipulated in the Decree No.88/2006/ND-CP dated August 29, 2006 of the Government on business registration, the establishment owners must declare to the commune-level People's Committees of business operation of poultry eggs hatch.

2. Locations of establishments hatching eggs must comply with local zoning and outside the inner cities, urban areas, and residential areas; outside the campus, hospitals, markets, offices, and other public places.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The eggs to be put into hatchery must be produce from the healthy parent poultry, safety from disease, have been vaccinated bird flu in accordance with provisions;

b) There are places to handle dead poultries, broken eggs, egg shells and other wastes;

c) Period disinfection must be done;

d) Tools hatching eggs, means transporting eggs and poultry must be disinfected after each use;

đ) Having record for monitoring the eggs put into hatchery and sold the poultry;

e) Suspension of the egg hatch activities during the announcement of bird flu epidemic in the area.

Article 4. Conditions for breeding aquatic birds

A. For establishments breeding aquatic birds in the form of farm or industry

a) Aquatic birds varieties must be produced from eligible establishments hatching eggs under the provisions of Article 3 of this Decision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Locations of breeding establishments must comply with local zoning and outside the inner cities, urban areas, and residential areas; outside the campus, hospitals, markets, offices and other public places;

d) To carry out vaccination of bird flu periodically for aquatic birds as prescribed and having records monitoring vaccination;

đ) To perform disinfection of the breeding establishment periodically;

e) When aquatic birds have been  detected signs of the illness, livestock husbandry owners must report immediately to the authorities or commune veterinary public employees; not to sell sick aquatic birds and dead aquatic birds must be destroyed according to regulations;

g) When having epidemic, livestock husbandry owners must implement measures for prevention, combat of epidemic in accordance with the law on veterinary medicine; only newly breed or re-breed after the announcement of epidemic termination was conducted by competent state agencies in the area.

2. For the breeding of ducks in the fields:

a) The owners who breed ducks in the field must report on the breed and the area of farming and herding ducks to the commune-level People's Committees to obtain books for monitoring;

b) Breed of aquatic birds must be produced from eligible eggs hatching establishments under the provisions of Article 3 of this Decision;

c) Herd of ducks must be vaccinated regularly according to regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ) When herd of ducks have been detected signs of the illness, livestock husbandry owners must report immediately to the authorities or commune veterinary public employees; not to sell sick aquatic birds and dead aquatic birds must be destroyed according to regulations;

e) When having epidemic, livestock husbandry owners must implement measures for prevention, combat of epidemic in accordance with the law on veterinary medicine; only newly breed or re-breed after the announcement of epidemic termination was conducted by competent state agencies in the area.

Article 5. Organization of implementation

A. People's Committees of provinces and cities under central authority shall:

a) Implement and inspect the implementation of the provisions of this Decision in the area;

b) Develop and approve planning of establishments hatching poultry eggs, breeding aquatic birds in the form of farms, industry;

c) Implement the prevention, combat of avian influenza in accordance with the law on veterinary medicine;

d) Direct the competent agencies to handle violations of the provisions of this Decision in accordance with provisions of Decree No.47/2005/ND-CP of April 8, 2005 by the Government on sanctions of administrative violations in the domain of livestock breeds and Decree No.129/2005/ND-CP dated October 17, 2005 by the Government on sanction of administrative violations in the field of veterinary medicine;

đ) Organize propaganda and mobilization of households, individuals to limit, and then eliminate the small and scattered breed of aquatic birds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) specify the size for the establishments hatching poultry eggs, breeding aquatic birds and guide the technical conditions for poultry eggs hatch and breeding aquatic birds in accordance with provisions of this Decision;

b) Coordinate with the People's Committees of provinces and cities directly under the central government to inspect the implementation of conditions of  poultry eggs hatch, planning of construction of hatcheries, breeding aquatic birds in the forms of farms industry.

Article 6. Effect

1. This Decision takes effect from the signing date.

2. Minister of Agriculture and Rural Development, Chairmen of People's Committees of provinces and cities under central authority shall organize the implementation of this Decision./.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.947

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!